сряда, 3 ноември 2010 г.

Ислямският поздрав

 
Всевишният Аллах е казал: 
И щом ви приветстват с поздрав, поздравете с по-хубав от него или отвърнете със същия! Аллах за всяко нещо държи сметка./4:86/

Под приветствие се разбират думите, които хората произнасят при среща, за да изразят един на друг своето почитание или да се помолят един за друг с дуа, а така също и усмивка и радушие, които съпровождат тези думи.
Най-добрата форма на приветствие се явява приветствието с мир Ас-Саляму алейкум, прието в мюсюлманския шариат и с което трябва да се посрещат хората и да се отговаря на подобни приветствия.
Всевишният Аллах е повелил на правоверните да отговарят на всяко приветствие, с което ги приветстват с още по-прекрасни думи и още по-топла усмивка, или пък да се ограничат със същото приветствие.
От това следва, че на мюсюлманите е забранено изобщо да не отговарят на приветствие, или пък да отговарят с приветствие, което отстъпва на първото.
Този прекрасен айет също така призовава мюсюлманите първи да приветстват хората при среща. В полза на такъв извод свидетелстват две обстоятелства.
1->  Всевишният Аллах е заповядал да се отговаря на приветствието с по-добро или със същото, от което следва, че приветствието се явява изискване на мюсюлманския шариат.
2->  В това откровение е споменато прилагателното име в сравнителна степен ахсан (букв. по-добро), от което следва, че приветствието и отговора на него трябва да се прекрасни.

Именно от такъв принцип следва да се ръководим при тълкуването на подобни откровения. Изключение от общия смисъл се явяват само няколко случая, когато на мюсюлманина не е повелено да отговори на приветствието, например, когато той чете Свещения Коран, слуша проповед хутба или извършва молитва. В тези и други подобни случаи от него не се изисква да отговаря на приветствието.
Още едно изключение се явява отговор на приветствието към този, за когото Законотворецът е повелил да се избягва и да не се приветства. Това се отнася за грешниците, които не желаят да се покаят и които е заповядано да бъдат избягвани, за да бъдат спрени от непокорството към Всевишния Аллах. Мюсюлманите не трябва да ги приветстват първи и дори не бива да отговарят на техните приветствия, защото такова поведение способства за постигането на по-важна цел.
Предписанието да се отговаря на приветствието се отнася за всички приветствия, които хората обичайно използват ако те, разбира се, не противоречат на мюсюлманския шариат. Хората са длъжни да отговарят на такива приветствия с още по-добри, или пък със същите приветствия. След това Всевишният Аллах е обещал да възнагради рабите за добрите постъпки и да ги накаже за греховете, напомняйки им: Аллах за всяко нещо държи сметка, и запазва за Своите раби техните добри и лоши, големи и малки деяния, за да получат въздеяние, съответстващо на Неговата божествена милост, справедливост и мъдрост. (Тафсир на Ибн ас-Саади)

От Абу Хурайра радияллаху анху се предава, че Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, е казал:
“Задълженията на мюсюлманина към своя брат мюсюлманин са пет: да отвръща на неговия салям; да го посещава, когато е болен; до присъства на неговото дженазе (погребение); да се отзове на поканата му; и когато кихне и каже „алхамдулиЛлях”, да му каже „йархамукАллах”. (Муслим)


Ползата от саляма 

От Абу Хурейра радияллаху анху се предава, че Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, е казал:
"Не ще влезете в Дженнета, докато не повярвате. Не ще бъдете (истински) вярващи, докато не се обичате един друг. Да ви посоча ли нещо, което ако извършите, ще се заобичате? Разпространявайте сред вас саляма." (Муслим)
От ал-Бара радияллаху анху се предава, че Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи уа саллам, е казал:
“Когато двама мюсюлмани се срещнат и си стиснат ръце, Аллах им опрощава греховете преди още да са се разделили”.  (Този хадис е сведен от Абу Дауд)


Шариа’ становище за даването на салям
Даването на салям е Сунна (желателно), а отговорът – според айета представен по-горе – е уаджиб (задължителен). Но когато човек е в тоалетна или спи не е желателно да дава салям или да отговаря.
Общи правила при даването на салям
 1. Движещият се поздравява седналия.
2.  Влизащият поздравява тези, които са вътре.
3.  Малките дават салям на големите.
4.  Не се дава салям на извършващите големи грехове и непокорните, освен ако се цели тяхното напътствие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации