вторник, 30 август 2011 г.

Еид ал-Фитр Мубарак!

Еид ал-Фитр Мубарак!


RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!


ДА благодарим на Аллах за милостта на Рамадан, който ни е дарил, за прекрасната ибада, която ни е дал и иншаАллах да сме преминали този благословен месец достойно и Всевишния да приеме поста и служенето от всички мюсюлмани!

петък, 5 август 2011 г.

Сура ал-Мулк - ая 3, програма за Рамадан

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿67:3﴾

Аллади халака саб'а самауати: тибака маатара фии халки ар-рахмаани мин тафаут
фарти-л-басара хал тараи мин футур

3.  Който сътвори седем небеса на слоеве. Не ще видиш несъразмерност в творението на Всемилостивия. Пак обърни взор! Нима виждаш пукнатини?

във видеото -> 0.24-0.38

Виж ая 1 и ая 2 

*7 Буквално "тафаут" е диспропорция - две нехармонични неща, които са в сблъсък едно с друго. Така че Божествените думи означават: "Няма да откриеш никакво безредие, несъгласуваност, несъразмерност или липса на организация никъде във Вселената, нищо несвързано и нелогично, лишено реда на света, сътворен от Аллах - всички негови части са добре свързани в перфектна хармония и координация. 
*8 Думата "футур" означава пукнатина, цепнатина, нещо, което е счупено или разцепено. Така тази ая идва да ни каже, че в цялата Вселена всичко е толкова тясно свързано - от най-малките клетки до огромните галактики, така добре споено, че тази перфектна организацяи няма слаби места и пукнатини, колкото и да се проучва и търси.


Сура ал-Мулк - ая 2, програма за Рамадан

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿67:2﴾ 

Аллади халака-л-маута уа-л-хаийат лийаблуакум айукум ахсану 'амалла уа хууа-л-'азизу-л-гафур

2.  Той е, Който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита кой от вас е по-добър в делата. Той е Всемогъщия, Опрощаващия,

във видеото -> 0.11  - 0.21 сек.
Виж ая 1*4 Tака даването на живот на хората и застигането им със смърт, е само изпитание за добрите им дела. Намек за това са няколко истини: 
(1) Живота и смъртта са от Аллах; никой не може да дава смърт или да причини смърт; 
(2) Нито живота, нито смъртта, са безцелни; Създателят ги е сътворил за изпитание: живота за него (човека) е период на изпитание и смъртта означава, че изпитът е приключил; 
(3) В името на този тест, Творецът е дал на човек възможност з адействие, така че повечето добро и зло по земята ни показват на практика какъв е човека всъщност; 
(4) Сам Творецът ще отсъди доброто и злото; не е наша задачата да определяме критерии за добро и зло, а само Аллах Всемогъщия; затова който е решил да премине изпита, Аллах е дал критериите за добро и зло; 
(5) тук се съдържа смисъла на самия тест - на всеки ще се въздаде според делата му.

*5 Има две значения и двете важат тук: 
(1) 'Той е Всемогъщ и въпреки, че доминира над създанията Си, Той е Милостив и Опрощаващ, а не тираничен и жесток
и
(2) Той има пълното право да накаже злодеите - никой не може да избяга от Неговото наказание; но Той е опрощаващ към търпеливите, въздържащите се от злото и търсещите опрощение.Сура ал-Мулк, ая 1 - програма за Рамадан

Ассаламу алейкум!
ИншаАллах Рамадан да е изпълнен с много искрени 'ибадат, приети от Всевишния! Аллах да улеснява всички ни през тези дълги дни да можем да постим по-лесно :))
След прекрасното предложение на Юмер за 30-те аят на чудната и благословена сура ал-Мулк (Владението), ще го последвам и за всеки ден от Рамадан, ще публикувам по 1 ая - арабски и български текст, транслитерация за по-удобно и бързо научаване на изуст иншаАллах, както и с четене на сурата от youtube.
Всички сте чували за предимствата от четенето на сурата ал-Мулк, но ето ви и хадис за това:


От Ибн Аббас р.а.:
Да ти кажа и хадис, за да те зарадвам? Казал: 
"Чети Табарака илледи биедни-л-мулку уа хуа 'аля кули шаийн кадир.... Научи я, научи твоите деца и децата на твоите деца, и съседите ти, защото тя а спасяващата, спорещата. Спори и се кара в Съдния ден пред нейния Създател за този, който я е чел. И иска от Създателя да го спаси от мъчението на Огъня, ако е в дъното му. И Аллах субханаху уа та'аля спасява този, който я е чел, от Адаби-л-Кабри." (мъчението на гроба - бел. пр.)

И Пратеника на Аллах с.а.с. е казал: "Искаше ми се да бъде в сърцето на всички мюсюлмани"

------------------------------------------------

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿67:1﴾ 


1.  Благословен е Онзи, в Чиято Ръка е Владението. Той над всяко нещо има сила.

Табарака илледи биедихи-л-мулку уа хуа 'аля кули шай'ин кадир
*1 Табарака е превъзходна степен на баркат. Баркат обхваща всички значения - възторг и величие, изобилие и охолство, дълготрайност и многообразие на добродетелите и достойство. Когато суперлативът табарака се формира от тях, се получава значението на факта, че Аллах е безкрайно възвишен и велик; Той е по-велик от всичко; Неговите благодеяния са безкрайни и Неговото превъзходство е безкрайно и вечно. 
*2 Тъй като думата ал-Мулк е използвана дефинитивно, тя не може да приеме никакъв ограничен смисъл. Неминуемо е да се предполага суверенитет над всичко, което съществува във Вселената. "...в Чиято Ръка е Владението" - това не означава, че Той има материално съществуващи ръце, а че е владетел и притежател на цялата сила и правомощия и никой няма право да ги споделя.
*3 Това означава, че Той може да прави каквото пожелае: нищо не може да Му попречи или възпрепятства да стори онова, което е пожелал.
linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации