вторник, 7 декември 2010 г.

„Себелюбието и желанието за изява”-проява на слаба вяра.


„Себелюбието и желанието за изява”-проява на слаба вяра.

– Властолюбие и водачество (лидерство), без да осъзнава отговорността и опасността, които произтичат от тази власт. За това е предупредил Пратеника на Аллах с.а.с., с думите си: Вие ще се стремите към властта да господствате и в Съдния ден ще се разкайвате за това. Добра е кърмачката, и лоша е тази, която отбива кърмачето.”(1) Думите„добра е кърмачката” се отнасят за началния период на господството, когато човек получи властта да управлява, защото тогава тя носи пари, високо положение и облаги. Думите му: „лоша е тази, която отбива кърмачето”, се отнасят за края на господството, защото този период е изпълнен с убийства, интриги за премахване на врага и поемане на последиците от управлението в Съдния ден.

 Пратеника на Аллах с.а.с. е казал: Ако желаете, ще ви известя за властта и какво представлява тя: първоначално е упрек (за вина и отговорност), после е съжаление, а накрая е мъчението вСъдния ден. Освен за онзи, който е справедлив.” (2) Ако чрез властта човек изпълнява своя дълг и поема отговорност за неща, в които няма по-добър от него, и заедно с това полага усилия, дава съвет и е справедлив, както е сторил Юсуф, алейхисселям, то тогава ще кажем: „Да, той върши добро и проявява благородство!” Но в повечето случаи господството е неутолимо желание за лидерство, стремеж да се измести по-добрия, непризнаване правата на другите, присвояване и монопол на позицията, от която може да се повелява и забранява.

– Човекът със слаба вяра обича да оглавява събранията и да застава на почетното място, да си присвоява думата, да налага на другите своето мнение, желае да го слушат и да командва, за подобни прояви ни е предупредил Пратеника на Аллах, саллaллаху алейхи уa сaллaм, с думите си: Бойте се от тези кланици!” (т.е. от почетните места). (3)

Слабоверецът е, който обича хората да му стават на крака, когато той влиза при тях, като по този начин задоволява жаждата за величие на болната си душа. Пратеника на Аллах, саллaллаху алейхи уa сaллaм, е рекъл: Който се радва, когато рабите на Аллах му стават на крака, да се подготви за дом от Огън.” (4) Затова когато Муауия влязъл при Ибн аз-Зубайр и Ибн Амир, Ибн Амир станал на крака, а Ибн аз-Зубайр продължил да седи, (според една версия на хадиса, той бил по-улегнал от двамата). 

Тогава Муауия рекъл на Ибн Амир: Седни, защото съм чувал Пратеника на Аллах да казва: „Който обича хората да му стават на крака, да се подготви за дом от Огън.”( 5) Подобни хора се разгневяват, дори когато се спазва сунната, според която предимство има намиращият се вдясно. И ако такъв човек влезе някъде, където са се събрали хора, за него няма покой, докато някой не стане и не му отстъпи място да седне, въпреки че Пратеника, алейхисселям, е забранил да се прави това с думите: Никой да не вдига друг от мястото му, за да седне на него.”( 6)


1. Предаден от ал-Бухари под номер 6729. 
2. Разказан от ат-Таберани в „Големия речник на ат-Таберани” („Муаджам ат-Таберани ал-Кабир”)17/72. В „Сахихул-Джамиа” е под номер 1420. 
3. Предаден от ал-Байхаки, 2/439. В „Сахихул-Джамиа” хадисът е под номер 120. 
4. Разказан от ал-Бухари в „ал-Адабул-Муфрад 977”, вж. също „ас-Силсилатус-Сахиха”, 357.
5. Разказан от Абу Дауд, под номер 5229 и от ал-Бухари в „ал-Адабул-Муфрад 977”. В „ас-Силсилатус-Сахиха” този хадис е под номер 357. 
6. Предадено от ал-Бухари - „Фатх”, 11/62

Аллах да ни пази от себелюбието и горделивостта!
Аллах да е доволен от сестра Рафика!
изт. тук...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации