вторник, 4 януари 2011 г.

Важността на сура ал-Ихлас (Коран: ном. 112)Сура 112 от Корана се нарича ал-Ихлас, което в литературата означава искреност или чистота. Използува се, когато става дума за чистотата на вярата, незамърсена от многобожие, а само искрено служене на Аллах Единствения, Който няма съдружници. Отнася се за най-категоричното условие, че Аллах Е Един (ал-Ахад), единствения истински Бог. Показва, че Той е достатъчен сам на Себе си и отхвърля всяко твърдение, че Е роден от другиго или че има дете. Сурата завършва с потвърждаване на абсолютната уникалност на Аллах.

Имената на Аллах ал-Ахад и ал-Самад в Корана, се появяват само в една сура.
Много повече може да се каже за важността на тази кратка коранична сура. Пророк Мухаммад с.а.с. обикновено рецитирал сурата във втория ракат на сутрешната си молитва, както и по време на молитвата Уитр през нощта, също и в молитвата си при завършване на обиколката на Кааба.
ал-Ихлас е низпослана на Пророк Мухаммад с.а.с. по време на ранните дни на Исляма, когато мюсюлманите все още са живеели в Мекка. Един ден неверници от града го приближили и го поканили: „Е, покажи ни родословието на твоя Господ”.
След това Аллах низпослал четирите къси аят на сура ал-Ихлас:
Кажи: "Той е Аллах, Единствения
Аллах , Целта (на всички въжделения)
Нито е раждал, нито Е роден
и няма равен Нему.
[сура ал-Ихлас: 1-4]

Неверниците араби разбрали позицията на Исляма по този въпрос. Умира само роденото и онова, което е наследено от другите. Аллах не умира, нито Е завещал своята божественост някому, още повече, че по никакъв начин нищо не е сравнимо с Аллах.

Пророк Мухаммад с.а.с. е почитал сура
ал-Ихлас повече от всяка друга сура от Корана. Абу Хурайра р.а. предава следното:
Чух Пророка с.а.с. да казва на сподвижниците:
„Съберете се около мен, защото ще ви кажа една трета от Корана”.
Когато се събраха, той с.а.с. се приближи и изрецитира:
„Кажи: "Той е Аллах, Единствения, Аллах, Целта (на всички въжделения)
Нито е раждал, нито Е роден и няма равен Нему.”
После се прибра у дома си.

Сподвижниците започнаха да говорят помежду си и тогава някой каза:
„Мисля, че току що му беше низпослано от Небесата. Затова си тръгна”.
Тогава Пророкът с.а.с. се появи от ново и каза:
„Казах ви, че ще ви кажа една трета от Корана. Това наистина е една трета от Корана”.
[
Сахих Муслим (812)]

Има много причини за това сура ал-Ихлас да бъде приравнена на третина от Корана. Знаменията в Корана могат да се раздлят в три групи:
1. Разкази за миналото и бъдещи събития
2. Заповеди, забрани и други инструкции
3. Въпроси на вярата и религиозните обреди и вярвания.
Тази сура обхваща изцяло, макар и накратко, всички условия на Ислямската концепция за Бога, тя отговаря на въпросите за вярата. Също така приравняването й говори за нейната важност и вътрешна сила и въздействие.

Друг разказ от времето на Пророк Мумаххад с.а.с. илюстрира важността на тази сура:
„Мъж от Ансарите водеше молитвата им в джамията на Куба’ и всеки път започваше с Кул Хуа Аллаху Ахад докато я завърши, тогава след нея казваше друга сура. И това правеше на всеки рак’ат. Другарите му си говориха за това и му казаха:
„Започваш с тази сура и после решаваш, че не е достатъчно и рецитираш друга. Или казвай само нея или я остави и рецитирай нещо друго.“ 
Той отговорил: 
„Няма да го направя. Ако желаете, оставете ме да ви водя молитвата по този нaчин и аз ще го сторя. А ако не желаете, ще ви оставя.“ 
Те решили, че той е най-добрия от тях и не пожелали друг да води молитвата им. Когато Пророкът с.а.с. дошъл при тях, му разказали историята и той рекъл: 
„О, еди кой си, какво те кара да откажеш онова, което другарите са ти казали да направиш? Какво така те придържа към тази сура във всеки рак’а?“ Отговорил: „Обичам я“. Той с.а.с. казал: „Обичта ти към тази сура те въвежда в Рая“.

[
Сунан ал-Тирмиди (2901)]

В друго предание Пророк Мухаммад с.а.с. изпратил един мъж като водач на поход. По време на пътуването мъжът водел молитвата и винаги рецитирал ал-Ихлас. Когато всички се завърнали, казали на Пророка с.а.с. за случилото се, той отговорил да питат мъжа защо е постъпвал така. Отговора му бил:
Защото тя (сурата) описва Благодетелния и затова обичам да я рецитирам”.

Когато чул това, Пророк Мухаммад с.а.с казал:
Кажете на този човек, че Аллах го обича”.
[
Сахих ал-Бухари (7375) и Сахих Муслим (813)]

Ал-Ихлас е една от най-кратките сури в Корана, но е една от най-богатите и с най-дълбок смисъл. Тя е сурата, която отразява вярата на мюсюлманина в Аллах по изключително добър начин и затова се равнява на една-трета от Корана.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации