сряда, 14 август 2013 г.

Как да искаме от Аллах субханаху уа Та'ала?


Пратеникът на Аллах صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ каза:
‘Когато някой от вас прави дуа, нека е непоколебим в това и нека не казва:
“O Аллах (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى), ако желаеш, отговори (на искането ми),” защото наистина никой не може да Го принуждава!“
[Сахих Муслим]
Аллах субханаху уа Та'ала ще даде според волята Си, когато и какво - само Той знае и то ще е най-доброто за вас. Човек трябва да има нагласата да иска  най-доброто от Аллах субханаху уа Та'ала.

Ако желанията ви не ви се предоставят в този живот, ще ви бъдат дадени под формата на добри дела в Съдния ден - така че вашето искане винаги ще бъде удовлетворено от  Аллах субханаху уа Та'ала.
Хората се дразнят, когато искат дълго време нещо, но Аллах субханаху уа Та'ала не обича когато не се иска от Него и не бъде молен за нищо!
Да не искаме добри неща от Аллах субханаху уа Та'ала, все едно да сме неблагодарни към Него. 
Да вземем следния пример - купили сте прекрасна кукленска къща за дъщеря си или някакъв чуден подарък за сина си и ги питате - нея или него - дали искат да получат изненадата си, а те ви отговарят: "Както искаш - ако имаш желание, дай ми". 

Молете Аллах субханаху уа Та'ала сериозно, истински, от дъното на душата и сърцето си, за доброто, което искате. Не рецитирайте така, наизуст - говорете с Аллах субханаху уа Та'ала, както говорите с родителите си и искайте чрез ВАШАТА дуа.Още по темата за дуата:

Етикет на правенето на дуа
Грешки, които препятстват приемането на ду’аКакво да казваме при Дуа

Новите Мюсюлмани: да се оженим за роден мюсюлманин или новоприел?

Автор Sadaf Farooqi
Писател фрийлансър - Пакистан
Източник: onislam.net
снимка onislam.net

Всяка епоха има свои собствени предизвикателства във всеки аспект на живота, включително и в брака и днешния свят не е по-различен.
Едно неотложно предизвикателство, пред което е изправена Мюсюлманската Умма в глобален мащаб, е установяването на щастлив, продуктивен, изпълнен в любов и траен брак, който твърдо да преодолява трудностите, често появяващи се от самото начало на брака. 
В царството на Мюсюлманските бракове днес, едно увеличаващо се предизивкателство при търсенето на праведни и годни за съвместно съжителство партньори, е проблема с мултикултурните етнически и съвсем различаващи се в личностно, културно и географско отношение кандидати за брак. Основавайки се на това, естествено възниква голяма загриженост за бъдещото семейно съжителство на подобни двойки.

Предизвикателство пред новоприелите*
Неомъжени и неженени, завърналите* се към Исляма в Западните държави, се сблъскват с огромни предизвикателства - като отчуждаване от най-близките и биологичните си родители, семейни раздори и/ или развод (ако са женени); изгубване на права над децата си, враждебност на работното място, социална изолация и други.
Въпреки това ако кажем, че намирането на съпрузи, жененето и оставането на щастливи в брака не е от най-сериозните предизвикателства пред тях, ще е голяма лъжа. Те самите са често избягвани от т.нар. родени Мюсюлмани - местни или емигранстки семейства, особено ако са с едно или повече деца. Дори тяхното връщане към Исляма, което е с твърде висок статут пред Аллах, родените мюсюлмани са с не толкова голямо сърце и широкоскроени в своята прошка и приемане на новоприелите немюсюлмани, заедно с тяхното минало, възпитание и образование. 
Голяма част от останалото се решава от степента на техния Дийн.
И към новоприелите остава големия въпрос - да се оженят за завърнал се към Исляма от Запада, като тях самите - споделяйки подобно минало и динамика на семейната среда, който ще има близки културни навици и настройка; или трябва да обмислят предложения или възможности за брак с родени Мюсюлмани с различна културна идентичност.

Нагласите на емигрантите, родени Мюсюлмани
Равнодушието към Исляма на родените Мюсюлмани може да шокира новоприелия, който е встъпил брак с такъв човек.

Стереотипизирането и генерализирането трябва да се имат предвид от новоприелия на Запад, който е решил да се впусне в брачна връзка.
Много често родените Мюсюлмани съвсем не така ревностно практикуват Исляма, дори нередовно, не обръщат внимание на Дауата, както новите Мюсюлмани, защото са родени и израстнали с Исляма и го имат повече като нещо обичайно и като своя културна значка, а не като част от живота, която страстно и активно са приели, след много лични жертви. 
Родените Мюсюлмани не са целеустремени и често плуват в посоката на обществото, което им налага немюсюлмански начин на живот. Те не жертват семейства, жилища, дом, начин на живот или кариера, за да приемат и практикуват нова Дийн, която са приели като 24/7 начин на живот.
Равнодушието на родените мюсюлмани към Исляма, може да шокира новоприелия, встъпил в брак с някой от тях, защото тя/ той обикновено очакват съпруга си роден Мюсюлманин да споделя тяхната страст и ревност към Исляма.
Подобно е положението и от страна на родените Мюсюлмани, израстнали в държави с преобладаващо Мюсюлманско население на Изток, често с по-консервативни нагласи, особено по половите въпроси и отговорности. Например как една сдържана/ свободна съпруга се очаква да разговаря с приятели на съпруга си, доколко се очаква съпругът да помага на жена си в домакинството; очаква ли се или не съпругата да работи и да допринася за семейния бюджет; как ще живеят възрастните членове на фамилията - като зависими от младите в семейството или като самостоятелни независими от приходите хора с личен живот и положение. Начина, по който се възприемат тези проблеми и въпроси, зависи от културното възпитание и среда, възпитанието, географските особености, свързани със социално-икономическите фактори. 
Накрая да споменем и факта, че Мюсюлманските емигранти държат по-упорито на езика, обичаи, традиции, култура, отколкото "у дома си", дори след десетилетия, прекарани в емигранство в немюсюлмански държави. По-често те, отолкото ние, са склонни да застават в положение "Те срещу Нас", рядко се социализират - т.е. да позволят смесване на компании или доброволно да се сродят чрез брак.
Новоприелият, израстнал на Запад, ще трябва доста да се промени, ако избере да се ожени за роден Мюсюлманин/ка, особено ако трябва да живеят с много малък или никакъв личен живот, в голяма фамилия и често в неголямо жилище.
Завърналите се към Исляма, които по природа са безгрижни и остъпчиви, обичат да се срещат с нови хора и да формират нови взаимоотношения, предпочитат да пътуват и да посещават нови места, езици, обичаи, начини на живот и култура, не би трябвало да имат големи проблеми при адаптирането след брака с роден Мюсюлманин или емигрант в страната си.
Въпреки това такива новоприели, които имат тясна връзка с рода си, емоционално обвързани са с тяхното немюсюлманско семейство дори след приемането на Исляма, които обичат страната си и с радост живеят там, където са родени и израстнали, ценящи уединението, личния живот и пространство, стабилния живот, които имат само няколко, но ценни приятели стс стщите социални и културни възгледи - такива хора трябва да обмислят брак с новоприел от техния регион или държава, както за друг Мюсюлманин, напълно споделящ културната и жизнената среда, а не обратното.
Голямо предимство в женитбата за такъв новиприел, какъвто си ти, е факта, че такова възприемане на Исляма като нова вяра и начин на живот, води до много по-голяма съвместимост в бъдеще, защото двама новоприели, принадлежащи на близки немюсюлмански семейства, е нещо, което сближава, давайки на тях и на децата им едно сплотено семейство, изградено и живеещо на основата на чиста монотеистична вяра и жертви. 

въпроса с преместване от страна на немюсюлмани в страна спреобладаващо Мюсюлманско население, винаги може да излезе на преден план
От друга страна ако новоприел се жени за роден Мюсюлманин, те трябва да приемат факта, че техните нови фамилии вероятно ще откажат да се срещат с немюсюлманското семейство, да се разбират приятелски, но поне да се държат учтиво по един сговорчив начин. 

Къде да живеем?
Kaкто споменахме по-рано, честата смяна на местоживеенето и емиграцията, се превърнаха в норма дори в световен мащаб. Независимо дали новоприел Мюсюлманин се ожени за роден такъв или новоприел за новоприел, въпроса с преместването от страна с преобладаващо немюсюлманско население в държава с Мюсюлманско мнозинство, винаги може да излезе на преден план, имайки предвид мащабите на Ислямофобията.

Независимо от това от какви мюсюлмани е съставена брачната двойка - новоприели или родени - вечно присъстващата динамика на процеса на отглеждане на децата, кара двойката да преценява преместване в друга държава, където техните уникални лични качества да им позволят да отгледат децата си по начин, по който те самите желаят или да изберат Ислямски базиран начин на живот.
При подобен сценарий всеки новоприел Мюсюлманин, роден или израстнал на Запад, женен за емигрант, чието сърце е силно привързано към родината, може и е доста вероято в един момент от брака си да се изправи пред проблема за преместване във въпросната родина и човек трябва още преди да встъпи в брак да премисли дали е приемливо или не подобно обстоятелство.
Страните с преобладаващо Мюсюлманско население целогодишно предлагат един Ислямски общностен дух; халал храна и забранена консумация на алкохол; пълна липса на голота или публично парадиране с ласки или обич между половете; възможност за придобиване на Ислямски знания в училища или университети под прякото напътствие на Ислямски учени. 
От друга страна повечето страни с преобладаващо Мюсюлманско население имат значителна липса на качество на живот, спокойствие, ефикасно прилагане на закона, чистота на околната среда, политическа стабилност, богати възможности за висше образование, както социална и гражданска дисциплина и системност, както в Западните страни.
Ако новоприелия е готов да направи огромна корекция и промяна сред политическата нестабилност и хаотичната гражданска инфраструктува, сред тропическа горещина, влажност, запрашеност и обикновно в последно време разтърсвани и бушуващи от вълнения Източни Мюсюлмански държави, той/ тя може да се ожени за роден Мюсюлманин, да смени местожителството си, да даде начало и да изгради семейство, за което да се грижи и се надяваме ин ша Аллах да се наслаждават на голямо щастие до края на дните си.
Ако обаче човек предпочита да живее на Запад и не смята, че е във възможностите му да направи такава голяма промяна, трябва да предпочете да се ожени за местен новоприел или за трето поколение роден Мюсюлманин, чиято фамилия е установила се от години в същата държава, роден и израстнал там.

Обощение
Както винаги има много изключения от общите правила или тенденции, въпросите не са оцветени само в черно или бяло, а са свързани с широк спектър от модерни Мюсюлмански бракове.

Всеки човек и брачна двойка в света, са уникални и това, което има ефект при едни, може да действа по коренно различен начин за други. Аллах е направил Земята огромна, с голямо многообразие от раси, езици, темпераменти, обичаи, навици, храни, атмосфера, излъчване, начин на живот и поминък.
Тъй като глобалното Мюсюлманско семейство нараства най-вече заради освежаващия нестихващ приток на наши новоприели братя и сестри по вяра, трябва да се опитаме да разрушим издигнатите от нас самите културни, етнически ,расови, езикови и други бариери и прегради, които пречат да другите да станат част от нашето биологично семейство чрез свещения и благословен брачен съюз.
---------------
Бележка:

* В Исляма се смята, че всяко дете се ражда монотеист и родителите/ обществото, го правят политеист или езиченик. В този смисъл се използва термина "завърнал се към Исляма". Преводача е използвал и термина "новоприел" като своего рода синоним.

превод и редакция Милена Борисова-Иршад

събота, 10 август 2013 г.

Еид ал-Фитр 1434 (2013) в снимки от света

мюсюлманче в очакване на празничната молитва за еид ал-Фитр в Бейджинг (Пекин), Китай - 8-ми август, джамията Niujie, Снимка: Andy Wongn/ newstimes.com/ 

Махмуд Аббас и Рами Хамдалла по време на празничната молитва ба Западния бряг, 8-ми август 2013
СнимкаMajdi Mohammednewstimes.com/

Бангладеш - мюсюлманите се катерят по покривите на влаковете, само и само да стигнат в домовете си за еид ал-Фитр, за да са заедно със семействата си, СнимкаA.M. Ahadnewstimes.com/

eид ал-Фитр, Парк Ризал, Манила, Филипини, СнимкаAaron Favilanewstimes.com/

еид ал-Фитр в Бейджинг (Пекин), Китай - 8-ми август, джамията Niujie, Снимка: Andy Wongn/ newstimes.com/ 

8-ми август, еид ал-Фитр в близост до Раба ал-Адауийа, където членове на Мюсюлманско братство и подкрепящи Морси, се молят направо на улицата на празничната молитва REUTERS/Asmaa Waguih

еид ал-Фитр в Мекка, euronews.com

еид ал-Фитр, Сирийски бежански лагер в Турция, euronews.com

Ислямабад, Пакистан, euronews.com

еид ал-Фитр, ал-Акса, Йерусалим, Палестина euronews.com

Палестина, euronews.com

Албания,  euronews.com

Еид ал-Фитр, Москва, euronews.com

Москва, euronews.com

еид ал-Фитр, Могадишу, Сомалия, euronews.com

Еид ал-Фитр, Турция, euronews.com

еид ал-Фитр в Мекка, euronews.com

еид ал-Фитр в Сирийски бежански лагер в Турция, euronews.com

Алиа Илхами Ахмад, на 17 месеца, е с родителите си на празничната молитва
REUTERS/Bazuki Muhammad


със заря беше отбелязано началото на Еид ал-Фитр 2013 в Дубай, thenational.ae
плажът Parangkusumo в Йогиарта, Индонезия, 8-ми, 2013., iranian.com

по време на празничната молитва, Джакарта, Индонезия, 8-ми август 2013

Индонезийски мюсюлмани по време на празнична молитва за еид ал=Фитр, Поронг, източен Ява, Индонезия, 8-ми август 2013. (AP Photo/Trisnadi)


Австралийският държавен ковчежник Крис Боуен по време на поздравителна реч - обръщение към мюсюлманите след молитвата за Еид ал-Фитр пред джамията ЛАкембра, 8-ми август 2013. AFP PHOTO / Saeed Khan (Photo credit should read SAEED KHAN/AFP/Getty Image
Нигерийски мюсюлмани, еид ал-Фитр 2013, iranian.com

Делхи, Индия
iranian.com

Мюсюлманите в Бирма също отбелязаха Еид ал-Фитр, независимо от страха си от постоянните атаки на будисти
brecorder.com, Shoaib-ur-Rehman Siddiqui

След Рамадан - хутба на шейх Ас-Судейс, имам на Масжид ал-Харам

Бъдете признателни на Всевишния Аллах, задето даде възможност да говеем и да извършваме ибада през месец Рамадан. Сбогуваме се с велик месец. Преизпълнените с вяра сърца изживяват тъга по раздялата с него. Докато вчера го посрещнахме и си честитяхме настъпването му, днес той е вече минало. Молим се на Всевишния Аллах отново да ни срещне с него. Отиде си най-скъпия и стойностен период от време, месец Рамадан. 

Някои от хората през него се възползваха и усърдно вършиха добрини, а други пропиляха времето си и/или вършеха злини. Месец Рамадан ще бъде свидетел в полза на едни и в ущърб на други. Свидетел в полза на тези, които са говяли и извършвали ибадет и в ущърб на тези, които са му обърнали гръб и са пропуснали прекрасна възможност.

Неизвестно е за нас дали отново ще срещнем месец Рамадан или помежду нас и него ще влезне смъртта, която прекъсва сладостта и разделя хората. Той беше възможност за надпреварващите се в доброто, възможност за дуа в смирение и проливане на сълзи. Естествени и оправдани са сълзите през този период на изобилна милост, опрощение и избавление от Огъня.

Месец Рамадан дойде и си отидва като видение. Отива си с доброто и изобилието. В края му нека всеки отвори страница, за да си направи равносметка: 
Какво е извършил през месец Рамадан? 
Какво е пропуснал през него? 
Какво е било въздействието върху душата му? 
Какви плодове е оставил в ежедневието му? 
Как е въздействал върху поведението и характера му?

Въпросите, които настойчиво трябва днес да се задават са: 
Взехме ли категорично решение да се придържаме към факторите – праведните дела, които влияят за приемането на ибадета? 
Или пък положението на много от хората е точно обратно? 
Взехме ли пример от праведните предци (Салаф ас-салих), на които след месец Рамадан им тръпнели сърцата, а душите им били обзети от тъга заради това делата им дали ще бъдат приети. Те усърдно извършвали ибадета си, а след това настоятелно се молели на Аллах да им го приеме, обзети от страх да не би да им бъде отхвърлен. За един от тях се знае, че е правил 6месеца молитвата истихара, да приеме Аллах поста му.

Айша, съпругата на Пратеника (сас), Аллах да е доволен от нея, го попитала за споменатите в следния айет: … и които дават, каквото дават, с боязливи сърца, защото при своя Господ ще се завърнат…“ (23:60), дали са прелюбодейците, крадците, употребяващите алкохол?
Пратеникът(сас)отговорил: “Не, о, дъще на Сиддик. Напротив, това са тези, които извършват намаз, които говеят и дават садака и се страхуват за делата си дали ще им бъдат приети.”

Али б. Аби Талиб, Аллах да е доволен от него, е казал: “Проявявайте още по-голямо усърдие делата ви да бъдат приети, отколкото за самите дела. Не чухте ли словата на Аллах: …“Аллах приема само от богобоязливите. (5:27)

Предава се, че Фадала б. Убайд е казал: “Ако знаех, че Аллах е приел мое дело равняващо се на тежестта на едно синапено зърно, за мен то ще е по-любимо отколкото целия свят, защото Всевишния Аллах е повелил: …“Аллах приема само от богобоязливите. (5:27
Малик б. Динар е казал: “Да се страхуваш дали делата ти ще бъдат приети е по-тежко отколкото извършването на самите дела.”

Какво да правим след месец Рамадан? 
Как е въздействало говеенето върху душите ни? 
Нека направим преглед на нашето състояние, да помислим и за състоянието на обществото и уммата. 
Да съпоставим състоянието си преди и след месец Рамадан. Изпълни ли боязън сърцата ни? 
Подобри ли се характера ни? 
Поправиха ли се взаимоотношенията ни? 
Праведни ли са делата ни? 
Сплотиха ли се редиците ни? 
Има ли все още ненавист и вражда в душите ни? 
Изчезнаха ли забраненото (харама) от семейството и обществото ни?

Вие, които откликнахте на призива на Аллах през месец Рамадан!.. Откликнете Му и през другото време: И служи на своя Господ, докато дойде при теб неизбежното! (“Неизбежното” е смъртта.) (15:99
Не дойде ли време сърцата ни да се преклонят пред споменаването на Аллах? Не настъпи ли времето пътищата ни да се обединят в Правия път?

Разпоредбите на шериа' относно ибадета са той да се извършва по всяко време и винаги да следваме Правия път. Ибадета и следването на Правия път не се ограничават само за определено време или място. Хасан ал-Басри, Аллах да е доволен от него, е казал: “За делата на вярващия няма свършек, освен със смъртта.” И изрекъл словата на Аллах: И служи на своя Господ, докато дойде при теб неизбежното!)(15:99) 

Попитали Бишр ал-Хафи за хората, които проявявали усърдие към добри дела през месец Рамадан и ги прекъсвали след изтичането му, а той отвърнал: “Колко лоши са хората, които познават Аллах само през месец Рамадан?”

След като мюсюлманите са се насочили към добрите дела и ибадета през месец Рамадан, нищо не им дава право да ги изоставят след ката са се сбогували с месец Рамадан. Напротив, въздействието на говеенето е необходимо да се прояви след месец Рамадан в живота на индивида и общността. Въздействието на говеенето е необходимо да намери израз сред мюсюлманите във вид на търпение, отдаденост, следване повелите на Аллах, милосърдие, любов и единство.

Едни от мюсюлманите грешно са разбрали религията, като отделят малко време за подчинение и много време за престъпване. Това означава, че доброто и милосърдието не са изпълнили своята роля в сърцата на някои хора, не са повлияли върху тяхното поведение и характер. Те не са успели да се възползват от милостта на Аллах за решаване на проблемите си.

Израз на благодарността ни към Всевишния Аллах е, че ни е облагодетелствал с говеенето и тарауих намаз е да продължим ибадета си към Него. Аллах, за Когото извършваме ибадета си през месец Рамадан, е неизменен за всяко време. Признак за приемането на добро дело е последването на това дело с друго добро дело. А признак за непризнателността и неприемането на дадено дело е завръщането към греха след като е извършван ибадет. 
Кааб е казал: “Неприето е говеенето на този, който по време на месец Рамадан си казва, че след изтичането на месеца, пак ще продължи да прегрешава спрямо Аллах, за него е затворена вратата на сполуката.”

Потресаваща гледка се разкрива, когато човек наблюдава живота на някои мюсюлмани след месец Рамадан; изоставят джамиите и намаза с джамаат, нехайно се отнасят към намаза; изоставят четенето на Корана, споменаването на Аллах, отправянето на дуа, раздаването на садака, добротворството и потъват в разни прегрешения. Това произтича от грешното разбиране на на ибадета в исляма, от слабата религиозна прозорливост. Изоставянето на намаза, увличането по страстите, потъването в развлечения и гуляи, занимаването по цели нощи с разни греховни неща, ходенето по плажове и места за развлечения преизпълнени с греховни картини, гледането на сапунени сериали и телевизионни канали с извращения, всичко това са доказателства за слабостта на вярата у човека.

Бойте се от Аллах с истинска боязън пред Него. Не рушете праведните дела, които извършихте през месец Рамадан. О, вие, които сте възнамерили след месец Рамадан да се върнете към греха! Бойте се от Аллах! Той е Господаря на всички месеци и ви наблюдаваИ бойте се от Аллах, с Чието име се умолявате един друг, и от [прекъсване на] кръвните родства! Наистина Аллах ви наблюдава. (4:1Знайте, че смъртта ще дойде внезапно. Отминаването на годините, редуването на дните и нощите напомня за изчерпването на живота и за завръщането към Аллах.

Нима забравихте, че Аллах е разпоредил ибадета да се извършва през всяко време? Тези, които след като се сбогуват с месец Рамадан се сбогуват и с ибадета не схващат ли, че това Аллах го ненавижда и нима са спокойни, че смъртта не ще ги сграбчи в състояние от което няма да имат никаква полза, а голяма загубаИ не приличайте на жена, която си разкъсва преждата, след като я е изпрела…(16:92)

Не дойде ли времето да разбереш, че слабостта и безпомощността, които са ни сполетяли са продиктувани от състоянието на душите ни, от невъзползването и пропиляването на тези откъслеци от време за вършене на добро и благодетелност? Ако тези периоди от време не въздействат върху сърцата ни и не съживят общността след нейната смърт и не бъдат изход за наслаганите проблеми, то това е доказателство за липсата на здрав разум и за грешното разбиране на религията.

Ако уммата поддържа ибадета си подобаващо и не руши това, което е изградила през тези сезони на изобилие, ако не се поддава на подстрекателствата на шейтана и неговите помощници, ако не погубва делата, които извършва през месец Рамадан, с позволението на Аллах, ще се е захванала за въжето, което да я отведе към мир и сигурност.

Докато ние живеем в спокойствие и празнуваме Байрам, нека помислим за братята по вяра по света, как те празнуват? Как празнуват в Палестина, в Ирак, в Афганистан (бел. пр. - хутбата е направена преди няколко години, когато в Сирия нямаше война, както и в Египет, Бирма и др.) – сред бомби и смърт, по бежански лагери и преселения? Не забравяйте че те се нуждаят от вашата дуа и подкрепа.

Обръщам се със състрадание и жалост към онези, които след месец Рамадан са готови да се завърнат към греха: Бойте се от Всевишния Аллах! Животът е кратък, срокът е ограничен, диханията са изброени. Престанете с мисълта, че ще излъжете Аллах (Опазил ни Той от подобни помисли!). Стига сте се поддавали на шейтана, не си играйте с ибадета! До кога ще продължи нехайството ви и извръщането ви от Аллах?

Искрено се покайте пред Аллах повече да не се връщате към греховете и прегрешенията. Кълна се в Аллах, признателност към Него така не се изразява.

Отправям наставление и към младежите да се боят от Аллах с истинска боязън, да се насочат към Аллах, да си ценят и пазят времето след месец Рамадан, да го използват за ибадет пред Него. Не се подвеждайте по хората унесли се в прегрешения пред Аллах. Пазете се от всяко нещо, което вреди на религията и нейните светини, което отслабва вярата в душите ви и погубва нравите ви.

 И мюсюлманката да се бои с истинска боязън пред Аллах, да продължи покорството си пред Него и след месец Рамадан, спазвайки повелите за облеклото и честта й. Да се пази от хора, чийто призив е към заблуда и разруха. Отговарните за семействата също да се боят от Аллах с истинска боязън относно отговорностите, които носят. Нека не изменят на поверената им отговорност да наблюдават и възпитават семейството и да се грижат за него както гласи словото на Всевишния Аллах: О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня…(66:6)

Молим се на Всевишния Аллах, умоляваме го с прекрасните Му имена и със съвършените Му качества, да отреди да бъдем заедно по Правия път и да ни утвърди в религията. Умоляваме Го да ни отреди праведни дела и след месец Рамадан и да ни облагодетелства с приемане на делата ни и успех! Той е най-благодетелния и най-щедрия на Когото разчитаме.

Бойте се от Аллах с истинска боязън пред Него! Чувствайте Аллах и при явните и при скритите си дела. Бъдете Му признателни задето ви е напътил в исляма и ви е дарил благодат, каквато са говеенето, тарауих намаз, байрама. Знайте, че щастието е не да се радваш на дреха нова и богата гощавка. Истински щастлив е този, на който боязън за Съдния ден е изпълнила сърцето му и се е спасил от наказание.

Пратеникът (сас) ни наставлява да говеем шест дена през месец Шаууал т.е. след месец Рамадан. В достоверен хадис на имам Муслим, сведен от Абу Айюб, Аллах да е доволен от него, се казва, че Пратеника (сас) е казал: “Онзи, който говее през месец Рамадан и добави шест дена от месец Шаууал, все едно е говял цяла година.”

Не пропускайте тази голяма възможност, защото не се знае дали отново ще срещнем месец Рамадан. Всички се нуждаем от допълнително говеене, което да допълни недостатъците, допуснати в говеенето през месец Рамадан Шестте дена през месец Шаууал могат да бъдат говяни както последователно, така и по единично. Тези, които имат да наваксват пропуснати дни от месец Рамадан, първо да наваксат пропуснатото и след това да говеят споменатите шест дена.

Направете си равносметка след месец Рамадан. Проверете какво сте извършили през този месец. Продължете праведните дела и след месец Рамадан и ги увеличавайте. Доближавайте се към Аллах с ралични видове ибадет. Това е печелившото за всеки от нас: О, вярващи, покорявайте се на Аллах и се покорявайте на Пратеника, и не погубвайте делата си!..(4733)петък, 9 август 2013 г.

Часове за молитва, август 2013

Часове за молитва, август 2013
дата ден Фажр (сабах) Изгрев  Зурх  'Аср  Магриб  'Иша 
1Четв.4:236:181:345:318:4810:36
2Петъкi4:256:191:335:318:4610:34
3Събота4:276:201:335:308:4510:32
4Неделя4:276:201:335:308:4510:32
5Понед.4:306:221:335:298:4310:29
6Вторник4:326:231:335:298:4110:27
7сряда4:346:241:335:288:4010:25
8четв.4:356:251:335:278:3910:23
9петък4:376:261:335:278:3710:21
10събота4:396:271:335:268:3610:19
11неделя4:406:281:325:268:3510:17
12понед.4:426:291:325:258:3310:15
13вторник4:446:311:325:248:3210:14
14сряда4:456:321:325:248:3010:12
15четв.4:476:331:325:238:2910:10
16петък4:486:341:315:228:2710:08
17събота4:506:351:315:228:2610:06
18неделя4:526:361:315:218:2410:04
19понед526:361:315:218:2410:04
20вторник4:556:381:315:198:2110:00
21сряда4:566:391:305:188:209:58
22четв,4:586:401:305:188:189:56
23петък4:596:411:305:178:179:54
24събота5:016:421:305:168:159:52
25 неделя5:026:431:295:158:139:50
26понед.5:046:451:295:148:129:48
27вторник5:056:461:295:138:109:46
28сряда5:076:471:285:128:089:44
29четв.5:086:481:285:118:079:42
30петък5:106:491:285:108:059:40
31събота5:116:501:285:098:039:37

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации