четвъртък, 11 ноември 2010 г.

Достойнствата на Деня ‘АрафаОт Шейх Мухаммад Салих ал-Мунаджид

Слава на Аллах!
  
1. Това е ден, в който религията е одобрена от Аллах.

В ал-Сахихан се предава от ‘Умар ибн ал-Хаттаб р.а., че мъж от Юдеите му казал: 
„О Амиир ал-Му’миниин, има ая в твоята Книга, която рецитираш, ако тя дойдеше при нас – Юдеите, щяхме да приемем този ден за ‘Еид (празник)“. 
‘Умар попитал: „Коя ая?“ 
Мъжът отговорил: „Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия“ (ал-Ма’ида, 5:3 – превод на значението). 
‘Умар казал: „Ние знаем в кой ден и на кое място е низпослана на Пророка с.а.с. Това беше, когато стояхме на ‘Арафа в петък“.


2. Този ден е ‘Еид (празник) за хората, които са на това място.

Пророка с.а.с. е казал: 
„Йаум ‘Арафа (деня на ‘Арафа), Йаум ал-Нахр (деня на жертвоприношението) и Аййаам ал-Ташрик (трите дни след Йаум ал-Нахр), са ‘Еид (празници) за нас, хората на Исляма. Това са дни за ядене и пиене“.  Разказан е от авторите на ас-Сунан. 
Предава се, че ‘Умар ибн ал-Хаттаб е казал: 
Това (аята Днес изградих за вас вашата религия...) се низпосла в петък, Деня на ‘Арафа – и двата са празници за нас, алхамдулиллах“. 


3. В този ден Аллах се е заклел, а Всемогъщия не се кълне в нищо, освен в онова, което е сигурно. Йаум 'Арафа е денят свидетел, споменат в аята (превод на значението):

...и в обещания Ден, и в свидетел (Петък), и в освидетелстван (Деня на ‘Арафа)!
 [ал-Буруж, 85:3].
Предава се от Абу Хурайра р.а., че Пророка с.а.с. е казал: 
„Обещания ден е Деня на възкресението, а освидетелствания ден е Деня на ‘Арафа, деня свидетел е Петък“. (Разказан от ал-Тирмиди и класифициран като сахих от ал-Албани).

Това се начетните (Уитр), в които Аллах се заклева в аят (превод на значението):
„...и в четното, и в нечетното,“ [ал-Фажр, 89:3]. Ибн ‘Аббас е казал: „Четния е Деня на ал-Адха (т.е.10-и Ду’л-Хиджа), а нечетния е Деня на ‘Арафа (9-и Ду’л-Хиджа). Това е гледната точка и на ‘Икрима и ал-Даххак.

4. Поста в този ден е изкупление за две години.
Предава се от Абу Кутаада р.а., че Пратеника на Аллах с.а.с. бил запитан за поста в Деня на ‘Арафа. Казал: 
„Той изкупва греховете от предишната и следващата година“. (Муслим)

Поста е мустахаб за този, който не е в Хадж. В случая с човек, който е в Хадж, за него не е Сунна този пост, защото Пророка с.а.с. не е говеел в деня на ‘Арафа. Разказва се, че той е забранил да се пости в деня на ‘Арафа на ‘Арафа.

5. Това е деня, в който Аллах е взел обет от наследниците на Адам.                    

Предава се, че Ибн ‘Аббас р.а. е казал: Пратеника на Аллах с.а.с. каза: 
„Аллах взе обет от гърба на Адам в На’имаан. т.е. ‘Арафа. Той извади оттам цялото му потомство и ги разпръсна в дланта Си и им каза: Не съм ли Аз вашият Господ?” казаха: Да, свидетели сме.Да не кажете в Деня на възкресението: Бяхме нехайни за това! Или да не кажете: Нашите бащи съдружаваха преди, а ние бяхме потомство след тях. Нима ще ни унищожиш заради онова, което провалящите вършеха? “[Ал-‘Араф, 7:172-173 – превод на значението].” Разказан от Ахмад и класифициран като сахих от Албани.

Няма по-велик ден от този и няма по-велико съглашение от това!


6. В този ден се опрощават грехове, ден на освобождаване от Огъня и гордост за хората, които са там (на ‘Арафа).

В Сахих Муслим се предава от ‘Аиша р.а., че Пророка с.а.с. е казал: 
„Няма друг ден, в който Аллах да освобождава повече хора от Огъня, отколкото в Деня на ‘Арафа. Той идва и показва Своето достойнство на ангелите с думите: „Какво искат тези хора?“  

Съобщава се от Ибн ‘Умар, че Пророка с.а.с. е казал: 
„Аллах показва достойнството си пред ангелите Си във времето на ‘Иша в Деня на ‘Арафа за хората на ‘Арафа. Той казва: „Вижте Моите раби, които идват
 А Аллах знае най-добре!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации