понеделник, 19 юли 2010 г.

Хадиси относо четенето на Коран


 

♥Хари бин ал-Ауар предава: „Отидох в месжида и видях, че хората бяха потънали в разговори. Веднага изтичах при Хз. Али и му казах: „О, повелителю на правоверните, не виждаш ли, че хората си говорят разни неща (празнословят)?”
„Така ли е наистина”? - попита той. 
„Да.” – казах аз. 
Тогава Хз. Али каза: 
„Чух Пратеника на Аллах (с.а.с.) да казва следното: „Внимавайте! Ще настане фитна (смутно, объркано положение).” Аз го попитах: „О, Пратенико на Аллах какво е спасението от тази фитна?”
А той каза: „Това е книгата на Аллах (Корана). В него има знания за тези преди вас и за тези след вас. В него са решенията за възникналите между вас въпроси. Той е отсъждането, което отличава истината от лъжата, заблудата. В него няма празни думи. Който изостави неговите повели и им се противопостави Аллах ще го съкруши. И който търси друг път за спасение, освен него Аллах ще го остави в заблуда. Това е здравото въже към Аллах. Той е думи изпълнени с мъдрост. Абсолютно правия път. В него няма хорска реч. На него не могат да се наситят учените (знаещите хора). И на тези, които го четат повече, не им омръзва да го препрочитат. В него никога не свършват чудесата, които удивляват хората. Той е такава книга, че когато джиновете го чули, казали: „Чухме удивителен Коран, насочва той към правия път.”
Който говори основавайки се на него, намира истината. Който живее според него (изпълнява делата си според неговите повели), ще бъде награден. Който съди основавайки се на него, намира справедливостта. Който призовава към него, напътва по правия път.”
О, Уруа, приеми тези думи и ги следвай.” (Тирмизи, Фазаили куран 14)

„Този вярващ, който чете и знае значението на Корана е заедно с някои меляикета от духовния свят. А този, който го чете (учи, наизустява) и среща трудност в това получава двойна награда.” (Бухари, Таухид 52)

„Който чете Корана и живее според това, което е казано в него, на Съдния ден на бащата на този човек ще му бъде сложена такава корона от светлина, която ще е по-хубава (по-светеща) от светлината на слънцето, което озарява всички къщи по земята. (Това е за бащата), а помислете само какво ще е за самия човек!” (Абу Дауд, Уитр 14)

„На Съдния ден Корана ще дойде и ще каже: „О, Господи, украси с Твоята светлина притежателите на Корана!” И (на този човек) ще му бъде сложена корона на славата. После Корана ще каже: „О, Господи, увеличи украсата му!” И ще бъде облечен с дрехи на славата. И после Корана ще каже: „О, Господи, бъди доволен от него!” И този човек ще получи задоволството на Аллах и ще му се каже: „Чети и се извисявай!” И за всеки айет ще му се надбавя награда.” (Тирмизи, Фазаили Куран,18)

„Най-добрите от вас са тези, които изучават Корана и учат и другите на него.”
(Бухари, Фазаили Куран 21)

„Сърцето на Коран е сура Йа-син. Който го чете за задоволството на Аллах с надеждата да получи наградата си на другия свят, Аллах ще го опрости.* Четете го и на умрелите ви.*”
(Абу Дауд, Дженаиз 20)
Разяснения:
*Опрощават се само малките грехове. За големите грехове човек трябва да направи тауба, спазвайки принципите на тауба.
*Тук трябва много да се внимава с ниета (намерението). Не бива да се казва- чета този Коран за еди кой си умрял, а „Чета това за задоволството на Аллах и моля Аллах да изпрати сауаба от това добро дело на еди кой си”. Ако е курбан или се дава нещо, пак трябва да е с намерение за Аллах, а наградата Аллах да я изпрати на еди кого си.

„Който чете явно Корана е като даващия садака явно, а който го чете скрито е като даващия садака скрито.” (Тирмизи, Фазаили Куран 20)

„Който чете Корана, наизустява го и спазва повелите му и страни от забраните му, Аллах ще го сложи в Дженнета и ще го направи застъпник на десет души от семейството му, които са за Джехеннем.” (Тирмизи, Фазаили Куран 13)

♥„Един човек попита: „О, Пратенико на Аллах, кое нещо Аллах най-много го обича?” Пророка алейхисселям отговори: „Когато стигне до края да започне пак отначало.” Човека попита: „Кой е този, който стига до края и започва отначало?” – „Това е този, който прочита Корана от началото до края и пак започва да го чете от начало до край.” (Тирмизи, Къраат 13)

„Който говори за повелите и значението на айетите в Корана, без да има знание за това – да приготви мястото си в Ада.” (Тирмизи, Тафсири Куран 1)

♥„Един човек попита Пророка алейхисселям: „О, Пратенико на Аллах, за колко дни по колко пъти трябва да прочитам целия Коран?” Пророка алейхисселям каза: „Прочитай го (целия) един път в месеца.” Човека каза: „Мога да го прочета за по-кратко.” – „Тогава го прочитай за двадесет дни.” Каза: „Мога и за по-кратко.” – „Тогава за петнадесет дни.” каза: „Мога за още по-кратко.” Пророка алейхисселям каза: „Тогава за пет дни.” Човека казал, че може и още по-бързо, но Пророка алейхисселям не позволил за по-кратко от това.” (Тирмизи, Къраат 4)

♥Един от сподвижниците на Пратеника алейхисселям (Имран бин Хусейн) разказва, че веднъж срещнал човек, който просел, като четял Корана. Приемайки това за много лошо нещо (беда), той казал айета: „Инна лилляхи уа инна илейхи раажиуун.”* и казва: „Чух Пророка алейхисселям да казва следното: „Който чете Корана, чрез него да иска единствено от Аллах, защото ще дойдат такива хора, които ще четат Корана и ще го сторят средство за искане (просене) от хората.”
(Тирмизи , Фазаили Куран 20)

*Разяснение:Когато човек бъде сполетян от някаква беда, или види нещо лошо, или се случи нещо лошо трябва да каже този айет. Доказателство за това е следния айет от Корана: „И благовествай търпеливите, които щом беда ги сполети, казват: „Ние на Аллах принадлежим и при Него се завръщаме.” (2:155, 156)

”Който смята за позволени забранените неща в Корана – той не вярва в Корана.”
(Тирмизи , Фазаили Куран)

„Който няма в сърцето си нищо от Корана прилича на изоставена къща.” (Тирмизи, Ф. Куран 18) 

♥„Когато Пророка алейхисселям четеше Корана и срещаше айет за милостта на Аллах и за Дженнета – се молеше за милостта на Аллах и за Дженнета. А когато срещаше айети за наказание, се молеше Аллах да го опази от Джехеннема. Когато стигаше до айети, в които се възвеличава величието на Аллах – възвеличаваше Аллах.” (Фатхурраббани, 18т. 4стр.)

♥Аллах казва: „Разделих сура Фатиха (в намаза) на половина между Мен и Моя раб. И давам на раба това, което поиска. Когато Моят раб каже: 
„Алхамдулилляхи раббил аламин (в превод: „Слава на Аллах Господа на световете.”) Аллах казва: „Моят раб Ми благодари.” 
Когато рабът каже: 
„Аррахманиррахим (Всемилостивия, Милосърдния)” Аллах казва: „Моят раб Ме възвеличи.” 
Когато човека каже:
„Малики йеумиддин.(Владетеля на Съдния ден)” Аллах казва: „Моят раб Ме спомена със славни и възвисени слова.” 
Когато каже: „Иййаке на'абуду…(Само на Теб служим и само Теб за подкрепа зовем)” Аллах казва: „Това е между Мен и Моят раб. И ще дам на Моя раб това, което желае.” 
И когато каже: „Ихдинассиратал-мустаким …(Насочи ни по правия път. Пътя на тези, които си дарил с благодат, а не тези над които тегне Твоя гняв, нито на заблудените.” Аллах казва: ”Ето това е за Моя раб. И давам на Моя раб това, което иска.”
(Муслим, Салят 38)

„За вярващите той (Корана) е напътствие и изцеление…” (Фуссилат:44)

„И низпославаме в Корана това, което е изцеление и милост за вярващите, а на угнетителите той надбавя само заблуда.” (Исра:82)

„Този Коран напътва към най-правото и благовества вярващите, които вършат праведни дела, че ще имат огромна награда.” (Исра:9)

Върнете се в 
началото

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации