сряда, 30 март 2011 г.

Още сайтове за Ислямски облекла

ал-Фарах


ал-Сундус


ал-Хижаб


Аl-mujalbaba


ал-Бабааж

fatiha moslem sholah wear for kidsArtiZara

ЗА ЖАЛОСТТА КЪМ СИРАЦИТЕ, МОМИЧЕТАТА, ВСИЧКИ СЛАБИ, БЕДНЯЦИ И ПОСТРАДАЛИ, за доброто отношение, съчувствието и снизхождението към тях, както и за покровителстването им


Аллах Всевишния е казал: „И спусни своето крило над вярващите! (15: 88)

И е казал Всевишния: „И бъди търпелив заедно с онези, които зоват своя Господ сутрин и вечер, искайки Неговия Лик! И не отмествай очи от тях, възжелавайки украсата на земния живот!“ (18: 28).
И е казал: „Тъй че не огорчавай сирака! И не отпъждай умоляващия!“  (93: 9–10).

И е казал още: „Видя ли ти онзи, който взима за лъжа Възмездието? Това е онзи, който пъди сирака и не подканва да бъде нахранен нуждаещият се“  (107: 1–3).

265. От Саад ибн Аби Уаккас, Аллах да е доволен от него, се предават думите: 
„Бяхме шестима човека заедно с Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, когато съдружаващите с Аллах му казаха: „Прогони тези, да не придобият кураж против нас!“ Това бяхме аз, Ибн Масуд, един мъж от Хузайл, Билял и двама мъже, чиито имена не ще спомена. Тогава в душата на Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, се породило онова, което Аллах е пожелал да се породи. Той се вглъбил и Аллах, Всемогъщия и Всевеликия, низпослал следното знамение: „И не прогонвай онези, които зоват своя Господ и сутрин, и вечер, искайки Неговия Лик!...“ (6: 52) (разказан от Муслим).

266. От Абу Хубайра Аиз ибн Амр ал-Музани, един от далите удовлетворителна за Аллах клетва[1], Аллах да е доволен от него, се предава, че Абу Суфян отишъл при Салман, Сухайб и Билял, и те му казали: „Мечовете на Аллах не са взели своята дан от врага на Аллах“. А Абу Бакр, Аллах да е доволен от него, казал: „Нима казвате това на старейшина от Курайш и техен вожд?“ Той отишъл при Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, и го известил за случилото се. [Пророка] казал: „Но, Абу Бакр, ти навярно си ги разгневил. Ако си сторил това, значи си разгневил своя Господ“. [Абу Бакр] отишъл при тях и попитал: „Братя, разгневих ли ви?“ Отговорили: „Не! Аллах да те опрости, братко!“ (разказан от Муслим)

267. От Сахл ибн Саад, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Аз и онзи, който се грижи за сирак, сме ето така в Рая“. И той вдигна показалеца и средния си пръст, оставяйки разстояние между тях“ (разказан от ал-Бухари).

268. От Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Който се грижи за сирак, независимо дали е роднина или чужд, ще бъде с мен в Рая ето като тези двата“. И разказвачът Малик ибн Анас вдигна показалеца и средния си пръст“ (разказан от Муслим).

269. Пак от него се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Бедняк е не онзи, който може да се върне заради една или две фурми, или заради една или две хапки, а бедняк е само онзи, който се въздържа [да проси, въпреки че се нуждае]“ (всепризнат хадис).
В друга версия в двата сборника Сахих се казва: „Бедняк е не онзи, който обикаля хората и се връща заради една или две хапки, или заради една или две фурми, а който не разполага с достатъчно средства, за да преживява, но не разкрива това, за да не му дават милостиня, и не застава да проси от хората“.

270. Пак от него се предава, че Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Който се грижи за вдовици и бедняци, е като борещия се по пътя на Аллах“. Сподвижникът смята също така, че той е казал и следното: „..и като молещия се нощем, без да се отегчава, и като говеещия постоянно“ (всепризнат хадис).

271. Пак от него се предава, че Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Най-лошата храна е тази на пиршество, от което са възпрени хора, готови да дойдат,  а са поканени такива без охота да дойдат. Който не откликне на покана, той не се е подчинил на Аллах, както и на Неговия Пратеник“ (разказан от Муслим).
Друга версия в двата сборника Сахих на ал-Бухари и Муслим, предадена от Абу Хурайра, гласи: „Как противна е храната, храната на пиршество, на което са поканени богатите, а са изключени бедните“.

272. От Анас, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Който отгледа две момичета, докато достигнат зрелост, в Деня на възкресението ще дойде с мен като ето тези двата“. И той събра пръстите си“ (разказан от Муслим).

273. От Аиша, Аллах да е доволен от нея, се предават думите: „При мен влезе жена заедно с двете си дъщери и помоли да им дам нещо. Не намерих нищо друго освен единствена фурма и й я дадох. А тя я подели между тях, без самата да похапне. После станаха и излязоха. Тогава влезе Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, и аз го известих за случката. А той каза: „Който бъде подложен на изпитанието да се грижи така за момичета и се отнася добре към тях, те ще бъдат за него защита пред Ада“ (всепризнат хадис).

274. От Аиша, Аллах да е доволен от нея, се предават думите: „При мен дойде бедна жена, която носеше двете си дъщери. Поднесох й три фурми и тя даде на момичетата си по една. После вдигна ръка към устата си, за да изяде третата фурма, но дъщерите й я поискаха, тя я разчупи и подели между тях, въпреки че възнамеряваше да я изяде. Нейната постъпка ме възхити и споменах за нея пред Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари. Той каза: „За нея Аллах непременно е отредил Рая или я е освободил от Ада“ (разказан от Муслим).

275. От Абу Шурайх Хуайлид ибн Амр ал-Хузаи, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „О, Аллах, аз не допускам да се накърняват правата на слабите, на сираците и жените“ (добър хадис, разказан от ан-Насаи с добър свод от разказвачи).

276От Мусаб, син на Саад ибн Аби Уаккас, Аллах да е доволен и от двамата, се предава  следното: „Саад смятал, че има заслуги към онези, които стоят по-ниско от него. Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, казал: „Нима ви се дава подкрепа и препитание за сметка на друг освен на слабите помежду ви!“ (разказан от ал-Бухари).

277. От Абу ад-Дарда Уаймар, Аллах да е доволен от него, се предава следното: „Чух Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, да казва: „Намерете ми слабите! На вас ви се дава подкрепа и препитание единствено за сметка на слабите помежду ви“ (разказан от Абу Дауд чрез добри първоизвори).

Извадка от "Градината на Праведниците" от Имам Науауи

Henry Convert to Islam/ Хенри приема Исляма


Henry Conver to Islam by IslamInside

13 годишният Хенри решава неговото бъдеще да е свързано с Ислямският начин на живот и приема Исляма пред публика от хиляди с подкрепата на Абдул Акбар. Родителите на Хенри са христяни и са дали своето съгласие казвайки, че това е неговият личен избор.

Това събитие се случва на 25ти ноември 2007 година в Excel арена в Лондон

понеделник, 28 март 2011 г.

Салат ул-Тасабих

Ассаламу алейкум! Обръщам се към всички с уговорката, че междувременно съм загубила източника, от който съм превела долния материал и чак днес открих твърдение, че хадиса не е доказан. Не мога да обява еднолично, че молитвата Тасбих, е измислица или нововъведение. Вие сами си преценете - всеки сам за себе си, аз съм длъжна да дам мненията на по-знаещите:

1. Постоянния Комитет е запитан за Салат ал-Тасабих и ето отговора:

Salaat al-Tasaabeeh is a bid’ah (innovation) and the hadeeth concerning it is not proven, rather it is munkar. Some of the scholars mentioned it among the mawdoo’ (fabricated) ahaadeeth. 

See Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, vol. 8, p. 163 

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen said: Salaat al-Tasaabeeh is not prescribed, because the hadeeth is da’eef (weak). Imaam Ahmad said there is no sound evidence for it. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah said it is a fabrication, and he said that none of the imaams recommended it. He (may Allaah have mercy on him) spoke the truth, because whoever examines this prayer will find that it is odd in the way it is performed … Moreover, if it were prescribed, it would have been something that was reported in many reports because of its great virtue and reward. Since there are no such reports and none of the imaams described it as being recommended, we know that it is not proven. The oddness in the way in which it is performed is as described in the hadeeth narrated concerning it, which says that it is to be performed once every day, or once every week, or once every month, or once every year, or once in a lifetime. This indicates that these reports are not sound; if it were prescribed, it would be something to be done on a regular basis, and one would not be given such a variety of options. 

On this basis, people should not do this prayer. And Allaah knows best. 


Fataawa Manaar al-Islam, 1/203
Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid


2. Още една фатуа от сайта на шейх Мунаджжид, касаеща салат ал-Тасабих:


3. Имам Аш-Шафи'и е казал: НЕ практикуваха казаното в писмото на ал-Хазм, докато не беше доказано, че става дума за автентично писмо на Пророка, с.а.с."
Ал-Албани, Аллах да се смиоли над него, е казал: "От този хадис можем да извлечем две много важни неща, които ни карат да приемем хадиса, след като е доказано автентичен, независимо че никой не е практикувал (молитвата - бел.пр.) пред нас..."Освен това...автентично доказано е, че някои Салафия са я практикували, като например Ибн ал-Мубарак.

4. Част от учените, заверили хадиса за Салат ул-Тасабих, са следните:
1. Abu Dawood, 

2. Ibn Mundah, 

3. Al-Aajari, 

4. As-Sum'aani, 

5. al-Madini, 

6. al-Mundthiri, 

7. Abul-Hasan al-Mundthiri, 

8. Ibn As-Salaah, 

9. Ad-Dailami, 

10. Al-Haakim, 

11. Al-A'laali, 

12. Az-Zurkashi, 

13. Al-Muhaamili, 

14. Abul-Hasan al-Muqdasi, 

15. al-Juwaini, 

16. Al-Baghawi, 

17. Ar-Ra'fiee', 

18. Al-Haitami, 

19. As-Su'youti, 

20. Al-Luknawwi, 

21. Ibn Aa'bideen, 

22. Al-Albani and others... 

Има и трети хадис, автентичен, предаден от Ахмед, Ат-Тирмиди, ан-Ниса'и, Ибн Хузайма, Ибн хиббан - в техните Сахих сборници, както и ал-Хаким, който казва, че хадиса е сахих според условията на Муслим. 


'Икрима предава от Ибн 'Аббас, че Пророкът с.а.с. е казал на 'Аббас ибн 'Абдал-Муталиб:
"О 'Аббас, о чичо, нима няма да ти предам, нима няма да ти посоча, нима няма да завещая, нима няма да ти кажа десет неща, които ако ги извършваш, Аллах ще ти прости твоя пръв и последен грях, минали и сегашни грехове, съзнателни и несъзнателни грехове, скрити и видими грехове?
Десетте действия са: молитва 4 ракат, рецитиране на всеки ракат сура ал-Фатиха и сура. Когато свършиш Кораничната рецитация на първия ракат казваш, докато стоиш (прав) "СубханАллах, ал-Хамдулиллах, уа ла иллаха иллаллах уа Аллаху Акбар" петнайсет (15) пъти.
После направи руку' и докато си в руку' кажи същото десет (10) пъти; после се изправи и кажи същото десет (10) пъти. После падни долу и направи сежде и докато си в сежде, кажи го десет (10) пъти, седни след сеждето и ги кажи десет (10) пъти; направи пак сежде и кажи думите десет (10) пъти. Седни след второто сежде и кажи думите десет (10) пъти.
Това са седемдесет и пет (повторения на фразата). Направи това 4 раката. Ако можеш да молиш това един път на ден, прави го. Ако не можеш, тогава един път всеки петък. Ако не можеш да направиш това, тогава един път в годината. Ако не можеш, тогава веднъж в живота си".


Хадиса е предаден от Абу Дауд, Ибн Маджа, Ибн Хузайма в неговия сахих, от Табарани.
За този хадис ал-Мунзири казва: "Хадиса е предаден с много вериги от голям брой сподвижници. Най-добрата от тях е от 'Икрима. 
Група учени смятат хадиса за сахих, включително ал-Хафиз Абу Бакр ал-'Аджари (учителя на Мунзири), Ану Мухаммад 'Абдуррахим ал-Мисри и Абу ал-Хасан ал-Макдиси".


Ибн ал-Мубарак казва: "Молитвата Тасбих е един акт, който е толкова съблазнителна, че човек трябва да я спазва и да не я забравя!"

неделя, 27 март 2011 г.

Дискусия на шейх ал-Албани с опонент, който твърди, че има добро в това да се празнува рожденият ден на Пророка саллаллаху алейхи уа саллам, (маулид)


Шейх ал-Албани: Празнуването на рожденият ден на Пророка
саллаллаху алейхи уа саллам, е нещо добро или лошо? 

Опонентът на шейха: Добро. 


Шейх ал-Албани: Добре, това е нещо добро. Пратеникът на Аллах
саллаллаху алейхи уа саллам, и неговите сподвижници знаели ли са за това добро? 

Опонентът на шейха: Да, знаели са. 


Шейх ал-Албани: Не съм удовлетворен от твоят отговор “Да, знаели са”. Трябва и си длъжен в допълнение към казаното да добавиш; не е възможно, ако едно добро или нещо друго което действително е благодеяние, да не е било известно на Пратеникът на Аллах
саллаллаху алейхи уа саллам, и неговите сподвижници, тъй като ние сме узнали и научили Исляма и Имана чрез Пророка Мухаммед саллаллаху алейхи уа саллам. Как тогава можем да кажем, че познаваме някакво благо и добро, което той саллаллаху алейхи уа саллам, не е знаел? Това просто е невъзможно. 

Опонентът на шейха: Празнуването на рожденият ден на Пратеникът на Аллах
саллаллаху алейхи уа саллам, е възраждане на спомена за него саллаллаху алейхи уа саллам, и неговото възвеличаване. 

Шейх ал-Албани: Тази философия я знаем, слушали сме за нея от много хора и сме я чели в техните книги. Но когато Пратеникът на Аллах
саллаллаху алейхи уа саллам, е призовавал към Исляма, той призовавал ли е към Исляма като цяло или е призовавал хората към еднобожието теухид? 

Опонентът на шейха: Към еднобожието теухид. 


Шейх ал-Албани: Първото към което той ги е призовавал е било еднобожието теухид, после са били вменени като задължения намаза, след това говеенето, след това поклонението Хадж, и т.н; затова и ти трябва да се движиш съгласно тази сунна, стъпка по стъпка, крачка по крачка. Ние се разбрахме, че е невъзможно ние да знаем за нещо добро, за което не е знаел Пратеникът на Аллах
саллаллаху алейхи уа саллам. За всяко добро и благо ние узнаваме чрез Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, и това е въпрос, по който не може да има разногласие, и аз съм убеден, че който се съмнява в това, не може да се нарече мюсюлманин. 
От хадисите на Пророка саллаллаху алейхи уа саллам, потвърждаващо казаното, са неговите слова: “Аз не бих оставил нищо от това, което би ви приближило към Аллах, без да ви повеля да го направите”. Това означава, че ако маулида е благо и ни приближава към Аллах, то би трябвало Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, да ни повели да го правим. Това така ли е или не? Аз не искам ти да се съгласиш с мен, бидейки удовлетворен от всяка буква казана от мен – ти имаш абсолютната свобода да изкажеш мнението си и така можеш по дадения пункт да не си съгласен. Има ли нещо, което не те удовлетворява от казаното по-горе или си съгласен по казаното с мен? 

Опонентът на шейха: Съгласен съм с всичко казано. 


Шейх ал-Албани: Да ти въздаде Аллах добро! По този начин с казаното от Пратеникът на Аллах
саллаллаху алейхи уа саллам: “Аз не бих оставил нищо от това, което би ви приближило към Аллах, без да ви повеля да го направите”, ние се обръщаме към всички, които твърдят, че е позволено да се извършва маулид: Четенето на маулид е благо – както твърдите – тогава, Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, указал ли е да се чете или не е посочил това? Ако те кажат, че той саллаллаху алейхи уа саллам, е указал да го вършим, то ние ще им кажем: “Дайте своя довод, ако говорите истината!”/2:111/ Ала те никога няма да го представят. Изчели сме много книги по този въпрос, но никой не е могъл да приведе довод в защита на маулида освен, че са казали за него – това е добро нововъведение!!! Добро нововъведение!!! И всичките – тези, които отричат маулида и онези, които твърдят, че е разрешено да се пее маулид, са съгласни с едно, а именно че четенето на маулид не е имало място нито по времето на Пророка саллаллаху алейхи уа саллам, нито по времето на неговите сподвижници, нито по времето на известните имами-учени. Обаче, онези, които разрешават да се празнува рождения ден на Пророка саллаллаху алейхи уа саллам, казват: Какво лошо има в това? Всичко това е само едно възпоменание за Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, и т.н. Ти чувал ли си хадиса от Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, който е казал: “Най-добрите измежду хората, това са моето поколение, след това са тези, които са ги последвали, и след това са тези, които са последвали тях.” Този хадис е сведен в сборниците на ал-Бухари и Муслим. Поколение на Пророка саллаллаху алейхи уа саллам, е това, в което е живял той и неговите сподвижници, тези които следват след него са табиини, а след тях са последователите на табиините – таби табиин. Смяташ ли ти, че има някакво добро и благо, в което ние можем да ги изпреварим, както в план на познание, така и в план на извършване? Възможно ли е такова нещо? 

Опонентът на шейха: В плана на знанието, ако Пратеникът на Аллах
саллаллаху алейхи уа саллам, би казал на онези с него, че Земята се върти … 

Шейх ал-Албани: Извини ме, но нека не се отклоняваме. Аз те попитах за две неща– знания и деяния, и под знания аз разбирам – шериятските знания, не медицина, защото например; докторът в наши дни знае много повече отколкото Ибн Сина е знаел за своето време, тъй като са минали векове, били са проведени много изследвания, направени са много открития, но това не го прави по-добър пред Всевишният Аллах и не го поставя над споменатите поколения. Разбира се, той е по-добър в знанията, в които се специализира, но ние сега говорим за шериатските знания, Аллах да те благослови! Аз искам ти да имаш точно това в предвид. Когато ти казвам: мислиш ли, че ние знаем повече от тях, аз подразбирам шериятските знания, а не научните знания, такива като география, астрономия, химия или физика. Представи си, например, в наше време човек, който не вярва нито в Аллах, нито в Неговия Пратеник
саллаллаху алейхи уа саллам, но той да е най-сведущ в една от изброените науки. Та нима това знание ще го приближи до Аллах с нещо? 

Опонентът на шейха: Не. 


Шейх ал-Албани: Така, че тук не говорим за подобни знания, ние говорим за знания, посредством които искаме да се приближим към Аллах, Всемогъщ е Той и Велик! Малко по-рано говорихме за празнуването на рождения ден на Пророка
саллаллаху алейхи уа саллам; аз пак повтарям своя въпрос и се надявам, че ще ми дадеш ясен отговор, без отклонения и увъртания в друга посока. Ти лично смяташ ли, че ние живеещите в последно време можем да знаем повече от сподвижниците, табиините и имамите-муджтехиди в областта на шериятските знания, и че можем да сме по-усърдни в извършването на благодеяния и опити да се доближим към Аллах, от тези праведни предци салаф? 

Опонентът на шейха: А ти имаш ли предвид под шери
атски знания и тълкуването на Свещения Коран? 

Шейх ал-Албани: Те по-добре от нас знаят и тълкуването на Свещения Коран и по-добре от нас знаят тълкуването на хадисите от Пратеникът на Аллах
саллаллаху алейхи уа саллам, и в края на краищата, те са по-сведущи от нас в Ислямския Шериат. 

Опонентът на шейха: Относно тълкуването на Свещения Коран, вероятно е сега да има такива, които по-добре да знаят тълкуването му, отколкото във времената на Пророка
саллаллаху алейхи уа саллам, например айета: И ще видиш планините, които ти¬ смяташе за неподвижни, че започват да се движат, както облаците. Такова е творението на Аллах, Който всяко нещо прави съвършено. Наистина, Той знае това, което правите./27:88/ И ако Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, бе казал на някой от своето време, че Земята е кръгла, то едва ли биха му повярвали?! Никой не би му повярвал. 

Шейх ал-Албани: Ти пак бягаш настрани. Мой брат, аз те питам като цяло, а не в частност, задавам ти въпрос в общия смисъл: Ислямът, като цяло, и кой е по-сведущ в него? 


Опонентът на шейха: Разбира се, Пратеникът на Аллах
саллаллаху алейхи уа саллам, и неговите сподвижници. 

Шейх ал-Албани: ето това исках да чуя от теб. А тафсира, за който ти постоянно говориш, няма връзка с постъпките, той е свързан с размишления и разбиране. След това онези, които привеждат този айет, който и ти спомена и привеждат други за потвърждение на това, че Земята се върти, грешат в своето тълкуване, тъй като в него се говори за Съдния Ден: В Деня, когато земята ще бъде сменена с друга земя, както и небесата. И ще излязат [от гробовете си] пред Аллах, Единствения, Всевластващия./14:48/ Аз допускам, че в наше време съществуват хора, които владеят научни знания в по-голяма степен, отколкото сподвижниците или табиините, обаче това няма никаква връзка с благодеянията; днес например в областта на астрономията друговерците знаят повече, от който и да било друг, но от това каква полза извличат те? Никаква! Сега не е време да се задълбочаваме в подобни разговори, а искаме да говорим за нещата, които ни доближават към Аллах и в частност разговаряме за празнуването на рождения ден на Пророка
саллаллаху алейхи уа саллам. И стигнахме до там, че ако в маулида има благо, то нашите праведни предци салаф, начело с Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, трябва да знаят за това благо по-добре от нас и че те са по-привързани от нас към извършването на тези праведни постъпки. В това има ли някакво съмнение? 

Опонент шейха: Не, в това няма никакво съмнение. 

Шейх ал-Албани: Не се отклонявай от това към въпросите областта на научните знания, в които няма връзка с приближение към Аллах посредством благодеянията. 
Сега: този
маулид не е имал място по времето на Пророка саллаллаху алейхи уа саллам и в това са съгласни всички без изключение – и по този начин това благодеяние не е било нито по времето на Пророка саллаллаху алейхи уа саллам, нито по времето на сподвижниците, нито по времето на табиините, нито по времето на имамите-муджтехиди. Как така това благо е останало неизвестно за тях? Длъжни сме да кажем едно от двете: или са знаели за това благо, така както и ние знаем, тъй като те са по-сведущи от нас … Или пък те не са знаели за него. Тогава възниква въпроса: как тогава пък ние сме разбрали за това?!
Ако кажем, че те са знаели за това – а такова обяснение е най-предпочитаното за тези, които твърдят, че е разрешено честването на рождения ден на Пророка саллаллаху алейхи уа саллам – то тогава е логично да запитаме: защо те не са го правили? Нима ние сме по-близки до Аллах, отколкото те?! Защо никой от тях, нито веднъж, ни сподвижник, ни табиин, ни учен измежду тях, ни просто покланящ се, не е извършвал това благодеяние?! Можеш ли да си представиш, че никой от тях не е извършил това благодеяние никога и нито веднъж?! А те са били милиони и са много по-сведущи от нас, и по-благочестиви от нас, и по-близки до Аллах от нас!!
Аз мисля, че знаеш словата на Пророка саллаллаху алейхи уа саллам: “Не ругайте моите сподвижници! Кълна се в Онзи, в Чиито Ръце е душата на Мухаммед, ако някой от вас пожертва злато с размер колкото гората Ухуд, не би достигнало това за дяла на нито един от тях, дори и половината”. Виждаш разликата между нас и тях, нали?! Това е защото те са се сражавали по пътя на Аллах заедно с Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, и са получавали знания непосредствено от него, без всякакви многочислени посредници, които са между нас и него саллаллаху алейхи уа саллам, както е казал в достоверен хадис: “Този, който иска да чете Корана така, както е бил низпослан, то нека го чете така, както го чете Умм Абд. (т. е. Абдуллах Ибн Масуд). Тези праведни предци салаф начело със сподвижниците радиаллаху анхум, не са могли да не знаят за благодеяние, което да ги доближи до Аллах, благо, за което ние знаем. И ако кажем, че те са знаели за него, както и ние, тогава как може да си помислим, че те са пренебрегнали това благодеяние? Надявам се да съм изяснил този момент, за който постоянно говоря? 

Опонентът на шейха: Хвала на Аллах. 

Шейх ал-Албани: Аллах да ти въздаде добро! Тук има и друг момент: има много хадиси и айети, които разясняват, че Исляма е завършен. Предполагам, че тази истина ти е известна и че вярваш в нея, тъй като тя е известна на всички, както на учени и студенти, така на обикновените хора, а именно, че Исляма е завършен като религия и че Исляма не е като религията на юдеите и християните, която всеки ден се мени и допълва. Ще ти напомня словата на Всевишният Аллах: Днес за вас Аз усъвършенствах вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия./5:3/
Сега възниква въпросът – и това е другия начин да се покаже, че празнуването на рождения ден на Пророка саллаллаху алейхи уа саллам, не е благодеяние, а начин различен от това, което използвахме по-горе, а именно: ако в маулида има благо, то те биха ни изпреварили в изпълнението му, тъй като – те праведните предци салаф – са по-сведущи от нас и по-набожни. Този маулид, ако е благодеяние, то би бил част от Исляма. Ние казваме: всички – тези, които отричат извършването на маулида и тези, които го признават и допускат извършването му – са съгласни (както ние се съгласихме по-горе, че маулида не е имал място по времето на Пророка саллаллаху алейхи уа саллам) че ако маулида е благодеяние, то той би бил част от Исляма, а ако маулида не е благодеяние, то той няма отношение към Исляма. И когато е бил низпослан айета: Днес за вас Аз усъвършенствах вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия./5:3/ през този период не е бил празнуван рождения ден на Пророка саллаллаху алейхи уа саллам. А тогава нима маулида може да е част от религията? Надявам се да бъдеш пределно откровен с мен и не мисли, че аз съм от тези шейхове, които запушват устата на учениците, а не само на тях, а и на хората като цяло, казвайки им: ти замълчи, ти не знаеш, ти не разбираш. Не, не, бъди свободен в разсъжденията си, така както говориш със свой връстник. Ако ти не си съгласен, кажи – не съм съгласен, или – това не ме удовлетворява. Сега, ако маулида е благодеяние, то той ще е от Исляма, ако не е благодеяние, то – той не е от Исляма. И така, както знаем и всички са съгласни с това, че в момента на низпосланието на горния айет, маулида не е имал място да бъде част от Исляма, и няма нищо удивително, че той не е от Исляма. В потвърждение на казаното искам да цитирам словата на имама на Медина, Малик Ибн Анас: “Който е вкарал в Исляма нововъведение бидат – обърни внимание, той е казал едно нововъведение, а не много нововъведения бидаат – считайки го за позволено и благо, то той утвърждава, че Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, не е донесъл до хората своята мисия”. Това е много сериозно нещо.
И какъв е твоя довод далил, о имам?
Имам Малик казал: “Прочетете, ако искате словата на Всевишният Аллах: Днес за вас Аз усъвършенствах вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия./5:3/ Това, което в този ден не е било от религията, не може да бъде и днес в религията”. Кога имам Малик е казал тези думи? През втори век по хиджра, един от вековете, които са споменати в хадиса като най-добрите! А какво остава да кажем за 14 век по хиджра?! Тези думи са записани със златни букви, ние обаче пренебрегваме Книгата на Аллах и хадисите от Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, и словата на имамите, за които говорим, че ги следваме, но колко далече е това от действителността. Този имам на Медина говори на ясен арабски език: “Това, което в този ден не е било от религията, не може да бъде и днес в религията” Днес празнуването на рождения ден на Пророка саллаллаху алейхи уа саллам, е станало като религия. Ако това не беше така нямаше да възникне този спор между учените, придържащи се към Благородната Сунна и онези, които защитават нововъведенията. Как може това деяние да е от религията, ако то не е било религия ни по времето на Пророка саллаллаху алейхи уа саллам, ни по времето на неговите сподвижници, ни по време на табиините и последвалото ги поколение таби табиин?! Имам Малик е от това поколение, което е следвало след табиините и което е споменато в хадиса: “Най-добрите измежду хората, това са моето поколение, след това са тези, които са ги последвали, и след това са тези, които са последвали тях.” Имам Малик е казал: “Това, което в този ден не е било от религията, не може да бъде и днес в религията и няма да се подобри положението на последните поколения на тази общност, освен с това, с което се е подобрило положението на първите поколения”. Посредством какво се е подобрило положението на първите поколения? Нима посредством въвеждане в религията на нововъведения и приближаване към Аллах с това, с което не е търсил приближение към Него Пророка саллаллаху алейхи уа саллам?! Тогава как Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, е казал: “Аз не бих оставил нищо от това, което би ви приближило към Аллах, без да ви повеля да го направите”? Защо Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, не ни е повелил да празнуваме рождения му ден? Това е въпрос, на който има отговор: съществува разрешено празнуване на рождения ден на Пророка саллаллаху алейхи уа саллам, и съществува неразрешено празнуване на неговия рожден ден (маулид). 
Разрешеният вид празнуване на рождения ден е бил по времето на Пророка
саллаллаху алейхи уа саллам, за разлика от неразрешения и между тях има сериозни различия: 
1. Разрешено празнуване – това е поклонението, относно което няма разногласие между всички мюсюлмани. 
2. Разрешеното празнуване се повтаря всяка седмица веднъж, а не е разрешено само веднъж в годината. 
Такива са различията между двата вида празнуване на рождения ден на Пророка
саллаллаху алейхи уа саллам: първото – това е поклонение, което е разрешено и се повтаря всяка седмица, явяващо се противоположност на второто, което не е разрешено и не е поклонение и не се повтаря всяка седмица. Аз не ви говоря за нещо, за което няма заповед от Всевишният Аллах, а просто ви разказвам за хадиса, сведен от Муслим чрез Абу Катада ал-Ансари, който попитал Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам: “О, Пратенико на Аллах! Какво ще кажеш за говеенето в понеделник?” Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, отговорил: “Това е денят, в който аз съм бил роден, и в който ми е низпослан Корана.” 
Какво означават тези слова? Това е все едно, че Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, казва: Как може да ме питаш за този ден, когато Аллах е отредил да се появя на бял свят и в този ден ми е низпослал Откровението?! Това значи, че през този ден следва да се говее в знак на благодарност към Аллах, че ме е създал, и за това че ми е низпослал Откровението. И това е подобно на говеенето в деня Ашура и навярно знаете, че говеенето в деня Ашура, преди низпосланието на заповедта да се говее в месец Рамадан е било задължително за мюсюлманите. В хадисите се предава, че когато Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам извършил хиджра в Медина, видял че юдеите говеят в деня Ашура. Той ги попитал защо говеят през този ден, а те му отговорили, че това е денят в който Аллах е спасил Муса и неговия народ от Фираун и армията му, и затова те говеят през този ден в знак на благодарност към Аллах. Тогава Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, е казал: “Ние сме по-близки до Муса, отколкото те”. И той е говеел и е заповядал на мюсюлманите също да говеят. Така това е станало задължение, докато не е бил низпослан айета за задължителното говеене в месец Рамадан. След това говеенето през в деня Ашура е станало сунна, а задължителността му е била отменена с айета за говеене в месец Рамадан. Т.е. Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам е говеел, както и юдеите през деня Ашура, в знак на благодарност към Аллах, защото Той е спасил Муса и неговия народ от Фираун. 
Днес ние също така имаме възможност да благодарим на Всевишният Аллах с говеене в понеделник, защото това е рождения ден на Пророка
саллаллаху алейхи уа саллам, и за това, че в този ден на него му е било низпослано Откровението. У мен възниква въпроса: повечето от тези, които извършват маулид, дали говеят в понеделник? Едва ли говеят. Повечето обаче извършват всяка година маулид. Това е подобно на казаното от Всевишният Аллах по адрес на юдеите: Нима ще замените по-доброто с по-лошо?/2:61/ Това е по-доброто: говеенето, за което няма разногласия сред мюсюлманите, говеенето в понеделник, болшинството мюсюлмани обаче не говеят в този ден!!! Дори някои от тези, които говеят в този ден, знаят ли смисъла на това говеене? Не, едва ли знаят. И къде са учените, които защитават маулида, защо те не разясняват на хората, че говеенето в понеделник е разрешеното празнуване на рождения ден на Пророка саллаллаху алейхи уа саллам и не ги потикват към това, вместо да защитават незаконното празнуване маулид?!! 
Всевишният Аллах е казал: Нима ще замените по-доброто с по-лошо?/2:61/ И Пратеникът на Аллах
саллаллаху алейхи уа саллам е казал: “Вие несъмнено ще последвате онези, които са били преди вас, педя по педя, крачка по крачка; дори ако те влязат в дупката на гущера, то вие и там ще ги последвате”. И ние последвахме юдеите: заменихме това, което е по-добро с по-лошото. Как заменихме маулида, празнуван всяка година, за което няма никакво основание, заменихме го с нещо по-добро, а именно, маулид всеки понеделник в вид на говеене – това, за което има основание, говеенето, разбирайки смисъла на това говеене, а именно, благодарност към Аллах за появата на бял свят през този ден на Пророка саллаллаху алейхи уа саллам, и за низпосланието на Откровението. Искам да завърша своята реч със словата на Пророка саллаллаху алейхи уа саллам, който е казал: “Аллах отхвърля покаянието (тауба) на еретика (вкарващия нововъведение в религията)”. Всевишният Аллах е казал в Свещения Коран: О, Пратенико! Оповести какво ти бе низпослано от твоя Повелител! А не го ли сториш, ти не ще си оповестил Неговото послание! Аллах ще те защити от хората! Наистина, Аллах не напътва неверниците./5:67/ 

В сборника “Сахих” на Муслим се свежда, че един човек дошъл при Айша … 

Опонентът на шейха: А нима четенето на сира (история за житието) на Пророка
саллаллаху алейхи уа саллам, не се явява почит към него? 

Шейх ал-Албани: Да. 

Опонентът на шейха: В него, в четенето, има ли възнаграждение и това не е ли благо от Аллах? 

Шейх ал-Албани: Във всичко това има благо. Но каква полза искаш да извлечеш от този въпрос? Аз ще те прекъсна
, като ти задам друг въпрос: А нима някой ти забранява да четеш сира (история за житието на Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам)? Аз сега ще ти задам въпрос: дори ако това се явява узаконено поклонение, то Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, не е установил определено време, кога и как да се чете сира; тогава имаме ли право от себе си да установяваме определено време и начин, как да го правим? Имаш ли отговор на този въпрос? 

Опонентът на шейха: Не, аз нямам отговор на този въпрос. 

Шейх ал-Албани: Всевишният Аллах е казал: Нима имат съдружници, узаконяващи им в религията онова, което Аллах не им е позволил?/42:21/ И още Всевишният Аллах е казал: Те взеха за господари не Аллах, а своите управници и своите монаси, и Месията, сина на М
ариям. А им бе повелено да се покланят само на единствения Бог. Няма друг Бог освен Него. Пречист е Той от онова, което приобщават с Него!/9:31/ 
Когато Адий Ибн Хатим радияллаху анху чул този айет – а преди да приеме Исляма той бил християнин – казал: “Не сме им се покланяли”. Пратеникът на Аллах
саллаллаху алейхи уа саллам, казал: “Нима те не са забранявали разрешеното от Аллах, и вие се подчинявахте в това, и нима те не са разрешавали забраненото от Аллах и вие се подчинявахте в това?” Тогава Адий Ибн Хатим казал: “Да”. Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, казал: “Ето това означава да им се покланяте.” С това се разяснява опасността от въвеждането на нововъведения бидаат в религията на Аллах. 
*Текстът е взет от касета с аудио запис на шейх ал-Албани под номер 1/94


Форум за Ислям

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации