събота, 26 февруари 2011 г.

ЗАЩО МЮСЮЛМАНИТЕ СА РАЗДЕЛЕНИ

islam Pictures, Images and Photos
ЗАЩО МЮСЮЛМАНИТЕ СА РАЗДЕЛЕНИ НА СЕКТИ /  РАЗЛИЧНИ ШКОЛИ?

Въпрос:

Защо, след като мюсюлманите следват един единствен Коран, са разделени на толкова секти и школи?


Отговор:

1.  
Мюсюлманите трябва да са обединени

Факт е, че в днешно време мюсюлманите са разделени и трагедията е, че не всички части, на които са раздлени, следват Ислям. Исляма проповядва и благоприятства единство между мюсюлманите.
В Свещения Коран се казва:
И се привържете всички за въжето на Аллах, и не се разделяйте, и помнете благодатта на Аллах към вас, когато бяхте врагове, а Той помири сърцата ви и станахте братя чрез Неговата благодат!
                [Al-Qur’an 3:103]

Кое е въжето на Аллах, споменато в тази ая? Това е Свещеният Коран. Това е въжето на Аллах, което всеки мюсюлманин трябва да държи и то е, което свързва мюсюлманите. Има две ударения – на И се привържете всички за въжето на Аллах и наи не се разделяйте”.
Корана казва също:
"Подчинявайте се на Аллах и на Неговият Пратеник"
                [Al-Qur’an 4:59]

Всички мюсюлмани трябва да следват Корана, автентичните Хадиси и да не се разделят помежду си.

2.   
Сектите и отделните групировки са забранени в Исляма

В Свещения Коран се казва:
С онези, които разединиха своята религия и станаха на групи ­ ти [о, Мухаммад] нямаш нищо общо. Делото им принадлежи на Аллах. Той после ще ги извести какво са вършили.

           [Al-Qur’an 6:159]

Аллах субханаху уа та’ала казва в горната строфа, че човек трябва да се разграничи от онези, които разделят религията на секти и групи.  
Но когато някой пита мюсюлманин – Ти какъв си? – обикновения отговор е – Аз съм Сунни, или Аз съм Шиа. Някои наричат себе си Ханафи, Шафи, Малики или Ханбали. Други казват – Аз съм Деобанди.

3.   
Нашия Пророк е бил мюсюлманин

Някой може да попита мюсюлманин – Какъв е бил Пророкът? Ханафи или Шафи, или пък Ханбали, Малики?
Не – бил е мюсюлманин, както всички други пророци и пратеници на Аллах преди това.
Горното се споменава в третата сура, ая 52 на Корана – че Исус а.с. е бил мюсюлманин.
По-нататък, в ая 67 на същата сура се говори за Пророка Ибрахим а.с., че не е бил нито юдей, нито християнин, а мюсюлманин.

4.   
Корана казва да се наричаме мюсюлмани

a.       Ако някой постави въпрос на мюсюлманина „какъв си ти?”, трябва да се отговори: „Аз съм мюсюлманин, не Ханафи или Шафи”.  
В сура Фуссилат, ая 33 се казва:
И кой има по-хубаво слово от онзи, който зове към Аллах и върши праведни дела, и казва: “Аз съм отдаден!”               [Al-Qur’an 41:33]

Корана поставя заедно призоваването към Аллах и с други думи казва „Аз съм мюсюлманин”.
b.       Пророкът с.а.с.ни диктива писма за призоваване на немюсюлманските предводители към Исляма, като там той споменава думите от Корана, сура аАли Имран, 3:64:  

А отвърнат ли се, кажете: “Засвидетелствайте, че сме мюсюлмани!”
                [Al-Qur’an 3:64]

5.   
Уважение към всички учени в Исляма

Трябва да уважаваме всички велики учени в Исляма – четиримата Имами – Имам Абу Ханифа, Имам Шафи, Имам Ханбал и Имам Малик, Аллах да се смили над всички тях. Те са били велики учени и мюсюлмани и нека Аллах да ги възнагради за техния труд. Човек може да няма никакви възражения срещу гледна точка или изследване на Имам Абу Ханифа, Имам Шафи и пр. Но когато бъде запитан „Какъв си?”, трябва да отговори: „Аз съм мюсюлманин”.


Някой може да оспори, като цитира Хадис от Пророка с.а.с., Сунан Абу Дауд, ном. 4579, където се казва: „Моята умма ще бъде разделена на 73 секти”.


Хадисът просто съобщава предвиждането на Пророка с.а.с, че уммата ше се арздели на 73 части. Той не казва на мюсюлманите да се присъединяват към различните групи или да се разделят. Свещеният Коран повелява да не се разделяме – тези, които следват учението на Корана и Сахих Хадисите, които не участват в секти – това са мюсюлманите на Правия път.
Според Хадис на Тирмизи, ном. 171, Пророкът с.а.с. е казал: „Моята Умма ше се раздели на 73 части и всички от тях ще са в Огъня, освен една”. Сподвижниците попитали коя ще бъде тази група и той отговорил: „Тя ще е тази, в която сме аз и моите сподвижници”.


Свещеният Коран споменава в много строфи думите „Подчинявайте се на Аллах и на Неговият Пратеник". Истинският мюсюлманин следва само свещеният Коран и автентичните Хадиси – той трябва да е съгласен със становищата на учените, освен ако те противоречат на Корана и Хадисите. Ако учените са против Словото на Аллах или Сунната на Пророка с.а.с., тогава техните думи нищо не струват!


Ако всички мюсюлмани четяха Корана с разбиране и се придържаха към Сахих Хадисите, иншаАллах, повечето от тези различия щяха да се решат и ние щяхме да бъдем ЕДНА МЮСЮЛМАНСКА УММА.


източник: The Deen Show

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации