събота, 6 ноември 2010 г.

Всички неща стават според милостта на Аллах, о, Мухаммед!


بسم الله الرحمن الرحيم


عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما- قال :

خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم – فقال :

"
خرج من عندي خليلي جبريل آنفا
فقال يا محمد : والذي بعثك بالحق, إن لله عبدا من عبيده , عبد الله تعالى خمسمائة سنة ...

على رأس جبل في البحر, عرضه وطوله ثلاثون ذراعا في ثلاثين ذراعا, والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية ...

وأخرج الله تعالى له عينا عذبة, بعرض الأصبع, تنبض بماء عذب, فتستنقع في أسفل الجبل, وشجرة رمان, تخرج له كل ليلة رمانة, فتغذيه يومه ...

فإذا أمسى نزل... فأصاب من الوضوء... وأخذ تلك الرمانة... فأكلها... ثم قام لصلاته... فسأل ربه عز وجل عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا ..

وأن لا يجعل الأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلا حتى بعثه وهو ساجد .

قال: ففعل, فنحن نمر عليه إذا هبطنا , وإذا عرجنا... فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيام, فيوقف بين يدي الله عز وجل .

فيقول له الرب: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي .
فيقول: ربي, بل بعملي .

فيقول الرب: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي .
فيقول : يا رب, بل بعملي .

فيقول الرب: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي .
فيقول : يا رب, بل بعملي .

فيقول الله عز وجل للملائكة: قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله, فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسمائة سنة, وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه, فيقول : أدخلوا عبدي النار, قال : فيجر إلى النار .

فينادي : رب برحمتك أدخلني الجنة .
فيقول:ردوه .

فيوقف بين يديه,فيقول: يا عبدي من خلقك ولم تك شيئا؟
فيقول :أنت يا رب .

فيقول:كان ذلك من قبلك أم برحمتي؟
فيقول : بل برحمتك .

فيقول: من قواك لعبادة خمسمائة عام؟
فيقول:أنت يا رب .

فيقول:من أنزلك في جبل وسط اللجة, وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح؟ وأخرج لك كل ليلة رمانة؟ وإنما تخرج مرة في السنة, وسألتني أن أقبضك ساجدا , ففعلت ذلك بك؟
فيقول : أنت يا رب .

قال الله عز وجل: فذلك برحمتي ... وبرحمتي أدخلك الجنة... أدخلوا عبدي الجنة... فنعم العبد كنت يا عبدي... فيدخله الله الجنة .

قال جبريل عليه السلام :

إنما الأشياء برحمة الله يا محمدا

В името на Аллах Всемилостивия, Милосърдния!

От Джабир Ибн Абдуллах радияллаху анхума, се предава:
Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи уа саллам се появи сред нас и каза:

Пред мен на хоризонта се появи моят любим Джебраил и каза:

О, Мухаммед! Кълна се в Този, Който те изпрати с истината! Наистина при Аллах има раб от Неговите раби, който е прекарал в поклонение към Него 500 години…

Той е прекарал в поклонение на един остров в морето широк и дълъг 300 лакътя. Морето обгръщало целия остров и на било разстояние от 4000 мили от всички страни…

Всевишният Аллах му извел извор за прясна вода и му показа от къде тече прясна сладка вода, която се застоява в най-ниската част на планината. Всевишният Аллах му е извел от земята и нарово дърво, което му дава нарове всяка вечер и през деня му служат за прехрана…

Когато настъпи вечерта той се спуска…(умива се) извършва абдест… взема от тези нарове …похапва от тях…после застава да изпълни молитвата си…и моли своя Всемогъщ и Велик Повелител, когато настъпи края на живота му да умре по времето на седжде…

Той бил готов да се откаже от всичко на земята само и само, когато настъпи неговия край, да умре на седжде (и Аллах да го възроди от това положение на седжде)…

И когато настъпил деня Къяма, бил възроден и застанал между Ръцете на Всемогъщия и Велик Аллах.
Всевишният Аллах се обърнал към него и казал: 

Въведете Моят раб в Дженна по Моята милост.

Тогава рабът казал: 
О, Повелителю! (Искам да вляза в Дженнета) на основание на моите деяния.

Тогава Всемогъщият и Велик Аллах казал на меляикетата: Пресметнете благата, с които Аз съм надарил Моя раб и благодеянията му. 
Те изчислили, че благото (ниама) да вижда (зрението), с което Аллах е дарил раба, (обхваща или) е равно на 500 години поклонение. 
А за останалите части на тялото, с които Всевишният Аллах го е дарил? 
Тогава Всевишният Аллах казал на меляикетата: 

Вкарайте Моя раб в Огъня! И бил заставен да побегне към Огъня.  

Тогава рабът започнал да зове и крещи: 
О, Повелителю! Вкарай ме в Дженнета по Твоята милост.

Всевишният Аллах казал: 
Върнете го! 

Когато Аллах го поставил между Ръцете Си му казал: 
О, рабе, Мой! Кой те създаде, когато ти нямаше нищо?
Рабът отвърнал: 
Ти ме създаде, о, Повелителю!

Всевишният Аллах казал: 
Това според твоята сила ли е или е по Моята милост?

Рабът отговорил: 
Не, това е по Твоята милост.


Всевишният Аллах попитал: 
Кой те дари със сила да извършваш 500 години поклонение ибадет?

Рабът отговорил: 
Ти, о, Повелителю!

Тогава Всевишният Аллах: 
Кой те изпрати на острова сред бездната вода, и кой ти изведа прясно сладка вода от солената вода? И кой стори така, че всяка вечер да ти растат нарове, които растат веднъж в година? Нали ти Ме помоли, когато настъпи края на живота ти да умреш на седжде и Аз сторих това за теб?

Рабът отговорил: 
Ти, о, Повелителю!

Всевишният и Всемогъщ Аллах казал: 
Всичко това е по Моята милост…По Моята милост Аз те въведох в Дженнета…Аз казах: 
Въведете Моя раб в Дженнета…И Аз те дарих с блага, о, Мой рабе…И Всевишният Аллах го вкарал в Дженнета.

Джебраил алейхисселям, казал: Всички неща стават според милостта на Аллах, о, Мухаммед! 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации