вторник, 17 август 2010 г.

Добротата на мюсюлманите и доброто отношение към другите


В името на Аллах Всемилостивия Милосърдния!
Абу Ибрахим

Хвала на Аллах, Господа на световете, мир и благоденствие на нашия пророк Мухаммед, неговото семейство и сподвижниците!

Днес, както по всяко време, хората се нуждаят от правилно разбиране на религията на Аллах, а така също и нейното становище по някои наглед прости въпроси, от които в последствие могат да зависят важни дела. Трябва да се засегнат такива качества на вярващия мюсюлманин, като мекота в общението с вярващите и невярващите. Доказателства за необходимостта от обладаването на тези качества получаваме и от двата значими източника – Корана и сунната на Пророка (с.а.с), също и от мнението на учените, които също се основават на достоверни хадиси от нащия Пророк (с.а.с.) и аят от Корана. Необходимо е да се подчертае това, че вярващия мюсюлманин няма вярна основа за действие, освен тази, която се основава на достоверни хадиси и аят от Корана,  защото опирайки се на собствени умозаключения, той може лесно да се заблуди и да сгреши. Което в реда си може да доведе цялото общество, в което се намира, до заблуда или дори до погибел, Аллах да ни пази от това. Амин!

Всеки мюсюлманин трябва да знае и да разбира, че неговото поведение и отношение към хората, е един от първите вестители за околните по отношение правилността на религията му и нейната привлекателност. Благодарение на приятното и добро отношение подслон при Аллах могат да намерят много заблудени хора, които от невежество и незнание са могли да се възпротивят на религията на Аллах. В Корана – сура Фуссилат, 34-35,  Всевишния е казал:

Не са равни добрината и злината. Отблъсквай я с най-доброто и тогава онзи, от когото те е деляла вражда, става като близък приятел. Но с това са удостоени само търпеливите. С това са удостоени само щастливците.

Съобщава се, че Пророка (с.а.с) е казал:

Наистина Аллах е добър и Той обича доброто във всяко нещо
Ал-Бухари, Муслим

В наставленията си Пророка (с.а.с) е отбелязал, че добротата украсява всяко дело, с което е свързана и привлича сърцата на хората към него. И, кълна се в Аллах, с това се ползват не само праведните раби на Аллах, но и заблудени от неверниците. Днес виждаме как милите думи и възгледи на тези хора предразполагат други, водейки ги към такива пороци, като прелюбодейство, алкохол, кражби, наркомания, присвояване на чуждо имущество.  Те се представят като приятели на измамените от тях хора и на практика няма на днешно време порок, за който да не е имало глашатаи, смирени на вид, но с вълчи сърца, водещи хората към заблуда и въвличащи ги в големи злини. А колко са много днес хората, притежаващи знание за основите на исляма, но не следващи постановеното от нея за доброта и мекота към другите, нещото, което може да донесе неоценима полза!

Известно е, че много хора са станали покланящи се раби на Аллах, след като са изпитали върху себе си справедливо, меко и добро отношение на мюсюлмани!

Немалко са примерите за приемането на исляма от хора, видяли прекрасното отношение на праведни мюсюлмани! Но за съжаление в наши дни виждаме във всекидневния живот доволно много примери на необоснована жестокост от страна на хора, придържащи се към стълбовете на исляма (вяра в Аллах Единствения, намаз, закят, говеене в Рамадан, хадж). От това често произлиза страшно в същността си явление – отхвърляне от хората на религията на Аллах, отдалечаване от нея  и от мюсюлманите като цяло.

 По природа хората не обичат жестокостта и затрудненията, а са предразположени към мекостта, облегчението и добротата. Всевишния Аллах е указал това в книгата Си в сура Али Имран, ая 159:

По милост от Аллах ти се смекчи спрямо тях. А ако беше груб, с жестоко сърце, щяха да се разотидат от теб. Извини ги и моли за опрощението им, и се съветвай с тях по делата! А решиш ли [нещо], уповавай се на Аллах! Аллах обича уповаващите се Нему.

Често можем да забележим, че несведущите в исляма хора, правейки първи стъпки с поклонението на Аллах, правят големи грешки в общуването си с братята си във вярата, така също и с немюсюлмани, като си позволяват грубост и суровост, облягайки се на необходимостта от поправяне на грешки, но при това те или не знаят или забравят това, което Аллах е заповядал на Муса и Харун, мир и на двамата:

Идете при Фараона! Той наистина престъпи. И му говорете с благи слова, за да си припомни или да се побои!
сура Та-Ха, 43-44

Трябва да разберем, че сме длъжни да разпространяваме религията на Аллах, а в това дело добротата, кротостта и милосърдието са незаменими. Без доброта това благословено дело може да бъде представено от сатаната в очите не незнаещите хора като отблъскващо, в отвратителен образ. И тогава ще видим нещо често в днешни дни: в очите на незнаещите няма по-жестоки хора от мюсюлманите, няма по-невъзпитани и обидчиви, от мюсюлманите и няма по-невежи, от тях.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации