четвъртък, 9 декември 2010 г.

Бида'ат хасанат (добри нововъведения)Въпрос: Ассаламу алейкум уа рахматуллах уа баракатух! Имам въпрос за това какво е и какво не е Бид’а. Отново и отново чувам как много хора определят едно или друго нещо като нововъведение. А това ме обърква. Поправете ме, ако греша, но има хадис на Пророка с.а.с., в който се казва, че който вкара нещо добро, ще бъде възнаграден. Ако това е така, защо нововъведенията да не са добро? Джазак Аллаху Хайр.

Отговор:

Слава на Аллах!


Първо:

Знаем, че  „бид’а“ се отнася до Ислямското учение. Определението е: нов път в религията, който се отнася до служенето или цели приближаване до Аллах. Това е нещо, което не се причислява към Шариа’, няма доказателство от Корана или Сунната и за което не се знае от времето на Пророка с.а.с. и неговите сподвижници. В същото време  е ясно, че тази дефиниция на религиозни нововъведения или новаторства, не включва нововъведения в живота (като автомобили, перални и пр.- бел.преводача).
Ако вашето объркване е от явното противоречие между хадисите, предадени от Абу Хурайра и от Джабир ибн ‘Абдуллах, тогава нека изучим двете предания и да разберем какво означават:

От Джабир ибн ‘Абдуллах р.а., че Пророка с.а.с. е казал: Който постави началото на добро дело и бъде последван от други, ще получи награда и награда равна на полседвалите го, без да се намали тяхната. Който постави начало на лошо дело и бъде последван от други, ще получи наказание за това и наказание, равно на последвалите го без да се намали тяхното“. (Ат-Тирмиди, 2657; той е казал, че хадиса е хасан сахих).


Има и история след хадиса, която обяснява какво означава да се постави началото на добро дело. Имам Муслим предава историята от Джабир ибн ‘Абдуллах, който е и предал хадиса, цитиран по-горе. Той казал: „Хора от бедуините изглеждат зле и са в голяма нужда, така че накара хората да им дадат милостиня. Хората отвърнаха вяло на това и можеше да се види по лицата им (че са недоволни). Тогава мъж от ансарите донесе пакет сребро, после друг дойде, после друг и друг, а лицата им изразяваха доволство. Пратеника на Аллах с.а.с. каза: „Който започне едно добро дело в Исляма и други го последват, наградата, която ще се запише за него ще е колкото наградата на последвалите го, без да се намали тяхната. Който започне лошо нещо в Исляма и други го последват, ще му се запише наказание равно на наказанията на всички последвали го, без да се намали тяхното наказание“. (Муслим, 1017).

Подобно обяснение може да се даде на хадис от ал-Ниса’и, също от Джабир ибн ‘Абдуллах р.а., който казал: „В началото на деня бяхме при Пратеника на Аллах  с.а.с. и при него дойдоха полуголи хора, облечени само във вълнени покривала с процеп за главата и препасани с мечове. Повечето от тях и дори всички бяха от Мударитите. Побледня лицето на Пратеника на Аллах  с.а.с. щом видя мизерията им. Той влезе, после излезе и повели на Билал да призове за молитва и за нейното започване, после отправи благослов и произнесе проповед, като каза: „О, хора, бойте се от своя Господ, Който ви сътвори от един човек.“– до края на знамението: „Наистина Аллах ви наблюдава“ (4: 1). [Изрече] и друго знамение от края на сура Изселването: О, вярващи, бойте се от Аллах! И всеки да види какво е приготвил за Утре!...“ (59: 18). И нека [всеки] човек дари от динарите си, от дирхамите, от дрехите, от крина си с жито, от крините си с фурми и дори, каза той, ако това е половинка фурма!“ Тогава дойде един от мединските сподвижници – ансарите с пакет, който дланта му почти и дори съвсем не можеше да носи. Поседваха го и други хора, докато видях две купчини от храна и дрехи. Видях и лицето на Пророка  с.а.с. блести засияло. Пратеника на Аллах  с.а.с. каза: „Който въведе в исляма добър обичай, за него е отплатата му и отплатата на онези, които после го прилагат, без да се отнеме нищо от тяхната отплата. А който въведе в исляма лош обичай, над него тежи това бреме и бремето на онези, които после го прилагват, без да се отнеме нищо от тяхното бреме“ (разказан от Муслим).

От контекста на историята става ясно какво се има предвид с думите „който въведе в исляма добър обичай“: Който възобнови част от Сунната на Пророка с.а.с., или научи други на това, или подкани другите към следванието й, или действа според нея така, че другите да последват примера му. Това личи и от хадис, предаден от Абу Хурайра р.а, който казал: „Мъж дойде при Пророка  с.а.с. и той подкани хората да му дадат милостиня. Мъжа каза: „Имам това и това“ и нямаше човек сред събралите се, който да не му даде милостиня – много или малко. Пророкът с.а.с. каза: „Който призовава към напътствие, за него има същото въздаяние, каквото и за последвалите го, без да се намалят с нищо техните въздаяния. А който призовава към заблуда, над него тежи същият грях, какъвто и над последвалите го, без да се намалят с нищо техните грехове“. (Предаден от Ибн Маджа в ал-Сунан, № 204).

          От горното ставя ясно, без капка съмнение, че Пророкът с.а.с. не е разрешил нововъведенията в религията (дийн), нито е отворил вратата на онова, което хората наричат „бидат хасанат“ по следните причини:

Пророкът с.а.с. е повтарял това: „Всяко нововъведение (в религията) е измислица, а всяка измислица е заблуда, а всяка заблуда води в Огъня“ (Предаден от ал-Ниса’и в ал-Сунан, Салаат ал-‘Иидайн, Бааб кайфа ал-Хурба). Предание със същото значение са съобщили Джабир р.а. от Ахмад, ал-‘Ирбаад ибн Сарийа от Абу Дауд и Ибн Мас’уд р.а. от Ибн Маджа.

Пророкът с.а.с. е казвал по време на хутба: „...Най-доброто слово е Книгата на Аллах и най-доброто водачество е водачеството на Мухаммад. Най-лоши на света са нововъведенията (бид’а), а всяка бид’а е заблуда...“ (Муслим №867).


Ако всяка бид’а е заблуда, как тогава могат хора да назовават подобно нещо „бид’ат хасанат“? Кълна се в Аллах, това е очебийно противоречние на посоченото и предупрежденията на Пророка с.а.с.


Пророкът с.а.с. е заявил, че който въведе нововъведение в религията (дийн), това нещо ще бъде отхвърлено и Аллах няма да го приеме, както е посочено в хадиса от Аиша р.а., която е казала: „Пратеникът на Аллах с.а.с. каза: „Който извърши деяние, което не е в съответствие с нашата религия, то ще бъде отхвърлено“. (Предаден от ал-Бухари, Фатх ал-Бари, № 2697). Как може някой да казва, че бид’а ще се приеме и е позволено да се следва?

  1. Когато човек въведе нещо ново и прибави към религията нешо, което не й принадлежи, той загатва редица лоши неща, едно от друго по-лоши, например: 
  • Че религията позволява това, че Аллах не я е завършил и не я е сторил перфектна и има място за съмнения. Това определено противоречи на отразеното в Корана (превод на значението): ...Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия.“ [ал-Маида, 5:3]

  • Това, че религията е непълна от времето на Пророка с.а.с. до времето на новатора, който е дошъл и я е допълнил с идеите си.

  • Това, че Пророкът  с.а.с. е виновен за едно от двете неща: или е невежа за „добрите нововъведения“ или е знаел за тях, но ги е забранил, като е оставил уммата си да пропадне, като не ги следва. 

  • Че Пророкът  с.а.с., неговите сподвижници и праведните салаф (първите поколения) са пропуснали наградата от тези „добри нововъведения“ – докато новатора дойде и я спечели сам, независимо че може да си каже: „Ако това наистина беше добро, те щяха да са първите, които биха го направили“.

  • Отварянето на вратата за бид’а води до промени в религията и отваря път за личните капризи и хрумвания, защото всеки новатор предполага, че предлага нещо добро, така че неговото мнение разбираемо трябва да се следва – и така – кой в такъв случай ще е лидера?

  • Следването на бид’а води до прекратяване на практики от сунната и пътя на салаф. Реалния живот носи отговорност за следването на бид’а и за изоставянето на сунната.

А Аллах знае най-добре!
Молим Аллах да ни предпази от отклонението на личните прищявки и от всички изпитания – явни или скрити.

Islam Q&A въпрос № 864

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации