неделя, 23 май 2010 г.

Име на детето

Хвала на Аллах, Господа на световете! Мир и благослов за пророка Мухаммед!

Несъмнено, даването на името на човек е голяма отговорност, един от най-важните въпроси в живота на човека, защото името е източник на определена информация за човека, играе важна роля в междуличностното общуване. Името е украшение и символ на човека, когото ще съпътствува в този и в бъдещия живот. Името е огледало на религията, която човек изповядва. Името е идентификатор за човека, за тези, които го заобикалят, е като дреха – ако не му подхожда, разваля вида му.

Основен принцип при избора на име е, че са позволени всички имена, освен тези, които са забранени от шариа’.Забранени:


· Имена, които характеризират техния притежател, като раб на някого или на нещо, а не на Аллах. Забранено е да се назовава Господ друг, освен Аллах. Збранени са имената Абд-ар-Расул (раб на посланика), Абд-ан-Наби (раб на Пророка), Абд-ал-Амир (раб на повелителя/предводителя) и пр., които подразбират поклонение или рабско положение на техния притежател към някой/нещо, различно от Аллах. Хората, които имат подобни имена, задължително трябва да ги променят. Сподвижника на Пророка (с.а.с) Абд-ар-Рахман ибн Ауф, Аллах да е доволен от него, разказал: „Казвах се Абд-Амр (в друга версия – Абд-ал-Кааба) – и когато станах мюсюлманин, посланика на Аллах (с.а.с) ми даде името Абд-ар-Рахман“ (Предадено от Ал-Хаким, 3/306, Аз-Захаби е потвърдил достоверността).· Имена, които принадлежат само на Аллах Единствения, като Ал-Халик (Твореца), Ар-Рахман (Милостивия) и др.; имена, които описват качествата, присъщи само на Аллах, като Малик-ул-Мулк (Владетеля на царството), Ал-Кахар и пр. Назоваването на хора с подобни имена е забранено. Аллах е казал: „...Нима знаеш подобен Нему?" (сура Мариам, 19:65).· Имена, които се използуват само от неверниците, напр. Абд-ал-Масих (раб на месията), Бутрос и други имена, които са символ на куфр.· Имена на идоли, лъжебогове, на които се покланят, вместо на Аллах. Напр. Иблис и пр.Всички подобни имена са забранени и, ако човека се нарича по подобен начин, той е длъжен да смени името си.

Имена, които е нежелателно да се дават на децата:· Имена, които могат да предизвикат смущение у тях. имат се предвид имена с неприятно значение или провокиращи насмешки от другите хора, напр. Харб (война), Хийам (име на болест,от която боледуват камилите) и др. Това противоречи на сунната на Пророка (с.а.с), който е наредил хората да се назовават с красиви имена.· Имена, които могат да призоват към съблазън или да действат възбуждащо на представителите на другия пол. Особено е актуално по отношение на момичетата, т.к. някои родители наричат дъщерите си с имена, които имат откровено сексуално значение.· В частност за хората, които работят в сфера, свързана със забраненото (поп- и порно-звезди и пр.). Ако те имат красиви имена е допустимо да ги използуват, но не за друго, а защото просто тези имена са красиви и благозвучни.· Имена, които имат отношение към греха, напр.: Сарик (лъжец) или Залим (несправедлив) или имена на фараони, известни грешници, като Фираун (фараон) или Карун.· Имена на животни, които са известни с отрицателни качества, напр.: Ал-Химар (магаре), Ал-Калб (куче), Ал-Кирд (маймуна) и др.· Имена, съставна част от които е думата „Ад-Дийн“ или „Ал-ислам“, напр. Нуру-д-Дийн (светлина на религията), Шамсу-д-Дийн (слънце на религията), Нуру-л-Ислам, Шамсу-л-Ислам, защото те дават повече на човека, отколкото заслужава. Имам Ан-Науауи, Аллах да е доволен от него, не обичал, когато го наричали Мухии-д-Дийн (Възраждащия религията) и казвал: „Няма да простя на този, който ме нарича Мухии-д-Дийн“. Шейху-л-ислям Ибн Таймийа, Аллах да е доволен от него, също не е обичал, когато са го наричали Такиу-д-Дийн (Най-благочестивия в религията)...· Имена, образувани с добавка към името Аллах, освен с „Абд“, напр.: Хасабу-Ллах, Рахмату-Ллах и т.н.


· Имена на ангели или да се използуват за имена имена на сури от Корана. Напр. Та-Ха, Йа-Син и пр. Тези названия се отнасят към Ал-Хуруф ал-Мукатта’ (значението им е известно само на Аллах) и те не са имена на Пророка (с.а.с.).

Всички тези имена са нежелателни. Но ако родителите са дали на детето си такова име и той е станал възрастен, известен с това име и е трудно да го смени, тогава може да го остави.

Има пет групи с добри имена:


1. Най-добрите имена – Абдуллах и Абду-р-Рахман. Пророка (с.а.с) е казал: „Най-любимите имена на Аллах, са Абдуллах и Абду-р-Рахман“ (Сахих Муслим, 1398).


2. Всички имена, които характеризират техния притежател като раб на Аллах, напр. Абду-л-Азиз, Абду-р-Рахим, Абду-л-Малик и пр.


3. Имена на пророци и посланици (мир на тях). Несъмнено най-хубавото от тях е на пророка Мухаммед (с.а.с.) и едно от неговите имена – Ахмад. Следват имената на посланиците Ибрахим, Муса, Иса и Нух (мир на тях), а след това – на останалите посланици (мир на тях).


4. Имена на праведните раби на Аллах. Най-добрите са на сподвижниците на Пророка (с.а.с). Желателно е да се използуват техните имена, да се следва техния пример и да се стремим да достигнем високо положение пред Аллах.


5. Всяко благозвучно име с добро и приятно значение.


При избора на име е желателно да се обърне внимание на следното:


1. Помнете, че името съпътства човека през целия му живот и недоброто име често е причина за проблем или неудобство, което от своя страна да доведе до лощо отношение на човека към родителите му, които са му дали това име.


2. Избирайки име трябва да го разгледаме от различни позиции, а именно – неговия смисъл, красотата, благозвучността му, доколко ще подхожда на човека през неговото детство, юношество, зряла възраст, старост. Дори как ще подхожда, когато човека стане баща, с приставката „Абу“...колко благозвучно ще звучи за неговите деца (Ибн/Бинт – Син/Дъщеря) и пр.


3. Избора на име е право на бащата, т.к неговото име ще е бащиното на детето. Все пак е желателно бащата на детето да има предвид и мнението на майката по този въпрос.


4. Бащино за детето е името на бащата, дори, ако той умре или се разведе с майката, дори ако не се грижи или не види детето си. Забрaнява се да се използуват за бащини имената на друг човек, освен на физическия баща, с изключение на случая, когато детето е родено в резултат на прелюбодеяние (Аллах да ни пази!). В този случай бащино за детето, е името на майката и се забранява да се използува за бащино името на човека, в резултат на прелюбодейството на който се е родило това дете.

А истинското знание принадлежи на Аллах Всевишния!

от Мухаммед ибн Салих Ал-Мунаджид

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации