петък, 24 декември 2010 г.

ГОЛЕМИТЕ ПРИЗНАЦИ НА СЪДНИЯ ДЕН

       Тези признаци са десет и нито един от тях още не се е появил.
От Хузейфа Ибн Усайд се предава: 
 اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر ، فقال : ما تذاكرون ؟ قالوا : نذكر الساعة . قال : إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات : فذكر الدخان والدجال ، والدابة ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ، ويأجوج ومأجوج ، وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 
      
“Веднъж, когато беседвахме, нас ни видя Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи уа саллам, и попита: "Какво обсъждате?". Хората казаха: “Говорим за Часа.” Тогава той каза: "Наистина, той няма да настъпи, докато вие не видите десетте негови признака." И той салляллаху алейхи уа салламспомена появата на “дима”, идването на “Даджал”, появата на  животното “Даббетульард”, изгрева на слънцето от запад, и спускането на Иса Ибн Мариям алейхи-с-салям, (нашествието) на Яджудж и Маджудж, и трите колапса (катаклизми) на Изток, на Запад и на Арабския полуостров. И накрая той салляллаху алейхи уа саллам, спомена за огъня, който ще изригне от Йемен и ще подкара хората към мегдана “Махшер” мястото на сбора.”
Този хадис е сведен от Муслим (2901)

В някои други хадиси, които ще разгледаме по-надолу, се споменава също така и появата на Махди, разрушението на Кааба и възнесението на Корана от земята на небето.

       Повечето от изследователите смятат, че към десетте големи признаци на Съдния Час се отнасят тези три признака, а така също и признаците, изброени в хадиса предаден от Хузейфа, с изключение на трите колапса (катаклизми). И въпреки, че те също се отнасят към предзнаменованието на Съдния Час, което не предизвиква никакви съмнения и се потвърждава от текста на хадиса, то те ще се случат до появата на десетте големи признаци, бивайки техни предшественици. В полза на това мнение свидетелства друга версия на хадиса от Хузейфа Ибн Усайд, предадена от Муслим (2901). В нея се подчертава, че колапсите (катаклизмите) ще предшестват останалите признаци, защото Пратеникът на Аллах 
салляллаху алейхи уа саллам, е казал:

 إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال
       "Наистина, Съдния Час няма да настъпи, докато не се появят десет признака: колапса на Изток, колапса на Запад, колапса на Арабския полуостров, появата на дима и появата на Деджал …"
Този хадис е сведен от Муслим(2901)
 В продължението на хадиса се изброяват и останалите признаци. Ал-Куртуби е казал: “Съгласно тази версия, първи от признаците са трите колапса. Единият от тях вече се е случил през живота на Пророка салляллаху алейхи уа саллам. За това е съобщил Ибн Уахб.”
Нататък ние ще обсъдим подробно тези десет признака заедно с техните доказателства.

       Първият признак
Появата на Махди. Това е мъж от потомците на внука на Пророка салляллаху алейхи уа саллам, Хасан Ибн Али. Той ще се появи, когато на Земята ще господства тиранията и несправедливостта и ще донесе справедливост и безпристрастие. Неговите имена ще съвпадат с имената на Пророка салляллаху алейхи уа саллам. За това се съобщава в хадис на Абдуллах Ибн Масуд, в който Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи уа саллам, е казал:

 لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي ، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما 
       "Краят на света няма да настъпи, докато над арабите не се възцари мъж от членовете на моето семейство, името му и името на баща му ще съвпадат с моето име и името на баща ми. Той ще изпълни Земята със справедливост и безпристрастие, въпреки че преди него тя е била пълна с тирания и несправедливост."

Този хадис е сведен от Абу Дауд “Сунан Абу Дауд” (4282), “Сунан ат-Тирмизи” (2230). Тук текста на хадиса е приведен според версията на Абу Дауд. Ат-Тирмизи го е определил като надежден и достоверен.
       
         Вторият признак. 

Пришествието на Даджал. Това е мъж от човешкия род, който ще се появи преди да настъпи края на света и ще стане изкушение за много хора. Всевишният Аллах ще му позволи да извършва свръхестествени неща и той ще се провъзгласи за бог. Тази лъжа обаче ще е очевидна за правоверните. Той ще може да влиза във всички градове освен в Мекка и Медина. Ще има огън и градина, но в действителност неговият огън ще се окаже градина, а градината ще се окаже огън. За неговото пришествие свидетелстват достоверни предания, едно от които е хадиса на Абдуллах Ибн Амр Ибн ал-Ас, в който се съобщава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи уа саллам, е казал:

 يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه
       
аджал ще се появи сред моите последователи и ще бъде сред тях 40…но аз не знам дали това ще бъдат 40 дни, 40 месеца или 40 години. След това Аллах ще изпрати Иса Ибн Мариям, който на външност много прилича на Уруа Ибн Масуд. Той ще го търси (Даджал) и ще го убие …"

Този хадис е сведен от Муслим в Сахих Муслим (2940).
       В хадис от Абдуллах Ибн Омар радияллаху анхума, се предава:

قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال :  إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور ، وأن الله ليس بأعور 
        

Веднъж Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи уа саллам, застана сред хората, възхвали Аллах с достойни слова и започна да разказва за Даджал. Каза: "Аз ви предупреждавам за него и няма пророк, който да не е предупредил за него своя народ. Дори Нух е предупредил за него своите съплеменници.  Но аз ще ви кажа за него това, което никой от пророците не е казвал на своите съплеменници. Знайте, че Даджал има само едно око, а Аллах не е едноок." 
Този хадис е сведен от ал-Бухари в Сахих ал-Бухари (3057), и Муслим в Сахих Муслим (169). Тук е представен текста на хадиса според версията сведена от ал-Бухари.


       Третият признак. 
Спускането на Иса Ибн Мариям. Той ще се спусне от небето на Земята и ще стане справедлив управник. Ще изпотроши кръстовете, ще избие свинете и ще унищожи Даджал, което се потвърждава чрез текстове от Свещения Коран и Благородната Сунна. По този повод в Свещения Коран е казано: 
 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ

      Наистина, той [Иса] е предзнаменование за Часа. /43:61/ 

       Много тълкуватели смятат, че този айет указва за спускането на Иса, което се потвърждава от изказването на Ибн Аббас радияллаху анху. В ал-Муснад на имам  Ахм
ад, се привежда следният коментар на Ибн Аббас радияллаху анху, към този айет: "Става дума за пришествието на Иса Ибн Мариям преди да настъпи Деня Къяма"

Този хадис е сведен от Ахмад в ал-Муснад (1/318).

Освен това спускането на Иса алейхисселям, се потвърждава и от достоверни хадиси сведени в сборниците Сахих на ал-Бухари и Муслим. От Абу Хурейра радияллаху анху, се предава, че Пратеникът на Аллах 
салляллаху алейхи уа саллам, е казал:


والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها 
       "Кълна се в Онзи, в Чиято Ръка се намира моята душа! Скоро ще се спусне при вас сина на Мериям, за да управлява според справедливостта. Той ще счупи кръста, и ще убие свинята, ще отмени (премахне) данъка джизие, и богатствата ще бъдат толкова много, че никой няма да приема подаяние, а един земен поклон седжде ще бъде по-добро от земния свят с всичко, което е в него"

Този хадис е сведен от ал-Бухари в Сахих ал-Бухари (2222) и Муслим в Сахих Муслим (155). Тук е представен текста на хадиса според версията сведена от Муслим.


       Четвъртият признак
Нашествието на племената Яджудж и Маджудж. Това са многочислени народи, с които никой не може да се сражава. Съществува мнение, че те се явяват потомци на един от синовете на Нух алейхисселям, Яфет. За тяхното нашествие също така свидетелства и Свещения Коран. Всевишният Аллах е казал:
 حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ * وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا
   
Докато не се разруши [преградата] на Яджудж и Маджудж, които от всеки склон ще се втурнат. Тогава ще е наближило истинното обещание. И с втрещени погледи неверниците ще кажат: "О, горко ни! Ние бяхме нехайни към това! Наистина, бяхме угнетители." /21:96-97/


В хадис е казано:      
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم دخل عليها يوما فزعا يقول : « لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه " وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها » . . " صحيح البخاري  وصحيح مسلم 
      

Предава се от Зайнаб Бинт Джахш, как веднъж Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи уа саллам, влязъл при нея изплашен и казал: "Няма друг бог (достоен за поклонение), освен Аллах! Горко им на арабите, злото вече се е доближило до тях! В отпушеният насип на Яджудж и Маджудж се е появило ето такова отверстие". След това той съединил палеца и показалеца на двете си ръце и образувал кръг.
Този хадис е сведен от ал-Бухари в Сахих ал-Бухари (3346), и Муслим в Сахих Муслим (2880).


       Петият признак. 
Разрушение Кааба и разграбване на нейните украшения. В Благородната Сунна се съдържат достоверни хадиси за това, че Кааба ще бъде разрушена от късокрак етиопец. От Абу Хурейра, радияллаху анху, се предава, че Пратеникът на Аллах, салляллаху алейхи уа саллам, е казал:
 يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة
       "Кааба ще бъде разрушена от късокрак етиопец." 

Този хадис е сведен от ал-Бухари в Сахих ал-Бухари (1591), и Муслим в Сахих Муслим (2909).

От Абдуллах Ибн Амр Ибн ал-Ас се предава, че Пратеникът на Аллах
, салляллаху алейхи уа саллам, е казал:


يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ، ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها ، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله 
       "Късокрак етиопец ще разруши Кааба. Той ще разграби нейните украшения и ще оголи нейните стени. Аз все едно го виждам пред себе си: плешив, кривокрак. Той ще я разруши с кирка и лопата." 

Този хадис е сведен от Ахмед в ал-Муснад (2/220).


       Шестият признак. 
Появата на дима. Свещения Коран и Благородната Сунна свидетелстват, че преди да настъпи Края на света от небето ще се спусне гъст дим, който ще обвие всички хора. 
Всевишният Аллах е казал:


فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ * يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ 
      

Изчакай Деня, в който небето ще донесе явен дим! Той ще обгърне хората. Това е едно мъчително наказание. /44:10-11/
       
       Към доказателствата от Сунната се отнася вече споменатия по-рано от нас хадис на Хузейфа Ибн Усайд за това, че Пратеникът на Аллах
, салляллаху алейхи уа саллам, е казал:


إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة 
     "Наистина, той няма да настъпи, докато вие не видите десетте негови признака." И в това число той
, салляллаху алейхи уа саллам, спомена появата на "дима", идването на Даджал, появата от земята на животното Даббетульард.

Този хадис е сведен от Муслим (2901)


       Седмият признак. 
Изчезването на Свещения Коран от Земята и възнасянето му на небето. Свещения Коран ще бъде възнесен на небето, след което няма да остане нито един айет нито на хартия, нито в сърцата на хората, което се потвърждава чрез свидетелства от Сунната. Хузейфа е предал, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи уа саллам, е казал:

 يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية 
       "Ислямът ще изчезне, както се изтърква бродерията върху дреха и хората няма да знаят нищо за говеенето, намаза и жертвоприношенията (курбаните). В една от нощите Книгата на Великия и Всемогъщ Аллах ще бъде вдигнат
а и на земята няма да остане нито един айет от него…". 

Този хадис е сведен Ибн Маджа в неговия сборник Сунан (4049); от ал-Хаким в Мустадрак ал-Хаким (4/473). Ал-Хаким го е определил като достоверен сахих съгласно изискванията на Муслим и с него се е съгласил аз-Захаби.
       
Осмият признак. 
Изгрева на слънцето от запад. Това знамение също се потвърждава от Свещения Коран и Благородната Сунна. Всевишният Аллах е казал:

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا

      
В деня, когато се явят някои от знаменията на твоя Повелител, не ще помогне вярата на душа, която преди не е вярвала или не е придобила благо в своята вяра. /6:158/       
      

Много тълкуватели на Свещения Коран смятат, че тук под знаменията на твоя Повелител се подразбират именно, изгрева на слънцето от запад. След като е споменал мненията на тълкувателите, ат-Табари по повод на този айет е казал следното: "Най-правилното мнение по този въпрос, потвърдено от изказванията на Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи уа саллам, се състои в това, че то ще се случи след като слънцето изгрее от запад."
Тафсир Ибн Джарир (8/97).

От Абу Хурейра радияллаху анху,се предава, че Пратеникът на Аллах 
салляллаху алейхи уа саллам, е казал:


لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا 
       "Часът няма да настъпи, докато слънцето не изгрее от запад. Когато то изгрее оттам, и хората видят това, те всички ще повярват. Тогава обаче вярата вече няма да донесе полза на душата, ако тя не е повярвала преди или не е спечелила благодарение на своята вяра добро." 

Този хадис е сведен от ал-Бухари в сборника Сахих ал-Бухари (4636), и от Муслим в Сахих Муслим (157).


       Деветият признак. 
Появата от земята на животното Даббетульард. Това ще бъде огромно животно. Казват, че дължината му ще е 60 лакътя. То ще има крайници, и ще бъде покрито с вълна. Съществува мнение, че отделни части на неговото тяло ще приличат на части от телата на различни животни. Появата на такова животно преди да настъпи Часа, се потвърждава с текстове от Свещения Коран и Благородната Сунна.
       Всевишният Аллах е казал:


وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ

      И когато се сбъдне за тях Словото, ще им извадим Ние от земята едно животно да им проговори, че хората не са се убедили в Нашите знамения. /27:82/

От Абу Хурейра радияллаху анху, се предава, че Пратеникът на Аллах 
салляллаху алейхи уа саллам, е казал:


ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا ، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض 
       "Когато се появят трите признака, вярата вече няма да донесе полза на душата, ако тя не е повярвала преди или не е спечелила благодарение на своята вяра добро. Това са изгрева на слънцето от запад, появата на Д
аджал, и на Даббетульард."

Този хадис е сведен от Муслим в Сахих Муслим (158).

   От Абу Умама радияллаху анху, се предава, че Пратеникът на Аллах 
салляллаху алейхи уа саллам, е казал:


تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته فيقول : من أحد المخطمين 
       "Когато излезе животното (Даббетульард), то ще сложи клеймо (ще жигоса) върху
носовете на хората. След това ще мине много време, и те ще се разпръснат сред вас толкова много, че един мъж ще купи камила, и когато го попитат: "От кой си купил тази камила?", той ще отговори: "От (жигосан) един върху, чиито носове има клеймо."

'Този хадис е сведен от Ахмад в ал-Муснад (5/268).
Като веригата от разказвачи на хадиса е призната за достоверна сахих от ал-Хайсами и други.
       
Десетият признак. 
Изригването на огромен огън. Той ще се появи на повърхността в Аден, Йемен и ще започне да подкарва хората към мястото на сбора Махшер и това ще бъде последното от големите предизвестия за настъпването на Последния Час и края на света. Този признак е намерил своето потвърждение в Сунната и в частност в споменатия от Хузейфа Ибн Усайд. В хадиса се казва:

وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 
      "И накрая той
, салляллаху алейхи уа саллам, спомена за огъня, който ще изригне от Йемен и ще подкара хората към мегдана “Махшер” мястото на сбора."

Този хадис е сведен от Муслим (2901)


В друга версия на хадиса се казва:

ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس 
       "…огънят, който ще изригне от ямите в Аден Йемен и ще накара хората да се изселят от там…"

       Тези признаци са най-важните предзнаменования на Последния Час. Те ще се появят малко преди да настъпи края на света, и по волята на Аллах веднага след тях ще настъпи Съдния Час. От казаното в хадисите е известно, че тези признаци ще следват подред един след друг, подобно на маниста от огърлица, и веднага след появата на един от тях ще последват всички останали. В ал-Аусат ат-Табарани е предал с думи от Абу Хурейра радияллаху анху, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи уа саллам, е казал:

خروج الآيات بعضها على إثر بعض ، يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام 
       “Знаменията ще последват  едно след друго, така както следват една след друга м
ънистата на огърлица.”

Този хадис е сведен от ат-Табарани в ал-Мааджум ал-Аусат (4283).


източник: Нур.бг

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации