събота, 15 май 2010 г.

Ангелите от мъжки пол ли са и ще умрат ли?

Въпрос:

За ангелите – те ще умрат ли? Има ли мъжки и женски ангели? Репродуцират ли се?


Отговор:


Слава на Аллах!

Това, което вярват повечето хора е, че ангелите ще умрат и Ангела на Смъртта също ще умре, но няма съвсем ясно доказателство за това. По-скоро има текстове, които показват подобно нещо, а така също и добре познатия хадис за Тромпета, който хадис е мункар. Виж: Да;иф ал-Таргииб уа’л-Тархииб, № 2224.

Сред текстовете, предадено по отношение на този въпрос, е аята, в която Аллах казва (превод на значението):

„Всичко погива освен Него.“

[ал-Касас, 28:88]

Ибн Катир, Аллах да се смили над него, е казал: „Аллах ни е казал, че всички обитатели на земята ще си отидат от този свят и ще умрат, както и обитателите на небесата, освен тези, които Аллах пожелае и нищо не ще остане, освен Неговото величествено Лице, защото Господ, Пречист е Той и Всевишен, няма да умре, защото Той е Вечноживия, Който не умира.

Тафсир ал-Кур’ан ил-‘Азиим, 4/273.

Аллах е казал (превод на значението):

„И щом се протръби с Рога, всички на небесата и на земята ще паднат безжизнени, освен за когото Аллах не е пожелал. После още веднъж ще се протръби и ето ги ­ станали ­ чакат!“

[ал-Зумар, 39:68]

Ал-Бухари (7383) и Муслим (2717) предават от Ибн ‘Аббас р.а., че Пророкът с.а.с. е казвал: „О Аллах, търся убежище в Твоята слава – няма друг бог освен Теб – да не се заблудя, защото Ти си Вечноживия, Който не умира, а джиновете и хората умират“.

Шейх ал-Ислам Ибн Таймийа, Аллах да се смили над него, е бил запитан: Всички творения, освен ангелите ли ще умрат?

Той отговорил: Повечето хора вярват, че всички творения ще умрат, дори и ангелите, дори и ‘Азра’ил ангела на Смъртта. Има хадис, свързан с това, който е марфу’, т.е. приписван на Пророка с.а.с.

Мюсюлманите, Юдеите и Християните са съгласни, че това е възможно и че Аллах Може да го извърши. Има само някои философи, последователи на Аристотел и подобни, които имат различно мнение, както и онези, които се наричат мюсюлмани, юдеи, християни и ги следват – както авторите на писмата Ихуан ал-Суффа и последователите им прокламират, че ангелите имат душа и мнение, а така също, че не умират при никакви обстоятелства, а в становището им има богове и владетели на света.

Корана и всички други свещени книги указват, че ангелите са рабо на Аллах, които се подчиняват на Неговите заповеди, както Аллах е казал (превод на значението):

„Месията не ще презре да бъде раб на Аллах, нито приближените ангели. А който презре да Му служи и се възгордее ­ Той всички ще събере при Себе Си.“

[ал-Ниса’, 4:172]

„И рекоха [неверниците]: „Всемилостивия се сдоби с рожба!“ Пречист е Той! Ала не, те [ангелите] са само удостоени раби.“

[ал-Анбйа’, 21:26]

„И колко ангели има на небесата, чието застъпничество не избавя от нищо, освен след като Аллах позволи комуто пожелае, и благоволи.“


[ал-Наджм, 53:26]

Аллах може да причини смъртта им и след това да ги върне към живота, както Е способен да направи това с джиновете и хората – да ги умъртви и след това да ги съживи. Аллах е казал (превод на значението):

„Той е, Който начева творението, после ще го повтори (след като е умряло), а това е още по-лесно за Него. Негово е върховенството на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия.“

[ал-Руум, 30:27]

Доказано е в сахих хадис от Пророка с.а.с. с повече от един иснад и от повече от един сахаба, че той с.а.с. е казал: „Когато Аллах говори за Апокалипсиса, ангелите припадат“, а според друго предание: „Когато ангелите чуят думите Му, припадат“. Според друг хадис: „Ангелите чуват нещо сякаш верига се влачи по скалите и припадат, след това страха отминава от сърцата им и те казват: „Какво каза нашия Господ?“ Каза им се: „Истината“. Те повтарят: „Истината, истината“.

В тези сахих ахадиси се казва, че те могат да припаднат, така че щом е възможно за тях това, тогава е възможно да умрат.

Колкото до изключението (в знамението „...освен за когото Аллах не е пожелал“), то се отнася до онова, което принадлежи на Рая – хур ал-‘айн, защото в Рая няма смърт; както се отнася и до друго, но не можем да сме сигурни кой точно ще е изключен. В ал-Сахих е доказано, че Пророкът с.а.с. е казал: „Хората ще припаднат в Деня на Възкресението и аз ще бъда първия, който ще се пробуди и ще видя Муса да държи единия крак на Трона и няма да знам дали е буден преди мен или е от онези, които Аллах Е изключил“. Ако Пророкът с.а.с. не е съобщил кой ще бъде изключен от Аллах, ние няма как да сме сигурни в това. Това е като да се знае кога ще настане Часа или имената на всички пророци, или други неща, които не са ни били казани, а това знание не може да бъде постигнато, освен ако не е съобщено. А Аллах знае най-добре.

Край на цитата от Мажму’ ал-Фатауа (4/259).

Ал-Суюти, Аллах да се смили над него, е казал: Бях запитан: Ще умрат ли ангелите, когато се духне в Тромпета и ще се съживят ли, когато се духне отново в Тромпета за съживяването? Отговорих: Да. Аллах е казал (превод на значението):

„И щом се протръби с Рога, всички на небесата и на земята ще паднат безжизнени, освен за когото Аллах не е пожелал. После още веднъж ще се протръби и ето ги ­ станали ­ чакат!“

[ал-Зумар, 39:68]

По-горе в началото на тази книга показахме, че онези, които ще бъдат освободени, ще бъдат онези, които носят Трона, Джибрил. Исрафил, Мика’ил и Ангела на Смъртта, но те ще умрат след това.

Предава се от Уахб, че тези четири ангела са били първите създания, сътворени от Аллах и те ще бъдат последните, които ще умрат и първите, които ще се върнат към живот.

После той подкрепил думите си с текст, в който се говори за смъртта на обитателите на небесата и на хората от земята, дори Джибрил, Мика’ил, Исрафил и пазителите на Трона, после Ангела на Смъртта ще е последния, който ще умре.

Виж: ал-Хабаа’ик фи Ахбаар ал-Малаа’ик, стр. 91.

Но текста, който е посочен и цитиран от ал-Суюти, е същия хадис за Тромпета, който видяхме класифициран като даиф (слаб) и мункар (особен).

Постоянния Комитет е отговарял на въпроса: Моля ви да ми кажете за два ангела – Ракииб и ‘Атиид, които записват делата на човек през живота му. Ще умрат ли тези два ангела и къде ще отидат след смъртта на човек?

Отговора: Случая с двата ангела е неясен и не може да се разбере от текстовете. Няма текст, който да говори за смъртта на тези, които записват добрите и лошите дела на човек, когато човек умре. Няма текст, в който да се казва дали остават живи и какво се случва с тях. Това знае само Аллах и онова, за което питате не е нещо, в което трябва да вярваме и делата ни не са свързани с това. Питането спада към нещата, за които не са важни за нас. По-скоро бихме посъветвали питащия да не се безпокои за нещата, които не са негова грижа, а да посвети усилията си към онова, което е печелившо за всички мюсюлмани в религиозните и светските дела. Край на цитата.

Фатаауа ал-Лaжна ал-Да’има (2/185).Второ:

Ангелите не се разглеждат като мъжки или женски. Колкото до женска същност Аллах ясно е указал, че не са женски (превод на значението):

„Те сметнаха за женски ангелите, които са рабите на Всемилостивия. Нима присъстваха на тяхното сътворяване? Ще се запише тяхното твърдение и ще бъдат разпитвани.“

[ал-Зухруф, 43:19]

„Или Ние в тяхно присъствие сътворихме ангелите от женски пол?“

[ал-Саффат, 37:150]

Колкото до описването им като мъжки, няма подобно предание.


Ал-Халими е казал в ал-Минхааж, после ал-Каунауи е казал в съкратената версия: Казано че, че хората от ал-Араф са ангели, които обичат хората от Рая и обвиняват хората от Ада. Но това е невероятно по две причини: първата е знамението, в които Аллах е казал (превод на значението):„...а върху Стената ­ (Al‑A‘raaf – стена) мъже“. [ал-Араф, 7:46]. Мъжете са от мъжки пол с ясно съзнание, но ангелите не се разделят на мъжки и женски. Второто е факта, че Аллах ни е казал, че те искат да влязат в Рая, но ангелите не са възпрепятствани от влизане там, защото ще бъде възпрепятстван онзи, който подлежи на наказание в Деня, а няма ангел, който да бъде наказвах. Край на цитата.

Предадено от ал-Суюти в ал-Хабаа’ик, стр. 88.

Д-р Мухаммад ибн ‘Абд ал-Рахман ал-Хамииз е казал: Казваме, че онзи, който твърди, че те са женски, прави куфр, защото върви против Книгата на Аллах. И не може да се каже, че са от мъжки пол, защото няма сахих текст по този повод. Край на цитата от ‘Итикаад Ахл ал-Сунна.Трето:


Ангелите не се женят и не се възпроизвеждат, това е предадено и има консенсус по този въпрос.

Ал-Раази Аллах да се смили над него, е казал в неговия Тафсир: Те са единодушно съгласни, че ангелите не се хранят, пият и не се женят. Славят Аллах нощем и денем безспир. Край на цитата.

А Аллах знае най-добре.

Islam Q&A – въпрос № 96306

All Rights Reserved for IslamQA© 1997-2007

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации