събота, 15 май 2010 г.

АЛЛАХ (БОГ)Аллах е Създателят на всичко на небесата и на земята. Аллах е Истината и единствения Създател, само Той заслужава да Му се служи, нищо друго не заслужава поклон – нито камък, статуи, кръстове, слънцето, луната, звездите, замъци, животни, светци, свещеници, кинозвезди или религиозни хора. Всичко те са създания и служенето на тях е приписване на съдружници на Аллах и това е единствения грях, който няма да бъде простен в Съдния ден, а заради него мъже и жени ще бъдат хвърлени за вечни времена в Ада.

Аллах е арабската дума за Бог и е лично име, което Той си дава в Корана. Корана е последното и крайно низпослание от Аллах до творенията, което е дал на Пророка с.а.с. чрез ангела Джибрил. Името Аллах е уникално, защото е в мъжки и женски род (за разлика от бог и богиня). Името Аллах в същност означава „Единствения и Единствено Истинския Бог“.

Името Аллах е било име на Бог от далечни времена. В тората е Елах, в някои случаи Елох (Елохим). Използувано е на езика, на който е говорел Иса (Исус) а.с. – арамейския.

Създателя (Аллах) има перфектни атрибути. Той е Изначалния (пръв), преди когото няма нищо и Той е Последния. Аллах е Вечни живия. Всичко ще умре, освен Аллах. Той е Любящият приятел и при Него е завръщането.

Мюсюлманите знаят, че Аллах няма характерните черти на хората, животните или на което и да било творение. Аллах няма нужда от деца или някой, който да Му помага, също и от хората.

Посланието на исляма е да покаже, че Бог е Един. Това е чистото послание, което съществува, откакто първия човек Адам бил създаден. Можем да видим, как и двамата – Мойсей и Исус, са предавали това послание към хората си. Мойсей (Муса а.с.) е казвал на хората си: „Чуйте, о, синове на исраел: Господа нашия Бог е Един“ (Битие; 4). По същия начин Иса а.с. е смъмрял последователите си: „защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог “ (Мат. 19/17; Марк 10/18; Лука 18/10), а Аллах е казал в последната Си книга:

Вашият Бог е единственият. Няма друг Бог освен Него, Всемилостивия, Милосърдния. (Коран, превод на значението,2/163)

Аллах! Няма друг Бог освен Него ­ Вечноживия, Неизменния! Не Го обзема нито дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на небесата и което е на земята. Кой ще се застъпи пред Него, освен с Неговото позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде след тях. От Неговото знание обхващат само онова, което Той пожелае. Неговият Престол вмества и небесата, и земята, и не Му е трудно да ги съхрани. Той е Всевишния, Превеликия. (Коран, превод на значението, 2/255).

Аллах е Всемогъщия и няма съдружници

Той е Аллах, няма друг Бог освен Него ­ Владетеля, Пресветия, Съвършения, Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия, Подчиняващия, Превъзходния! Пречист е Аллах от онова, с което Го съдружават! (Коран, превод на значението, 59/23).


Нищо не прилича на Аллах Всемогъщия

Твореца на небесата и на земята…Няма подобен Нему. Той е Всечуващия, Всезрящия. (Коран, превод на значението, (42:11)

Aллах е Господ на световете

Хвала на Аллах ­ Господа на световете
(Коран, превод на значението, 1:2)

Аллах е Всемогъщия и Твореца

О, хора, служете на своя Господ, който е сътворил вас и онези преди вас, за да се предпазите
(Коран, превод на значението, 2:21)

Аллах Всемогъщия е Покровител на вярващите

Аллах е Покровителят на вярващите. Той ги извежда от тъмнините към светлината. А сатаните са покровители на невярващите. Те ги извеждат от светлината към тъмнините. Те са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.
(Коран, превод на значението, 2:257)

Аллах Всемогъщия е Най-добрия помощник

Да, Аллах е вашият Покровител и Той е Най-добрият помощник
(Коран, превод на значението, 3:150)

Аллах Всемогъщия е създал всяко нещо

Първосъздателя на небесата и на земята! И щом реши нещо, казва му само: “Бъди!”. И то става.
(Коран, превод на значението, 2:117)

Аллах Всемогъщия е Този, в чието владение е живота и смъртта

Наистина Ние съживяваме и умъртвяваме, и Ние сме наследниците
(Коран, превод на значението, 15:23)

Аллах Всемогъщия е Най-щедрия

Чети! Твоят Господ е Най-щедрия,
(Коран, превод на значението, 96:3)

Аллах Всемогъщия e Пребогатия, Владетеля на милостта

Твоят Господ е Пребогатия, Владетеля на милостта. Ако пожелае, Той ще ви премахне и ще ви замести с когото пожелае, както ви създаде от потомството на други хора.
(Коран, превод на значението, 6:133)

Аллах Всемогъщия е Любящия

Той е Опрощаващия, Любящия,
(Коран, превод на значението, 85:14)

Нищо не прилича на Аллах Всемогъщия

Твореца на небесата и на земята. Създаде Той за вас съпруги от самите вас и от добитъка ­ чифтове. Така Той ви множи. Няма подобен Нему. Той е Всечуващия, Всезрящия.
(Коран, превод на значението, 42:11)

Аллах Всемогъщия е Владетеля на доброто, Милосърдния

Ние Го зовяхме и преди. Той е Владетеля на доброто, Милосърдния.”
(Коран, превод на значението, 52:28)

Аллах Всемогъщия е Премъдрия

Аллах иска да ви разясни и да ви насочи по пътищата на онези, които бяха преди вас, и да приеме покаянието ви. Аллах е всезнаещ, премъдър.
(Коран, превод на значението, 4:26)

Аллах Всемогъщия е Извършващия онова, което пожелае

Извършващия всичко онова, което пожелае.
(Коран, превод на значението, 85:16)

Аллах Всемогъщия за всяко нещо има сила

Кажи: “И да скривате онова, което е в сърцата ви, и да го показвате, Аллах го знае. Знае Той какво е на небесата и какво е на земята. Аллах за всяко нещо има сила.”
(Коран, превод на значението, 3:29)

Аллах Всемогъщия е Справедливия

" Ще поставим Ние везните на справедливостта в Деня на възкресението, и никой не ще бъде угнетен с нищо. И [всяко дело] Ние ще прибавим, дори да е с тежест на синапено зърно. Достатъчни сме Ние за съдник.
(Коран, превод на значението, 21:47)

Аллах Всемогъщия е Бърз в наказанието

Твоят Господ прогласи, че непременно ще изпраща срещу тях до Деня на възкресението някои, които ще им причиняват най-суровото мъчение. Твоят Господ е бърз в наказанието. Той е опрощаващ, милосърден.
(Коран, превод на значението, 7:167)

Всичко ще умре, освен Аллах

И не призовавай друг бог заедно с Аллах! Няма друг бог освен Него! Всичко погива освен Него. Негово е отсъждането и при Него ще бъдете върнати.
(Коран, превод на значението, 28:88)

На Аллах Всемогъщия принадлежи Отвъдното и Настоящето

На Нас принадлежи и отвъдното, и настоящето
(Коран, превод на значението, 92:13)

Аллах е Милосърдния, но Неговото мъчение е болезненото мъчение

Извести Моите раби [о, Мухаммад], че Аз съм Опрощаващия, Милосърдния! И че Моето мъчение е болезненото мъчение

(Коран, превод на значението, 15:49-50)

Аллах Всемогъщия е Всемогъщия, Премъдрия

Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.
((Коран, превод на значението, 39:1)

Аллах Всемогъщия е Покоряващия

Ако Аллах искаше да се сдобие със син, Той щеше да избере от Своите творения което пожелае. Пречист е! Той е Аллах, Единосъщия, Покоряващия!
(Коран, превод на значението, 39:4)

Аллах Всемогъщия няма нужда от никого

Ако Го отричате, Аллах не се нуждае от вас. И не приема Той неверието у Своите раби...
(Коран, превод на значението, 39:7)

Аллах Всемогъщия е достатъчен за довереник

... Аллах е единственият Бог. Пречист е Той, за да има рожба! Негово е всичко на небесата и всичко на земята. И достатъчен е Аллах за довереник.
(Коран, превод на значението, 4:171)

Аллах Всемогъщия обича уповаващите се Нему

... А решиш ли [нещо], уповавай се на Аллах! Аллах обича уповаващите се Нему.
(Коран, превод на значението, 3:159)

Аллах Всемогъщия е Всечуващия, Всевиждащия

Вашето сътворяване и вашето възкресяване е само като на една душа. Аллах е всечуващ, всезрящ.
(Коран, превод на значението, 31:28)

Аллах Всемогъщия е Всевишния, Превеликия

Така е, защото Аллах е Истината и защото всичко, което зоват вместо Него, е лъжа, и защото Аллах е Всевишния, Превеликия.
(Коран, превод на значението, 31:30)

Аллах Всемогъщия е Даващия препитание

Аллах е, Който ви сътворява, после ви дава препитание, после ви прибира душите, после ще ви съживи. Има ли сред съдружаваните от вас някой способен да направи нещо такова? Пречист е Той, превисоко е над това, с което Го съдружават!
(Коран, превод на значението, 30:40)

Аллах Всемогъщия е Всесилен

Аллах е всесилен, всемогъщ.
(Коран, превод на значението, 58:21)

Аллах Всемогъщия е Светлината на небесата и на земята

Аллах е Светлината на небесата и на земята...
(Коран, превод на значението, 24:35)

Аллах Всемогъщия е Пребогатия

Негово е всичко на небесата и всичко на земята. Аллах е Пребогатия, Всеславния.
(Коран, превод на значението, 22:64)

Аллах Всемогъщия дава деца на когото пожелае

На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. Сътворява Той каквото пожелае ­ дарява момичета на когото пожелае и дарява момчета на когото пожелае
(Коран, превод на значението, 42:49)

Аллах Всемогъщия знае съкровеното в сърцата

... И се бойте от Аллах! Аллах знае съкровеното в сърцата.
(Коран, превод на значението, 5:7)

Аллах Всемогъщия е Изкусния, Ваятеля

Той е Аллах ­ Сътворителя, Изкусния, Ваятеля! Негови са Най-прекрасните имена. Прославя Го всичко на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
(Коран, превод на значението, 59:24)

Аллах Всемогъщия е въздигнат на Трона

Всемилостивия, Който се въздигна [безподобен] на Трона.
(Коран, превод на значението, 20:5).

Аллах Всемогъщия е с нас чрез знанието Си

Каза: “Не се страхувайте! Аз съм с вас. Чувам и виждам.
(Коран, превод на значението, 20:46)

Аллах Всемогъщия дава сигурност и напътствие на вярващите

За онези, които вярват и не смесват своята вяра с гнет ­ за тях е сигурността и те са напътени.
(Коран, превод на значението, 6,82)

Всичко е в ръцете на Аллах Всемогъщия

Как отричате Аллах ­ бяхте мъртви, Той ви съживи! После ще ви умъртви, после ще ви съживи, после при Него ще бъдете върнати.
(Коран, превод на значението, 2:28)

Или Онзи, Който откликва на бедстващия, ако Го позове, и премахва злото, и ви сторва наследници на земята? И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Ала вие рядко се поучавате!
(Коран, превод на значението, 27:62)

На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. Сътворява Той каквото пожелае ­ дарява момичета на когото пожелае и дарява момчета на когото пожелае, или дарява момчета и момичета. И сторва безплоден когото пожелае. Той е всезнаещ, всемогъщ. (Коран, превод на значението, 42:49-50)

Господи мой, дари ме с праведни потомци!” (Коран, превод на значението, 37:100)

И вместо на Аллах те служат на онези, които не владеят за тях никакво препитание от небесата и от земята, и са безсилни. (Коран, превод на значението, 16:73)

Кажи: „О, Аллах, Владетелю на владението, Ти даряваш владението на когото пожелаеш и отнемаш владението от когото пожелаеш, и въздигаш когото пожелаеш, и унизяваш когото пожелаеш. Доброто е в Твоята Ръка. Ти за всяко нещо имаш сила (Коран, превод на значението 3:26)

С уважение от www.muslimconverts.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации