неделя, 16 май 2010 г.

За съновиденията

Мухаммeд Салих ал Мунаджид

Въпрос: Тълкуването на сънища в ислама..., имам предвид книгата на Ибн Сирин..., бих искал по-подробно да разбера за това.

Отговор: Хвала на Аллах!

1. Истинните сънища са част от пророчеството, доколкото е предадено, че Пророкът (с.а.с.) е казал:

„Истинните сънища са една от 46-те части на пророчеството“. (Ал-Бухари,6472; Муслим,4201)

2. Сънища са отбелязали началото на пророчеството. (Ал-Бухари,3; Муслим,231)


3. Истинността им е свързана с искреността на този, който ги вижда. Най-истинни сънища виждат тези, които са най-правдиви. (Муслим, 4200)

4. В края на времето ще има малко неправдиви сънища. Пророкът (с.а.с.) е казал: „Ще бъде така, защото пророчеството и неговото влияние ще се отдалечи във времето и на вярващите ще бъде дадено обезщетение под формата на сънища, които ще им донесат благи вести или ще им помогнат да бъдат търпеливи и устойчиви във вярата си“. (Ал-Бухари,6499; Муслим, 4200)

Същото може да се каже по отношение на чудесата, които се появили след времето на сподвижниците. Това не е било по тяхно време, защото те не се нуждаели от тях, благодарение на силната си вяра, но хората, които живели след тях, се нуждаели, защото били с по-слаба вяра.

5. Сънищата се разделят на три вида: рахмани (от Аллах), нафсани (от душата на човека) и шайтани (от шайтана). Пророка (с.а.с.) е казал: „Сънищата са три вида: сън от Аллах, сън, който причинява безпокойство и който идва от шейтана, и сънища, които идват от това, за което мисли човека, когато е буден, и го вижда, когато спи“. (Ал-Бухари, 6499; Муслим, 4200).

6. Сънищата на пророците – уахи (откровение), доколкото са защитени от вмешателство на шайтана. Уммата е единодушна по този въпрос. Затова Ибрахим е бил с намерението да изпълни повелята на Аллах и да принесе сина си Исмаил в жертва. Тази повеля той е видял в съня си. Мир на тях!

7. Сънищата на другите хора, не-пророци, трябва да бъдат разглеждани на светлината на ясно уахи (т.е. на Корана и Сунната). Ако съответстват на Корана и Сунната, то всичко е наред, ако не, не трябва да им се вярва. Наистина, въпроса е много сериозен, тъй като много хора са изпаднали в заблуждение от неправилното разбиране.

8.Този, който иска да има правдиви сънища, трябва да се стреми да говори правдиво, да приема само халал храна, твърдо да се придържа към заповедите на шериата, да избягва това, което са забранили Аллах и Неговия пратеник, да ляга да спи в състояние на пълна чистота, да се обръща към Кибла, да споменава Аллах, докато не склопи очи. Ако човек прави това непрекъснато, то едва ли неговите сънища ще бъдат неистинни.

9. Най-правдиви сънища са тези, които се сънуват по време на сухур (малко преди изгрева), доколкото това е времето, в което Аллах приближава и милостта и опрощението са близки. Така също това е времето, когато шейтаните мълчат, за разлика от времето на стъмването, веднага след залеза, когато шейтаните и шейтанските души плъзват по земята. (Вж. Мадаридж ас-салихин, 1/50-52)

10. Ал-Хафиз Ибн Хаджар е казал: „Всички сънища се отнасят към един от двата типа:

1.Вярни сънища. Това са сънищата на пророците и на праведните хора, които следват пророците. Могат да бъдат сънувани и от други хора, но това е рядко. Напр. съня на царя неверник, който Йосиф (а.с.) е изтълкувал. Вярните сънища са тези, които се сбъдват в реалния живот така, както са сънувани.

2.Лъжливо обърканите сънища, които предупреждават за нещо. Те могат да се разделят на различни видове:

а)игри на шейтана, насочени към това, човека да бъде обезпокоен, напр. когато някой види главата си отрязана или види някаква опасност около себе си и неможе да намери спасение от нея, и т.н.

б)когато човек види ангели, които го карат да извърши нещо забранено, или други неща, които са безсмислени.

в)когато човек вижда това, което се случва с него в истинския живот или иска това да се е случило. И той вижда всичко това в съня си съвсем реалистично. Най-често вижда това, което обикновено му се случва, когато е в състояние на бодърстване или това, което е отражение на настроението му. Тези сънищя се отнасят до бъдещето или настоящето, рядко към миналото. (Вж. Фатх Ал-Бари, 12/352-354).

Абу Са'ид Ал-Худри е казал: „Пророкът (с.а.с.) каза: „Ако някой от вас види сън, който е приятен за него, то той е от Аллах. Нека прослави Аллах за това и да разкаже на другите. Ако сънува друго, сън, който е неприятен, то е от шейтана. Нека потърси убежище при Аллах от злото на шейтана и да не разказва на никого, да не му навреди“.(Ал-Бухари, 6584, и Муслим, 5862).

Абу Катада е казал: „Пророка (с.а.с.) каза: „Хубавите сънища са от Аллах, а (глупавите) идват от шейтана. Този, който сънува нещо, което му е неприятно, нека плюне три пъти наляво и да потърси убежище при Аллах от шейтана. Този сън няма да му навреди“.(Ал-Бухари, 6594 и Муслим, 5862). Да се поплюва без отделяне на голямо количество слюнка.

Предава се от Джабир, че Пророкът (с.а.с.) казал: „Ако някой сънува сън, който е неприятен, нека поплюва три пъти наляво и да потърси убежище при Аллах от шейтана три пъти, и да се преобърне на другата страна“.(Муслим, 5864)

Ибн Хаджар е казал: „Имайки предвид това, което е казано за добрите сънища, можем да кажем три неща:

1. Човек трябва да прослави Аллах за хубавия сън;

2. Трябва да се чувства щастлив от това;

3. Трябва да разкаже за съня на този, когото обича, но не на този, който му е неприятен.

Като имаме предвид казаното за глупавите сънища, можем да кажем следните четири неща:

1. Човека трябва да потърси убежище при Аллах от лошия сън;

2. Трябва да потърси убежище от Аллах от злия шейтан;

3. Трябва да поплюне три пъти наляво, когато се събуди;

4. Не трябва да разказва на никого.

5. А в Сахих Ал-Бухари, Баб ал-кайд фи-ал-манам, е предадено от Абу Хурайра и пето, което указва необходимостта от молитва. Формулирано е: “Този, който види (в съня) нещо неприятно, не трябва да разказва на никого за това, Трябва да стане и да се помоли“. Това е било предадено като маусул от Имам Муслим в неговия Сахих.

6. Муслим даже е добавил и шесто, което се състои в това, да се преобърнеш на другата страна.

Съгласно хадиса, предаден на Ат-Тирмиди от Абу Разина, човек не трябва да разказва за съня на никого, освен на много близък приятел, който го обича или който е мъдър. Съгласно друг хадис, човек не трябва да говори за съня на никого, освен на мъдър човек или на този, който му е скъп. Съгласно друго съобщение, не трябва да разказва за съня си на никого, освен на учен човек или на този, който може да му даде искрен съвет. Ал-Кади Абу Бакр ибн Ал-Араби е казал: “Що се касае до учения, той ще изтълкува съня по най-добрия начин, доколкото може, а този, който ще му даде искрен съвет, ще му напомни това, което е най-полезно за него и ще му помогне да го направи. Мъдър е този, който знае как да изтълкува съня и ще му разкаже толкова, колкото да му помогне, в противен случай ще запази мълчание. Този, който е близък, ако знае, ще каже, ако не знае или се съмнява, ще премълчи“.(Вж. Фатх Ал-Бари, 12/369)

Имам Ал-Бахауи е казал: “Трябва да се знае, че тълкуването на сънищата се разделя на различни категории. Сънищата могат да се тълкуват въз основа на Корана или на Сунната, или посредством пословици, разпространени сред хората, посредством имена или метафори, или чрез противоположностите“.(Шарх Ас-Сунна, 12/220)

Той е дал примери за това:* Тълкувана на основата на Корана: нещо като въже означава съгласие, защото Аллах казва: “И се привържете всички за въжето на Аллах, и не се разделяйте, и помнете благодатта на Аллах към вас, когато бяхте врагове, а Той помири сърцата ви и станахте братя чрез Неговата благодат!...“ сура Ал-Имран: 103
* Тълкуване въз основа на Сунната: враната означава безнравствен човек (фасик), защото Пророка (с.а.с.) е споменал за това.
* Тълкуване посредством пословици: открити ями означават заговор, защото хората казват: “Който копае яма, сам пада в нея“.
* Тълкуване чрез имена, напр. да сънуваш човек с името “Рашид“ означава мъдрост.
* Тълкуване посредством противоположностите: страха означава безопасност, защото Аллах казва: “Аллах обеща на онези от вас, които вярват и вършат праведни дела, че ще ги остави наследници на земята, както остави и онези преди тях, и непременно ще укрепи тяхната религия, която Той им избра, и в замяна след страха ще им дари сигурност. Те само на Мен ще служат и не ще Ме съдружават с нищо. А който подир това стане неверник, тези са нечестивците“. сура Ан-Нур: 24 – 25

Що се отнася до книгата „Тълкуване на сънищата“, която се приписва на Ибн Сирин, то голяма част от изследователите сериозно се съмняват в това, че е написана от него. Затова за правенето на изводи трябва да се уверим, че дадената книга е написана от този забележителен учен.


=====================================================================================

И Аллах знае най-добре! По-добре е да се страни от съмнителното!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации