петък, 10 декември 2010 г.

Научи една ая на ден - Сура Йа-Син, транслитерация и тафсир

СУРА ЙА СИН
(ЙА СИН)
Меканска, с изключение на знамение 45, което е мединско. Съдържа 83 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Йа. Син.
2.  Кълна се в мъдрия Коран!
3.  [О, Мухаммад] ти наистина си от пратениците
4.  по правия път ­
5.  низпослан от Всемогъщия, Милосърдния,
6.  за да предупредиш хора, чиито бащи не бяха предупредени, затова са нехайни.
7.  Сбъдна се словото за повечето от тях ­ те не са вярващи,
8.  и сложихме на врата им окови до брадата, и са държани с вдигната глава.
9.  И сложихме пред тях ограда, и зад тях ­ ограда, и ги затулихме, та не виждат.
(Пътищата на вярата са затворени за тях, затова истината е недостъпна.)
10.  И е все едно дали ги предупреждаваш или не ги предупреждаваш, те не вярват.
11.  Ти убеждаваш само онзи, който следва Напомнянето и в уединение се страхува от Всемилостивия. Благовествай го за опрощение и щедра награда!
12.  Ние съживяваме мъртвите. И записваме какво са направили отнапред, и следите им подир тях, и отбелязваме всичко в ясна книга.
(Съживяването на мъртвите се тълкува и като извеждане на невежите към правия път, и като обръщане на съдружаващите от многобожието към истинската вяра.)
13.  И им дай пример с жителите на селището, при което дойдоха пратениците!
14.  Изпратихме им двама, а те ги взеха за лъжци. Тогава ги подкрепихме с трети и рекоха: “Наистина сме изпратени при вас.”
15.  Рекоха: “Вие сте само хора като нас. Всемилостивия не е низпослал нищо. Вие само лъжете.”
16.  Рекоха [пратениците]: “Нашият Господ знае, че наистина сме изпратени при вас.
17. Наш дълг е само ясното послание.”
18.  Рекоха: “Предчувстваме злочестие от вас. Ако не престанете, ще ви пребием с камъни и ще ви сполети от нас болезнено мъчение.”
19.  Рекоха: “Злочестието ви е от самите вас. Нима да ви се напомня [е злочестие]? Вие сте престъпващи хора.”
20.  И дойде мъж от другия край на града ­ устремен. Рече: “О, народе мой, последвайте пратениците!
21.  Последвайте онези, които не търсят отплата от вас и са на правия път!
22.  И защо да не служа на Онзи, Който ме е сътворил и при Когото ще бъдете върнати?
23.  Нима ще приема други богове, а не Него? Ако Всемилостивия поиска да ме сполети беда, тяхното застъпничество не ще ме избави от нищо и не ще ме спасят.
24.  Тогава ще съм в явна заблуда.
25.  Аз повярвах във вашия Господ [о, пратеници], чуйте ме!”
(След тези думи хората, пред които проповядвал, го убили с камъни и, умирайки, той чул цитираните по-долу слова.)
26.  Речено му бе: “Влез в Рая!” Рече: “Ах, да знаеше моят народ
27.  как ме опрости моят Господ и ме стори от удостоените!”
28.  И не изпратихме срещу народа му след него войнство от небето. Нямаше [нужда] да изпратим.
29.  Бе само един Вик и ето ги ­ изпепелени!
30.  О, горко на рабите! Не идва при тях пратеник, без да се подиграят с него.
31.  Не виждат ли колко поколения преди тях погубихме? Те не ще се завърнат при тях.
32.  А всички при Нас ще бъдат доведени.
33.  И мъртвата земя е знамение за тях. Ние я съживяваме и изваждаме от нея зърно, от което ядат.
34.  И създаваме там градини с палми и грозде, и сторваме там да бликнат извори,
35.  за да ядат от техните плодове и от онова, което със своите ръце придобиват. Не ще ли бъдат признателни?
36.  Пречист е Онзи, Който сътвори  по двойки всичко от онова, което земята ражда, и от тях самите, и от онова, което не знаят!
37.  И нощта е знамение за тях. Ние отделяме от нея деня и ето ги ­ в мрак!
38.  И слънцето е устремено към своето местопребивание. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия.
39.  И на луната отредихме фази, докато заприлича на изсъхнала палмова клонка.
40.  Нито слънцето може да настигне луната, нито нощта да изпревари деня. Всички по своя орбита плават.
41.  И знамение за тях е, че пренесохме бащите им [с Нух] в натоварения Ковчег.
42.  И създадохме за тях негови подобия, на които се возят.
43.  И ако пожелаем, ще ги издавим и нито ще имат избавител, нито ще бъдат спасени,
44.  освен по милост от Нас и за временна наслада.
45.  И когато им се рече: “Бойте се от онова, което е било преди вас и от онова, което ще бъде след вас [в Съдния ден], за да бъдете помилвани!”,
46.  и всякога, щом дойде при тях знамение от знаменията на техния Господ, те се отдръпват.
47.  И когато им се рече: “Раздавайте от онова, което Аллах ви е дал!”, неверниците казват на вярващите: “Нима да храним онзи, когото, ако Аллах пожелае, би го нахранил? Вие сте в явна заблуда.”
48.  И казват: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, ако говорите истината?”
49.  Очаква ги само един Вик, който ще ги сграбчи, както спорят.
50.  И не ще съумеят нито да се разпоредят, нито при семействата си да се завърнат.
51.  И ще се протръби с Рога, и ето ги ­ от гробовете към своя Господ се втурват!
52.  Ще рекат: “О, горко ни! Кой ни възкреси от нашите гробове?” [Ще им се каже:] “Това е, което Всемилостивия обеща, и пратениците говореха истината.”
53.  Ще е само един Вик и ето ги ­ всички при Нас доведени!
54.  Днес никой не ще бъде угнетен с нищо и ще ви се въздаде само за онова, което сте вършили.
55.  Обитателите на Рая Днес ще са заети с наслади.
56.  Те и съпругите им ще са на сянка, облегнати на престоли.
57.  Там ще имат плодове и ще имат, каквото пожелаят.
58.  [И ще им се каже:] “Мир!” ­ Слово от милосърдния Господ.
59.  Отделете се Днес, о, престъпници!
60.  Не ви ли повелих, о, синове на Адам, да не служите на сатаната? Той е ваш явен враг.
61.  А на Мен да служите! Това е правият път.
62.  Заблуди той много народи сред вас. Не сте ли проумели?
63.  Това е Адът, който ви бе обещан.
64.  Горете Днес в него, защото бяхте неверници!
65.  Днес ще запечатаме устата им и ще Ни говорят ръцете им, и ще свидетелстват краката им какво са придобили.
66.  И ако пожелаехме, щяхме да ги ослепим и щяха да се блъскат по пътя. Как тогава биха виждали?
67.  И ако пожелаехме, на място щяхме да променим вида им и нямаше да могат нито да вървят напред, нито да се връщат.
68.  И на когото дадем дълголетие, преобръщаме неговата природа. Нима не проумяват?
69.  [Мухаммад] нито го научихме на поезия, нито му подобава. Това [на което го научихме] е само напомняне и ясен Коран,
70.  за да предупреди онзи, който е жив, и да се сбъдне Словото спрямо неверниците.
71.  Нима не виждат, че измежду онова, което Ние сътворихме за тях, създадохме добитък, а те го владеят?
72.  И им го подчинихме ­ от него са ездитните им животни и от него ядат.
73.  И от него имат други облаги, и за пиене. Не ще ли бъдат признателни?
74.  И вместо Аллах приеха други богове, за да им се помогне.
75.  Не могат те да им помогнат и срещу тях ще бъдат войнство, което ще бъде доведено [в Съдния ден].
76.  И да не те наскърбяват словата им! Ние най-добре знаем какво спотайват и какво разкриват.
77.  Не вижда ли човекът, че Ние го сътворихме от частица сперма? А ето го ­ явен противник!
78.  И дава той пример на Нас, а своето сътворяване забравя. И казва: “Кой ще съживи костите, след като станат на пръст?”
79.  Кажи: “Ще ги съживи Онзи, Който ги сътвори първия път. Той знае всичко как се сътворява.
80.  Онзи, Който стори за вас огън от зеленото дърво и ето ви ­от него палите!”
81.  А нима Онзи, Който сътвори небесата и земята, не е способен да сътвори подобни [хора]? Да! Той е Всетворящия, Всезнаещия.
82.  Повелята Му, когато желае нещо, е само да му каже: “Бъди!” И то става.
83.  Пречист е Онзи, в Чиито Ръце е владението на всяко нещо и при Когото ще бъдете върнати! • Транслитерацията на цялата сура Йа-Син от арабския текст, ще откриете тук...


В имeто на Аллах Всемилостивия, Милосърдния!
Тази сура била низпослана в Мека, състои се от 83 аят. Започва с две букви от арабската азбука, следва клетва в Премъдрия Коран за това, че Мухаммад, салаллаху алайи уа саллам, е един от посланиците на Аллах, който е на правия път, показан от Корана, в Откровението, което му е низпослано от Аллах Превеликия и Всемилосърдния, за да може да призовава народа си. Сурата говори за тези, които не искали да слущат и отричали призивите и не повярвали. Нима увещанието е полезно само за онези, които слушат и приемат напомнянето и се боят от Аллах Всемилостивия? В сурата се указва това, че Аллах възкресява мъртвите и държи сметка за делата на работе Си. Също така Аллах разказва на меканските неверници притчата за борбата между вярващите, призоваващите към Аллах и неверниците, оспорващи призива към Исляма, и показва резултата за деянията на всяка една от тези групи.
В сурата се привеждат и доказателства за мощта на Аллах и тези доказателства водят до вяра и страх пред Неговото наказание, което ще ни застигне в Деня, когато на всяка душа ще бъде въздадено според извършеното от нея.
Тези, които ще влязат в Рая, ще се наслаждават на пребиваването си в райските градини и ще се радват, ще имат всичко, което пожелаят. А онези, които ще бъдат на изгнание в Ада, устата им ще бъдат запоечатани, ще говорят части от телата им. Ако Аллах пожелае, може да промени облика им.
Нима Аллах не е Този, който може да замени силата в слабост и ума – в малоумие, Този, които дава живот.
Аллах е защитил Своя пророк от илюзии, мистика и забрава и не го е карал да съчинява стихове. Не му подобава това.
Наистина Мухаммад салаллаху алайи уа саллам, бил пратен с Откровението – с ясния Коран, основан на логика, дадена от Аллах.
Аллах подчинил животните на хората – да ги ползват за придвижване.
Без да взимат предвид милостта и благослова от Аллах към рабите в техен интерес, те Му приписват съдружници, измислени безпомощни богове.
В края на сурата се обръща внимание на сътворяването на човека от Аллах от кал.
Аллах е Този, който е създал света, огъня и зелените дървета, небесата и земята, който е способен да съживи и изпепелените кости.
Когато пожелае нещо, Той само произнася „Бъди!” и творението става.
Слава на Аллах, Всевишния Владетел, в чиито ръце е властта над всичко и при Който ще се завърнем!


 • „Сърцето на Коран е сура Йа-син. Който го чете за задоволството на Аллах с надеждата да получи наградата си на другия свят, Аллах ще го опрости.* Четете го и на умрелите ви.**” 
  (Абу Дауд, Дженаиз 20)

 • Разяснения:
  *Опрощават се само малките грехове. За големите грехове човек трябва да направи тауба, спазвайки принципите на тауба.
 • **Тук трябва много да се внимава с ниета (намерението). Не бива да се казва: “чета този Коран за еди кой си умрял”, а „Чета това за задоволството на Аллах и моля Аллах да изпрати сауаба от това добро дело на еди кой си”. Ако е курбан или се дава нещо, пак трябва да е с намерение за Аллах, а наградата Аллах да я изпрати на еди кого си.

1 коментар:

 1. ,,Четете го и на умрелите ви **,,-според хадиса Я Син се чете на УМИРАЩИТЕ,не на вече умрелите,защото ако Аллах позволи мъртавците да я чуят,хич няма да им стане по-добре.Аллаху Алам.

  ОтговорИзтриване

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации