събота, 17 юли 2010 г.

Имената на КоранаВ името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

    
Благодаря на Аллах, Господа на световете, който изпрати Своя пратеник Мухаммед (с.а.с), за да ни покаже правия път и да ни изведе от тъмнината на неверието и невежеството към светлината на вярата и знанието. Слава на Аллах, който низпосла книгата Си, като й даде прекрасни имена.   

Без съмнение Коранът е последната книга, низпослана на човечеството, за това Аллах с.т. е сторил тази книга съвършена и е събрал в нея ключовете на безброй науки, включително и знанието от писанията преди нея. Аллах назовава Своята книга с прекрасни имена и качества, а колкото повече расте броя и качествата на нещо, то става по-значимо и ценно за нас.

Някои тълкователи на Корана, като Абу Меали бин Абдуллах Шеизеле (р.а., поч. 494 г.хиджри ) казват, че Корана има над шейсет и пет (65) наименования,  а други, като шейх Абдулуаххаб Газлани (р.а.) казват, че тези имена наброяват над деветдесет (90). Имам ас-Суюти ( р.а.) казва : Истината е там, че най-много и често използвани наименования на Корана, са пет на брой, останалите са малко използвани измежду учените и почти нечувани от обикновенните хора“.

За това, инша Аллах, накратко ще споменем кои са тези често използвани наименования на Корана и какво е значението им в нашия език.

Моля се на Аллах с.т. тази тема да бъде полезна за нас и нашите братя и сестри . Уа биллахи тауфик.

1)  Ал-КОРАН

Това  е най-известното и най- често използваното от хората наименование  на Свещената книга, като се среща в самия Коран точно 58 пъти . Например:

Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението“.
                                                                                              Сура ал-Бакара, 2:185


Този Коран напътва към най-правото и благовества вярващите, които вършат праведни дела, че ще имат огромна награда “.
Сура ал-Исра, 17:9

Кажи: И да се съберат хората и джиновете, за да създадат подобен на този Коран, те не ще създадат такъв подобен, дори един на друг да си помагат“.
Сура ал-Исра, 17:88

„...това наистина е свещен Коранв съхранената Книга [-майка“].
Сура ал-Уакиа, 56:77-78

 Ние я сторихме Коран на арабски, за да проумеете...“
Сура аз-Зухруф, 43:3

и др.

Др. Саиид Мухаммед Десуки казва : Нарича се Коран, коренът на това наименование  според мен е ка-ра-е“ (чете ), тогава Коранът е нещо, което се чете. Чете се с езика и се наизустява и запазва в гърдите на хората ( техните сърца)“.

Шейх Рагиб (р.а.) пък казва : Нарича се така поради това, че събира и обединява  в себе си науката на книгите, низпослани преди него  и идва от корена  ка-ра-не“, което означава свързвам и съединявам“.

По същия начин го тълкуват и Абу Хасан ал-Ашари и Абу Убаиде ( р.а.), като допълват: Нарича се Коран, защото събира в себе си различни видове науки и науката от книгите преди него. Събира (състои се ) от глави, знамения и букви“.

2) КИТАБ

Едно от наименованията на Корана е „Китаб“.

Наименование, което произлиза от корена ке-те-бе – иек-ту-бу – китаабен“,  което означава пише, написа, писмо  (или написано ). А истинския смисъл на китаб е събиращ в себе си писменност“.

Според ал-Кармани (р.а. - починал 500 г. от хиджра)  се нарича така поради това, че събира в себе си закони ,забрани,  разкази и случаи от живота на миналите народи и общности .

А според Др. Мухаммед Касими  всичко, което събира в себе си писменност, се нарича  китаб (книга), дори и да не се състои от страници и листове.

Тази думичка (китаб) се среща в Корана на 230 места,  като например:

Алиф. Лам. Мим. Тази Книга  без съмнение в нея  е напътствие за богобоязливите“.
Сура ал-Бакара, 2:1-2

Слава на Аллах, Който низпосла на Своя раб Книгата и не стори в нея изопачение!“
Сура ал-Кахф, 18:1

Тези са знаменията на ясната Книга“.
Суран аш-Шуара, 26:2


„Ха. Мим. Кълна се в ясната Книга. Низпослахме я Ние в благословена нощ“.
Сура ад-Духан, 44:1-3


Шейх Тахир бин Ашур (р.а.) казва: В това наименование на Корана – китаб – виждаме едно от чудесата на Пророка Мухаммед (с. а.с) .Тъй като това наименование ни съобщава още в ранните дни на Исляма , че Коранът които е низпослан от Всевишният Аллах,  един ден ще бъде събран и записан на едно място в една книга“.

3) ФУРКАН

Фуркан също е едно от често използваните наименования на Корана. Произлиза от думата фиркатун“, а самият корен на тази дума, е фе-ре-ка“ или разделям, различавам, разграничавам. Аллах Всемогъщия казва : Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете ..“ (Сурата Фуркан – 1 ).

Шейх Тахир бин Ашур (р.а.) казва: Без съмнение Коранът е наречен така за това,  че разделя доброто от злото и истината от лъжата. Поради това денят на битката при Бадр е наречен Йауму-л Фуркан“ или денят, в които се разделили и разграничили истинските вярващи (истината) от неверниците и идолопоклонниците (лъжата ). Поради тази причина са наречени и книгите преди Корана –Таурат и Инджил – по същия начин, защото те разделят истината от лъжата.

Ибн Асир (р.а.) казва : Свещенната ни книга е наречена Фуркан поради това, че различава истината от лъжата и позволеното от забраненото“.

Фахри Рази ( р.а.) тълкува това по друг начин и казва: Коранът е наречен Фуркан поради това, че е низпослан малко по малко в продължение на повече от двадесет години“. И казва: Четете, ако искате (доказателство), знамението в сурата Исра: Ние разделихме Корана на части, за да го четеш пред хората бавно. И го низпослахме постепенно. ( сура ал-Исра, 17:106) .

Други от тълкувателите казват: ,, Фуркан означава спасение и напътствие  в правия път. Като за доказателство показват следното знамение: „...и когато дадохме на Муса Писанието и Разграничението, за да се напътите!“ (сура ал-Бакара, 2 -53)

Думата „фуркан“ се среща 6 пъти в Коран-И Керим на следните места:

Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете“.
Сурата ал-Фуркан, 25:1

 „Ние разделихме Разграничаването (Корана ) на части, за да го четеш пред хората бавно. И го низпослахме постепенно“.
Сура ал-Исра, 17:106

И когато дадохме на Муса Писанието и Разграничението, за да се напътите!“
Сура ал-Бакара, 2:53

„...ако вярвате в Аллах и в онова, което низпослахме на Своя раб в Деня на разграничението, в деня, когато двете множества се срещнаха [при Бадр]. Аллах за всяко нещо има сила“.
Сурата л-Анфал, 8:41

И вече дадохме на Муса и Харун Разграничението, и светлина, и напомняне за богобоязливите“.
Сурата Анбия, 21:48

4) ЗИКР

Четвъртото от наименованията на Корана е Зикр, което има корена зе-ке-ра“ и означава напомня или припомня .

Aз –Зaркaши (р.а.) казва: Коранът е нарчен така, защото ни припомня и споменава за миналите народи и общности, в чийто живот има поуки за нас“.

Други казват: „Това наименование ( Зикр ) означава почит и достойнство“. Също така: Тази книга е почит и достойнство за Мухаммед (с.а.с) и неговата общност . Като доказателство посочват следното  знамение: То наистина е чест за теб и за твоя народ. И ще бъдете разпитвани“. (сура аз-Зухруф, 43: 44)

А според Ибн Утаиа (р.а.) се казва така заради това, че напомня на хората за Съдния ден и за това, че ще бъдат питани и съдени за всичко, което са сторили през  живота си.

Тази дума с различните и значения се среща 63 пъти в Свещения Коран, като например:

 „То наистина е чест за теб и за твоя народ. И ще бъдете разпитвани“.
Сура аз- Зухруф, 43:44

Вече ви низпослахме Напомнянето ( Книгата) , в която има прослава за вас. Нима не проумявате?“
 Сура Анбия, 21:10

Наистина Ние низпослахме Напомнянето (Корана)  и Ние непременно ще го пазим“.
Сурата Хиджр, 15:9

 „Този [Коран] е благословено напомняне, низпослано от Нас. Нима ще го отречете?“
Сурата Анбия, 21:50


5) Ал-МУНЕЗЗИЛ

Едно от наименованията на Свещенният Коран, е Мунеззил“, което се среща и чува по-рядко между нас – обикновенните хора. Ал-Меззил идва от корена на-за-ла“,  което означава слезе, спусна или низпосла и после – мунеззил“ –  спуснат и низпослан.

Наречен е така, защото е Книгата, низпослана от страна на Великия Аллах с.т. чрез Ангел Джибрил на последният Му Пророк Мухаммед (с.а.с.). Затова Аллах с.т. казва:

 Онези, които не вярват в Напомнянето, след като дойде при тях... а то е защитена книга, която лъжа не я доближава нито отпред, нито отзад, и е низпослание от премъдър, всеславен“. (сура Фуссилат, 41: 41-42)

Подобни на това знамение са и знаменията:

Този [Коран] е низпослан от Господа на световете“.
Сура аш- Шуара, 26:192

Низпославането на Книгата  без съмнение в нея  е от Господа на световете“.
Сурата ас-Саджда, 32: 2

 „Низпослание от Господа на световете“.
Сурата ал-Уакиа, 56: 80


Думата зикр“ се споменава на още десет места в Свещения Коран.

Това са само няколко от десетките наименования на Корана, който може да чуем или срещнем в книгите днес . Освен това Коранът се нарича още:
-Нур, ал-Бурхан, ал-Белаг, ал-Мубин, ал-Башир, ал-Азиз, Ал-Уахи, ал- Хаким, аш-Шафи, ал-Рахма и др.

Но както казва Ибн Джерир ( р.а.): Според мен наименованията на Корана са само пет: Коран, Китаб, Фуркан, Зикр и ал-Мунеззил,  а останалите, които чуваме от хората, са само качества от качествата на тази Свещена книга“.

     И все пак Аллах знае най-добре.Слава на Аллах Господа на световете!

За повече информация виж:
1) Ал-Манар фии Улум ал-Коран (Сеиид Мухаммед Десуки ) на арабски.
2) Мебахис фии Улум ал-Коран (Меннаи Ал-Каттан ) на арабски.           
3) Ал-Бурхан фии Улум ал-Коран (Имам Бедреддин аз-Заркеши ) на арабски.
4) Куран билгиси (Дявид Ялчин ) на турски.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации