сряда, 24 ноември 2010 г.

Значение на Таухиид и категории

--> -->


Слава на Аллах и мир и благослов над Неговия Пратеник и избран Пророк.

Таухиид на арабски означава приписване Единство (цялост) на Аллах и описването Му като Един и Единствен, без съдружници или равни Нему в Неговата същност и Атрибути.

Арабите казват уаахид, ахад и уахиид, като всички тези думи означават един. Аллах е Уаахид, което означава, че Той няма съперници или равни Нему по никакъв начин. Така че Таухиид означава разбирането, че Аллах Е Един, като няма друг с Него. Който не признава Аллах по този начин и не Го описва като Единствен, без съдружници или помощници, не вярва в Таухиид.

Що се отнася до шари’а определението за Таухиид, той означава вяра в Аллах като Единствения Господ и Бог и описването Му като Единствен, притежаващ всички атрибути на божественост и власт.

Това може да се каже и по следния начин: Вяра, че Аллах е Един, няма съдружници или помощници в Своето господство (рубубийа), божественост (улюхийа) или имена и атрибути (ал-асма’ уа’л-сифат).

Думата Таухиид и неговите производни, за използувани с това значение в Корана и Сунната. Например:

Аллах е казал (превод на значението): 

Кажи [о, Мухаммад]: Той е Аллах ­ Единствения,
Аллах, Целта [на всички въжделения]!
Нито е раждал, нито е роден,
и няма равен Нему.
 [ал-Ихлас, 112:1-3] 

Вашият бог е единственият (Бог) [илаахун уаахидун]. Няма друг Бог освен Него [Лаа Илааха илла Хуа], Всемилостивия, Милосърдния.
 [ал-Бакара, 2:163] 

Неверници са онези, които казват: „Аллах, това е третият от троицата.“ А няма друг Бог освен единствения Бог [илаахун уаахидун]. И ако не престанат да говорят това, болезнено мъчение ще сполети неверниците.“
[ал-Маида, 5:73] 

И много други подобни знамения. 

В Сахих ал-Бухари (7372) и Сахих Муслим (19) се предава, че Ибн ‘Аббас р.а. е казал: „Когато Пророкът с.а.с. изпрати Му’аз ибн Джабал в Йемен, му каза: „Отиваш при народ от хората на Писанието, затова ги призовавай да засвидетелстват, че няма друг бог освен Аллах и че аз съм Пратеникът на Аллах! Ако се подчинят на това, дай им да узнаят, че Аллах ги е задължил по пет молитви всяко денонощие. Ако и на това се подчинят, дай им да узнаят, че Аллах ги е задължил да дават милостиня, която да се взима от богатите им хора и се разпределя на бедните. Ако и на това се подчинят, не закачай ценните им имоти! И се бой от зова на угнетения, защото между него и Аллах няма преграда!“

В Сахих Муслим се предава от Ибн ‘Умар р.а.: „Исляма се гради на пет (стълба): вярата в Аллах Единствения, извършване на задължителната молитва, плащането на закят, поста в Рамадан и Хаджа“.

Това, което се разбира от тези текстове за Таухиид, е потвърждаване на свидетелството за това, че няма друг бог освен Аллах и че Мухаммад е Пратеник на Аллах, като това е същността на религията Ислям, с която Аллах е изпратил Своя Пророк Мухаммад с.а.с. до хората и джиновете и друга религия Аллах няма да приеме от никого.

Аллах е казал (превод на значението): 

„Ислямът е религията при Аллах.

[Аал ‘Имран, 3:19] 

А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите“
[Аал ‘Имран, 3:85] 

Когато всичко това се разбере, трябва да се отбележи, че учените разделят Таухиид на три вида:

Таухиид ал-Рубубийа (Единство в божествената власт), Таухиид ал-Улюхийа (Единство в божествеността) и Таухиид ал-Асма’ уа’л-Сифаат (Единство в божествените Имена и Атрибути).

Таухиид ал-Рубубийа (Единство в божествената влат) означава вяра, че Аллах  Е Единствен и Няма друг като Него, по отношение на Неговите действия като сътворяване, върховна власт, даване на живот и смърт и пр.

Има много доказателства от Корана и Сунната. Виж въпрос № 13532 за повече информация. 

Който вярва, че има друг творец освен Аллах или върховен владетел на вселената, отрича този аспект на Таухиид и отхвърля в Аллах.

В общи линии неверниците възприемат тази част на Таухиид, но се различават в някои подробности. Доказателството, което показва, че приемат това, може да се открие в някои знамения на Корана: 

„А ако ги попиташ кой е сътворил небесата и земята, и е подчинил слънцето и луната, ще рекат: „Аллах!” Тогава защо биват подлъгвани?“
[ал-‘Анкабут, 29:61] 

И ако ги попиташ кой изсипва вода от небето и с нея съживява земята след нейната смърт, ще кажат: „Аллах!” Кажи: „Слава на Аллах!” Ала повечето от тях не проумяват.“
[ал-‘Анкабут, 29:63] 

И ако ги попиташ кой ги е сътворил, ще кажат: „Аллах!” Как тогава биват подлъгвани?“
[ал-Зухруф, 43:87] 

В тези аят Аллах потвърждава, че неверниците заявяват, че Той е Създателя, Суверена и Този, Който управлява, но независимо от това не Му служат, което определя сериозността на тяхното престъпление, лъжовността и слабостта на техните причини. Затова, ако има Един, Който да е описан по този начин, трябва да се служи само на Него и никой друг не трябва да бъде описван или приравняван на Него.

Който с ясно съзнание потвърди смисъла на този Таухиид, трябва също така да потвърди Единството на Божествеността на Аллах (Таухиид ал-Улюхийа).

Таухиид ал-Улюхийа означава отдаване на всички актове на служене – вътрешни и външни, в думи и в дела, на Аллах Единствения, като не се служи на друг освен на Аллах.

Аллах е казал (превод на значението): 
И повели твоят Господ да не служите другиму освен Нему...“
[ал-Исра’, 17:23] 

И служете единствено на Аллах, и нищо не съдружавайте с Него!“
[ал-Ниса’, 4:36] 

Това може да се обясни и като отдаване във всички действия на Аллах Единствения.

Нарича се Таухиид ал-Улюхийа, защото се основава на та’аллух лиллаах, на който се служи и отдаване на Аллах с любов и почит.

Също така се нарича Таухиид ал-‘Ибадат (единство на служенето), защото означава, че човек служи на Аллах, както извършва онова, което Той е наредил и отбягва от онова което Той е забранил.

Нарича се и Таухиид ал-Талаб уа’л-Касд уа’л-Ираада (единство на целта, намерението и желанието), защото означава, че човек не се стреми към друго освен към Лицето на Аллах и затова Му служи искрено.

Този вид Таухиид показва кои хора са отишли към заблудата, той е това, заради което са били низпослани Книгите и изпратени Пророците. Това е целта, заради която е създаден света и са предписани законите. И по тези въпроси за възникнали спорове между Пророците и техните хора, така проявилите инат били обречени, а вярващите – спасени.

Който попадне в заблуда по отношение на този Таухиид, като да посвети времето си на служене на друг, а не на Аллах, излиза извън границите на Исляма и е далеч от истинската вяра. Молим Аллах да ни защити от това!

Що се отнася до Таухиид ал-Асма’ уа’л-Сифаат (единство на Божествените Имена и Атрибути), той означава потвърждаване на имената и атрибутите на Аллах и вяра, че няма друг до Аллах по отношение на Неговите имена и атрибути. Този Таухиид се основава на два принципа:

1 – Утвърждаване: т.е. потвърждаване на това, което Аллах Е утвърдил в Книгата Си или онова, което Неговия Пророк с.а.с. е заявил за Неговите прекрасни имена и върховни атрибути по начин, който е подходящ за Величието и Суверенитета на Аллах, без да позволява изопачение или изкривяване на техните значения, отричането или дискутирането им.

2 – Отричане: т.е. отричане на каквито и да било недостатъци, слабости или грешки, както Той е отрекъл за Себе Си. Доказателство са думите на Аллах (превод на значението):  

Няма подобен Нему. Той е Всечуващия, Всезрящия.“
[ал-Шура, 42:11] 

Така Той отрича, че Той е допуснал някаква прилика с творенията Си и утвърждава, че Неговите атрибути са съвършени по начин, който Му подобава!

Виж ал-Худжжа фи Байан ал-Махаджжа, 1/305; Лауаами’ ал-Ануаар ал-Бахийа, 1/57.

Въпрос № 49030, Islam-qa.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации