събота, 10 юли 2010 г.

Темата за майката в Свещения Коран и хадисите, молитви"И служете единствено на Аллах, и нищо не съдружавайте с Него! И към родителите добрина, и към близкия, и сираците, и нуждаещите се, и към близкия съсед, и към далечния съсед, и към другаря редом, и към пътника, и към владените от вашата десница! Аллах не обича горделивия, самохвалеца." (Коран, 4: 36)

"Кажи: "Елате аз да прочета какво ви възбранява вашият Господ! Нищо с Него да не съдружавате! И се отнасяйте с добро към двамата родители! И не убивайте своите рожби поради бедност! Ние храним и вас, и тях. И не доближавайте скверностите и явните от тях, и скритите! И не убивайте човек това Аллах е възбранил, освен по право! Това ви повелява Той, за да проумеете!" (Коран, 6: 151)

"И когато влязоха при Юсуф, той настани своите родители при себе си и рече: "Влезте в Египет, по волята на Аллах, в безопасност!" "И възкачи родителите си на трона." (Коран, 12: 99-100)

"И повели твоят Господ да не служите другиму освен Нему, и към родителите добрина! Ако единият от тях или и двамата достигнат старостта при теб, не им казвай: "Уф!" и не ги навиквай, а им казвай ласкави слова!" (Коран, 17: 23)

"И повелихме на човека да се отнася добре с родителите си... Носи го майка му в слабост връз слабост и го отбива в две години. Бъди признателен на Мен и на родителите си! Завръщането е при Мен." (Коран, 31: 14)

"Питат те какво да раздават. Кажи: "Каквото и добро да раздадете, нека е за родителите и близките, и сираците, и нуждаещите се, и пътника [в неволя]. Каквото и добро да сторите, Аллах го знае." (Коран, 2: 215)


Молитви за Родителите

"Господи наш, опрости мен и родителите ми, и вярващите в Деня, когато ще настане равносметката!" (Коран, 14: 41)

"И от милосърдие спусни за тях крилото на смирението и кажи: "Господи мой, помилвай ги, както и те ме отгледаха от малък!" (Коран, 17: 24)

"Господи мой, отреди ми да Ти бъда признателен за дара, който си дарил на мен и на родителите ми, и да върша праведни дела, които Ти одобряваш! И дай ми праведно потомство! Аз се покайвам пред Теб и само на Теб се отдавам." (Коран, 46: 15)

Цитатите от Корана са взети от превода на Свещения Коран на проф. Цветан Теофанов.


Темата за майката в Свещените хадиси

Когато на деветгодишна възраст починал и дядо му, Пратеника на Аллах преминал под грижите на чичо си Абу Талиб. Абу Талиб и съпругата му Фатма бинт Асат полагали всички усилия Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, да не почувства липсата на родителите си. След като бил благовестен с пророческата мисия, първо починал чичо му, а след това и леля му. Пратеника на Аллах силно се натъжил за смъртта на леля си и рекъл: "Днес почина скъпата ми майка!"
Пророка дал дрехата си за саван. Изрекъл седемдесет пъти такбир и отслужил заупокойна молитва за леля си. Слязъл в гроба и дълго отправял молитви. Дотогава сподвижниците му не били станали свидетели на подобно отношение от негова страна и го попитали на какво се дължи това. Пратеника на Аллах дал следния отговор: "Тя ми беше като втора майка."

***

Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, повелява: "В Съдния ден човек неочаквано ще се издигне. Учудвайки се на тази награда ще попита: "Аз не съм достоен за това място, защо бях издигнат дотук?" Ще получи следния отговор: "До това положение ти стигна с помощта на молитвите за опрощение, отправени от твоите деца."

***

Веднъж някой отишъл при Пратеника на Аллах и рекъл: "Пратенико на Аллах, един младеж лежи на смъртно легло. Ние го съветваме да изрече засвидетелстващите думи "Ля иляхе илляллах" (Няма друг бог освен Аллах), но той не успява да ги каже. Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, попитал:
"Отслужваше ли той молитвата намаз?"
"Да!" - отговорил човекът и заедно отишли при младежа.
Пратеника на Аллах му рекъл:
"Кажи, че няма друг бог освен Аллах."
Младежът отвърнал:
"Нямам сили да изрека тези думи."
Пророка попитал каква е причината и един от присъстващите отговорил:
"Той се възпротивяваше на майка си."
Тогава Последния Пратеник попитал дали майка му все още е жива.
Когато му казали, че е жива той наредил да я повикат. Когато дошла между Пратеника на Аллах и жената протекъл следният разговор:
"Това синът ти ли е?" - попитал Пророка.
"Да." - отвърнала тя.
Ако ти покажат голям огън и ти кажат: "Ако не дадеш прошка на сина си, той ще бъде хвърлен в тези пламъци, а ако му простиш, ще го оставим.", няма ли да му простиш? - продължил Пророка.
"Щом е така, прощавам му, Пратенико на Аллах." - рекла жената.
После Пророка казал:
"Потвърди пред Всевишния и пред мен, че му прощаваш."
"Всевишни, Ти и Твоят Пратеник сте свидетели, че му прощавам за всичко." - били думите на жената.
След този разговор Пратеника на Аллах се обърнал към младежа:
"Младежо, кажи, че "Няма друг бог освен Аллах и Мухаммед е Негов раб и Пратеник".
Младежът вече успял да изрече засвидетелстващите думи. След това Пратеника на Аллах рекъл:
"Слава на Аллах, че го спаси от огъня благодарение на моето застъпничество."

***

Някой се оплакал на Пратеника на Аллах от майка си с думите:
"Поведението и моралът на майка ми са лоши."
Пратеника на Аллах отвърнал:
"Но когато те носеше в утробата си не бе с лошо поведение."
Човекът не останал доволен от отговора и продължил:
"Пратенико на Аллах, поведението на майка ми наистина е неприлично."
"Но когато те кърмеше в продължение на две години не бе с неприлично поведение."
Човекът ставал още по-настоятелен, а Пратеника на Аллах продължил:
"Тя не беше с лошо поведение, докато прекарваше безсънни нощи заради теб."
Накрая мъжът не издържал и рекъл:
"Но и аз й се отплатих за всичко."
"Какво направи за нея?"
"Отидох на поклонението хадж, носейки я на гърба си."
Пратеника на Аллах с тъжна усмивка рекъл:
"Ти не си успял да й се отплатиш, дори само за родилните й болки."

***

След като на шестгодишна възраст починала майката на Пратеника на Аллах, той се отнасял с изключително уважение към своята дойка и бил винаги предан към нея. Когато години по-късно тя отивала при него, той я посрещал на крака, свалял връхната си дреха и я постилал, за да седне. Гощавал я и се стремял да спечели сърцето й.

***

По време на поклонението хадж един от сподвижниците качил на гърба си болната си майка и извършил обход около Кааба. След това отишъл при Пратеника на Аллах и го попитал:
"Пратенико на Аллах, успях ли да се отблагодаря на майка си, взимайки я на гърба си и изпълнявайки заедно това задължение."
Пратеника на Аллах отговорил:
"Не, това, което си направил, не е достатъчно да изплати дори едно дихание по време на нейната бременност."

***

Някой дошъл при Пратеника на Аллах и го попитал:
"Аз извърших голям грях, има ли начин да поправя грешката си?"
Въпросът на Хазрети Мухаммед бил:
"Имаш ли майка?"
"Не!" - отвърнал мъжът.
"А леля?"
"Да, имам."
"Тогава отиди и й направи добрина, леля ти заема мястото на твоята майка." - повелил Пророка.

***

Веднъж една бедна жена отишла при Хазрети Аиша, Аллах да е доволен от нея, заедно с двете си дъщери. Хазрети Аиша дала на жената храна. След като дъщерите й изяли своята част от храната поискали и дела на майка им. Тя им дала и своя дял. Когато жената си тръгнала Хазрети Аишажразказала случката на Пратеника на Аллах, а той рекъл:
"С постъпката си тази жена спечели право да влезе в Рая."
Пратеника на Аллах повелява: 
"Има три групи хора, които няма да влязат в Рая. Първата от тях включва онези, които не спазват правата на родителите си и не изпълняват задълженията си към тях".

***

Един човек дошъл при Хазрети Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, и попитал:
"Пратенико на Аллах, кой най-много заслужава да се отнасям добре с него и да го уважавам?"
Пророка отговорил:
"Майка ти."
Човекът попитал:
"А след нея?"
"Майка ти най-много заслужава това."
"След нея?"
"Отново майка ти."
"После?"
"След нея идва баща ти." - отговорил Пратеника на Аллах.

***

Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, казал: 
"Всевишния Аллах отлага наказанието на този, на когото пожелае, до Съдния ден, освен на съпротивляващите се срещу родителите си. Тяхното наказание ги сполетява още в земния им живот."

***

В друго изказване Последния Пратеник ни известява колко са важни правата на родителите: 
"Жалко за онзи, който осъзнае месец Рамазан, но не получи опрощение за греховете си. Жалко за онзи, чиито родители са живи, или един от тях е жив, но не успее чрез тях да спечели Рая."

***

Хазрети Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, отишъл в едно село. Всеки там бил зает с нещо. Някаква жена наклаждала огън. Когато огънят бил запален, жената дръпнала назад детето си, стоящо близо до пламъците.
След като видяла, че Пратеника на Аллах е дошъл, тя отишла при него и го попитала:
"Ти си Пратеника на Аллах, така ли?"
"Да."
"Аллах е Най-милосърдния сред милосърдните, така ли?"
"Да."
Жената продължила:
"Милосърдието на Всевишния към рабите Му е повече, отколкото милосърдието на една майка към собственото й дете, така ли?"
"Разбира се!" - отвърнал Пратеника на Аллах.
Тогава жената попитала:
"Една майка не хвърля детето си в огъня, как Аллах може да хвърли рабите си в Ада?"
След това очите на Пратеника на Аллах се насълзили и той навел глава. После рекъл на жената:
"Несъмнено Аллах няма да накаже рабите си, освен онези, които не се вслушват в Неговите напътствия и които не вярват в Неговото съществуване."

***

В свое изказване Пратеникът на Аллах ни напомня колко важно е правото на майката:
"Съветвам всеки да спазва правата на майка си. Съветвам всеки да спазва правата на майка си. Съветвам всеки да спазва правата на майка си."
Друго изказване на Пророка Мухаммед гласи:
"Съветвам всеки да спазва правата на баща си, съветвам всеки да спазва правата на родителите си, които вършат неговата работа, дори родителят му да го е затруднил."

***

Пратеникът на Аллах разкрива връзката между милосърдието на Всевишния Аллах и състраданието на майката със следните думи: 
"В деня, в който Аллах сътвори земята и небесата, Той сътвори и сто вида милосърдие. Всяко едно от милосърдията беше толкова необятно, че е възможно да запълни пространството между земята и небесата. Само едно от тези милосърдия бе низпослано на земята. Ето с това милосърдие майката прегръща детето си. Другите същества общуват помежду си чрез това милосърдие. В Съдния ден Всевишния Аллах ще добави това милосърдие към останалите и те ще станат отново сто."

***

Една жена от сподвижниците отишла при Пратеника на Аллах и го попитала:
"Пратенико на Аллах, при мен дойде майка ми, която не е мюсюлманка, иска да се срещнем, как да постъпя с нея?"
Пратеника на Аллах отвърнал:
"Приеми майка си и бъди добра с нея."

2 коментара:

  1. Не знам до колко е коректно, но от горните причти, следната не ми стана много ясна:
    -"Един човек дошъл при Хазрети Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, и попитал:
    "Пратенико на Аллах, кой най-много заслужава да се отнасям добре с него и да го уважавам?"
    Пророка отговорил:
    "Майка ти."
    Човекът попитал:
    "А след нея?"
    "Майка ти най-много заслужава това."
    "След нея?"
    "Отново майка ти."
    "После?"
    "След нея идва баща ти." - отговорил Пратеника на Аллах".
    Е, защо тогва, дори една жена да е изнасилена ПАК е виновна???
    Защо една жена, трябва да ХОДИ маскирана, изолирана и т.н. из улиците???
    Защо, ЖЕНАТА три пъти е ПЪРВА пред Аллах, а в реалният живот е унижавана, бита и т.н.?
    Не знам, може и от пропагандата да е, НО все пак има драстична разлика м/у мъжът и жената в исляма!
    Вярно от горните причти, уважението към МАЙКАТА е голямо, НООО тя преди да стане МАЙКА е жена иии... според нашата поговорка "Цара дава(Аллах), пъдаря(мъжът) не дава"...е...ква ставя ТЯЯЯ???
    Благовест Илиев
    blag009@abv.bg
    ПП.По принцип съм атеист и ... не знам, ама съм сигурен, че ако ПЕРСИЙЦИТЕ, не бяха възприели исляма, тя щеше да си остане местна религия!!!
    Четох някъде нещо подобно, дори и пророка Мохамед е призовавал да се разпространи исляма сред персите, това е бил пътя на ИСЛЯМА!

    ОтговорИзтриване
  2. Първо, това не е притча, а хадис - т.е. нещо наистина случило се, казано наистина от Пророк Мухаммад с.а.с. Наистина статута на майката е преди почти всичко в Исляма - за статута на майката преди бащата виждаш сам в хадиса - тя заема 1-во, 2-ро и 3-то място, а бащата е след това. Предполагам си видял и другите хадиси за това какво са направили за майките си двама човека и им е отговорено, че не са изкупили и едино дихание през бременността й и т.н.

    Онова, което питаш и примерите, които даваш, почти няма истина в тях и са плод на войната срещу Исляма, който е с най-широк фронт в медиите, тъй като са най-достъпни за хората. А и като ти напишат нещо често няма как да провериш вярно ли е или не.

    Където си написал поговорката - тя важи не само по принцип, а и за някои мюсюлмани. Наистина има много неща, позволени (както е и за забранените) от Аллах, но хората ги изопачават. Споменах, че е същото и за непозволените - сам знаеш, че има мюсюлмани, които пият, ядат свинско, крадат, убиват и т.н.

    В исляма се казва, че най-любимия на Аллах е човека с най-добър нрав.

    Това е хадис и то достоверен (сахих).

    Сам можеш да си направиш извода за много неща.

    ОтговорИзтриване

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации