събота, 22 май 2010 г.

Джехеннем, Ад


Исляма учи, че Ада е действително място, приготвено от Бог за тези, които не вярват в Него, противоречат на законите Му и отхвърлят Неговите пратеници. Ада е истинско място, а не само състояние на ума или духовна реалност. Мъченията, болката, страданията и ужасите са съществуващи, но различни по естество от сегашните им съответствия. Ада е крайното унижение и загуба и няма по-лошо от него.

„Господи наш, когото вкараш в Огъня, опозорил си го. За угнетителите няма избавители“

(Коран, 3:192)

„Нима не знаят, че който се противи на Аллах и на Неговия Пратеник, за него е огънят на Ада, там ще пребивава вечно. Това е огромният позор“

(Коран, 9:63)


Имена на Ада

Адския Огън има различни имена в Ислямските текстов, като всяко име дава различна представа. Ето някои от тях:

Джахиим – огън – заради неговия пламтящ огън.

Джаханнам – Ад – заради дълбочината на неговия ров.

Са’иир
– палещ огън – разпалва се и се възпламенява.

Сакар – заради голямата си горешина.

Хатама – счупени парчета или отломки – защото троши и чупи всичко, което се хвърли в него.

Хаауийа
– бездна или пропаст – този, който е хвърлен вътре, пада на дъното.

Рая и Ада съществуват и са вечни Ада съществува и сега и ще съществува вечно. Никога няма да свърши и неговите обитатели ще останат вечно в него. Традиционно мюсюлманите вярват, че никой няма да излезе от Огъня, освен грешниците от вярващите в Единосъщието на Аллах и в Неговите пратеници, политеистите и невярващите ще останат вечно. Тази вяра се основава на ясните аят от Корана, както и на достоверните предания от Пророка на Исляма.

Корана разказва за Ада, но в минало време и потвърждава, че е вече сътворен:

И бойте се от Огъня, подготвен за неверниците!

(Коран, 3:131)

Пророка на Исляма е казал:

Когато някой от вас умре, му се показва неговото място (в Отвъдното) сутрин и вечер. Ако е от хората на Рая, му се показва място на хората от Рая. Ако е от хората на Ада, му се показва място на хората в Ада. Казва му се: „Това е твоето място, докато Бог те възкреси в Съдния Ден“.[i]

В друго предание Пророка е казал:

Наистина душата на вярващия е птица, стояща на дърветата на Рая, докато Бог я върне в тялото в Деня на Възкресението“.[ii]

Тези текстове поясняват факта, че Рая и Ада съществуват, а душата може да влезе в тях преди Съдния ден. Бог казва:

„Ще искат да излязат от Огъня, ала не ще излязат оттам. За тях ще има постоянно мъчение“ (Коран, 5:37)

„Така Аллах ще им покаже техните деяния като горести за тях и не ще излязат от Огъня.“ (Коран, 2:167)

„Които не вярват и угнетяват, Аллах не ще им прости и не ще им посочи път, освен пътя към Ада, там ще пребивават вечно и завинаги. Това за Аллах е лесно“.

(Коран, 4:168-169)

„Аллах прокле неверниците и приготви за тях Пламъци.“ (Коран, 33:64)

„Аз предавам само известие от Аллах и Негови послания. А които не се подчиняват на Аллах и на Неговия Пратеник, за тях е Огънят на Ада, там ще пребивават вечно.“

(Коран, 72:23)

Пазачи на Ада

Могъщи и сурови ангели стоят край Ада и никога не проявяват неподчинение пред Бог. Те изпълняват това, което им се заповяда. Бог казва:

О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Пазят го строги и сурови ангели, които не се противят на Аллах в Неговата повеля към тях и вършат, каквото им се повели” (Коран, 66:6)

Те са деветнайсет пазители на Ада:

„Ще го пека Аз в Преизподнята. И откъде да знаеш ти какво е Преизподнята? ­ Тя нищо не оставя и не пощадява, обгаря кожата. Пазят я деветнадесет [ангели].“

(Коран, 74:26-30)

Никой не трябва да си мисли, че обитателите на Ада ще могат да надвият над Пазителите, защото те са деветнайсет. Всеки от тях обаче има мощ сам да укроти всички същества. Тези ангели са наречени Пазители на Ада от Аллах в Корана:

„И онези, които са в Огъня, ще рекат на пазителите на Ада: “Позовете вашия Господ да ни облекчи поне за ден мъчението!” (Коран, 40:49)

Името на главния ангел от пазачите на Ада, е Малик, както е споменато в Корана:

„И ще зоват: “О, Малик, нека твоят Господ ни унищожи!” Ще рече: “Тук ще останете!“

(Коран, 43:77)

Неговото място

Няма споменато в Корана или в преданията от Пророк Мухаммад, които да уточняват мястото на Ада. Никой не знае това, освен Бог. Според някои езикови факти и съдържанието на достоверни хадиси, някои учени смятат, че Ада е в небесата, но някои казват, че е по-ниско от земята.

Големината му

Ада е огромен и неимоверно дълбок. Научили сме това по различни начини.

Първо, неизброимо число хора ще влязат в Ада, като всички, както е споменато в хадис, ще имат кътници, колкото малка планина.[iii]

Разстоянието между раменете на обитателите също е описано, като ще бъде равно на три дни път пешком.[iv]

Ада ще е дом на невярващите и грешниците от началото на времето и ще останат там вечно. Бог е казал:

„В този Ден ще кажем на Ада: “Напълни ли се?” А той ще рече: “Има ли още?”

(Коран, 50:30)

Огънят на Ада прилича на мелница, която смила хиляди и хиляди тона зърно и после чака за още.

Второ: на камък, хвърлен от върха на Ада, ще отнеме много време на стигне дъното.

Един от сподвижниците на Пророка с.а.с. описва как седяли с Пророка и чули звука на нещо, което пада. Пророка ги попитал дали знаят какво е това. Когато отговорили отрицателно, той казал:

„Това беше камък, хвърлен в Ада преди седемдесет години и сега още пада в Ада“. [v]

В друго предание се казва: „Това е камък, голям колкото седем бременни камили, и хвърлен от ръба на Ада, той е падал седемдесет години и все още не е стигнал дъното“[vi]

Трето, много ангели ще докарат Ада в Деня на възкресението. Бог казва за това:

„Адът бъде докаран в този Ден“ (Коран, 89:23)

Пророка е казал: „Адът ще бъде докаран в Съдния ден със седемдесет хиляди въжета, като всяко ще държат седемдесет хиляди ангела“. [vii]

Четвърто, друго предание показва огромния размер на Ада и че слънцето и луната ще се свият в Ада в Съдния ден.[viii]

Неговите степени

Ада има различни нива на горещина и наказание, като всяко е според нивото на неверие и грях на тези, които ще бъдат подложени на мъчение. Бог е казал:

„Лицемерите са най-ниско на дъното на Огъня и не ще намериш за тях избавител“

(Коран, 4:145)

Най-ниското ниво в Ада, е с огромна горещина. Тъй като лицемерите ще бъдат подложени на най-лошото мъчение, ще бъдат в най-долното ниво на Ада. Бог обяснява в Корана, че има различни нива на Ада.

„За всички има степени от онова, което са извършили.“ (Коран, 6:132)

„Нима онзи, който следва благоволението на Аллах, е като онзи, който е изпитал гнева на Аллах и мястото му е Адът? Колко лоша е тази участ! При Аллах те са на степени. Аллах съзира техните дела.“ (Коран, 3:162-163)


Вратите на Ада

В Корана Бог споменава за седем врати на Ада:

Исляма учи, че Ада е действително място, приготвено от Бог за тези, които не вярват в Него, противоречат на законите Му и отхвърлят Неговите пратеници. Ада е истинско място, а не само състояние на ума или духовна реалност. Мъченията, болката, страданията и ужасите са съществуващи, но различни по естество от сегашните им съответствия. Ада е крайното унижение и загуба и няма по-лошо от него.

„Господи наш, когото вкараш в Огъня, опозорил си го. За угнетителите няма избавители“

(Коран, 3:192)

„Нима не знаят, че който се противи на Аллах и на Неговия Пратеник, за него е огънят на Ада, там ще пребивава вечно. Това е огромният позор“

(Коран, 9:63)


Горивото му

Камъните и непокорните неверници ще бъдат гориво за Ада, както Бог е казал:
О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните!

(Коран, 66:6)

... бойте се от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Подготвен е той за неверниците.

Коран, 2:24)

Друг източник на гориво за Ада, ще бъдат езическите богове, на които хората ще служат вместо на Бог:

„[О, неверници], вие и това, на което служите вместо на Аллах, сте горивото на Ада. В него ще влезете. Ако тези бяха богове, те нямаше да влязат в него. Всички там ще пребивават вечно.”

(Коран, 21:98-99)

Дрехите на Обитателите

Бог ни е казал какви ще бъдат дрехите на хората от Ада:

„За неверниците ще бъде скроена дреха от огън и върху главите им ще бъде изливана вряща вода.“

(Коран, 22:19)

„В този Ден ще видиш престъпниците заедно, оковани във вериги. Одеждите им ­ от нажежен катран и лицата им покрива Огънят,“

(Коран, 14:49-50)

Силната горещина, храната и пиенето на хората от Ада са описани в Ислямски религиозни източници.

Неговата горещина

Бог казва:

А онези отляво... Какво ще е за онези отляво? ­ Сред изгарящ вятър и вряща вода, и сянка от черен дим, нито прохладна, нито приятна.“

(Коран, 56:41-44)

Всичко, което хората са обичали на този свят – въздух, храна, вода, сянка – ще бъде безполезно в Ада. Въздухът там ще бъде като горещ вятър, а водата ще бъде вряща. Сянката няма да носи прохлада, сянката в Ада ще бъде от черен дим, аккто е споменато в аята:

и сянка от черен дим“

(Коран, 56:43)

На друго място Бог казва:

„...а онзи, чиито везни олекнат, завръщането му е бездна. А откъде да знаеш ти какво е тя? ­ Пламтящ огън.“

(Коран, 101:8-11)

Бог е описал сянката в Ада от черен дим, която ще се носи над Огъня. Димът ще се стеле над Ада, като ще бъде разделен на три. Сянката му никога няма да разхлажда или да предпазва от Огъня. Хвърчащите искри ще приличат на огромни замъци, като жълти камили:

„Тръгнете към сянката [на Ада] с три разклонения, която не носи прохлада и не избавя от пламъците! Те пръскат искри, колкото дворци, сякаш са жълти камили.”

(Коран, 77:30-33)

Огъня ще поглъща всичко, до което се докосне. Ще прогаря кожата до костите, ще разтапя вътрешностите, ще разтуптява сърцата и ще нагрява жизненоважните органи. Бог говори за силата и въздействието на Огъня:

„Ще го пека Аз в Преизподнята. И откъде да знаеш ти какво е Преизподнята? Тя нищо не оставя и не пощадява, обгаря кожата.“

(Коран, 74:26-29)

Пророка на Исляма е казал:

„Огъня (на земята), доколкото знам, е една седемдесета част от Огъня на Ада.“ Някой казал: „О Пратенико на Аллах, толкова е достатъчно е за нас!“ Той отговорил: „Той е като шейсет и девет части от Огъня, както го знаем“[xi].

Огъня никога няма да затихне:

„Затова вкусете! Не ще увеличим за вас друго освен мъчението”

Коран, 78:30)

„И ще ги съберем в Деня на възкресението по очи ­ слепи, неми и глухи. Мястото им е Адът. Всякога, щом позагасне, ще им добавяме пламъци.“

(Коран, 17:97)

Мъченията няма да бъдат намалени и за неверниците няма да има почивка:

„И мъчението им не ще бъде облекчено, и не ще им се помогне.“

(Коран, 2:86) ,/

Храната на обитателите

Храната на хората от Ада е описана в Корана, като Бог е казал:

“не ще имат друга храна освен от тръни, които нито угояват, нито избавят от глад.”

(Коран, 88:6-7),/

Храната няма да засища, нито да бъде вкусна. Това просто ще бъде друго мъчение за хората от Ада. В други пасажи Бог описва дървото Закум, специална храна в Ада. Закум е отблъскващо дърво, неговите корени са дълбоко – до дъното на Ада, а клоните му са високо. Отблъсквашите плодове на дървото са като глави на дяволи.

Дървото Зокум е храната на всеки грешник Подобно разтопен метал тя ще кипи в стомасите, сякаш кипи вряща вода.”

Коран, 44:43-46)

„Дали това е по-добро за пребивание, или при дървото Зокум? Сторихме го изпитание за угнетителите. То е дърво, изникващо от дъното на Ада. Плодовете му са като главите на сатаните. А те от него ще ядат и ще си пълнят стомасите. После към това ще им се примесва питие от вряща вода. После тяхното завръщане е към Ада.”

Коран, 37:62-68)

„После, о, вие, заблудените, отричащите, наистина ще ядете от дървото Зокум и ще си пълните от него стомасите, и ще пиете след това от врящата вода. Ще пиете, както пият прежаднелите камили. Това е угощението им в Съдния ден.“

(Коран, 56:51-56)

Хората от Ада ще бъдат гладни, защото ще ядат само от противното дърво Закум. Когато напълнят стомасите си от него, вътрешностите им ще започнат да кипят като врящо масло, да предизвикват болка и страдание. И това ще ги накара да пият вода, ще пият като прежданели камили, но водата ще бъде гореща и няма да утолява жаждата им. Само вътрешностите им ще се съдират. Бог е казал:

„И ще им се дава вряща вода, която разкъсва червата.”

(Коран, 47:15),/

Бодливите храсти и Закум ще ги задавят и ще бодат гърлата им, заради тяхното безчестие:

„При Нас има окови и пламъци, и храна, която присяда, и болезнено мъчение“

(Коран, 73:12-13)

Пророка на Исляма е казал:

„Ако част от дървото Закум беше някъде на света, хората на земята и всичко, което имат като препитание, ще се разруши. Какво щеше да бъде, ако трябваше да ядат от него?“[xii]

Друга храна, която ще се дава на хората от Ада, ще бъдат гнойни парчета, които окапват от кожите им, секрети, които излизат от срамните места на възрастните и разлагаща се кожа и плът, която е изгоряла.

„затова Днес няма тук за него ближен, нито храна освен кръв и гной, Ядат я само грешниците.”

Koран, 69:35-37)

„Така е! И нека вкусят това ­ вряща вода и гной! И други [мъчения] от същия вид.“

(Коран, 38:57-58)

Някои грешници ще се хранят в Ада за наказание. Бог е казал:

„Които поглъщат имотите на сираците несправедливо, те поглъщат в стомасите си огън и ще горят в пламъци..”

(Коран, 4:10),/

„Скриващите онова, което Аллах е низпослал от Писанието, и продаващите го на нищожна цена, ще поглъщат в своя стомах само Огъня.“

(Коран, 2:174)

Тяхното питие

Бог ни е казал в Корана за питието на хората от Ада:

„И ще им се дава вряща вода, която разкъсва червата.“

(Коран, 47:15)

<>“И кажи: “Истината е от вашия Господ. Който желае, да вярва, а който желае, да остане неверник! Ние приготвихме за угнетителите Огъня, загражденията на който ги обкръжават. И ако викнат за помощ, ще им се помогне с вода като разтопен метал, която изпича лицата. Колко гнусно е такова питие и колко лошо място е там за отсядане!“

(Коран, 18:29)

„Пред него е Адът и ще бъде поен с гнойна вода, от която отпива и едва я преглъща, и смъртта го настига от всички страни, ала не е мъртъв и му предстои жестоко мъчение.“

(Коран, 14:16-17)

„Така е! И нека вкусят това ­ вряща вода и гной!“

Koоран, 38:57)

Водата за пиене ще бъде:

· Необикновено гореща вода, както Бог е казал:

„Те ще обикалят между него и вряща, кипяща вода.“

(Коран, 55:44)

„...ще им се даде от кипящ извор да пият.”

(Коран, 88:5),/

· Втечнени останки плът и кожа на неверници. Пророка с.а.с. е казал:

„На всеки, който пие алкохол, ще му бъде давана кал от хабал. Попитали: „О Пратенико на Аллах, какво е кал от хабал?“ Отговорил: „Сладко от хората на Ада“ или „Сок от хората на Ада“.[xiii]

· Питие от врящо масло, описано от Пророка като „То е като врящо масло, когато го държиш близо до лицето на някого, кожата на лицето се смъква вътре в това“.[xiv]

Силата на огъня на Ада ще бъде такава, че хората искрено ще желаят да избягат:

„От онези, които се отрекат и умрат неверници, не ще бъде приета като откуп дори пълна със злато земя. За тях има болезнено мъчение и никой не ще ги избави.“

(Коран, 3:91)

Пророка на Исляма е казал:

„Човек от хората на Ада, който е живял много охолно на земята, ще бъде хвърлен напред в Деня на Възкресението и ще бъде потопен в Огъня на Ада. После ще бъде попитан: „О сине на Адам, виждал ли си някога нещо добро? Изпитвал ли си някога удоволствие?“ Той ще отговори: „Не, кълна се в Аллах, о, Господи!“[xv]

Само миг в Ада и човек ще забрави цялото удоволствие, което е изпитвал на земята.

Ужаса и силата на Огъня ще кара хората да губят ума си. Ще желаят да дадат всичко, за да се запазят от това мъчение, но няма да има изход. Бог е казал:

„Престъпникът ще желае, да би се откупил от мъчението в този Ден с децата си, и съпругата си, и брат си и рода си, който го подслонява, и всички, които са на земята, само за да се спаси Ала не! Това е лумнал Огън, смъкващ кожата...”

(Коран, 70:11-16)

Мъченията в Ада ще бъдат различни по сила. Наказанието на някои нива ще бъде по-голямо, отколкото на други. Хората ще бъдат оставяни на място, което съответства на делата им. Пророка на Исляма е казал:

„Някои ще бъдат хванати в Ада за глезените си, други – за коленете, трети – за кръста, а други за вратовете“.[xvi]

Той е казал за най-лекото наказание в Ада:

„На човека, който ще е най-леко наказан от хората в Дена на възкресението, ще бъдат сложени тлеещи въглени под краката, от което мозъка му ще ври“. [xvii]

Този човек ще си мисли, че е най-измъчвания от вcчки, въпреки че ще е подложен на най-лекото мъчение.[xviii]

Много знамения от Корана говорят за различни мъчения за хората в Ада:

„Лицемерите са най-ниско на дъното на Огъня и не ще намериш за тях избавител“

(Коран, 4:145),/

„В огъня ще бъдат слагани и сутрин, и вечер. А в Деня, когато настъпи Часът: “Въведете хората на Фараона в най-суровото мъчение!”

(Коран, 40:46)

Огънят, разпален от Бог, ще обгаря кожата на хората в Ада. Кожата носи сетивните центрове и чрез нея се усеща болката от изгарянето. Бог ще сменя изгорялата кожа с нова, която ще бъде обгорена отново и това ще се повтаря:

„Онези, които не вярват в Нашите знамения, ще ги изгаряме в Огъня. Всякога, щом кожата им се опече, я сменяваме с друга кожа, за да вкусят мъчението. Аллах е всемогъщ, премъдър.“

(Коран, 4:56)

Друго наказание в Ада е разтопяване. Когато нагорещена вода бъде излята върху главите им, тя ще разтопява вътрешностите им:

„За неверниците ще бъде скроена дреха от огън и върху главите им ще бъде изливана вряща вода. Ще бъдат разтопявани с нея и вътрешностите, и кожата им.“

Пророк Мухаммад е казал:

„Нагорещена вода ще бъде изливана на главите им и ще разтопява докато не разкъса вътрешностите им, докато не ги изхвърли до краката им и всичко се разтопява. После отново ще бъдат върнати както са били“.[xix]

Начин, по който Бог ще унизи грешниците в Ада, ще е когато ги събере в Съдния ден по очи, лице, слепи, глухи и неми.
„И ще ги съберем в Деня на възкресението по очи ­ слепи, неми и глухи. Мястото им е Адът. Всякога, щом позагасне, ще им добавяме пламъци.“

(Коран, 17:97)

„А които дойдат със злина, ще бъдат хвърлени в Огъня унизени. “Нима ви се въздава за друго освен за делата ви?”

(Коран, 27:90)

„Огънят ще обгаря лицата им и в него ще се гърчат.“

(Коран, 23:104)

„В Деня, когато лицата им бъдат преобръщани в Огъня, ще рекат: “О, да се бяхме покорили на Аллах и да се бяхме покорили на Пратеника!”

(Коран, 33:66)

Друго болезнено мъчение за неверниците, ще бъде влаченето им по лице из Ада. Бог е казал:

„Престъпниците ще са в заблуда и безумие в Деня, когато бъдат влачени по лице в Огъня: “Вкусете допира на Ада!”

(Коран, 54:47-48)

Оковани във вериги ще бъдат влачени по лице: „Онези, които взимат за лъжа Книгата и онова, с което изпратихме Нашите пратеници... Но ще узнаят, когато оковите и веригите ще са на врата им. Ще бъдат влачени към врящата вода, после в Огъня ще бъдат горени.“

(Коран, 40:70-72)

Бог ще начерни лицата на хората от Ада:

„...в Деня, когато лица ще побелеят и лица ще почернеят. А онези, чиито лица почернеят, [ще чуят]: “Нима станахте неверници, след като повярвахте? Вкусете мъчението заради своето неверие!”

(Коран, 3:106)

Лицата им ще бъдат сякаш нощта ги е покрила:

„А които са придобили злини ­ възмездието за злина е също такава, и ще ги почерни унижение. Никой не ще ги защити от Аллах. Сякаш лицата им са покрити с късове тъмна нощ. Те са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.“

(Коран, 10:27)

Огънят ще обгражда неверниците от всички страни, както греха ги е обвивал като чаршаф около тялото им:

„За тях от Огъня има и постеля, и покривала отгоре им. Така въздаваме на угнетителите.“

(Коран, 7:41)

„...в Деня, когато мъчението ще ги обхване отгоре и изпод краката им. И ще каже Той: “Вкусете онова, което сте вършили!”

(Коран, 29:55)

„Адът обгръща неверниците.“

(Коран, 9:49)

Адския Огън ще достига до сърцата. Огънят ще пронизва телата и ще достига до най-затънтените дълбини:

„Ала не! Ще бъде хвърлен в Трошилото. А откъде да знаеш ти какво е Трошилото? - Разпаленият Огън на Аллах, който прониква до сърцата.“

(Коран, 104:4-7)

Огъня ще разцепва вътрешностите, както е споменал Пророка:

„Човек ще бъде доведен в Деня на Възкресението и ще бъде хвърлен в Огъня. Тогава вътрешностите му ще се разцепят от Огъня и той ще бъде накаран да обикаля наоколо и да влачи като магаре червата си. Хората от Ада ще се съберат около него и ще попитат „О, еди кой си, какво се е случило с теб?“ Не си ли повелявал доброто и забранявал злото?“ Той ще каже: „Повелявах да се прави добро, но аз не го правих. Забранявах да се прави зло, но аз го правех“. После ще обикаля наоколо като магаре след тежък труд.“[xx]

Бог е описал веригите, яремите и оковите от пламъци. Те ще се вият около вверигите и ще опасват хомотите на вратовете:

„Приготвихме Ние за неверниците вериги, окови и пламъци.“

(Коран, 76:4)

„При Нас има окови и пламъци, и храна, която присяда, и болезнено мъчение”

(Коран, 73:12-13)

„И ще прикрият съжалението, щом видят мъчението. И ще окачим оковите на врата на неверниците. Нима ще бъдат наказани за друго освен за техните дела?“

(Коран, 34:33)

„...когато оковите и веригите ще са на врата им. Ще бъдат влачени“

(Коран, 40:71)

„Хванете го и го оковете! После в Ада го горете После го нанижете на верига, дълга седемдесет лакти!“

(Коран, 69:30-32)

Езическите богове и всички останали божества, на които е служено, вместо на Бог, включително слънцето и луната, които хората са молели за застъпничество пред Аллах и на които са възлагали надежди за приближаване към Бог, ще бъдат хвърлени в Ада заедно с тях. Това ще бъде за унижение и да покаже, че тези лъжливи богове нямат никаква сила

„[О, неверници], вие и това, на което служите вместо на Аллах[xxi].

Ако тези бяха богове, те нямаше да влязат в него. Всички там ще пребивават вечно“.

Когато неверникът види Ада, ще се изпълни с угризения, но няма да има никаква помощ:

И ще скрият разкаянието, щом видят мъчението. И ще се отсъди между тях със справедливост, и не ще бъдат угнетени.“

(Коран, 10:54)

Когато усети горещината неверникът ще моли за смъртта си:

„И когато бъдат хвърлени там на тясно място завързани, ще зоват за погибел. [И ще им се каже]: “Не зовете Днес за една гибел, а за много гибел!”

(Коран, 25:13-14)

Писъците им ще са силни, ще викат Господ с надежда да ги избави от Ада:

„И ще крещят там за помощ: “Господи наш, изведи ни, за да правим добро, а не онова, което сме правили!”

(Коран, 35:37)

Ще признават греховете си и погрешността да си инатлив неверник:

„И ще кажат: “Ако се бяхме вслушали или размислили, нямаше да сме сред обитателите на Пламъците.” И така ще признаят своя грях. Гибел за обитателите на Пламъците!“

(Коран, 67:10-11)

Молитвите им ще бъдат отхвърлени:

„Ще рекат: “Господи наш, надделяха над нас страстите ни и бяхме хора заблудени. Господи наш, извади ни оттук, а ако пак повторим, тогава наистина ще сме угнетители!” Ще рече: “Бъдете там презрени и не говорете с Мен!“

(Коран, 23:106-108)

След това те ще викат Пазачите на Ада и ще ги молят да говорят с Бог да им намали наказанието:

„И онези, които са в Огъня, ще рекат на пазителите на Ада: “Позовете вашия Господ да ни облекчи поне за ден мъчението!” Ще рекат: “Не дойдоха ли при вас вашите пратеници с ясните знаци?” Ще рекат: “Да!” Ще рекат [пазителите]: “Зовете тогава!” Но зовът на неверниците е само напразно“

(Коран, 40:49-50)

Ще се молят за унищожение, което да ги спаси от болката:

„И ще зоват: “О, Малик, нека твоят Господ ни унищожи!” Ще рече: “Тук ще останете!”

(Коран, 43:77)

Ще им се каже, че наказанието няма да бъде намалено, то ще е вечно:

„Горете там и да търпите, и да не търпите, все едно е за вас! Ще ви се въздаде само за вашите дела!”

Дълго ще ридаят:

„Да се смеят малко и да плачат много ­ възмездие за онова, което придобиха!“

(Коран, 9:82)

Ще ридаят, докато не им останат сълзи, после вместо сълзи, ще тече кръв, както е разказано от Пророка с.а.с.:

„Хората от Ада ще плачат и ще плачат, докато свършат сълзите им. После ще плачат с кървави сълзи, канали ще има по лицата им, ако се пуснеха кораби там, щяха да плуват“.[xxii]

Както видяхте, описанието на Ада в Ислямските текстове е ясно и подробно. Такава яснота, че всеки, който вярва в Съдния Ден и вечността на Отвъдния живот, ще се мотивира дори и в най-дребните действия да не бъде от хората, които ще бъдат изхвърлени. Най-добрия и наистина единствения път за отбягване на такава участ, е внимателното и задълбочено изследване на истинската религия на Бог. Човек никога не трябва да следва религията само повърхностно, нито да я възприема като някаква мода. По-скоро трябва да търси за истината в живота и за бъдещия живот, към който вървим, и да бъде сигурен, че Съдния Ден е приготвен и няма връщане назад – единственото е да се живее според религията, низпослана и непроменена от Единствения и Превеликия.[i] Сахих ал-Бухари, Сахих Муслим

[ii]Мууатта на Малик

[iii] Сахих Муслим

[iv] Сахих Муслим

[v] Мишкат

[vi] Сахих ал-Джами’

[vii] Сахих Муслим

[viii] Тахауи в Мишкат ал-Аатар, Баззар, Байхаки и други.

[ix] Базирано на обясненията на Ибн Аббас (Тафсир Ибн Катир)

[x] Тирмиди

[xi] Сахих Бухари

[xii] Тирмиди

[xiii] Сахих Муслим

[xiv] Муснад Ахмад, Тирмиди

[xv] Сахих Муслим

[xvi] Сахих Муслим

[xvii] Сахих ал-Бухари

[xviii] Сахих Муслим

[xix] Тирмиди

[xx] Сахих ал-Бухари, Сахих Муслим

[xxi] Ибн Катир в своя Тафсир обяснява, че тези благочестиви хора, които са взети за богове от следващите поколения без тяхно съгласие, не са „гориво за Ада“. Само хората, които „са харесвали да им се служи” от техните последователи ще бъдат хвърлени там, заедно с тези, които са им служели и други неодушевени идоли. За хората като Исус, е кзано в Корана:

„А тези, които са получили най-доброто обещание от Нас, те оттам ще бъдат отдалечени. ...”

(Коран, 21:101)

[xxii] Ибн Маджа


Всяка врата пропуска различни групи от осъдените. Всеки ще влезе в зависимост от делата си и според това ще бъде разпределен за различно ниво. Когато неверниците бъдат хвърлени в Ада през отворените врати, ще останат вечно.

Исляма учи, че Ада е действително място, приготвено от Бог за тези, които не вярват в Него, противоречат на законите Му и отхвърлят Неговите пратеници. Ада е истинско място, а не само състояние на ума или духовна реалност. Мъченията, болката, страданията и ужасите са съществуващи, но различни по естество от сегашните им съответствия. Ада е крайното унижение и загуба и няма по-лошо от него.

„Господи наш, когото вкараш в Огъня, опозорил си го. За угнетителите няма избавители“

(Коран, 3:192)

„Нима не знаят, че който се противи на Аллах и на Неговия Пратеник, за него е огънят на Ада, там ще пребивава вечно. Това е огромният позор“

(Коран, 9:63)

Имена на Ада

Адския Огън има различни имена в Ислямските текстов, като всяко име дава различна представа. Ето някои от тях:
Джахиим – огън – заради неговия пламтящ огън.

Джаханнам – Ад – заради дълбочината на неговия ров.

Са’иир – палещ огън – разпалва се и се възпламенява.

Сакар – заради голямата си горешина.

Хатама – счупени парчета или отломки – защото троши и чупи всичко, което се хвърли в него.

Хаауийа – бездна или пропаст – този, който е хвърлен вътре, пада на дъното.

Рая и Ада съществуват и са вечни Ада съществува и сега и ще съществува вечно. Никога няма да свърши и неговите обитатели ще останат вечно в него. Традиционно мюсюлманите вярват, че никой няма да излезе от Огъня, освен грешниците от вярващите в Единосъщието на Аллах и в Неговите пратеници, политеистите и невярващите ще останат вечно. Тази вяра се основава на ясните аят от Корана, както и на достоверните предания от Пророка на Исляма.

Корана разказва за Ада, но в минало време и потвърждава, че е вече сътворен:

И бойте се от Огъня, подготвен за неверниците!

(Коран, 3:131)

Пророка на Исляма е казал:

Когато някой от вас умре, му се показва неговото място (в Отвъдното) сутрин и вечер. Ако е от хората на Рая, му се показва място на хората от Рая. Ако е от хората на Ада, му се показва място на хората в Ада. Казва му се: „Това е твоето място, докато Бог те възкреси в Съдния Ден“.[i]

В друго предание Пророка е казал:

Наистина душата на вярващия е птица, стояща на дърветата на Рая, докато Бог я върне в тялото в Деня на Възкресението“.[ii]

Тези текстове поясняват факта, че Рая и Ада съществуват, а душата може да влезе в тях преди Съдния ден. Бог казва:

„Ще искат да излязат от Огъня, ала не ще излязат оттам. За тях ще има постоянно мъчение“

(Коран, 5:37)

„Така Аллах ще им покаже техните деяния като горести за тях и не ще излязат от Огъня.“

(Коран, 2:167)

„Които не вярват и угнетяват, Аллах не ще им прости и не ще им посочи път, освен пътя към Ада, там ще пребивават вечно и завинаги. Това за Аллах е лесно“.

(Коран, 4:168-169)

„Аллах прокле неверниците и приготви за тях Пламъци.“

(Коран, 33:64)

„Аз предавам само известие от Аллах и Негови послания. А които не се подчиняват на Аллах и на Неговия Пратеник, за тях е Огънят на Ада, там ще пребивават вечно.“

(Коран, 72:23)

Пазачи на Ада

Могъщи и сурови ангели стоят край Ада и никога не проявяват неподчинение пред Бог. Те изпълняват това, което им се заповяда. Бог казва:

„О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Пазят го строги и сурови ангели, които не се противят на Аллах в Неговата повеля към тях и вършат, каквото им се повели”

(Коран, 66:6)

Те са деветнайсет пазители на Ада:

„Ще го пека Аз в Преизподнята. И откъде да знаеш ти какво е Преизподнята? ­ Тя нищо не оставя и не пощадява, обгаря кожата. Пазят я деветнадесет [ангели].“

(Коран, 74:26-30)

Никой не трябва да си мисли, че обитателите на Ада ще могат да надвият над Пазителите, защото те са деветнайсет. Всеки от тях обаче има мощ сам да укроти всички същества. Тези ангели са наречени Пазители на Ада от Аллах в Корана:

„И онези, които са в Огъня, ще рекат на пазителите на Ада: “Позовете вашия Господ да ни облекчи поне за ден мъчението!”

(Коран, 40:49)

Името на главния ангел от пазачите на Ада, е Малик, както е споменато в Корана:

„И ще зоват: “О, Малик, нека твоят Господ ни унищожи!” Ще рече: “Тук ще останете!“

(Коран, 43:77)

Неговото място
Няма споменато в Корана или в преданията от Пророк Мухаммад, които да уточняват мястото на Ада. Никой не знае това, освен Бог. Според някои езикови факти и съдържанието на достоверни хадиси, някои учени смятат, че Ада е в небесата, но някои казват, че е по-ниско от земята.

Големината му
Ада е огромен и неимоверно дълбок. Научили сме това по различни начини.

Първо, неизброимо число хора ще влязат в Ада, като всички, както е споменато в хадис, ще имат кътници, колкото малка планина.[iii]

Разстоянието между раменете на обитателите също е описано, като ще бъде равно на три дни път пешком.[iv]

Ада ще е дом на невярващите и грешниците от началото на времето и ще останат там вечно. Бог е казал:

„В този Ден ще кажем на Ада: “Напълни ли се?” А той ще рече: “Има ли още?”

(Коран, 50:30)

Огънят на Ада прилича на мелница, която смила хиляди и хиляди тона зърно и после чака за още.

Второ: на камък, хвърлен от върха на Ада, ще отнеме много време на стигне дъното.

Един от сподвижниците на Пророка с.а.с. описва как седяли с Пророка и чули звука на нещо, което пада. Пророка ги попитал дали знаят какво е това. Когато отговорили отрицателно, той казал:

„Това беше камък, хвърлен в Ада преди седемдесет години и сега още пада в Ада“. [v]

В друго предание се казва: „Това е камък, голям колкото седем бременни камили, и хвърлен от ръба на Ада, той е падал седемдесет години и все още не е стигнал дъното“[vi]

Трето, много ангели ще докарат Ада в Деня на възкресението. Бог казва за това:

„Адът бъде докаран в този Ден“

(Коран, 89:23)

Пророка е казал: „Адът ще бъде докаран в Съдния ден със седемдесет хиляди въжета, като всяко ще държат седемдесет хиляди ангела“. [vii]

Четвърто, друго предание показва огромния размер на Ада и че слънцето и луната ще се свият в Ада в Съдния ден.[viii]

Неговите степени

Ада има различни нива на горещина и наказание, като всяко е според нивото на неверие и грях на тези, които ще бъдат подложени на мъчение. Бог е казал:

„Лицемерите са най-ниско на дъното на Огъня и не ще намериш за тях избавител“

(Коран, 4:145)

Най-ниското ниво в Ада, е с огромна горещина. Тъй като лицемерите ще бъдат подложени на най-лошото мъчение, ще бъдат в най-долното ниво на Ада. Бог обяснява в Корана, че има различни нива на Ада.

„За всички има степени от онова, което са извършили.“

(Коран, 6:132)

„Нима онзи, който следва благоволението на Аллах, е като онзи, който е изпитал гнева на Аллах и мястото му е Адът? Колко лоша е тази участ! При Аллах те са на степени. Аллах съзира техните дела.“

(Коран, 3:162-163)

Вратите на Ада

В Корана Бог споменава за седем врати на Ада:

„Наистина Адът е обещан за всички тях. Той има седем врати. За всяка врата има отделена група.”

(Коран, 15:43-44)

Всяка врата пропуска различни групи от осъдените. Всеки ще влезе в зависимост от делата си и според това ще бъде разпределен за различно ниво. Когато неверниците бъдат хвърлени в Ада през отворените врати, ще останат вечно.

„Всякога, щом в него бъде хвърлена тълпа, стражите му ги питат: “Не дойде ли при вас предупредител?” Ще казват: “Да, наистина, дойде при нас предупредител, но [го] взехме за лъжец и казахме: “Аллах нищо не е низпослал. Вие сте в голяма заблуда”

(Коран, 67:8-9)

След като влязат ще кажат:

„Ще бъде казано: “Влезте през вратите на Ада, тук ще пребивавате вечно!” И колко лошо е обиталището на горделивите!“

(Коран, 39:72)

Вратите ще се затворят и няма повече да има надежда да излязат, както Бог е казал:

„А които отхвърлят Нашите знамения, те са хората на левицата. Ще бъдат затворени в Огъня.”[ix]

(Коран, 90:19-20)

По-нататък Бог е казал в Корана:

„Горко на всеки клеветник-хулител, който трупа богатство и все го брои! Смята, че неговото богатство ще го увековечи. Ала не! Ще бъде хвърлен в Трошилото. А откъде да знаеш ти какво е Трошилото? - Разпаленият Огън на Аллах, който прониква до сърцата. Той ще бъде затворен над тях във високи стълбове.“

(Коран, 104:1-9)

Вратите на Ада ще бъдат затваряни и преди Съдния ден. Пророка с.а.с. е говорел за това, че вратите се затваряли по време на месец Рамадан.[x]

Горивото му

Камъните и непокорните неверници ще бъдат гориво за Ада, както Бог е казал:
О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните!

(Коран, 66:6)

... бойте се от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Подготвен е той за неверниците.

Коран, 2:24)

Друг източник на гориво за Ада, ще бъдат езическите богове, на които хората ще служат вместо на Бог:

„[О, неверници], вие и това, на което служите вместо на Аллах, сте горивото на Ада. В него ще влезете. Ако тези бяха богове, те нямаше да влязат в него. Всички там ще пребивават вечно.”

(Коран, 21:98-99)

Дрехите на Обитателите

Бог ни е казал какви ще бъдат дрехите на хората от Ада:

„За неверниците ще бъде скроена дреха от огън и върху главите им ще бъде изливана вряща вода.“

(Коран, 22:19)

„В този Ден ще видиш престъпниците заедно, оковани във вериги. Одеждите им ­ от нажежен катран и лицата им покрива Огънят,“

(Коран, 14:49-50)

Силната горещина, храната и пиенето на хората от Ада са описани в Ислямски религиозни източници.

Неговата горещина

Бог казва:

„А онези отляво... Какво ще е за онези отляво? ­ Сред изгарящ вятър и вряща вода, и сянка от черен дим, нито прохладна, нито приятна.“

(Коран, 56:41-44)

Всичко, което хората са обичали на този свят – въздух, храна, вода, сянка – ще бъде безполезно в Ада. Въздухът там ще бъде като горещ вятър, а водата ще бъде вряща. Сянката няма да носи прохлада, сянката в Ада ще бъде от черен дим, аккто е споменато в аята:

„ и сянка от черен дим“

(Коран, 56:43)

На друго място Бог казва:

„...а онзи, чиито везни олекнат, завръщането му е бездна. А откъде да знаеш ти какво е тя? ­ Пламтящ огън.“

(Коран, 101:8-11)

Бог е описал сянката в Ада от черен дим, която ще се носи над Огъня. Димът ще се стеле над Ада, като ще бъде разделен на три. Сянката му никога няма да разхлажда или да предпазва от Огъня. Хвърчащите искри ще приличат на огромни замъци, като жълти камили:

„Тръгнете към сянката [на Ада] с три разклонения, която не носи прохлада и не избавя от пламъците! Те пръскат искри, колкото дворци, сякаш са жълти камили.”

(Коран, 77:30-33)

Огъня ще поглъща всичко, до което се докосне. Ще прогаря кожата до костите, ще разтапя вътрешностите, ще разтуптява сърцата и ще нагрява жизненоважните органи. Бог говори за силата и въздействието на Огъня:

„Ще го пека Аз в Преизподнята. И откъде да знаеш ти какво е Преизподнята? Тя нищо не оставя и не пощадява, обгаря кожата.“

(Коран, 74:26-29)

Пророка на Исляма е казал:

„Огъня (на земята), доколкото знам, е една седемдесета част от Огъня на Ада.“ Някой казал: „О Пратенико на Аллах, толкова е достатъчно е за нас!“ Той отговорил: „Той е като шейсет и девет части от Огъня, както го знаем“[xi].

Огъня никога няма да затихне:

„Затова вкусете! Не ще увеличим за вас друго освен мъчението”

Коран, 78:30)

„И ще ги съберем в Деня на възкресението по очи ­ слепи, неми и глухи. Мястото им е Адът. Всякога, щом позагасне, ще им добавяме пламъци.“

(Коран, 17:97)

Мъченията няма да бъдат намалени и за неверниците няма да има почивка:

„И мъчението им не ще бъде облекчено, и не ще им се помогне.“

(Коран, 2:86) ,/

Храната на обитателите

Храната на хората от Ада е описана в Корана, като Бог е казал:

“не ще имат друга храна освен от тръни, които нито угояват, нито избавят от глад.”

(Коран, 88:6-7),/

Храната няма да засища, нито да бъде вкусна. Това просто ще бъде друго мъчение за хората от Ада. В други пасажи Бог описва дървото Закум, специална храна в Ада. Закум е отблъскващо дърво, неговите корени са дълбоко – до дъното на Ада, а клоните му са високо. Отблъсквашите плодове на дървото са като глави на дяволи.

Дървото Зокум е храната на всеки грешник Подобно разтопен метал тя ще кипи в стомасите, сякаш кипи вряща вода.”

Коран, 44:43-46)

„Дали това е по-добро за пребивание, или при дървото Зокум? Сторихме го изпитание за угнетителите. То е дърво, изникващо от дъното на Ада. Плодовете му са като главите на сатаните. А те от него ще ядат и ще си пълнят стомасите. После към това ще им се примесва питие от вряща вода. После тяхното завръщане е към Ада.”

Коран, 37:62-68)

„После, о, вие, заблудените, отричащите, наистина ще ядете от дървото Зокум и ще си пълните от него стомасите, и ще пиете след това от врящата вода. Ще пиете, както пият прежаднелите камили. Това е угощението им в Съдния ден.“

(Коран, 56:51-56)

Хората от Ада ще бъдат гладни, защото ще ядат само от противното дърво Закум. Когато напълнят стомасите си от него, вътрешностите им ще започнат да кипят като врящо масло, да предизвикват болка и страдание. И това ще ги накара да пият вода, ще пият като прежданели камили, но водата ще бъде гореща и няма да утолява жаждата им. Само вътрешностите им ще се съдират. Бог е казал:

„И ще им се дава вряща вода, която разкъсва червата.”

(Коран, 47:15),/

Бодливите храсти и Закум ще ги задавят и ще бодат гърлата им, заради тяхното безчестие:

„При Нас има окови и пламъци, и храна, която присяда, и болезнено мъчение“

(Коран, 73:12-13)

Пророка на Исляма е казал:

„Ако част от дървото Закум беше някъде на света, хората на земята и всичко, което имат като препитание, ще се разруши. Какво щеше да бъде, ако трябваше да ядат от него?“[xii]

Друга храна, която ще се дава на хората от Ада, ще бъдат гнойни парчета, които окапват от кожите им, секрети, които излизат от срамните места на възрастните и разлагаща се кожа и плът, която е изгоряла.

„затова Днес няма тук за него ближен, нито храна освен кръв и гной, Ядат я само грешниците.”

Koран, 69:35-37)

„Така е! И нека вкусят това ­ вряща вода и гной! И други [мъчения] от същия вид.“

(Коран, 38:57-58)

Някои грешници ще се хранят в Ада за наказание. Бог е казал:

„Които поглъщат имотите на сираците несправедливо, те поглъщат в стомасите си огън и ще горят в пламъци..”

(Коран, 4:10),/

„Скриващите онова, което Аллах е низпослал от Писанието, и продаващите го на нищожна цена, ще поглъщат в своя стомах само Огъня.“

(Коран, 2:174)

Тяхното питие

Бог ни е казал в Корана за питието на хората от Ада:

„И ще им се дава вряща вода, която разкъсва червата.“

(Коран, 47:15)

<>“И кажи: “Истината е от вашия Господ. Който желае, да вярва, а който желае, да остане неверник! Ние приготвихме за угнетителите Огъня, загражденията на който ги обкръжават. И ако викнат за помощ, ще им се помогне с вода като разтопен метал, която изпича лицата. Колко гнусно е такова питие и колко лошо място е там за отсядане!“

(Коран, 18:29)

„Пред него е Адът и ще бъде поен с гнойна вода, от която отпива и едва я преглъща, и смъртта го настига от всички страни, ала не е мъртъв и му предстои жестоко мъчение.“

(Коран, 14:16-17)

„Така е! И нека вкусят това ­ вряща вода и гной!“

Koоран, 38:57)

Водата за пиене ще бъде:

· Необикновено гореща вода, както Бог е казал:

„Те ще обикалят между него и вряща, кипяща вода.“

(Коран, 55:44)

„...ще им се даде от кипящ извор да пият.”

(Коран, 88:5),/

· Втечнени останки плът и кожа на неверници. Пророка с.а.с. е казал:

„На всеки, който пие алкохол, ще му бъде давана кал от хабал. Попитали: „О Пратенико на Аллах, какво е кал от хабал?“ Отговорил: „Сладко от хората на Ада“ или „Сок от хората на Ада“.[xiii]

· Питие от врящо масло, описано от Пророка като „То е като врящо масло, когато го държиш близо до лицето на някого, кожата на лицето се смъква вътре в това“.[xiv]

Силата на огъня на Ада ще бъде такава, че хората искрено ще желаят да избягат:

„От онези, които се отрекат и умрат неверници, не ще бъде приета като откуп дори пълна със злато земя. За тях има болезнено мъчение и никой не ще ги избави.“

(Коран, 3:91)

Пророка на Исляма е казал:

„Човек от хората на Ада, който е живял много охолно на земята, ще бъде хвърлен напред в Деня на Възкресението и ще бъде потопен в Огъня на Ада. После ще бъде попитан: „О сине на Адам, виждал ли си някога нещо добро? Изпитвал ли си някога удоволствие?“ Той ще отговори: „Не, кълна се в Аллах, о, Господи!“[xv]

Само миг в Ада и човек ще забрави цялото удоволствие, което е изпитвал на земята.

Ужаса и силата на Огъня ще кара хората да губят ума си. Ще желаят да дадат всичко, за да се запазят от това мъчение, но няма да има изход. Бог е казал:

„Престъпникът ще желае, да би се откупил от мъчението в този Ден с децата си, и съпругата си, и брат си и рода си, който го подслонява, и всички, които са на земята, само за да се спаси Ала не! Това е лумнал Огън, смъкващ кожата...”

(Коран, 70:11-16)

Мъченията в Ада ще бъдат различни по сила. Наказанието на някои нива ще бъде по-голямо, отколкото на други. Хората ще бъдат оставяни на място, което съответства на делата им. Пророка на Исляма е казал:

„Някои ще бъдат хванати в Ада за глезените си, други – за коленете, трети – за кръста, а други за вратовете“.[xvi]

Той е казал за най-лекото наказание в Ада:

„На човека, който ще е най-леко наказан от хората в Дена на възкресението, ще бъдат сложени тлеещи въглени под краката, от което мозъка му ще ври“. [xvii]

Този човек ще си мисли, че е най-измъчвания от вcчки, въпреки че ще е подложен на най-лекото мъчение.[xviii]

Много знамения от Корана говорят за различни мъчения за хората в Ада:

„Лицемерите са най-ниско на дъното на Огъня и не ще намериш за тях избавител“

(Коран, 4:145),/

„В огъня ще бъдат слагани и сутрин, и вечер. А в Деня, когато настъпи Часът: “Въведете хората на Фараона в най-суровото мъчение!”

(Коран, 40:46)

Огънят, разпален от Бог, ще обгаря кожата на хората в Ада. Кожата носи сетивните центрове и чрез нея се усеща болката от изгарянето. Бог ще сменя изгорялата кожа с нова, която ще бъде обгорена отново и това ще се повтаря:

„Онези, които не вярват в Нашите знамения, ще ги изгаряме в Огъня. Всякога, щом кожата им се опече, я сменяваме с друга кожа, за да вкусят мъчението. Аллах е всемогъщ, премъдър.“

(Коран, 4:56)

Друго наказание в Ада е разтопяване. Когато нагорещена вода бъде излята върху главите им, тя ще разтопява вътрешностите им:

„За неверниците ще бъде скроена дреха от огън и върху главите им ще бъде изливана вряща вода. Ще бъдат разтопявани с нея и вътрешностите, и кожата им.“

Пророк Мухаммад е казал:

„Нагорещена вода ще бъде изливана на главите им и ще разтопява докато не разкъса вътрешностите им, докато не ги изхвърли до краката им и всичко се разтопява. После отново ще бъдат върнати както са били“.[xix]

Начин, по който Бог ще унизи грешниците в Ада, ще е когато ги събере в Съдния ден по очи, лице, слепи, глухи и неми.
„И ще ги съберем в Деня на възкресението по очи ­ слепи, неми и глухи. Мястото им е Адът. Всякога, щом позагасне, ще им добавяме пламъци.“

(Коран, 17:97)

„А които дойдат със злина, ще бъдат хвърлени в Огъня унизени. “Нима ви се въздава за друго освен за делата ви?”

(Коран, 27:90)

„Огънят ще обгаря лицата им и в него ще се гърчат.“

(Коран, 23:104)

„В Деня, когато лицата им бъдат преобръщани в Огъня, ще рекат: “О, да се бяхме покорили на Аллах и да се бяхме покорили на Пратеника!”

(Коран, 33:66)

Друго болезнено мъчение за неверниците, ще бъде влаченето им по лице из Ада. Бог е казал:

„Престъпниците ще са в заблуда и безумие в Деня, когато бъдат влачени по лице в Огъня: “Вкусете допира на Ада!”

(Коран, 54:47-48)

Оковани във вериги ще бъдат влачени по лице: „Онези, които взимат за лъжа Книгата и онова, с което изпратихме Нашите пратеници... Но ще узнаят, когато оковите и веригите ще са на врата им. Ще бъдат влачени към врящата вода, после в Огъня ще бъдат горени.“

(Коран, 40:70-72)

Бог ще начерни лицата на хората от Ада:

„...в Деня, когато лица ще побелеят и лица ще почернеят. А онези, чиито лица почернеят, [ще чуят]: “Нима станахте неверници, след като повярвахте? Вкусете мъчението заради своето неверие!”

(Коран, 3:106)

Лицата им ще бъдат сякаш нощта ги е покрила:

„А които са придобили злини ­ възмездието за злина е също такава, и ще ги почерни унижение. Никой не ще ги защити от Аллах. Сякаш лицата им са покрити с късове тъмна нощ. Те са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.“

(Коран, 10:27)

Огънят ще обгражда неверниците от всички страни, както греха ги е обвивал като чаршаф около тялото им:

„За тях от Огъня има и постеля, и покривала отгоре им. Така въздаваме на угнетителите.“

(Коран, 7:41)

„...в Деня, когато мъчението ще ги обхване отгоре и изпод краката им. И ще каже Той: “Вкусете онова, което сте вършили!”

(Коран, 29:55)

„Адът обгръща неверниците.“

(Коран, 9:49)

Адския Огън ще достига до сърцата. Огънят ще пронизва телата и ще достига до най-затънтените дълбини:

„Ала не! Ще бъде хвърлен в Трошилото. А откъде да знаеш ти какво е Трошилото? - Разпаленият Огън на Аллах, който прониква до сърцата.“

(Коран, 104:4-7)

Огъня ще разцепва вътрешностите, както е споменал Пророка:

„Човек ще бъде доведен в Деня на Възкресението и ще бъде хвърлен в Огъня. Тогава вътрешностите му ще се разцепят от Огъня и той ще бъде накаран да обикаля наоколо и да влачи като магаре червата си. Хората от Ада ще се съберат около него и ще попитат „О, еди кой си, какво се е случило с теб?“ Не си ли повелявал доброто и забранявал злото?“ Той ще каже: „Повелявах да се прави добро, но аз не го правих. Забранявах да се прави зло, но аз го правех“. После ще обикаля наоколо като магаре след тежък труд.“[xx]

Бог е описал веригите, яремите и оковите от пламъци. Те ще се вият около вверигите и ще опасват хомотите на вратовете:

„Приготвихме Ние за неверниците вериги, окови и пламъци.“

(Коран, 76:4)

„При Нас има окови и пламъци, и храна, която присяда, и болезнено мъчение”

(Коран, 73:12-13)

„И ще прикрият съжалението, щом видят мъчението. И ще окачим оковите на врата на неверниците. Нима ще бъдат наказани за друго освен за техните дела?“

(Коран, 34:33)

„...когато оковите и веригите ще са на врата им. Ще бъдат влачени“

(Коран, 40:71)

„Хванете го и го оковете! После в Ада го горете После го нанижете на верига, дълга седемдесет лакти!“

(Коран, 69:30-32)

Езическите богове и всички останали божества, на които е служено, вместо на Бог, включително слънцето и луната, които хората са молели за застъпничество пред Аллах и на които са възлагали надежди за приближаване към Бог, ще бъдат хвърлени в Ада заедно с тях. Това ще бъде за унижение и да покаже, че тези лъжливи богове нямат никаква сила

„[О, неверници], вие и това, на което служите вместо на Аллах[xxi].

Ако тези бяха богове, те нямаше да влязат в него. Всички там ще пребивават вечно“.

Когато неверникът види Ада, ще се изпълни с угризения, но няма да има никаква помощ:

И ще скрият разкаянието, щом видят мъчението. И ще се отсъди между тях със справедливост, и не ще бъдат угнетени.“

(Коран, 10:54)

Когато усети горещината неверникът ще моли за смъртта си:

„И когато бъдат хвърлени там на тясно място завързани, ще зоват за погибел. [И ще им се каже]: “Не зовете Днес за една гибел, а за много гибел!”

(Коран, 25:13-14)

Писъците им ще са силни, ще викат Господ с надежда да ги избави от Ада:

„И ще крещят там за помощ: “Господи наш, изведи ни, за да правим добро, а не онова, което сме правили!”

(Коран, 35:37)

Ще признават греховете си и погрешността да си инатлив неверник:

„И ще кажат: “Ако се бяхме вслушали или размислили, нямаше да сме сред обитателите на Пламъците.” И така ще признаят своя грях. Гибел за обитателите на Пламъците!“

(Коран, 67:10-11)

Молитвите им ще бъдат отхвърлени:

„Ще рекат: “Господи наш, надделяха над нас страстите ни и бяхме хора заблудени. Господи наш, извади ни оттук, а ако пак повторим, тогава наистина ще сме угнетители!” Ще рече: “Бъдете там презрени и не говорете с Мен!“

(Коран, 23:106-108)

След това те ще викат Пазачите на Ада и ще ги молят да говорят с Бог да им намали наказанието:

„И онези, които са в Огъня, ще рекат на пазителите на Ада: “Позовете вашия Господ да ни облекчи поне за ден мъчението!” Ще рекат: “Не дойдоха ли при вас вашите пратеници с ясните знаци?” Ще рекат: “Да!” Ще рекат [пазителите]: “Зовете тогава!” Но зовът на неверниците е само напразно“

(Коран, 40:49-50)

Ще се молят за унищожение, което да ги спаси от болката:

„И ще зоват: “О, Малик, нека твоят Господ ни унищожи!” Ще рече: “Тук ще останете!”

(Коран, 43:77)

Ще им се каже, че наказанието няма да бъде намалено, то ще е вечно:

„Горете там и да търпите, и да не търпите, все едно е за вас! Ще ви се въздаде само за вашите дела!”

Дълго ще ридаят:

„Да се смеят малко и да плачат много ­ възмездие за онова, което придобиха!“

(Коран, 9:82)

Ще ридаят, докато не им останат сълзи, после вместо сълзи, ще тече кръв, както е разказано от Пророка с.а.с.:

„Хората от Ада ще плачат и ще плачат, докато свършат сълзите им. После ще плачат с кървави сълзи, канали ще има по лицата им, ако се пуснеха кораби там, щяха да плуват“.[xxii]

Както видяхте, описанието на Ада в Ислямските текстове е ясно и подробно. Такава яснота, че всеки, който вярва в Съдния Ден и вечността на Отвъдния живот, ще се мотивира дори и в най-дребните действия да не бъде от хората, които ще бъдат изхвърлени. Най-добрия и наистина единствения път за отбягване на такава участ, е внимателното и задълбочено изследване на истинската религия на Бог. Човек никога не трябва да следва религията само повърхностно, нито да я възприема като някаква мода. По-скоро трябва да търси за истината в живота и за бъдещия живот, към който вървим, и да бъде сигурен, че Съдния Ден е приготвен и няма връщане назад – единственото е да се живее според религията, низпослана и непроменена от Единствения и Превеликия.[i] Сахих ал-Бухари, Сахих Муслим

[ii]Мууатта на Малик

[iii] Сахих Муслим

[iv] Сахих Муслим

[v] Мишкат

[vi] Сахих ал-Джами’

[vii] Сахих Муслим

[viii] Тахауи в Мишкат ал-Аатар, Баззар, Байхаки и други.

[ix] Базирано на обясненията на Ибн Аббас (Тафсир Ибн Катир)

[x] Тирмиди

[xi] Сахих Бухари

[xii] Тирмиди

[xiii] Сахих Муслим

[xiv] Муснад Ахмад, Тирмиди

[xv] Сахих Муслим

[xvi] Сахих Муслим

[xvii] Сахих ал-Бухари

[xviii] Сахих Муслим

[xix] Тирмиди

[xx] Сахих ал-Бухари, Сахих Муслим

[xxi] Ибн Катир в своя Тафсир обяснява, че тези благочестиви хора, които са взети за богове от следващите поколения без тяхно съгласие, не са „гориво за Ада“. Само хората, които „са харесвали да им се служи” от техните последователи ще бъдат хвърлени там, заедно с тези, които са им служели и други неодушевени идоли. За хората като Исус, е кзано в Корана:

„А тези, които са получили най-доброто обещание от Нас, те оттам ще бъдат отдалечени. ...”

(Коран, 21:101)

[xxii] Ибн Маджа


След като влязат ще кажат:

Исляма учи, че Ада е действително място, приготвено от Бог за тези, които не вярват в Него, противоречат на законите Му и отхвърлят Неговите пратеници. Ада е истинско място, а не само състояние на ума или духовна реалност. Мъченията, болката, страданията и ужасите са съществуващи, но различни по естество от сегашните им съответствия. Ада е крайното унижение и загуба и няма по-лошо от него.

„Господи наш, когото вкараш в Огъня, опозорил си го. За угнетителите няма избавители“

(Коран, 3:192)

„Нима не знаят, че който се противи на Аллах и на Неговия Пратеник, за него е огънят на Ада, там ще пребивава вечно. Това е огромният позор“

(Коран, 9:63)

Имена на Ада

Адския Огън има различни имена в Ислямските текстов, като всяко име дава различна представа. Ето някои от тях:
Джахиим – огън – заради неговия пламтящ огън.

Джаханнам – Ад – заради дълбочината на неговия ров.

Са’иир – палещ огън – разпалва се и се възпламенява.

Сакар – заради голямата си горешина.

Хатама – счупени парчета или отломки – защото троши и чупи всичко, което се хвърли в него.

Хаауийа – бездна или пропаст – този, който е хвърлен вътре, пада на дъното.

Рая и Ада съществуват и са вечни Ада съществува и сега и ще съществува вечно. Никога няма да свърши и неговите обитатели ще останат вечно в него. Традиционно мюсюлманите вярват, че никой няма да излезе от Огъня, освен грешниците от вярващите в Единосъщието на Аллах и в Неговите пратеници, политеистите и невярващите ще останат вечно. Тази вяра се основава на ясните аят от Корана, както и на достоверните предания от Пророка на Исляма.

Корана разказва за Ада, но в минало време и потвърждава, че е вече сътворен:

И бойте се от Огъня, подготвен за неверниците!

(Коран, 3:131)

Пророка на Исляма е казал:

Когато някой от вас умре, му се показва неговото място (в Отвъдното) сутрин и вечер. Ако е от хората на Рая, му се показва място на хората от Рая. Ако е от хората на Ада, му се показва място на хората в Ада. Казва му се: „Това е твоето място, докато Бог те възкреси в Съдния Ден“.[i]

В друго предание Пророка е казал:

Наистина душата на вярващия е птица, стояща на дърветата на Рая, докато Бог я върне в тялото в Деня на Възкресението“.[ii]

Тези текстове поясняват факта, че Рая и Ада съществуват, а душата може да влезе в тях преди Съдния ден. Бог казва:

„Ще искат да излязат от Огъня, ала не ще излязат оттам. За тях ще има постоянно мъчение“

(Коран, 5:37)

„Така Аллах ще им покаже техните деяния като горести за тях и не ще излязат от Огъня.“

(Коран, 2:167)

„Които не вярват и угнетяват, Аллах не ще им прости и не ще им посочи път, освен пътя към Ада, там ще пребивават вечно и завинаги. Това за Аллах е лесно“.

(Коран, 4:168-169)

„Аллах прокле неверниците и приготви за тях Пламъци.“

(Коран, 33:64)

„Аз предавам само известие от Аллах и Негови послания. А които не се подчиняват на Аллах и на Неговия Пратеник, за тях е Огънят на Ада, там ще пребивават вечно.“

(Коран, 72:23)

Пазачи на Ада

Могъщи и сурови ангели стоят край Ада и никога не проявяват неподчинение пред Бог. Те изпълняват това, което им се заповяда. Бог казва:

„О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Пазят го строги и сурови ангели, които не се противят на Аллах в Неговата повеля към тях и вършат, каквото им се повели”

(Коран, 66:6)

Те са деветнайсет пазители на Ада:

„Ще го пека Аз в Преизподнята. И откъде да знаеш ти какво е Преизподнята? ­ Тя нищо не оставя и не пощадява, обгаря кожата. Пазят я деветнадесет [ангели].“

(Коран, 74:26-30)

Никой не трябва да си мисли, че обитателите на Ада ще могат да надвият над Пазителите, защото те са деветнайсет. Всеки от тях обаче има мощ сам да укроти всички същества. Тези ангели са наречени Пазители на Ада от Аллах в Корана:

„И онези, които са в Огъня, ще рекат на пазителите на Ада: “Позовете вашия Господ да ни облекчи поне за ден мъчението!”

(Коран, 40:49)

Името на главния ангел от пазачите на Ада, е Малик, както е споменато в Корана:

„И ще зоват: “О, Малик, нека твоят Господ ни унищожи!” Ще рече: “Тук ще останете!“

(Коран, 43:77)

Неговото място
Няма споменато в Корана или в преданията от Пророк Мухаммад, които да уточняват мястото на Ада. Никой не знае това, освен Бог. Според някои езикови факти и съдържанието на достоверни хадиси, някои учени смятат, че Ада е в небесата, но някои казват, че е по-ниско от земята.

Големината му
Ада е огромен и неимоверно дълбок. Научили сме това по различни начини.

Първо, неизброимо число хора ще влязат в Ада, като всички, както е споменато в хадис, ще имат кътници, колкото малка планина.[iii]

Разстоянието между раменете на обитателите също е описано, като ще бъде равно на три дни път пешком.[iv]

Ада ще е дом на невярващите и грешниците от началото на времето и ще останат там вечно. Бог е казал:

„В този Ден ще кажем на Ада: “Напълни ли се?” А той ще рече: “Има ли още?”

(Коран, 50:30)

Огънят на Ада прилича на мелница, която смила хиляди и хиляди тона зърно и после чака за още.

Второ: на камък, хвърлен от върха на Ада, ще отнеме много време на стигне дъното.

Един от сподвижниците на Пророка с.а.с. описва как седяли с Пророка и чули звука на нещо, което пада. Пророка ги попитал дали знаят какво е това. Когато отговорили отрицателно, той казал:

„Това беше камък, хвърлен в Ада преди седемдесет години и сега още пада в Ада“. [v]

В друго предание се казва: „Това е камък, голям колкото седем бременни камили, и хвърлен от ръба на Ада, той е падал седемдесет години и все още не е стигнал дъното“[vi]

Трето, много ангели ще докарат Ада в Деня на възкресението. Бог казва за това:

„Адът бъде докаран в този Ден“

(Коран, 89:23)

Пророка е казал: „Адът ще бъде докаран в Съдния ден със седемдесет хиляди въжета, като всяко ще държат седемдесет хиляди ангела“. [vii]

Четвърто, друго предание показва огромния размер на Ада и че слънцето и луната ще се свият в Ада в Съдния ден.[viii]

Неговите степени

Ада има различни нива на горещина и наказание, като всяко е според нивото на неверие и грях на тези, които ще бъдат подложени на мъчение. Бог е казал:

„Лицемерите са най-ниско на дъното на Огъня и не ще намериш за тях избавител“

(Коран, 4:145)

Най-ниското ниво в Ада, е с огромна горещина. Тъй като лицемерите ще бъдат подложени на най-лошото мъчение, ще бъдат в най-долното ниво на Ада. Бог обяснява в Корана, че има различни нива на Ада.

„За всички има степени от онова, което са извършили.“

(Коран, 6:132)

„Нима онзи, който следва благоволението на Аллах, е като онзи, който е изпитал гнева на Аллах и мястото му е Адът? Колко лоша е тази участ! При Аллах те са на степени. Аллах съзира техните дела.“

(Коран, 3:162-163)

Вратите на Ада

В Корана Бог споменава за седем врати на Ада:

„Наистина Адът е обещан за всички тях. Той има седем врати. За всяка врата има отделена група.”

(Коран, 15:43-44)

Всяка врата пропуска различни групи от осъдените. Всеки ще влезе в зависимост от делата си и според това ще бъде разпределен за различно ниво. Когато неверниците бъдат хвърлени в Ада през отворените врати, ще останат вечно.

„Всякога, щом в него бъде хвърлена тълпа, стражите му ги питат: “Не дойде ли при вас предупредител?” Ще казват: “Да, наистина, дойде при нас предупредител, но [го] взехме за лъжец и казахме: “Аллах нищо не е низпослал. Вие сте в голяма заблуда”

(Коран, 67:8-9)

След като влязат ще кажат:

„Ще бъде казано: “Влезте през вратите на Ада, тук ще пребивавате вечно!” И колко лошо е обиталището на горделивите!“

(Коран, 39:72)

Вратите ще се затворят и няма повече да има надежда да излязат, както Бог е казал:

„А които отхвърлят Нашите знамения, те са хората на левицата. Ще бъдат затворени в Огъня.”[ix]

(Коран, 90:19-20)

По-нататък Бог е казал в Корана:

„Горко на всеки клеветник-хулител, който трупа богатство и все го брои! Смята, че неговото богатство ще го увековечи. Ала не! Ще бъде хвърлен в Трошилото. А откъде да знаеш ти какво е Трошилото? - Разпаленият Огън на Аллах, който прониква до сърцата. Той ще бъде затворен над тях във високи стълбове.“

(Коран, 104:1-9)

Вратите на Ада ще бъдат затваряни и преди Съдния ден. Пророка с.а.с. е говорел за това, че вратите се затваряли по време на месец Рамадан.[x]

Горивото му

Камъните и непокорните неверници ще бъдат гориво за Ада, както Бог е казал:
О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните!

(Коран, 66:6)

... бойте се от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Подготвен е той за неверниците.

Коран, 2:24)

Друг източник на гориво за Ада, ще бъдат езическите богове, на които хората ще служат вместо на Бог:

„[О, неверници], вие и това, на което служите вместо на Аллах, сте горивото на Ада. В него ще влезете. Ако тези бяха богове, те нямаше да влязат в него. Всички там ще пребивават вечно.”

(Коран, 21:98-99)

Дрехите на Обитателите

Бог ни е казал какви ще бъдат дрехите на хората от Ада:

„За неверниците ще бъде скроена дреха от огън и върху главите им ще бъде изливана вряща вода.“

(Коран, 22:19)

„В този Ден ще видиш престъпниците заедно, оковани във вериги. Одеждите им ­ от нажежен катран и лицата им покрива Огънят,“

(Коран, 14:49-50)

Силната горещина, храната и пиенето на хората от Ада са описани в Ислямски религиозни източници.

Неговата горещина

Бог казва:

„А онези отляво... Какво ще е за онези отляво? ­ Сред изгарящ вятър и вряща вода, и сянка от черен дим, нито прохладна, нито приятна.“

(Коран, 56:41-44)

Всичко, което хората са обичали на този свят – въздух, храна, вода, сянка – ще бъде безполезно в Ада. Въздухът там ще бъде като горещ вятър, а водата ще бъде вряща. Сянката няма да носи прохлада, сянката в Ада ще бъде от черен дим, аккто е споменато в аята:

„ и сянка от черен дим“

(Коран, 56:43)

На друго място Бог казва:

„...а онзи, чиито везни олекнат, завръщането му е бездна. А откъде да знаеш ти какво е тя? ­ Пламтящ огън.“

(Коран, 101:8-11)

Бог е описал сянката в Ада от черен дим, която ще се носи над Огъня. Димът ще се стеле над Ада, като ще бъде разделен на три. Сянката му никога няма да разхлажда или да предпазва от Огъня. Хвърчащите искри ще приличат на огромни замъци, като жълти камили:

„Тръгнете към сянката [на Ада] с три разклонения, която не носи прохлада и не избавя от пламъците! Те пръскат искри, колкото дворци, сякаш са жълти камили.”

(Коран, 77:30-33)

Огъня ще поглъща всичко, до което се докосне. Ще прогаря кожата до костите, ще разтапя вътрешностите, ще разтуптява сърцата и ще нагрява жизненоважните органи. Бог говори за силата и въздействието на Огъня:

„Ще го пека Аз в Преизподнята. И откъде да знаеш ти какво е Преизподнята? Тя нищо не оставя и не пощадява, обгаря кожата.“

(Коран, 74:26-29)

Пророка на Исляма е казал:

„Огъня (на земята), доколкото знам, е една седемдесета част от Огъня на Ада.“ Някой казал: „О Пратенико на Аллах, толкова е достатъчно е за нас!“ Той отговорил: „Той е като шейсет и девет части от Огъня, както го знаем“[xi].

Огъня никога няма да затихне:

„Затова вкусете! Не ще увеличим за вас друго освен мъчението”

Коран, 78:30)

„И ще ги съберем в Деня на възкресението по очи ­ слепи, неми и глухи. Мястото им е Адът. Всякога, щом позагасне, ще им добавяме пламъци.“

(Коран, 17:97)

Мъченията няма да бъдат намалени и за неверниците няма да има почивка:

„И мъчението им не ще бъде облекчено, и не ще им се помогне.“

(Коран, 2:86) ,/

Храната на обитателите

Храната на хората от Ада е описана в Корана, като Бог е казал:

“не ще имат друга храна освен от тръни, които нито угояват, нито избавят от глад.”

(Коран, 88:6-7),/

Храната няма да засища, нито да бъде вкусна. Това просто ще бъде друго мъчение за хората от Ада. В други пасажи Бог описва дървото Закум, специална храна в Ада. Закум е отблъскващо дърво, неговите корени са дълбоко – до дъното на Ада, а клоните му са високо. Отблъсквашите плодове на дървото са като глави на дяволи.

Дървото Зокум е храната на всеки грешник Подобно разтопен метал тя ще кипи в стомасите, сякаш кипи вряща вода.”

Коран, 44:43-46)

„Дали това е по-добро за пребивание, или при дървото Зокум? Сторихме го изпитание за угнетителите. То е дърво, изникващо от дъното на Ада. Плодовете му са като главите на сатаните. А те от него ще ядат и ще си пълнят стомасите. После към това ще им се примесва питие от вряща вода. После тяхното завръщане е към Ада.”

Коран, 37:62-68)

„После, о, вие, заблудените, отричащите, наистина ще ядете от дървото Зокум и ще си пълните от него стомасите, и ще пиете след това от врящата вода. Ще пиете, както пият прежаднелите камили. Това е угощението им в Съдния ден.“

(Коран, 56:51-56)

Хората от Ада ще бъдат гладни, защото ще ядат само от противното дърво Закум. Когато напълнят стомасите си от него, вътрешностите им ще започнат да кипят като врящо масло, да предизвикват болка и страдание. И това ще ги накара да пият вода, ще пият като прежданели камили, но водата ще бъде гореща и няма да утолява жаждата им. Само вътрешностите им ще се съдират. Бог е казал:

„И ще им се дава вряща вода, която разкъсва червата.”

(Коран, 47:15),/

Бодливите храсти и Закум ще ги задавят и ще бодат гърлата им, заради тяхното безчестие:

„При Нас има окови и пламъци, и храна, която присяда, и болезнено мъчение“

(Коран, 73:12-13)

Пророка на Исляма е казал:

„Ако част от дървото Закум беше някъде на света, хората на земята и всичко, което имат като препитание, ще се разруши. Какво щеше да бъде, ако трябваше да ядат от него?“[xii]

Друга храна, която ще се дава на хората от Ада, ще бъдат гнойни парчета, които окапват от кожите им, секрети, които излизат от срамните места на възрастните и разлагаща се кожа и плът, която е изгоряла.

„затова Днес няма тук за него ближен, нито храна освен кръв и гной, Ядат я само грешниците.”

Koран, 69:35-37)

„Така е! И нека вкусят това ­ вряща вода и гной! И други [мъчения] от същия вид.“

(Коран, 38:57-58)

Някои грешници ще се хранят в Ада за наказание. Бог е казал:

„Които поглъщат имотите на сираците несправедливо, те поглъщат в стомасите си огън и ще горят в пламъци..”

(Коран, 4:10),/

„Скриващите онова, което Аллах е низпослал от Писанието, и продаващите го на нищожна цена, ще поглъщат в своя стомах само Огъня.“

(Коран, 2:174)

Тяхното питие

Бог ни е казал в Корана за питието на хората от Ада:

„И ще им се дава вряща вода, която разкъсва червата.“

(Коран, 47:15)

<>“И кажи: “Истината е от вашия Господ. Който желае, да вярва, а който желае, да остане неверник! Ние приготвихме за угнетителите Огъня, загражденията на който ги обкръжават. И ако викнат за помощ, ще им се помогне с вода като разтопен метал, която изпича лицата. Колко гнусно е такова питие и колко лошо място е там за отсядане!“

(Коран, 18:29)

„Пред него е Адът и ще бъде поен с гнойна вода, от която отпива и едва я преглъща, и смъртта го настига от всички страни, ала не е мъртъв и му предстои жестоко мъчение.“

(Коран, 14:16-17)

„Така е! И нека вкусят това ­ вряща вода и гной!“

Koоран, 38:57)

Водата за пиене ще бъде:

· Необикновено гореща вода, както Бог е казал:

„Те ще обикалят между него и вряща, кипяща вода.“

(Коран, 55:44)

„...ще им се даде от кипящ извор да пият.”

(Коран, 88:5),/

· Втечнени останки плът и кожа на неверници. Пророка с.а.с. е казал:

„На всеки, който пие алкохол, ще му бъде давана кал от хабал. Попитали: „О Пратенико на Аллах, какво е кал от хабал?“ Отговорил: „Сладко от хората на Ада“ или „Сок от хората на Ада“.[xiii]

· Питие от врящо масло, описано от Пророка като „То е като врящо масло, когато го държиш близо до лицето на някого, кожата на лицето се смъква вътре в това“.[xiv]

Силата на огъня на Ада ще бъде такава, че хората искрено ще желаят да избягат:

„От онези, които се отрекат и умрат неверници, не ще бъде приета като откуп дори пълна със злато земя. За тях има болезнено мъчение и никой не ще ги избави.“

(Коран, 3:91)

Пророка на Исляма е казал:

„Човек от хората на Ада, който е живял много охолно на земята, ще бъде хвърлен напред в Деня на Възкресението и ще бъде потопен в Огъня на Ада. После ще бъде попитан: „О сине на Адам, виждал ли си някога нещо добро? Изпитвал ли си някога удоволствие?“ Той ще отговори: „Не, кълна се в Аллах, о, Господи!“[xv]

Само миг в Ада и човек ще забрави цялото удоволствие, което е изпитвал на земята.

Ужаса и силата на Огъня ще кара хората да губят ума си. Ще желаят да дадат всичко, за да се запазят от това мъчение, но няма да има изход. Бог е казал:

„Престъпникът ще желае, да би се откупил от мъчението в този Ден с децата си, и съпругата си, и брат си и рода си, който го подслонява, и всички, които са на земята, само за да се спаси Ала не! Това е лумнал Огън, смъкващ кожата...”

(Коран, 70:11-16)

Мъченията в Ада ще бъдат различни по сила. Наказанието на някои нива ще бъде по-голямо, отколкото на други. Хората ще бъдат оставяни на място, което съответства на делата им. Пророка на Исляма е казал:

„Някои ще бъдат хванати в Ада за глезените си, други – за коленете, трети – за кръста, а други за вратовете“.[xvi]

Той е казал за най-лекото наказание в Ада:

„На човека, който ще е най-леко наказан от хората в Дена на възкресението, ще бъдат сложени тлеещи въглени под краката, от което мозъка му ще ври“. [xvii]

Този човек ще си мисли, че е най-измъчвания от вcчки, въпреки че ще е подложен на най-лекото мъчение.[xviii]

Много знамения от Корана говорят за различни мъчения за хората в Ада:

„Лицемерите са най-ниско на дъното на Огъня и не ще намериш за тях избавител“

(Коран, 4:145),/

„В огъня ще бъдат слагани и сутрин, и вечер. А в Деня, когато настъпи Часът: “Въведете хората на Фараона в най-суровото мъчение!”

(Коран, 40:46)

Огънят, разпален от Бог, ще обгаря кожата на хората в Ада. Кожата носи сетивните центрове и чрез нея се усеща болката от изгарянето. Бог ще сменя изгорялата кожа с нова, която ще бъде обгорена отново и това ще се повтаря:

„Онези, които не вярват в Нашите знамения, ще ги изгаряме в Огъня. Всякога, щом кожата им се опече, я сменяваме с друга кожа, за да вкусят мъчението. Аллах е всемогъщ, премъдър.“

(Коран, 4:56)

Друго наказание в Ада е разтопяване. Когато нагорещена вода бъде излята върху главите им, тя ще разтопява вътрешностите им:

„За неверниците ще бъде скроена дреха от огън и върху главите им ще бъде изливана вряща вода. Ще бъдат разтопявани с нея и вътрешностите, и кожата им.“

Пророк Мухаммад е казал:

„Нагорещена вода ще бъде изливана на главите им и ще разтопява докато не разкъса вътрешностите им, докато не ги изхвърли до краката им и всичко се разтопява. После отново ще бъдат върнати както са били“.[xix]

Начин, по който Бог ще унизи грешниците в Ада, ще е когато ги събере в Съдния ден по очи, лице, слепи, глухи и неми.
„И ще ги съберем в Деня на възкресението по очи ­ слепи, неми и глухи. Мястото им е Адът. Всякога, щом позагасне, ще им добавяме пламъци.“

(Коран, 17:97)

„А които дойдат със злина, ще бъдат хвърлени в Огъня унизени. “Нима ви се въздава за друго освен за делата ви?”

(Коран, 27:90)

„Огънят ще обгаря лицата им и в него ще се гърчат.“

(Коран, 23:104)

„В Деня, когато лицата им бъдат преобръщани в Огъня, ще рекат: “О, да се бяхме покорили на Аллах и да се бяхме покорили на Пратеника!”

(Коран, 33:66)

Друго болезнено мъчение за неверниците, ще бъде влаченето им по лице из Ада. Бог е казал:

„Престъпниците ще са в заблуда и безумие в Деня, когато бъдат влачени по лице в Огъня: “Вкусете допира на Ада!”

(Коран, 54:47-48)

Оковани във вериги ще бъдат влачени по лице: „Онези, които взимат за лъжа Книгата и онова, с което изпратихме Нашите пратеници... Но ще узнаят, когато оковите и веригите ще са на врата им. Ще бъдат влачени към врящата вода, после в Огъня ще бъдат горени.“

(Коран, 40:70-72)

Бог ще начерни лицата на хората от Ада:

„...в Деня, когато лица ще побелеят и лица ще почернеят. А онези, чиито лица почернеят, [ще чуят]: “Нима станахте неверници, след като повярвахте? Вкусете мъчението заради своето неверие!”

(Коран, 3:106)

Лицата им ще бъдат сякаш нощта ги е покрила:

„А които са придобили злини ­ възмездието за злина е също такава, и ще ги почерни унижение. Никой не ще ги защити от Аллах. Сякаш лицата им са покрити с късове тъмна нощ. Те са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.“

(Коран, 10:27)

Огънят ще обгражда неверниците от всички страни, както греха ги е обвивал като чаршаф около тялото им:

„За тях от Огъня има и постеля, и покривала отгоре им. Така въздаваме на угнетителите.“

(Коран, 7:41)

„...в Деня, когато мъчението ще ги обхване отгоре и изпод краката им. И ще каже Той: “Вкусете онова, което сте вършили!”

(Коран, 29:55)

„Адът обгръща неверниците.“

(Коран, 9:49)

Адския Огън ще достига до сърцата. Огънят ще пронизва телата и ще достига до най-затънтените дълбини:

„Ала не! Ще бъде хвърлен в Трошилото. А откъде да знаеш ти какво е Трошилото? - Разпаленият Огън на Аллах, който прониква до сърцата.“

(Коран, 104:4-7)

Огъня ще разцепва вътрешностите, както е споменал Пророка:

„Човек ще бъде доведен в Деня на Възкресението и ще бъде хвърлен в Огъня. Тогава вътрешностите му ще се разцепят от Огъня и той ще бъде накаран да обикаля наоколо и да влачи като магаре червата си. Хората от Ада ще се съберат около него и ще попитат „О, еди кой си, какво се е случило с теб?“ Не си ли повелявал доброто и забранявал злото?“ Той ще каже: „Повелявах да се прави добро, но аз не го правих. Забранявах да се прави зло, но аз го правех“. После ще обикаля наоколо като магаре след тежък труд.“[xx]

Бог е описал веригите, яремите и оковите от пламъци. Те ще се вият около вверигите и ще опасват хомотите на вратовете:

„Приготвихме Ние за неверниците вериги, окови и пламъци.“

(Коран, 76:4)

„При Нас има окови и пламъци, и храна, която присяда, и болезнено мъчение”

(Коран, 73:12-13)

„И ще прикрият съжалението, щом видят мъчението. И ще окачим оковите на врата на неверниците. Нима ще бъдат наказани за друго освен за техните дела?“

(Коран, 34:33)

„...когато оковите и веригите ще са на врата им. Ще бъдат влачени“

(Коран, 40:71)

„Хванете го и го оковете! После в Ада го горете После го нанижете на верига, дълга седемдесет лакти!“

(Коран, 69:30-32)

Езическите богове и всички останали божества, на които е служено, вместо на Бог, включително слънцето и луната, които хората са молели за застъпничество пред Аллах и на които са възлагали надежди за приближаване към Бог, ще бъдат хвърлени в Ада заедно с тях. Това ще бъде за унижение и да покаже, че тези лъжливи богове нямат никаква сила

„[О, неверници], вие и това, на което служите вместо на Аллах[xxi].

Ако тези бяха богове, те нямаше да влязат в него. Всички там ще пребивават вечно“.

Когато неверникът види Ада, ще се изпълни с угризения, но няма да има никаква помощ:

И ще скрият разкаянието, щом видят мъчението. И ще се отсъди между тях със справедливост, и не ще бъдат угнетени.“

(Коран, 10:54)

Когато усети горещината неверникът ще моли за смъртта си:

„И когато бъдат хвърлени там на тясно място завързани, ще зоват за погибел. [И ще им се каже]: “Не зовете Днес за една гибел, а за много гибел!”

(Коран, 25:13-14)

Писъците им ще са силни, ще викат Господ с надежда да ги избави от Ада:

„И ще крещят там за помощ: “Господи наш, изведи ни, за да правим добро, а не онова, което сме правили!”

(Коран, 35:37)

Ще признават греховете си и погрешността да си инатлив неверник:

„И ще кажат: “Ако се бяхме вслушали или размислили, нямаше да сме сред обитателите на Пламъците.” И така ще признаят своя грях. Гибел за обитателите на Пламъците!“

(Коран, 67:10-11)

Молитвите им ще бъдат отхвърлени:

„Ще рекат: “Господи наш, надделяха над нас страстите ни и бяхме хора заблудени. Господи наш, извади ни оттук, а ако пак повторим, тогава наистина ще сме угнетители!” Ще рече: “Бъдете там презрени и не говорете с Мен!“

(Коран, 23:106-108)

След това те ще викат Пазачите на Ада и ще ги молят да говорят с Бог да им намали наказанието:

„И онези, които са в Огъня, ще рекат на пазителите на Ада: “Позовете вашия Господ да ни облекчи поне за ден мъчението!” Ще рекат: “Не дойдоха ли при вас вашите пратеници с ясните знаци?” Ще рекат: “Да!” Ще рекат [пазителите]: “Зовете тогава!” Но зовът на неверниците е само напразно“

(Коран, 40:49-50)

Ще се молят за унищожение, което да ги спаси от болката:

„И ще зоват: “О, Малик, нека твоят Господ ни унищожи!” Ще рече: “Тук ще останете!”

(Коран, 43:77)

Ще им се каже, че наказанието няма да бъде намалено, то ще е вечно:

„Горете там и да търпите, и да не търпите, все едно е за вас! Ще ви се въздаде само за вашите дела!”

Дълго ще ридаят:

„Да се смеят малко и да плачат много ­ възмездие за онова, което придобиха!“

(Коран, 9:82)

Ще ридаят, докато не им останат сълзи, после вместо сълзи, ще тече кръв, както е разказано от Пророка с.а.с.:

„Хората от Ада ще плачат и ще плачат, докато свършат сълзите им. После ще плачат с кървави сълзи, канали ще има по лицата им, ако се пуснеха кораби там, щяха да плуват“.[xxii]

Както видяхте, описанието на Ада в Ислямските текстове е ясно и подробно. Такава яснота, че всеки, който вярва в Съдния Ден и вечността на Отвъдния живот, ще се мотивира дори и в най-дребните действия да не бъде от хората, които ще бъдат изхвърлени. Най-добрия и наистина единствения път за отбягване на такава участ, е внимателното и задълбочено изследване на истинската религия на Бог. Човек никога не трябва да следва религията само повърхностно, нито да я възприема като някаква мода. По-скоро трябва да търси за истината в живота и за бъдещия живот, към който вървим, и да бъде сигурен, че Съдния Ден е приготвен и няма връщане назад – единственото е да се живее според религията, низпослана и непроменена от Единствения и Превеликия.[i] Сахих ал-Бухари, Сахих Муслим

[ii]Мууатта на Малик

[iii] Сахих Муслим

[iv] Сахих Муслим

[v] Мишкат

[vi] Сахих ал-Джами’

[vii] Сахих Муслим

[viii] Тахауи в Мишкат ал-Аатар, Баззар, Байхаки и други.

[ix] Базирано на обясненията на Ибн Аббас (Тафсир Ибн Катир)

[x] Тирмиди

[xi] Сахих Бухари

[xii] Тирмиди

[xiii] Сахих Муслим

[xiv] Муснад Ахмад, Тирмиди

[xv] Сахих Муслим

[xvi] Сахих Муслим

[xvii] Сахих ал-Бухари

[xviii] Сахих Муслим

[xix] Тирмиди

[xx] Сахих ал-Бухари, Сахих Муслим

[xxi] Ибн Катир в своя Тафсир обяснява, че тези благочестиви хора, които са взети за богове от следващите поколения без тяхно съгласие, не са „гориво за Ада“. Само хората, които „са харесвали да им се служи” от техните последователи ще бъдат хвърлени там, заедно с тези, които са им служели и други неодушевени идоли. За хората като Исус, е кзано в Корана:

„А тези, които са получили най-доброто обещание от Нас, те оттам ще бъдат отдалечени. ...”

(Коран, 21:101)

[xxii] Ибн Маджа


Вратите ще се затворят и няма повече да има надежда да излязат, както Бог е казал:

„А които отхвърлят Нашите знамения, те са хората на левицата. Ще бъдат затворени в Огъня.”[ix]

(Коран, 90:19-20)

По-нататък Бог е казал в Корана:

„Горко на всеки клеветник-хулител, който трупа богатство и все го брои! Смята, че неговото богатство ще го увековечи. Ала не! Ще бъде хвърлен в Трошилото. А откъде да знаеш ти какво е Трошилото? - Разпаленият Огън на Аллах, който прониква до сърцата. Той ще бъде затворен над тях във високи стълбове.“ (Коран, 104:1-9)

Вратите на Ада ще бъдат затваряни и преди Съдния ден. Пророка с.а.с. е говорел за това, че вратите се затваряли по време на месец Рамадан.[x]

Горивото му

Камъните и непокорните неверници ще бъдат гориво за Ада, както Бог е казал:
О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните!

(Коран, 66:6)

... бойте се от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Подготвен е той за неверниците.

Коран, 2:24)

Друг източник на гориво за Ада, ще бъдат езическите богове, на които хората ще служат вместо на Бог:

„[О, неверници], вие и това, на което служите вместо на Аллах, сте горивото на Ада. В него ще влезете. Ако тези бяха богове, те нямаше да влязат в него. Всички там ще пребивават вечно.”

(Коран, 21:98-99)

Дрехите на Обитателите

Бог ни е казал какви ще бъдат дрехите на хората от Ада:

„За неверниците ще бъде скроена дреха от огън и върху главите им ще бъде изливана вряща вода.“

(Коран, 22:19)

„В този Ден ще видиш престъпниците заедно, оковани във вериги. Одеждите им ­ от нажежен катран и лицата им покрива Огънят,“

(Коран, 14:49-50)

Силната горещина, храната и пиенето на хората от Ада са описани в Ислямски религиозни източници.

Неговата горещина

Бог казва:

„А онези отляво... Какво ще е за онези отляво? ­ Сред изгарящ вятър и вряща вода, и сянка от черен дим, нито прохладна, нито приятна.“

(Коран, 56:41-44)

Всичко, което хората са обичали на този свят – въздух, храна, вода, сянка – ще бъде безполезно в Ада. Въздухът там ще бъде като горещ вятър, а водата ще бъде вряща. Сянката няма да носи прохлада, сянката в Ада ще бъде от черен дим, аккто е споменато в аята:

„ и сянка от черен дим“

(Коран, 56:43)

На друго място Бог казва:

„...а онзи, чиито везни олекнат, завръщането му е бездна. А откъде да знаеш ти какво е тя? ­ Пламтящ огън.“

(Коран, 101:8-11)

Бог е описал сянката в Ада от черен дим, която ще се носи над Огъня. Димът ще се стеле над Ада, като ще бъде разделен на три. Сянката му никога няма да разхлажда или да предпазва от Огъня. Хвърчащите искри ще приличат на огромни замъци, като жълти камили:

„Тръгнете към сянката [на Ада] с три разклонения, която не носи прохлада и не избавя от пламъците! Те пръскат искри, колкото дворци, сякаш са жълти камили.”

(Коран, 77:30-33)

Огъня ще поглъща всичко, до което се докосне. Ще прогаря кожата до костите, ще разтапя вътрешностите, ще разтуптява сърцата и ще нагрява жизненоважните органи. Бог говори за силата и въздействието на Огъня:

„Ще го пека Аз в Преизподнята. И откъде да знаеш ти какво е Преизподнята? Тя нищо не оставя и не пощадява, обгаря кожата.“

(Коран, 74:26-29)

Пророка на Исляма е казал:

„Огъня (на земята), доколкото знам, е една седемдесета част от Огъня на Ада.“ Някой казал: „О Пратенико на Аллах, толкова е достатъчно е за нас!“ Той отговорил: „Той е като шейсет и девет части от Огъня, както го знаем“[xi].

Огъня никога няма да затихне:

„Затова вкусете! Не ще увеличим за вас друго освен мъчението”

Коран, 78:30)

„И ще ги съберем в Деня на възкресението по очи ­ слепи, неми и глухи. Мястото им е Адът. Всякога, щом позагасне, ще им добавяме пламъци.“

(Коран, 17:97)

Мъченията няма да бъдат намалени и за неверниците няма да има почивка:

„И мъчението им не ще бъде облекчено, и не ще им се помогне.“

(Коран, 2:86) ,/

Храната на обитателите

Храната на хората от Ада е описана в Корана, като Бог е казал:

“не ще имат друга храна освен от тръни, които нито угояват, нито избавят от глад.”

(Коран, 88:6-7),/

Храната няма да засища, нито да бъде вкусна. Това просто ще бъде друго мъчение за хората от Ада. В други пасажи Бог описва дървото Закум, специална храна в Ада. Закум е отблъскващо дърво, неговите корени са дълбоко – до дъното на Ада, а клоните му са високо. Отблъсквашите плодове на дървото са като глави на дяволи.

Дървото Зокум е храната на всеки грешник Подобно разтопен метал тя ще кипи в стомасите, сякаш кипи вряща вода.”

Коран, 44:43-46)

„Дали това е по-добро за пребивание, или при дървото Зокум? Сторихме го изпитание за угнетителите. То е дърво, изникващо от дъното на Ада. Плодовете му са като главите на сатаните. А те от него ще ядат и ще си пълнят стомасите. После към това ще им се примесва питие от вряща вода. После тяхното завръщане е към Ада.”

Коран, 37:62-68)

„После, о, вие, заблудените, отричащите, наистина ще ядете от дървото Зокум и ще си пълните от него стомасите, и ще пиете след това от врящата вода. Ще пиете, както пият прежаднелите камили. Това е угощението им в Съдния ден.“

(Коран, 56:51-56)

Хората от Ада ще бъдат гладни, защото ще ядат само от противното дърво Закум. Когато напълнят стомасите си от него, вътрешностите им ще започнат да кипят като врящо масло, да предизвикват болка и страдание. И това ще ги накара да пият вода, ще пият като прежданели камили, но водата ще бъде гореща и няма да утолява жаждата им. Само вътрешностите им ще се съдират. Бог е казал:

„И ще им се дава вряща вода, която разкъсва червата.”

(Коран, 47:15),/

Бодливите храсти и Закум ще ги задавят и ще бодат гърлата им, заради тяхното безчестие:

„При Нас има окови и пламъци, и храна, която присяда, и болезнено мъчение“

(Коран, 73:12-13)

Пророка на Исляма е казал:

„Ако част от дървото Закум беше някъде на света, хората на земята и всичко, което имат като препитание, ще се разруши. Какво щеше да бъде, ако трябваше да ядат от него?“[xii]

Друга храна, която ще се дава на хората от Ада, ще бъдат гнойни парчета, които окапват от кожите им, секрети, които излизат от срамните места на възрастните и разлагаща се кожа и плът, която е изгоряла.

„затова Днес няма тук за него ближен, нито храна освен кръв и гной, Ядат я само грешниците.”

Koран, 69:35-37)

„Така е! И нека вкусят това ­ вряща вода и гной! И други [мъчения] от същия вид.“

(Коран, 38:57-58)

Някои грешници ще се хранят в Ада за наказание. Бог е казал:

„Които поглъщат имотите на сираците несправедливо, те поглъщат в стомасите си огън и ще горят в пламъци..”

(Коран, 4:10),/

„Скриващите онова, което Аллах е низпослал от Писанието, и продаващите го на нищожна цена, ще поглъщат в своя стомах само Огъня.“

(Коран, 2:174)

Тяхното питие

Бог ни е казал в Корана за питието на хората от Ада:

„И ще им се дава вряща вода, която разкъсва червата.“

(Коран, 47:15)

<>“И кажи: “Истината е от вашия Господ. Който желае, да вярва, а който желае, да остане неверник! Ние приготвихме за угнетителите Огъня, загражденията на който ги обкръжават. И ако викнат за помощ, ще им се помогне с вода като разтопен метал, която изпича лицата. Колко гнусно е такова питие и колко лошо място е там за отсядане!“

(Коран, 18:29)

„Пред него е Адът и ще бъде поен с гнойна вода, от която отпива и едва я преглъща, и смъртта го настига от всички страни, ала не е мъртъв и му предстои жестоко мъчение.“

(Коран, 14:16-17)

„Така е! И нека вкусят това ­ вряща вода и гной!“

Koоран, 38:57)

Водата за пиене ще бъде:

· Необикновено гореща вода, както Бог е казал:

„Те ще обикалят между него и вряща, кипяща вода.“

(Коран, 55:44)

„...ще им се даде от кипящ извор да пият.”

(Коран, 88:5),/

· Втечнени останки плът и кожа на неверници. Пророка с.а.с. е казал:

„На всеки, който пие алкохол, ще му бъде давана кал от хабал. Попитали: „О Пратенико на Аллах, какво е кал от хабал?“ Отговорил: „Сладко от хората на Ада“ или „Сок от хората на Ада“.[xiii]

· Питие от врящо масло, описано от Пророка като „То е като врящо масло, когато го държиш близо до лицето на някого, кожата на лицето се смъква вътре в това“.[xiv]

Силата на огъня на Ада ще бъде такава, че хората искрено ще желаят да избягат:

„От онези, които се отрекат и умрат неверници, не ще бъде приета като откуп дори пълна със злато земя. За тях има болезнено мъчение и никой не ще ги избави.“

(Коран, 3:91)

Пророка на Исляма е казал:

„Човек от хората на Ада, който е живял много охолно на земята, ще бъде хвърлен напред в Деня на Възкресението и ще бъде потопен в Огъня на Ада. После ще бъде попитан: „О сине на Адам, виждал ли си някога нещо добро? Изпитвал ли си някога удоволствие?“ Той ще отговори: „Не, кълна се в Аллах, о, Господи!“[xv]

Само миг в Ада и човек ще забрави цялото удоволствие, което е изпитвал на земята.

Ужаса и силата на Огъня ще кара хората да губят ума си. Ще желаят да дадат всичко, за да се запазят от това мъчение, но няма да има изход. Бог е казал:

„Престъпникът ще желае, да би се откупил от мъчението в този Ден с децата си, и съпругата си, и брат си и рода си, който го подслонява, и всички, които са на земята, само за да се спаси Ала не! Това е лумнал Огън, смъкващ кожата...”

(Коран, 70:11-16)

Мъченията в Ада ще бъдат различни по сила. Наказанието на някои нива ще бъде по-голямо, отколкото на други. Хората ще бъдат оставяни на място, което съответства на делата им. Пророка на Исляма е казал:

„Някои ще бъдат хванати в Ада за глезените си, други – за коленете, трети – за кръста, а други за вратовете“.[xvi]

Той е казал за най-лекото наказание в Ада:

„На човека, който ще е най-леко наказан от хората в Дена на възкресението, ще бъдат сложени тлеещи въглени под краката, от което мозъка му ще ври“. [xvii]

Този човек ще си мисли, че е най-измъчвания от вcчки, въпреки че ще е подложен на най-лекото мъчение.[xviii]

Много знамения от Корана говорят за различни мъчения за хората в Ада:

„Лицемерите са най-ниско на дъното на Огъня и не ще намериш за тях избавител“

(Коран, 4:145),/

„В огъня ще бъдат слагани и сутрин, и вечер. А в Деня, когато настъпи Часът: “Въведете хората на Фараона в най-суровото мъчение!”

(Коран, 40:46)

Огънят, разпален от Бог, ще обгаря кожата на хората в Ада. Кожата носи сетивните центрове и чрез нея се усеща болката от изгарянето. Бог ще сменя изгорялата кожа с нова, която ще бъде обгорена отново и това ще се повтаря:

„Онези, които не вярват в Нашите знамения, ще ги изгаряме в Огъня. Всякога, щом кожата им се опече, я сменяваме с друга кожа, за да вкусят мъчението. Аллах е всемогъщ, премъдър.“

(Коран, 4:56)

Друго наказание в Ада е разтопяване. Когато нагорещена вода бъде излята върху главите им, тя ще разтопява вътрешностите им:

„За неверниците ще бъде скроена дреха от огън и върху главите им ще бъде изливана вряща вода. Ще бъдат разтопявани с нея и вътрешностите, и кожата им.“

Пророк Мухаммад е казал:

„Нагорещена вода ще бъде изливана на главите им и ще разтопява докато не разкъса вътрешностите им, докато не ги изхвърли до краката им и всичко се разтопява. После отново ще бъдат върнати както са били“.[xix]

Начин, по който Бог ще унизи грешниците в Ада, ще е когато ги събере в Съдния ден по очи, лице, слепи, глухи и неми.
„И ще ги съберем в Деня на възкресението по очи ­ слепи, неми и глухи. Мястото им е Адът. Всякога, щом позагасне, ще им добавяме пламъци.“

(Коран, 17:97)

„А които дойдат със злина, ще бъдат хвърлени в Огъня унизени. “Нима ви се въздава за друго освен за делата ви?”

(Коран, 27:90)

„Огънят ще обгаря лицата им и в него ще се гърчат.“

(Коран, 23:104)

„В Деня, когато лицата им бъдат преобръщани в Огъня, ще рекат: “О, да се бяхме покорили на Аллах и да се бяхме покорили на Пратеника!”

(Коран, 33:66)

Друго болезнено мъчение за неверниците, ще бъде влаченето им по лице из Ада. Бог е казал:

„Престъпниците ще са в заблуда и безумие в Деня, когато бъдат влачени по лице в Огъня: “Вкусете допира на Ада!”

(Коран, 54:47-48)

Оковани във вериги ще бъдат влачени по лице: „Онези, които взимат за лъжа Книгата и онова, с което изпратихме Нашите пратеници... Но ще узнаят, когато оковите и веригите ще са на врата им. Ще бъдат влачени към врящата вода, после в Огъня ще бъдат горени.“

(Коран, 40:70-72)

Бог ще начерни лицата на хората от Ада:

„...в Деня, когато лица ще побелеят и лица ще почернеят. А онези, чиито лица почернеят, [ще чуят]: “Нима станахте неверници, след като повярвахте? Вкусете мъчението заради своето неверие!”

(Коран, 3:106)

Лицата им ще бъдат сякаш нощта ги е покрила:

„А които са придобили злини ­ възмездието за злина е също такава, и ще ги почерни унижение. Никой не ще ги защити от Аллах. Сякаш лицата им са покрити с късове тъмна нощ. Те са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.“

(Коран, 10:27)

Огънят ще обгражда неверниците от всички страни, както греха ги е обвивал като чаршаф около тялото им:

„За тях от Огъня има и постеля, и покривала отгоре им. Така въздаваме на угнетителите.“

(Коран, 7:41)

„...в Деня, когато мъчението ще ги обхване отгоре и изпод краката им. И ще каже Той: “Вкусете онова, което сте вършили!”

(Коран, 29:55)

„Адът обгръща неверниците.“

(Коран, 9:49)

Адския Огън ще достига до сърцата. Огънят ще пронизва телата и ще достига до най-затънтените дълбини:

„Ала не! Ще бъде хвърлен в Трошилото. А откъде да знаеш ти какво е Трошилото? - Разпаленият Огън на Аллах, който прониква до сърцата.“

(Коран, 104:4-7)

Огъня ще разцепва вътрешностите, както е споменал Пророка:

„Човек ще бъде доведен в Деня на Възкресението и ще бъде хвърлен в Огъня. Тогава вътрешностите му ще се разцепят от Огъня и той ще бъде накаран да обикаля наоколо и да влачи като магаре червата си. Хората от Ада ще се съберат около него и ще попитат „О, еди кой си, какво се е случило с теб?“ Не си ли повелявал доброто и забранявал злото?“ Той ще каже: „Повелявах да се прави добро, но аз не го правих. Забранявах да се прави зло, но аз го правех“. После ще обикаля наоколо като магаре след тежък труд.“[xx]

Бог е описал веригите, яремите и оковите от пламъци. Те ще се вият около вверигите и ще опасват хомотите на вратовете:

„Приготвихме Ние за неверниците вериги, окови и пламъци.“

(Коран, 76:4)

„При Нас има окови и пламъци, и храна, която присяда, и болезнено мъчение”

(Коран, 73:12-13)

„И ще прикрият съжалението, щом видят мъчението. И ще окачим оковите на врата на неверниците. Нима ще бъдат наказани за друго освен за техните дела?“

(Коран, 34:33)

„...когато оковите и веригите ще са на врата им. Ще бъдат влачени“

(Коран, 40:71)

„Хванете го и го оковете! После в Ада го горете После го нанижете на верига, дълга седемдесет лакти!“

(Коран, 69:30-32)

Езическите богове и всички останали божества, на които е служено, вместо на Бог, включително слънцето и луната, които хората са молели за застъпничество пред Аллах и на които са възлагали надежди за приближаване към Бог, ще бъдат хвърлени в Ада заедно с тях. Това ще бъде за унижение и да покаже, че тези лъжливи богове нямат никаква сила

„[О, неверници], вие и това, на което служите вместо на Аллах[xxi].

Ако тези бяха богове, те нямаше да влязат в него. Всички там ще пребивават вечно“.

Когато неверникът види Ада, ще се изпълни с угризения, но няма да има никаква помощ:

И ще скрият разкаянието, щом видят мъчението. И ще се отсъди между тях със справедливост, и не ще бъдат угнетени.“

(Коран, 10:54)

Когато усети горещината неверникът ще моли за смъртта си:

„И когато бъдат хвърлени там на тясно място завързани, ще зоват за погибел. [И ще им се каже]: “Не зовете Днес за една гибел, а за много гибел!”

(Коран, 25:13-14)

Писъците им ще са силни, ще викат Господ с надежда да ги избави от Ада:

„И ще крещят там за помощ: “Господи наш, изведи ни, за да правим добро, а не онова, което сме правили!”

(Коран, 35:37)

Ще признават греховете си и погрешността да си инатлив неверник:

„И ще кажат: “Ако се бяхме вслушали или размислили, нямаше да сме сред обитателите на Пламъците.” И така ще признаят своя грях. Гибел за обитателите на Пламъците!“

(Коран, 67:10-11)

Молитвите им ще бъдат отхвърлени:

„Ще рекат: “Господи наш, надделяха над нас страстите ни и бяхме хора заблудени. Господи наш, извади ни оттук, а ако пак повторим, тогава наистина ще сме угнетители!” Ще рече: “Бъдете там презрени и не говорете с Мен!“

(Коран, 23:106-108)

След това те ще викат Пазачите на Ада и ще ги молят да говорят с Бог да им намали наказанието:

„И онези, които са в Огъня, ще рекат на пазителите на Ада: “Позовете вашия Господ да ни облекчи поне за ден мъчението!” Ще рекат: “Не дойдоха ли при вас вашите пратеници с ясните знаци?” Ще рекат: “Да!” Ще рекат [пазителите]: “Зовете тогава!” Но зовът на неверниците е само напразно“

(Коран, 40:49-50)

Ще се молят за унищожение, което да ги спаси от болката:

„И ще зоват: “О, Малик, нека твоят Господ ни унищожи!” Ще рече: “Тук ще останете!”

(Коран, 43:77)

Ще им се каже, че наказанието няма да бъде намалено, то ще е вечно:

„Горете там и да търпите, и да не търпите, все едно е за вас! Ще ви се въздаде само за вашите дела!”

Дълго ще ридаят:

„Да се смеят малко и да плачат много ­ възмездие за онова, което придобиха!“

(Коран, 9:82)

Ще ридаят, докато не им останат сълзи, после вместо сълзи, ще тече кръв, както е разказано от Пророка с.а.с.:

„Хората от Ада ще плачат и ще плачат, докато свършат сълзите им. После ще плачат с кървави сълзи, канали ще има по лицата им, ако се пуснеха кораби там, щяха да плуват“.[xxii]

Както видяхте, описанието на Ада в Ислямските текстове е ясно и подробно. Такава яснота, че всеки, който вярва в Съдния Ден и вечността на Отвъдния живот, ще се мотивира дори и в най-дребните действия да не бъде от хората, които ще бъдат изхвърлени. Най-добрия и наистина единствения път за отбягване на такава участ, е внимателното и задълбочено изследване на истинската религия на Бог. Човек никога не трябва да следва религията само повърхностно, нито да я възприема като някаква мода. По-скоро трябва да търси за истината в живота и за бъдещия живот, към който вървим, и да бъде сигурен, че Съдния Ден е приготвен и няма връщане назад – единственото е да се живее според религията, низпослана и непроменена от Единствения и Превеликия.[i] Сахих ал-Бухари, Сахих Муслим

[ii]Мууатта на Малик

[iii] Сахих Муслим

[iv] Сахих Муслим

[v] Мишкат

[vi] Сахих ал-Джами’

[vii] Сахих Муслим

[viii] Тахауи в Мишкат ал-Аатар, Баззар, Байхаки и други.

[ix] Базирано на обясненията на Ибн Аббас (Тафсир Ибн Катир)

[x] Тирмиди

[xi] Сахих Бухари

[xii] Тирмиди

[xiii] Сахих Муслим

[xiv] Муснад Ахмад, Тирмиди

[xv] Сахих Муслим

[xvi] Сахих Муслим

[xvii] Сахих ал-Бухари

[xviii] Сахих Муслим

[xix] Тирмиди

[xx] Сахих ал-Бухари, Сахих Муслим

[xxi] Ибн Катир в своя Тафсир обяснява, че тези благочестиви хора, които са взети за богове от следващите поколения без тяхно съгласие, не са „гориво за Ада“. Само хората, които „са харесвали да им се служи” от техните последователи ще бъдат хвърлени там, заедно с тези, които са им служели и други неодушевени идоли. За хората като Исус, е кзано в Корана:

„А тези, които са получили най-доброто обещание от Нас, те оттам ще бъдат отдалечени. ...” (Коран, 21:101)

[xxii] Ибн Маджа

9 коментара:

 1. И от Библията и от Корана знаем, че пратеника на Аллах е Исус! Също така знаем (пак от двете Книги), че Исус пак ще дойде!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Правилно, само че не е само Исус пратеник на Аллах, а и Мохаммад с.а.с, но наистина Исус ще се върне отново на Земята.

   Изтриване
 2. Тогава въпросът, който логически следва е:
  Защо ще дойде отново не Мохаммад, но Исус?!
  Поздрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Aми като не схващаме логиката на въпроса ти, то е явно, че си отговорил - вземи да ни удостоиш с отговора - защо Исус, не Мухаммад с.а.с.?
   Не се сещам, освен, че Исус е едно изпитание за хората и едно послание, а Мухаммад е друго изпитание и с друго послание...Исус не е мъртъв, Мухаммад с.а.с. е мъртъв.

   Изтриване
  2. Прочетете Новият Завет и там ще намерите отговора и ще разберете логиката на въпроса.
   Бог да е с вас!

   Изтриване
  3. Да, ЯВНО е и ти колко добре си разбрал...Анонимен...Не трябваше така грубо да ме убиваш с логиката си...

   Изтриване
  4. Бог прави каквото пожелае, но винаги дава да се разбере защо го прави!
   Бог да е с вас!

   Изтриване
  5. Да, Бог прави, каквото пожелае, но не винаги дава да се разбере на този свят защо Го прави...

   Изтриване
 3. Защото Аллах така е решил, както е решил хората да сме толкова различни! Не е логически въпрос, а глупав.
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации