събота, 28 август 2010 г.

Последните 10 дни на РамаданMuslimah_119's Blog


Рамадан - свещения месец с огромната благодат...

Кой от вас няма да се възползува, ако му кажат, че в магазина са пуснали страхотни стоки съвсем безплатно и единственото, което трябва да направите, за да си купите, е да отидете до магазина - отиваш и си взимаш стока безплатно - само трябва да си направиш труда да отскочиш до там...

Тогава защо за цял месец да не изоставим по-голямата част от работата си (която инак никога не свършва) и да се отдадем колкото се може повече на Аллах?!

А ако пък само в 10 дни се крие нечувана благодат - в една единствена нощ, по-добра и обогатяваща от 1000 месеца (83 години и 4 месеца!)...

Лейлат-ул-Кадр, Нощта на Могъшеството, Нощта на Предопределението...


-->
Низпослахме я Ние в благословена нощ. Ние предупреждаваме.  През нея се решава всяко мъдро дело по заповед от Нас. 
сура ас-Духан (44); 3-5

 Ибн Катир казва, че в тази нощ от Запазения Скрижал - ал-Ляух ал--Махфуз - се дава на писарите, които записват делата на всеки човек онова, което ще бъде през следващата година.

Нощта на Предопределението

Въз основа на казаното в сура ал-Кадр и в цитата от сура ад-Духан, че в тази нощ Корана е бил свален  на земното небе - първото низопославане на Корана.

Второто низпославане е в продължение на 23 години - постепенно, на части, с посредничеството на Джибрил а.с. на Пророк Мухаммад с.а.с.

Кога да тъсрим Лайлат-ул-Кадр

От Умар р.а. се предава: "...в десетте последни дни от Рамадан". (Муслим)

От Абдуллах ибн Масуд р.а.: "...в седемте последни дни от Рамадан". (Малик)

От Саид ибн ал-Мусиб: "...Който свидетелства 'Иша с джама', е взел от нея това, което му се полага". (Малик)

От А'иша р.а.: "Търсете нощта ал-Кадр в нечетните от последните десет".

Имайте предвид, че няма никакви сахих доказателства, че Лейлат-ул-Кадр е на 27-ми Рамадан!

Направено е така, че мюсюлманина да ТЪРСИ Лайлат-ул-Кадр, а не да прави ибада само в една нощ.

Аллах да помага на всички ни и да ни пази от лоши мисли и лоши дела, да ни помогне да вършим добри дела, които да ни гарантират Фирдеус!

автор Милена Борисова-Иршад

Behind the Name


photo: Expat Abroad in Moroccothe Etymology and History of First namesthe Best Place for Muslim Names

- > Muslim Baby Names


How to choose a meaningful name for your Muslim baby

петък, 27 август 2010 г.

Молитвата, начин за извършване ин ша Аллах


1. Аллаху Акбар (такбир)


След изричането на такбир ръцете се кръстосват пред гърдите, дясната над лявата 


и се казва:

«Ауузу бил-ляяхи мина-шайтаани р-раджим»

Значение: «Търся убежище при Аллах от прокудения сатана».

«Бис-ми Лляяхи-Ррахмани-Ррахим» (bismillâh ir-rahmân ir-rahîm)

«В Името на Аллах Всемилостивия Милосърдния».

След това се рецитира сура ал-Фатиха, без която няма молитва, т.е. молитвата не е приета без ал-Фатиха:

Сура «Ал-Фатиха»:

1. Аль-Хамду Лиллахи Раббиль-Аалямиин (al-hamdulillâhi rabb il-âlamîn)

2. Ар-Рахмаани р-Рахиим. (ar-rahmân ir-rahîm)

3. Малики Яумид-Диин. (mâliki yawm id-dîn)

4. Ияка наъ-буду уа Ияка наста-иин. (iyyâka na`budu wa iyyâka nasta`în)

5. Ихдина-с-сирааталь- Мустаким. (ihdinâ s-sirât al-mustaqîm)

6. Сирааталь-Лязина анъамта алей-хим. (sirât al-ladhîna an`amta `alayhim )

7. Гайриль Магдууби алей-хим уаляд да-лиин. (ghayr il-maghdûbi `alayhim wa la d-dâlîn)

«Амин»

За съвсем начинаещите следващата стъпка може да се пропусне за известно време, т.е. рецитирането на друго то Корана. Който вече знае или за леко напредналите, е предложението на сура ал-Ихлас, която показва истинския таухид в няколко реда. Тази сура лесно се учи, кратка е и може да се чете след ал-Фатиха:

Сура ал-Ихлас:

1. Куль-хуа-Ллаху-Ахад

2. Аллаху-Самад

3. Лям-Ялид-уа лям юляд

4. Улям якуль-лаху-Куфу-уан Ахад».

Значение на Бг (превод):

Кажи: "Той е Аллах, Единствения
Аллах , Целта (на всички въжделения)
Нито е раждал, нито Е роден
и няма равен Нему.

 3. След това се изпълнява РУКУ, поклон в кръста:
 
Казва се «Субхаана Рабияль Азим» - 3 пъти (може 1 път или повече от 3 пъти - нечетен брой)

«Слава на моя Господ Превеликия».

4. Изправяне от руку, изрича се:

«Самиа-Ллааху Лиман Хамидах"

«Аллах чува този, който Го възхвалява"

"Раббана-уалякаль Хамд"

"Господи наш, цялата слава е за Теб».5. Следва земния поклон - СУДЖУД«Субхана Рабияль Аляя» - 3,5,7 или повече нечетен брой пъти
«Слава на моя Господу Всевишен».

При суджуд се допират челото и носа, коленете и пръстите на краката, дланите на ръцете.  Лактите не е задължително да се допират - дори не трябва, както не трябва да стърчат високо вдигнати. Стойката на суджуд трябва да есмирен, не прекалено свита, не и разперена.

6. Сяда се назада на пети (джулюс), вдигайки глава и се казва "РАбби гфирли" (Господи, прости ми).
7. Пак се навежда в суджуд и се произнасят същите думи.


Гореописаното и показано е един рака'ат на молитвата, един цикъл. Това е цикъла, който се повтаря на всички молитви. Броя на повторенията е различен за молитвате. Например:

- Сутрешна (фаджр, сабах) -  2 раката
- Обедна (Духр, Зухр,) - 4 раката
- Следобедна (Аср, Икинди) - 4 раката
- Залезна (Магриб, Ятсъ) - 3 раката
- Вечерна (Иша, Акшам) - 4 раката
- Истихара - 2 раката
- Джаназа - 2 раката и т.н.

За обшия цикъл, който в същност е от 2 раката, се повтаря още един ракат като описания по-горе, като след второто извършване на суджуд (2 пъти), се остава долу в седеж Джулюс:

За начинаещия е достатъчно ин ша Аллах да каже Шахадата, която много добре знае:

Ашхаду анна Ля Иллах Илла Аллах
уа 
Ашхаду анна Мухаммадун расулю Аллах


След което обръща глава към дясното рамо и произнася салям:
Ассаламу алейкум уа рахматуллах
обръща глава към лявото рамо и повтаря същия поздрав.
КРай на моллитвата за начинаещ от два раката.


По принцип се казва това:

Ат-тахийату ли-Ллахи уа-с-саляуату уа-т-таийбат, 

ас-саляму 'аляйкая айиуhа-н-набийу уа рахмату-Ллахи уа баракятух, 

ас-саляму 'аляйна уа 'аля 'ибади-Ллахи-с-салихин, 


Aшхаду алля иляха илля-Ллах 
Уа ашхаду анна Мухаммадан 'абдуху уа расулюх.


Аллахумма салли 'аля Мухаммадин уа 'аля али Мухаммад, 

кaма салляйта 'аля Ибрахима уа 'аля али Ибрахим,

иннакa Хамиду-м-Маджид, 

уа барик 'аля Мухаммадин уа 'аля али Мухаммад, 

кама баракта 'аля Ибрахима уа 'аля али Ибрахим, 

иннакa Хамиду-м-Маджид.

Значение: Почитания пред Аллах, и дуа, и добри дела! Мир за теб, о, пророче, и милосърдие от Аллах, и благодат от Него! Мир за нас и за праведните раби на Аллах! Свидетелствам, че няма друг бог освен Аллах и свидетелствам, че Мухаммед е Негов раб и Пратеник! О, Аллах, благослови Мухаммед и семейството на Мухаммед, както си благословил Ибрахим и рода на Ибрахим! Ти си преславен, велик. О, Аллах, дари благодат на Мухаммед и на семейството на Мухаммед, както си дарил благодат на Ибрахим и на рода на Ибрахим! Ти си преславен,велик“.

След това, ако молещия знае, може да каже още дуа и свършвайки, се обръща в дясно и ляво с поздрава Салям. Ако не знае - след горния Ташахуд, се казва Салям. Край на молитвата от 2 раката.

Ако молитвата е от 3 или 4 раката, след произнасяне на Ташахуд, молещия става прав, казва Аллаху Акбар и прави съответния брой ракати -още 1 или 2, като описаните по-горе, като единствената разлика с тези първи 2 ракаат е, че не се казва нищо от Корана след сура ал-Фатиха - т.е. рецитира се ал-Фатиха и молещия се се навежда в руку.


Ако молитвата е от 3 раката, както е МАгриб (залезната, ятсъ), правят се 2 раката като описаните горе, Ташахуд, още 1 ракат, Ташахуд и Салям.


Ако молитвата е от 4 раката (Фаджр, Духр, Иша_ - правят се 2 раката като горните, Ташахуд, още два раката, Ташахуд, Салям и Край на молитвата.


за напреднали: НАчин за извършване на молитвата от Пророка с.а.с. от Шейх ИБн Бааз

 
Етикет за правенето на ду'а
Събрано от Джамиатул Улама Трансваал
Южна Африка


Тези препоръки са събрани от хадиси. Поради желанието ни да направим материала по-сбит и стегнат, посочваме само източника на хадиса, но не и самия хадис.
  • Да се въздържаме от харам храни, дрехи и харама в това, което слушаме. (Муслим,Тирмиди)
  • Искрено извършване на ду’а. С правилните думи, като човек вярва, че никой, освен Аллах Та’ала, не може да изпълни това, което иска. (Хаким) 
  • Човек може да извърши добро дело преди да направи ду’а; може да спомене това, когато изрича своята молба. Например може да каже: „О Аллах! Аз направих това и това дело, само заради Твоето задоволство. О Аллах! Приеми моята ду’а и благослови това дело. (Муслим, Тирмиди, Абу Дауд).
  • Да се прави ду’а, когато човека е чист. (Тирмиди, Абу Дауд, Ибн Маджа, Ал-Ниса’и, Ибн Хиббан, Мустадрак).
  • Да се прави ‘уду преди ду’а. (Шестимата големи мухаддис)
  • Да се обърне към Кибла. (Шестимата големи мухаддис)
  • Да се седне като при Ташахуд. (Абу Ауана)
  • В началото да се възхвали Аллах с.т., както и в края на ду’ата. (Шестимата големи мухаддис)
  • Да се изрази благослов за Пратеника с.а.с. в началото и в края на ду’ата. (Абу Дауд, Муснад - Ахмад )
  • Да се протегнат и двете ръце. (Тирмиди – Мустадрак)
  • Да се вдигант и двете ръце до раменете. (Абу Дауд, Муснад – Ахмад )
  • Позата на тялото да показва респект и смирение. (Муслим, Абу Дауд, Тирмиди)
  • Да се спомене нуждата от помощ и подчинението. (Тирмиди)
  • Да се въздуржа от вдигане на очите към небетопо време на извършването на ду’ата, (Муслим,)
  • Да се споменават Асна-ул-Хусна (имената на Аллах Та’ала) и прекрасните Му атрибути. (Ибн Хиббан и Мустадрак)
  • Да се въздържа от преднамерено римуване на думите в ду’ата. (Бухари)
  • Да се въздържи от казване на ду’ата в музикален ритъм, ако тя е в поетична форма. (Hisn)
  • Ду’ата да се прави на тих глас (Шестимата големи мухаддис от Абу Муса)

Ифтар в Саудитска Арабия, Турция и Египет

Árabia SauditaTurquia
Egito

 
http://mulhernoislam.blogspot.com/

Въпроси и отговори по отношение на сутраМухаммед ибн Салих Ал-Утаймин


Въпрос 1: Какво е това сутра?
Отговор: Нещо, което се използува от човека, отслужващ салят (като бариера, преграда) между него и някой друг, който може да мине пред него.

Въпрос 2: Какво са правилата по отношение на сутра?
Отговор: Сутра е задължителна и който я пренебрегва, извършва грях. Това се доказва от думите на Посланика Мухаммед (с.а.с.): Ако някой от вас иска да извърши салят, той е длъжен да я извърши зад сутра (т.е. със сутра пред себе си) и да се приближи към нея“ (Абу Дауд и Ибн Маджа сред много други).

Други негови думи: „Не правете салят без да имате сутра пред себе си (Муслим).

Други негови думи: „Ако някой от вас иска да извърши салят, нека да има пред себе си сутра и да се доближи до нея, наистина, нарушител (шейтан), ще мине пред него“ (Ибн Хузайма).

И други негови думи: „Нека всеки от вас  нещо подобно (по височина) на камилско седло (пред себе си), зад него да извърши салят“ (Ибн Джаруд).

Въпрос 3: Допустимо ли е да се отдалечим от сутра.
Отговор: Не! И този, който е по-далеч от три лакътя от нея, е съгрешил и поставя своя салят в положение, в което може шейтана да го провали. Това е очевидно от хадиса на Посланика на Аллах (с.а.с.): „И нека се доближи до нея и да не позволи на шейтана да наруши молитвата му“ (Ахмад, Абу Дауд, Ибн Хузайма, Ибн Хаббан, Ал-Хаким и други).

И хадиса: „И нека се приближи до нея, защото наистина шейтана минава пред него и тази (сутра)“ (Ибн Хаббан).

И хадиса: „...и да се доближи до нея, защото наистина нарушителя минава пред него“ (Ибн Худайма).

И хадиса: „Между мястото, на което Пророка (с.а.с.) извършваше салят и стената, разстоянието беше колкото една овца“ (Ал-Бухари и Муслим).

В друг хадис се споменава: Когато Пророка (с.а.с.) влезе в Кааба, остави разстояние от три лакътя между себе си и стената, след това отслужи молитва“ (Ал-Бухари).

Въпрос 4: Какъв е минималния размер на сутра?
Отговор: Това са – височина един лакът[1] над равнината на молитвата, която е равна на височината на задната част на камилското седло. Що се отнася до ширината, няма установен размер. Затова може и да се използува дори нещо тънко, като стрела или копие. Все пак не е добре да се взима за преграда нещо, което е по-ниско от височината на тилната страна на седлото. От друга страна, ако е невъзможно да се намери нещо, което да служи за сутра, може да се ползва това, което е в наличие, независимо от размера. За доказателство служат думите на корана от сурата ат-Тагабун, ая 16:

„Затова бойте се от Аллах, колкото ви е по силите,...“

също от хадиса, в който Посланика на Аллах (с.а.с.) е казал: „Ако съм ви заповядал да направите нещо, правете го толкова, колкото можете“ (Муслим).

Пророка Мухаммед (с.а.с.) е казал също: „Ако някой от вас сложи пред себе си нещо подобно (по височина) на камилско седло, зад него извърши салят, да не се притеснява ако някой мине пред него (т.е. пред сутра)“ (Муслим).

Питали са Пророка (с.а.с.) по време на похода Табук за сутра на човека, който прави салят и той казал: „Подобно на задната част на камилско седло“ (Муслим).

Също така е казал: „Ако пред вас има нещо подобно на камилско седло този, който мине пред вас, няма да ви навреди (т.е. няма да наруши молитвата ви)“ (Ибн Абу Шайба, Абду-р-Раззак и др.)

И други хадиси, някои от които ще бъдат споменати по-долу.

Освен това Пророка (с.а.с.) понякога е извършвал салят зад копие или, в други случаи пред него е имало стрела. (Както е предадено от Муслим). Затова ширината на сутра – не се определя, както споменахме по-горе.

Въпрос 5: Освобождава ли се някои от необходимостта от сутра пред себе си?
Отговор: Да, само този, който прави салят зад имам. Установяваме това от факта, че Пророка (с.а.с.), когато е водел молитва, поставял пред себе си сутра, никой от молещите се зад него не правел това. (Както е споменато в множество хадиси от Ал-Бухари и Муслим).

Въпрос 6: Какви са различните видове сутра?
Отговор: Всичко, което е на височина един лакът. Както следва от казаното от пророка Мухаммед (с.а.с.): „...подобно (по височина) на задната част на седлото...“

Също достоверно е предадено по отношение на Пророка (с.а.с.), че той е извършвал салят, като е имал пред себе си стена, копие, стрела, камила, дърво, постелка, на която е имало спяща жена, стена на стая.

Все пак недопустимо е да се извършва салят, имайки пред себе си гроб. Това следва от хадиса, в който пророка Мухаммед (с.а.с.) забранява подобни действия. Той е казал: „Не правете салят пред гробове и не сядайте на тях“ (Муслим).

Освен това е нежелателно да се прави молитва зад това, което отвлича вниманието. Защото Пророка (с.а.с.) казал на Айша: „Махни си пердето! Наистина, изображението на него е пред мен по време на молитва“ (Ал-Бухари).

Въпрос 7: Предписана ли е сутра за в Мекка или не?
Отговор: Сутра е предписанa (уажиб) за Мекка, така, както и за друго място. Няма доказателство, което да показва разлика между Мекка и друго място (по този въпрос). Освен това Пророкът (с.а.с.) поставил копие пред себе си в долината на Мекка и извършил салату-л-духр и ‘аср, а когато влязъл в Кааба, използувал стената й като сутра. Когато извършвал обход (тауаф) около Кааба, заставал зад Мака’м Ибрахим (мястото, където стоял Ибрахим) и извършвал молитва. Към  това са се придържали и сподвижниците след него.

Въпрос 8: Какво трябва да се предприеме към този, който минава пред човека, извършващ молитва?[2]
Отговор: Минаването пред човек, който извършва молитва е един от големите грехове, наказанието за който е Ада. Това отсъждане се отнася до този, който минава между сутра и молещия се или по-близо, от три лакътя пред този, който няма сутра пред себе си. Доколкото три лакътя е най-голямото разстояние, на което можеш да се отдалечиш от сутра. Доказателството на тези, които поддържат това, е хадис, в който Посланикът на Аллах (с.а.с.) казал: „Ако този, който минава пред молещия се, знае степента на греха, който извършва, щеше да предпочете да чака четирийсет (дни, месеца или години), вместо да мине пред него“ (Ал-Бухари).

Въпрос 9: Има ли изключения от това?
Отговор: Да, освобождава се човека, преминаващ през редовете на колективна молитва. Доколкото е предадено, че Ибн Аббас казал: Фадл и аз яздехме магарица по времето, когато Посланика на Аллах (с.а.с.) беше на Арафа. Минахме пред някои редове, след това слязохме и оставихме магарицата да пасе. След това пристъпихме (към молитва) с Посланика на Аллах (с.а.с.) и Посланика на Аллах не ни каза нищо (по отношение на това) (Ал-Бухари, Муслим, Ал-Хумайди).

В друга версия се съобщава, че магарицата е минала пред част от първия ред.

Абдуллах ибн ‘Амр казал: Почивахме с Посланика на Аллах (с.а.с.) на склона на планината. Дойде време за молитва. Той извърши молитвата, като стоеше зад преграда в посока Кибла и ние бяхме зад него. След това някакво животно се опита да мине пред него. Той го задържаше, докато не се притисна към преградата и животното мина зад него“ (Ахмад, Абу Дауд).

Въпрос 10: Какво е длъжен да направи извършващия молитва, ако някой се опита а мине пред него?
Отговор: Ако някой опита да мине пред молещия се, то последния е длъжен да го удържи. Ако е настойчив, отблъснете го, ако продължи да упорства, бийте се с него, но без да използувате оръжие. Ако в резултат на такова стълкновение за удържането му от преминаване той умре, няма грях за този, който му е причинил смърт – наказание, нито плащане на кръвен данък, не е необходимо изкупление. Няма значение дали човека се е молил със сутра или не. Ако се препират един с друг, въпроса се решава от съд. Защото който (преднамерено) минава пред молещия се, е зло.

Доказателство в поддръжка на това, е хадиса, в който Посланика на Аллах (с.а.с.) казал: „Ако някой от вас извършва молитва, нека не позволява на никого да мине пред него. Ако другия (преминаващия) настоява, сражавайте се с него, той наистина е обладан (от шейтан)“ (Муслим).

Абу Сaлих казал: „Видях Абу Саид Ал-Худри в петък, правеше молитва зад нещо. което използуваше като сутра. Младеж от племето бану Абу Муайт искаше да мине пред него и Абу Саид го бутна в гърдите. Младежа с огледа наоколо и не видя друго място, от където да мине, освен пред Абу Саид. Затова отново се опита да мине. Този път Абу Саид го отблъсна по-силно. Младежа наруга Абу Саид и отиде при Марван, за да се оплаче от Абу Саид. Абу Саид отиде след него. Когато влезе, Маруан го попита: „Какво имаш против сина на брат ти, о, Абу Саид?“ Абу Саид отговори: „Чух, че Пророка (с.а.с.) каза: „Ако някой от вас извършва молитва зад сутра, която да го отделя от другите хора и някой се опита да мине пред вас, бийте се с него, защото наистина, той е злото (на шейтана) (Ал-Бухари).

В друго повествование е казано: „...опитайте се да го спрете два пъти и, ако отказва, бийте се с него“.

В друга версия се добавя: „...наистина,  вие биете шейтана“ (Ибн Худайма).

Предава се и от други повествования, в които действието на това правило не се обуславя от наличието на сутра.

В друга версия е казано: „...наистина, с него е шейтана“.

Пророка (с.а.с.) също така е отблъснал шейтана, когато е искал да мине пред него по време на молитва.

 Посланика на Аллах (с.а.с.) също така е отблъсквал животно, когато е опитвало да мине пред него, както споменахме по-горе.

Затова човек, извършващ молитва, не трябва да позволява на който и да било да мине пред него, било то малък или голям, човек или друго. Даже, ако се налага, да се премести от мястото, докато корема му не се притисне към сутра, както това достоверно е предадено за Пророка (с.а.с.) и вече споменахме.

Няма никаква разлика между Мекка и което и да е друго място, когато се налага да се удържи някой, който иска да мине. Ибн Умар извършвал молитва в Кааба и никога не позволявал на никого да мине пред него.

Що се отнася за този, който минава между редовете по време на колектовна молитва, той е освободен от това, което споменахме (т.е. минаването между редовете по време на колективна молитва не е незаконно).

Въпрос 11: Защо трябва да се отблъсква този, който иска да мине пред молещия се или да се бием с него?
Отговор: Този, който опитва да мине – трябва да бъде спрян и с него трябва да се бием (ако трябва), защото той пречи на благословеността на молитвата. Понякога той дори разваля молитвата. Ибн Масуд казал: Този от вас, който може да прави молитвата, без някой да мине пред него, нека я прави. Наистина преминаващия пред молещия се получава най-малка благословия, отколкото този, пред който минава“ (Абду-р-Раззак, Ибн Абу Шайба).

Това също така произлиза от хадиса, в който Посланика на Аллах (с.а.с.) казал: „Ако пред вас има нещо подобно на камилско седло, то този, който минава пред вас, не ви вреди (т.е. не нарушава молитвата ви)“.

Освен това, отблъскването на човека, който опитва да мине, е действие, което е добро и е удържане на злото. Защото, ако той мине, ще изпадне в тежък грях. Затова е необходимо да бъде спрян.

Въпрос 12: Казахте, че минаването пред молещия се понякога нарушава молитвата. Кое именно нарушава молитвата?
Отговор: Сред това, което нарушава молитвата с преминаването си, са:
1.шейтан
2.черно куче
3.магаре
4.жена в полова зрялост

Това се установява от хадиса на Посланика на Аллах (с.а.с.) за сутра, където е казал: „И нека се приближи към нея и не позволява на шейтана да наруши молитвата му“.

И в друг хадис, в който той (с.а.с.) казал: „Наистина злонамерен джин се нахвърли върху мен вчера и се опита да наруши молитвата ми“ (Муслим).

В друга версия е казано: „Наистина шейтан искаше да мине пред мен, затова го душих, докато не усетих студенината на езика му по ръката си“ (Ахмад).

Затова удържането на шейтана от нарушаване на молитвата се извършва посредством приближаване към сутра, както е споменато в предходните хадиси.

Удържането на друго, освен на шейтан, се извършва чрез отблъскване или чрез отделянето им посредством сутра, става въпрос за споменатите по-горе. Посланика на Аллах (с.а.с.) казал: „Жена, магаре и куче нарушават молитвата (ако минат пред молещия се) и това се предотвратява чрез (поставянето) нещо като камилско седло (отпред)“ (Муслим).

Също така е казал: „Молитвата се нарушава (от преминаването) на черно куче или жена с цикъл (т.е. полово зряла)“ (Ахмад и Абу Дауд).

Предадено е от Абдуллах ибн Самит, че Абу Зар съобщил, че Пророка (с.а.с.) казал: „Ако някой от вас иска да направи молитва, той наистина е отделен, ако има пред себе си нещо с височината на     камилско седло, тогава (минаването) магаре, жена или черно куче не може да наруши молитвата му“. Аз казах: „О,Абу Зар! Каква е разликата между черното куче от червеното или жълтото куче?“ Той отговори: „О, сине на брат ми! Попитах Посланика на Аллах (с.а.с.) същото, което ти ме питаш и той каза: „Черното куче е шейтан“ (Муслим).

И в друга версия е казано: Молитвата трябва да се повтори след преминаването на магаре, жена или черно куче“ (Ибн Худайма).

Това правило не остава, ако това, което споменахме, се намира пред молещия се без да преминава пред него. Посланика на Аллах (с.а.с.) извършвал молитва, а пред него е била постелята, на която лежала Айша (вж. въпрос 13[3]). Освен това Меймуне, съпругата на Пророка (с.а.с.) казала: „Пророка се молеше, а в това време аз, по време на (месечния) цикъл, спях близо до него и в суджуд дрехата му ме допираше(Ал-Бухари).

Въпрос 13: Допустимо ли е да се докосне и да се отдръпне жената по време на поклона, за да се направи както трябва?
Отговор: Да. Това следва от хадиса, предаден от Айша: „Не е хубаво това, че хората ни приравниха с кучетата и магаретата. Наистина, видях Посланика на Аллах (с.а.с.) да се моли, в това време лежах между него и Кибла и когато искаше да падне долу (в суджуд), той побутна краката ми и аз ги свих“ (Ал-Бухари).

Вж. също хадиса от въпрос 12.

Въпрос 14: Има ли някаква разлика между мъжа и жената (относно споменатото тук).
Отговор: Няма никаква разлика между мъжа и жената, отнасящо се до всичко това, което споменахме тук. (По този начин предходните правила се отнасят до всички). Получаваме доказателство за това от липсата на доказателства за обратното.
[1] Лакът – около 40см.

[2] Темата е най-добре развита в книгата на автора на арабски (184стр.) „Правилата, които се отнасят до сутра в Мекка и на друго място и отсъждането по отношение на преминаването пред молещия се“.

[3] Въпрос 13 с отговора му е добавен от преводача. Взето е от Сахих Ал-Бухари т.1, глава 19.


Тя е взела гусл, но не си е мила косата

изображение: Umut Huzmeleri
Въпрос:

Понякога взимам гусл след джанаба (нечистота след полов акт) или менструация и не си мия косата, защото е сплетена. Какво е правилото за това?

Отговор:
Слава на Аллах. 
Това е сериозна грешка и не е позволено да се допуска. Поради това и молитвата е невалидна. Трябва да измивате цялото си тяло, включително и косата, както е посочено в хадис от Умм Салама, Аллах да е доволен от нея, в който се казва: „Казах: „О, Пратенико на Аллах, аз съм със сплетена коса – трябва ли да я разплитам за гусл от джанаба?“ Той отговори: „Не, достатъчно е да я облееш с вода три пъти“. (Муслим, № 330). Ако косата ви е сплетена, тогава можете да я измиете и със сигурност водата да е стигнала до корените й. Това е основното. Молитвата ви не е валидна, защото не сте направили гусл правилно. Едно от условията на гусл от джанаба, е водата да обвмие всички части на тялото, включително и косата. Същото важи и за гусл след менструация или следродово течение.
Трябва да повторите молитвите, които сте направили когато не сте мили косата си при гусл за джанаба или менструация.
А Аллах знае най-добре.
 
Фатауа ал-Шейх ‘Абд-Аллах ибн Хумайд, стр. 53.
Islam-qa.com въпрос № 9755

Ако човек се събуди джунуб и се страхува, че ако направи гусл, ще изпусне времето на молитвата – може ли да направи тайамум?


Отговор:

Слава на Аллах!
За този, който е джунуб, е предисано да направи гусл преди молитвата и молитвата няма да е валидна ако направи самоуду.
Той трябва да направи гусл дори и да се страхува, че се е събудил късно и времето на молитвата ще свърши, ако направи гусл. По-голяма част от учените смятат – и това е вярното становищече е длъжен да направи гусл, защото има извинение (по отношение на молитвата).
В този случай времето, което се брои, е времето, в което човек се е събудил, защото има хадис, предаден от ал-Тирмиди (177), ал-Ниса’и (615), Абу Дауд (437) и Ибн Маджа (698) от Абу Катада, който е казал: „Споменаха на Пророка с.а.с., че са се успали и са пропуснали молитвата. Той каза: Не е нехайство, ако някой се е успал, нехайството е когато е буден. Ако някой от вас забрави да се моли, или спи и пропусне молитвата, нека я направи, когато се сети“. Класифициран като сахих от ал-Албани в Сахих ал-Тирмиди. Хадиса се споменава и в ал-Сахихан.

Ибн Кудама е казал, обяснявайки гледната точка на учените: „Ако има вода, но се изисква определено усилие да се използува в смисъл, че времето може да свърши, не е позволено да се прави тайамум, независимо дали човека е пътник или е у дома си, според мнението на голяма част от учените, включително ал-Шафа’и, Абу Саур, Ибн ал-Мундир и ас-хааб ар-ра’и. Предава се от ал-Аузаа’и и ал-Саури чрез ал-Уалид ибн Муслим, че човека може да направи тайамум. Край на цитата от ал-Мугни, 1/166.

Шейх ал-Ислам Ибн Таймийа, Аллах да се смили над него, е казал: „Ако човек се събуди в края на времето за молитва и е джунуб, страхува се, че ако направи гусл, ще изпусне молитвата (във времето й), той трябва да направи гусл и да се моли, дори и да свършва времето. Същото важи и за този, който е забравил. Край на цитата от ал-Ихтийаараат ал-Фикхйа.

Шейх ИбнУтаймин, Аллах да се смили над него, е бил запитан: Ако човек се успи...и трябва да се затопли вода, а времето на молитвата свършва и човек се страхува, че ще пропусне молитватакакво трябва да направи, да затопли ли водата или да направи тайамум?

Той отговорил:
Трябва да затопли водата, дори и да се страхува, че ще свърши времето за молитва, защото ако спящия се събуди късно, времето за молитва в неговия случай е когато се събуди от сън, а не когато времето по пирнцип е започнало, защото Пророка с.а.с. е казал: Който спи и пропусне молитвата или забрави, нека я направи, когато се сети“. Така че времето за забравилия започва, когато се сети, а за успалия секогато се събуди. Ние казваме: Ако има пет или десет минути до изгрева на слънцето и направиш тайамум, ти ще си направил молитвата във времето й, а ако си направил гуслтогава времето ще е свършило. Но ти трябва да направиш гусл, дори и времето да свършва, защото времето на молитвата в твоя случай започва, когато се събудиш, а не от зазоряване, защото имаш извинителна причина. Край на цитата от Фатауа Нуурала ал-Дарб.

А Аллах знае най-добре.

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации