сряда, 26 май 2010 г.

Придържане към Коран и Сунна като източници на Истината

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

Аллах Теаля заповяда:
96/1. Чети [о, Мухаммад] в името на твоя Господ, Който сътвори ­
2. сътвори човека от съсирек!
3. Чети! Твоят Господ е Най-щедрия,
4. Онзи, Който научи чрез калема,
5. научи човека на онова, което не е знаел.
6. Ала не! Човек престъпва,

Аллах Теаля наставлява към четене:
73/20. Твоят Господ знае, че стоиш по-малко от две трети от нощта, [понякога] и
половината от нея, а [понякога] и една трета, - и група от тези, които са заедно с теб. Аллах отмерва нощта и деня. Знае Той, че не ще смогнете и затова ви помилва. Ето защо четете, колкото можете, от Корана! Знаеше Той, че сред вас ще има болни и други, които пътуват по земята, търсейки благодатта на Аллах, и други, които се сражават по пътя на Аллах. Затова четете, колкото можете, от него! И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат , и заемайте хубав заем на Аллах! И каквото добро сторите отнапред за себе си, ще го намерите при Аллах още по-хубаво и с по-голяма отплата. И молете Аллах за опрощение! Аллах е опрощаващ, милосърден.


Аллах Теаля наставлява към разбиране:
21/10. Вече ви низпослахме Книга, в която има прослава за вас. Нима не проумявате?
47/24. И нима не размишляват над Корана или сърцата им са под ключ?
54/17. И сторихме Коран лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?
22. И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?
32. И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?
40. И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?

Аллах Теаля наставлява към учение:
2/121. Тези, на които дадохме Писанието, го четат с правдиво четене. Те вярват в него. А които не вярват в него ­ тези са губещите.

Аллах Теаля наставлява към рецитиране:
29/45. Чети онова, което ти бе разкрито от Книгата! И отслужвай
молитвата! Молитвата предпазва от покварата и порицаваното. Най-великото
е споменаването на Аллах. Аллах знае какво правите.

73/4. или повече, и чети Корана отмерено!

Аллах Теаля наставлява към слушане:
7/204. Когато се чете Коранът, слушайте го и мълчете, за да бъдете помилвани!”

Аллах Теаля наставлява към напомняне:
80/11. Ала не! Това е поучение
и който пожелае, той се поучава ­
в Писания почитани,
въздигнати, пречистени,


Аллах Теаля наставлява към следване за напътствие:
6/155. И това е Писание, низпослахме го Ние благословено. Следвайте го и се бойте, за да бъдете помилвани!
39/18. които слушат Словото и следват най-хубавото от него! Тези са, които Аллах е напътил и тези са разумните хора.

Аллах Теаля казва,че:"Коранът е Истина от Аллах":
32/2. Низпославането на Книгата ­ без съмнение в нея ­ е от Господа на световете.
А [неверниците] казват: “Той я е измислил!” Не,
тя е истината от твоя Господ, за да предупредиш народ, при който
дотогава не е идвал друг предупредител, та да бъдат напътени.


че, Коранът е Книга, изпълнена с мъдрост:
36/2. Кълна се в мъдрия Коран!
че коранът е сигорната истина от нашия Господар:

69/51. То е достоверната истина.
22/54. и за да узнаят дарените със знанието, че този [Коран] е
истината от твоя Господ, и да вярват в него, и сърцата им да се смирят
пред него. Аллах напътва вярващите към правия път.


че Онзи Който е Всезнаеш, Премъдър:
22/52. И не изпратихме преди теб нито пратеник, нито пророк, без да
се намеси сатаната в тяхното желание, когато възжелаеха. Но Аллах
премахва намесата на сатаната. После Аллах утвърждава Своите знамения ­
Аллах е всезнаещ, премъдър...

Аллах Теаля казва:
17/105. С истината го низпослахме [Корана], с истината бе низпослан.
И те изпратихме Ние [о, Мухаммад] само като благовестител и
предупредител.


За търсешия знания и слепия:
13/19. И нима онзи, който знае, че низпосланото на теб от твоя
Господ е истината, е като онзи, който е сляп? Поучават се само разумните
хора...

--------------------------------------

Джабир ибн Абдуллах р.а. предава: Пратеника на Аллах с.а.с. е казал:
" Най доброто слово е Книгата на Аллах ( Коранът) и нах доброто напътствие е даденото от мУхаммед с.а.с." ( Ибн Мадже1/45; Муслим,1885)

Джабир ибн Абдуллах р.а. предава, че: Пратеника на Аллах с.а.с. казваше в неговия намаз(молитва) след ташахуд(засвидетелстването в Исляма):
"Най-превъзходните думи са думите на Аллах, и най превъзходното напътствие е напътствието дадено от Мухаммед с.а.с."(Тирмизи,965,и Нисаи)

Хузайфа р.а. предава, че Пратеника на Аллах с.а.с. ни каза:
"Честността бе низпослана от небето и вкоренена в сърцта на хората(вярващите) и Корана бе низпослан, и хората четяха Корана (и я учеха от него) и също я учеха от Сунната. Двете Корана и сунната засилват честността (на вярващите)." (Бухари,9/381)

Джабир ибн Абдуллах р.а. предава, че: Пратеника на Аллах с.а.с. е казал:
"Оставих между вас Книгата на Аллах, ако вие се придържате към нея, никога няма да изпаднете в заблуда."(Муслим, 2803.1)

Усама бин Аффан р.а. предава, че Пратеника на Аллах с.а.с. казва:
"Най-добрия от вас е онзи, които учи Корана и го преподава." (Бухари,6/546)

...........................................
Из "Призоваването към Исляма според Корана и Сунната"

изочник: ИКРА

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации