събота, 26 февруари 2011 г.

Човек ще получи ли награда, ако слуша Коран?


въпрос#: 
27259
отговор: 
5/22/2008
въпрос: 
Човек ще получи ли награда, ако слуша Коран?
Отговор: 
Бисмиллах-ир-Рахман-ир-Рахиим.


Предадено е, че Пророкът с.а.с. е рецитирал Коран много често и във всякакви положения, дори когато е почивал в скута на Аиша р.а., а тя е била в цикъл.

Във връзка с въпроса, който зададохте, искаме да приведем следната Фатуа на Шейх ‘Атийа Сакр, бившият Директор на Комитета за Фатуа към Университета Ал-Азхар:  

„Всемогъщият Аллах казва:
 Когато се чете Коранът, слушайте го и мълчете, за да бъдете помилвани!” (ал-A`раф: 204)

Ибн ал-Мунзир казва, че има съгласие между учените, че е задължително да се внимава при слушане на Коран по време на молитва, както и слушането на петъчната хутба. В другите случаи внимателното слушане на Коран е Сунна, не фард. Това е така, защото някои хора извършват друга работа, която изисква внимание. За много хора е трудно да слушат Коран с постоянна концентрация и трябва да се има предвид, че Коран се слуша не само в дома, а и на работното място, в магазин и др.

Все пак ако човек не се занимава с работа и слуша Коран, трябва да прави това с внимание, с уважение, да не се оставя нещо да го отвлича от слушането на Свещената Книга. Преславният Аллах казва:

О, вярващи, не надигайте глас над гласа на Пророка и не му говорете високо, както говорите помежду си, за да не пропаднат делата ви, без да усетите!
 (Ал-Худжурат:2)

От тази ая можем да заключим, че повишаването на гласа над този на четеца на Коран е непозволено, защото трябва да се показва респект към словото на Аллах, което има приоритет пред речта на Пророка с.а.с., показана в цитираната ая”. [Източник: Al-Fatawa al-Islamiyya, част 5, стр. 1666]  

Въз основа на това – няма лошо да се слуша Коран, докато се извършва друга работа, дори и да е трудно на човека да се съсредоточи върху Корана и значението му, тъй като има добрина и благословия просто в слушането на Коран. Същото важи и за слушането на рецитиране на Коран по време на учене.

В същност е по-добре да се слуша Коран, отколкото да не се слуша... Още повече, че е задължително внимаването по време на молитва и на петъчна хутба, докато по друго време е желателно, а не задължително.”

Описвайки истински вярващи в Корана, Аллах Всемогъщият казва:

„...които споменават Аллах и прави, и седнали, и легнали на хълбок, и размишляват за сътворяването на небесата и на земята: “Господи наш, Ти не си сътворил това напразно. Пречист си Ти! Опази ни от мъчението на Огъня!
 (Ал `Имран: 191)

Шейх ‘Абдул-Маджид Субх, изтъкнат учен в ал-Азхар, казва:

„Задължително е да се рецитира аят ал-Курси (ая ном. 255 от сура ал-Бакара) и последните две аят от сура ал-Бакара преди заспиване, следователно няма нищо лошо в рецитирането на Коран в легнало положение”.

Всемогъщият Аллах казва:

И когато завършите молитвата, споменавайте Аллах прави, седнали и на хълбок!  (ан-Ниса’: 103)”


Уассалаам, а Аллах знае най-добре.

Препратка:
IslamiCity


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации