събота, 15 май 2010 г.

Кога Гусул е Фард и кога - Сунна

Слава на Аллах!


Гусл може да бъде уаджиб (задължителен), но може да е сунна и мустахаб. Учените, Аллах да се смили над тях, са описали всички случаи, като техните бележки могат да се разделят на три категории:

1 – Случаите, в които гусл е предписан:(i) Емисия от мани (семенна течност), дори и да не е имало сексуален акт.


В ал-Маусу’а ал-Фикхкийа (31/195) се казва:


Фукаха’ са абсолютно единодушни, че емисията от мани (семенна течност) е едно от нещата, които правят гусл задължителен. Ал-Науауи казва, че има единодушие по този въпрос. Няма разлика в този случай между мъже и жени, или дали са били будни или е станало насън. Основния принцип се дава в хадис от Абу Саид ал-Кхудри р.а., според който Пророка с.а.с. е казал: „Водата е за вода (т.е.трябва да се направи гусл, когато изтече семенна течност)“. (Муслим, 343).Значението, обяснено от ал-Науауи е, че гусл става задължителен, когато изтече течност от оргазъм – т.е. мани. Край на цитата.


Виж също въпроси № тук.


(ii) При съприкосновение на двата полови органа, когато главичката на пениса навлезе във вагината, дори и да не се стигне до еякулация.


(iii) и (iv) Менструация и нифас (послеродово кръвотечение).


В ал-Маусу’а ал-Фикхкийа (31/204) се казва:


Фукаха’ са единодушно съгласни, че менструацията и нифас са от нещата, които правят гусл задължителен. Ибн ал-Мундир, Ибн Джарир, ал-Табари и други предават, че има консенсус по този въпрос. Доказателство за предписанието на гусл, са думите на Аллах с.т. в Корана (превод на значението):


И те питат за месечното кръвотечение. Кажи: “Това е страдание.” И стойте далеч от жените в [период на] месечно кръвотечение, и не ги доближавайте, докато не се очистят! А щом се очистят, обладавайте ги, откъдето Аллах ви е повелил! Наистина Аллах обича каещите се и обича пречистващите се.


[ал-Бакара, 2:222]. Край на цитата.


2 – Случаите, в които няма твърдо предписание за задължителността на гусл, а е мустахаб:


(i) Всеки път преди среща с хора е мустахаб да се направи гусл.


Ал-Багауи, Аллах да се смили над него, е казал: Мустахаб е за човек, който иска да се срещне с други хора, да направи гусл, да се почисти и да се напарфюмира. Това включва гусл за двата Еид. Ал-Науауи, Аллах да се смили над него, казва в ал-Мажму’ (2/233): Сунна е за всеки, според иджма – за мъже, жени и деца, защото това е себеуважение. Край на цитата.


Виж въпрос № 48988, за дъжд (истиска’), стоене на ‘Арафа, при ал-Маш’ар ал-Хараам, преди хвърлянето на камъни на Джамарат в дните ташрик, както и на други места, където хората се събират за служене...


(ii) Когато човек претърпи физическа промяна


Ал-Мухаамили – който е Шафа’и факих – е казал: Мустахаб е да се прави гусл всеки път, когато някои претъпри физическа промяна. Например, когато някой е душевно болен и се излекува, да направи гусл – това е мустахаб…защото гусл премахва всичко, което е накърнило тялото и то възвръща естественото си състояние. Виж ал-Мажму’ (2/234, 235)


(iii) При някои актове на служене, например при влизане в ихрам.


Пророка с.а.с. е правил гусл преди да облече ихрам. Предадено е от ал-Тирмиди, 830. Фукаха’ смятат, че е мустахаб да се направи гусл за тауаф ал-зийара и тауаф ал-уадаа’, срещу Лайлат ал-Кадр. Когато Ибн ‘Умар влязъл в Мекка, направил гусл и казал, че Пророка с.а.с. е правел това. Предадено е от ал-Бухари (1478) и Муслим (1259).


3 – Гусл в случаите, когато учените са в разногласие и коя гледна точка е най-вярна:


(i) Гусл на покойник


Болшинството учени смятат, че при смърт е задължително да се направи гусл, защото Пророка с.а.с. е казал на жените, когато дъщеря му починала: „Изкъпете я три пъти или пет или повече“. Предава се от ал-Бухари (1253) и Муслим (939).
(ii) Гусл след измиване на покойник.


Учените се различават в това отношение, защото се базиват на различни хадиси. Предава се от Абу Хурайра р.а., че Пророка с.а.с. е казал: „Който изкъпе мъртъв човек, нека направи гусл“.


Предава се от Ахмад (2/454), Абу Дауд (3161) и ал-Тирмиди (993), който казал, че хадиса е хасан. Имам Ахмад е казал в Масаа’ил Ахмад чрез Абу Дауд (309): „Няма хадис, който да го доказва“.


Шейх Ибн ‘Утаймин, Аллах да се смили над него, е казал в ал-Шарх ал-Мумти’ (1/411): „Правилната гледна точка е, че това е мустахаб“. Край на цитата.


(iii) Гусл в Петък


Ал-Науауи е казал в ал-Мажму’ (2/232): Сунна е според повечето, а някои салаф смятат, че е задължително. Край на цитата.


Правилната гледна точка, която принадлежи и на Шейх ал-Ислам Ибн Таймийа, изказана във ал-Фатауа ал-Кубра (5/307): „Задължително е да се направи гусл в петък за онзи, който е потен, има миризма или може да подразни другите. Край на цитата.


(iv) Когато Кяфир стане мюсюлманин.


Малики и Ханбали смятат, че когато Кяфир стане мюсюлманин, се изисква гусл, защото има предание от Абу Хурайра р.а., че Тумама ибн Атаал р.а. станал мюсюлманин и Пророка с.а.с. казал: „Заведете го в градината на Бану Ко и нека направи гусл“. Предава се, че когато Кайс ибн ‘Аасим станал мюсюлманин, Пророка с.а.с. му казал да направи гусл с вода и лотосови листа. В много случаи нови мюсюлмани са в джанаба, така че гусл е нужен в този случай.


Ханафи и Шафа’и смятат, че е мустахаб за кяфир да направи гусл, когато стане мюсюлманин, дори и да не е джиниб, защото много хора станали мюсюлмани и Пророка с.а.с. не им е казвал да правят гусл. Ако кяфир стане мюсюлманин и е джунуб, трябва да направи гусл. Ал-Науауи, Аллах да се смили над него, е казал: „Шафа’и, както и повечето учени са съгласни с това. Край на цитата.


Шейх Ибн ‘Утаймин, Аллах да се смили над него, е казал в ал-Шарх ал-Мумти’ (1/379): „За да бъде невредим, трябва да направи гусл“. Край на цитата.


А Аллах знае най-добре.
Islam Q&A
All Rights Reserved for IslamQA© 1997-2006

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации