сряда, 19 януари 2011 г.

Йеджудж и Меджудж

[от книгата "Началото и краят" (Ал-бидайа уа-н-нихайа) на имам Ибн Касир]

Аллах Та’аля е казал: 
„Рекоха: “О, Зу-л-Карнейн, Йаджудж и Маджудж пакостят по земята. Да ти сторим ли налог, та да направиш между нас и тях преграда?” Рече: “Онова, с което ме укрепи моят Господар, е по-добро. Помогнете ми със сила и ще направя между вас и тях здрава стена! Носете ми железни късове, додето се изравни между двата склона!” Рече: “Раздухвайте!” Когато ги превърна в огън, рече: “Донесете ми да излея върху тях разтопена мед!” И [Йаджудж и Маджудж] нито можаха да я изкатерят, нито можаха да я пробият. Рече [Зу-л-Карнейн]: “Това е милост от моя Господар, но когато дойде обещаното от моя Господар, Той ще я превърне в руини. Обещанието на моя Господар е истинно.” 
(ал-Кахф, 18:94-98)
„Когато бъдат пуснати [племената] Йеджудж и Меджудж, които от всеки склон ще се втурнат…” 
(ал-Анбия, 21:96)

Без съмнение Йаджудж и Маджудж са от потомството на Адам (алейхисселям). Доказателство за това е хадис, записан в двата сборника „Сахих” и предаден от ал-Амеш, от Абу Салих, от Абу Саид ал-Худри, който предава, че Пратеника на Аллах (саллаллаху алейхи уа саллам) е казал:
„Аллах ще рече в Деня на съживяването: „О, Адам!” Адам (алейхисселям) ще отговори: „Отзовах Ти се и всичко добро е в Твое владение!” Аллах ще рече: „Доведи обитателите на Огъня от твоето потомство!” Адам ще рече: „О, Господарю, колко са обитателите на Огъня?” Аллах ще отговори: „От всеки хиляда души, деветстотин деветдесет и девет са за Огъня, а един е за Дженнета.” По онова време косите на децата ще побелеят, бременните жени ще пометнат и хората ще бъдат като пияни, но няма да са пияни, а мъчението на Аллах ще бъде ужасяващо.” Попитаха: „O, Пратенико на Аллах, кой ще бъде онзи един?” Пратеника на Аллах (саллаллаху алейхи уа саллам) каза: „Радвайте се на благата вест! Един ще бъде от вас, а хиляда ще бъдат от Йаджудж и Маджудж!”

Пророкът (саллаллаху алейхи уа саллам) каза още: „Кълна се в Онзи, в Чието владение е моят живот, очаквам вие да бъдете една четвърт от обитателите на Дженнета.” Ние извикахме: „Аллах е Най-Велик (Аллаху Акбар)!” Той каза: „Очаквам вие да бъдете една трета от обитателите на Дженнета.” Ние извикахме: „Аллах е Най-Велик!” Той каза: „Очаквам вие да бъдете половината от обитателите на Дженнета.” Ние извикахме: „Аллах е Най-Велик!” И той каза: „Вие (в сравнение с немюсюлманите), сте като черен косъм върху кожата на бял вол или като бял косъм върху кожата на черен вол (т.е. вашият брой е много малък в сравнение с техния).” 
(ал-Бухари и Муслим)

Този хадис показва многочислеността им и че те са много пъти повече от броя на цялото човечество. 

Те са от потомството на Нух (алейхисселям), тъй като Аллах Та’аля ни съобщава, че Нух (алейхисселям) Го призовал срещу хората на земята, казвайки: 
„И рече Нух: “Господарю мой, не оставяй по земята нито един неверник!” 
(Нух, 71:26)
И Аллах Та’аля е казал: „И спасихме него и обитателите на Ковчега.” 
(ал-АнкАбут, 29:15) 
„И сторихме неговите потомци да просъществуват.” 
(ас-Саффат, 37:77)

Това е в допълнение към хадиса, предаден в Ал-Муснад на имам Ахмад и в Ас-Сунан на Абу Дауд, в който се казва, че Нух (алейхисселям) имал трима синове: Сам, Хам и Яфес. Сам е бащата на арабите, Хам е бащата на Судан, а Яфес е бащата на тюрките. Йаджудж и Маджудж са част от тюрките, а те от монголите, които били силни и пакостели по земята. Някои учени твърдят, че Йаджудж и Маджудж са създадени от сперма от Адам (алейхисселям), която се смесила със земя, и следователно те не са от Хаууа. Но това мнение, поддържано от шейх Абу Закарийя ан-Науауи в неговото тълкувание на „Сахих Муслим”, както и от други учени, които са го обявили за слабо и странно, е твърде слабо. Защото няма никакви доказателства за него и освен това противоречи на ясния текст на Корана, че всички хора днес са потомци на Нух (алейхисселям). Други учени твърдят, че те имат различни форма и външен вид: някои от тях са високи като палми, други са прекалено ниски, а трети вземат едно от ушите си за постеля, а другото – за покривало. Въпреки това, всички тези твърдения са необосновани и не могат да устоят и на най-лекото опровержение. Правилното мнение е, че те са от потомството на Адам (алейхисселям) и че имат еднакви качества и форми. Пратеникът на Аллах (саллаллаху алейхи уа саллам) е казал: „Аллах създал Адам, като го направил висок 60 лакътя. Когато го създал, Той му рекъл: „Иди и поздрави онази група ангели и се вслушай в техния отговор, защото той ще бъде твоят поздрав и поздравът на твоето потомство.” Адам казал на ангелите: „Мирът да е над вас (ассаляму алейкум)!” Ангелите отговорили: „Мирът и милостта на Аллах да са над теб (ассаляму алайка уа рахматуллах)!” Така ангелите добавили към поздрава на Адам израза „и милостта на Аллах”. Всеки,  който влезе в Дженнета, ще прилича на Адам по външен вид. Хората намаляват на ръст след създаването на Адам.”
Ако бъде попитано: „Как по-горе споменатия хадис, който е всепризнат, може да означава, че те ще бъдат третирани като откуп за вярващите в Деня на съживяването и че ще влязат в Огъня, въпреки че не са им били изпратени пратеници, а Аллах Та’аля е казал: „И не наказвахме, докато не проводехме пратеник.” (ал-Исра, 17:15)?
Отговорът е, че те никога няма да бъдат наказани, докато не бъдат предупредени. Във връзка с това, ако са съществували преди времето на Мухаммед (саллаллаху алейхи уа саллам) и са били пратени пратеници при тях, тогава те са били предупредени. Но ако не са им били проводени пратеници, тогава те ще бъдат третирани като Хората на фитра и като онези, до които не е достигнал призив. 
От хадис, предаден от някои от сподвижниците на Пророка се вижда, че той е казал: „Тези и подобните на тях ще бъдат изпитани по пътищата на Съживяването. Който се подчини на призоваващия, ще влезе в Дженнета, а който се възпротиви, ще влезе в Огъня.” Въпреки това, изпитанието им нито налага тяхното спасение, нито противоречи на думите, че те ще влязат в огъня на Джехеннема. Защото Аллах Та’аля е разкрил на Своя Пророк (саллаллаху алейхи уа саллам), каквото Той е пожелал от Неведомото и така Той му е съобщил, че те ще бъдат сред обитателите на Джехеннема и че тяхната природа отрича Истината и подчинението пред нея, тъй като те няма да се подчинят на призоваващия чак до Съдния ден. Това показва, че те ще бъдат по-упорити в отхвърлянето на Истината, ако я познаваха в земния живот. По пътищата на Съживяването някои от онези, които са отричали Истината в земния живот, ще повярват в нея. Аллах Та’аля е казал: 
„Ако видиш как престъпниците свеждат глави пред своя Господар: “Господарю наш, видяхме и чухме! Върни ни, за да сторим праведни дела! Ние вече сме убедени.”
(ас-Саджда, 32:12)
Що се отнася до хадиса, посочващ, че Пратеника на Аллах (саллаллаху алейхи уа саллам) ги е приканил да приемат исляма в нощта на Исра, но те отказали, то това е измислен хадис, чийто автор е лъжецът Амр ибн ас-Субх.

Стената
Беше споменато, че Зу-л-Карнейн я е изградил от желязо и мед и я издигнал толкова високо, колкото са най-високите планини. Тази постройка няма равна на земята по отношение на височина и полза за човечеството. Имам ал-Бухари предава следния хадис:
„Един мъж каза на Пророка (саллаллаху алейхи уа саллам), че е видял Стената. Пророка (саллаллаху алейхи уа саллам) попита: „Как я видя?” Мъжът каза: „Видях я като раирани одежди.” Пророка (саллаллаху алейхи уа саллам) каза: „Видял си я като такава!”
В тълкуванието на Корана от Ибн Джарир е предаден малко по-различен разказ от Катада:
„Предадено ми бе, че един мъж е казал: „О, Пратенико на Аллах, виждал съм Стената на Йаджудж и Маджудж.” Пророка (саллаллаху алейхи уа саллам) каза: „Опиши ми я!” Мъжът каза: „Изглеждаше като раирани одежди с червени и черни ивици.” Пророка (саллаллаху алейхи уа саллам) каза: „Видял си я!”

Предадено е, че халифът ал-Уасик изпратил няколко пратеници с послания до различни царе, за да им позволят да пътуват от една страна до друга, докато стигнат до Стената и я видят. Когато се върнали при халифа, те му я описали и казали, че тя има огромна врата с много ключалки. Тя била много висока и здрава постройка и остатъците от строителните материали и инструментите се съхранявали в кула там. Освен това имало стражи, които я наблюдавали. Те добавили, че местоположението й е в североизточната част на земята. Казано е също, че земята им е много просторна, че се изхранват от земеделие и лов и че никой не знае броя им, освен Онзи, Който ги е създал.
Как можем да свържем думите на Аллах: „И [Йаджудж и Маджудж] нито можаха да я изкатерят, нито можаха да я пробият.” (ал-Кахф, 18:97) и пророческия хадис, предаден от имамите ал-Бухари и Муслим с първоизточник Майката на вярващите Зайнаб бинт Джахш (радийаллаху анха), в който се казва, че веднъж Пратеника на Аллах (саллаллаху алейхи уа саллам) дошъл уплашен при нея и казал:
„Няма друг бог освен Аллах! Горко на арабите, заради наближаваща опасност! В Стената на Йаджудж и Маджудж е бил направен отвор като този.” И той направил кръг с палеца и показалеца си. Зайнаб бинт Джехш (радийаллаху анха) казала: „О, Пратенико на Аллах, нима ще бъдем унищожени, въпреки че сред нас има праведници?” Той казал: „Да, когато броят на лошите хора се увеличи.”
В друго предание Пророка (саллаллаху алейхи уа саллам) е казал: „Аллах е направил отвор в Стената на Йаджудж и Маджудж като този.” И той показал с ръката си.
Отговорът е, че това означава едно от следните две неща. Първото е, че това е знак за отварянето на вратите на злото и смута и следователно това е просто пример за нас. Според другото мнение айетът има буквално значение: 
„И [Йаджудж и Маджудж] нито можаха да я изкатерят, нито можаха да я пробият.”, т.е. по тяхно време, тъй като изречението е в минало време. Това е факт, който не изключва възможността това да се случи в бъдеще с позволението на Аллах. В друг хадис, предаден от имам Ахмад в Муснад, Пратеникът на Аллах (саллаллаху алейхи уа саллам) е казал:
„Йаджудж и Маджудж прокопават Стената всеки ден, докато не видят слънчевите лъчи през нея. Тогава техният водач им казва: „Върнете се и ще довършите утре.” На следващия ден я намират по-здрава и от преди. Когато определеното време настъпи и Аллах пожелае да ги изпрати срещу човечеството, те ще я прокопаят, докато не видят слънчевите лъчи през нея и техният водач ще им каже: „Върнете се и ще довършите утре, ако Аллах е пожелал (иншаАллах).” На следващия ден тя ще бъде както са я оставили предишния ден, ще я прокопаят и ще излязат срещу човечеството. Те ще изпият всички води (покрай които минат). Хората ще се крият в крепости. Йаджудж и Маджудж ще изстрелят стрели към небето и когато те се върнат при тях, оцветени сякаш от кръв, ще кажат: „Ние победихме обитателите на земята и обитателите на небето.” Тогава Аллах Та’аля ще изпрати срещу тях червеи по вратовете им, които ще ги убият всичките.” Пратеника на Аллах (саллаллаху алейхи уа саллам) е казал: „Кълна се в Онзи, в Чието владение е душата на Мухаммед! Тварите по земята ще надебелеят и ще бъдат благодарни, заради изяждането на месото и кръвта им.” Имам Ахмад е предал този хадис от Хасан ибн Муса, от Суфян, от Катада. Ат-Тирмизи е предал същия хадис от Абу Ауана, от Катада и е казал, че това е странен хадис, достигнал до нас само по тази верига от разказвачи.превод Хамди Юмер

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации