неделя, 13 юни 2010 г.

Пренебрегването на Груповата молитва е Велик Мункар

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния

Ассалям Алейкум уа Рахметуллах уа Баракатух

От 'Абдул 'Азиз ибн 'Абдуллах ибн Баз (Аллах да се смили над неговата душа-б.пр.) до всеки, който го получи измежду Мюсюлманите.
Аллах да ги напъти към това, от което Той е доволен и да направи тях и мен от онези, които се страхуват от Него!
Амиин!

Ассалям Алейкум уа Рахметуллах уа Баракатух
(Нека Мира, Милостта и Благословията на Аллах да са над вас!)

Беше ми казано, че много хора пренебрегват изпълнението на задължителната Молитва в Джама'а (Молитвата в Група), взимайки под претекст снизходителността на някои учени по този въпрос. Затова мое задължение е да посоча сериозността и първостепенната важност на това нещо. Не е позволено за учен да пази тишина по този очевиден Мункар (това, което е неприето или неодобрено от Ислямския закон и от Мюсюлманите със здрав разум).

Без съмнение един Мюсюлманин не трябва да пренебрегва този въпрос, който Аллах и Неговия Пратеник (Аллах да го благослови и с мир да го дари) са направили толкова велик и значим. Без съмнение Молитвата е стълб на Исляма и най-великото задължение след двете свидетелства. Аллах (Велик и Възвишен е Той) непрекъснато подчертава важността на изпълнението на молитвата и на молитвата в Джама'а в Неговата Свещена Книга – Корана. Следователно действието на пренебрегване на изпълнението на Молитвата е качество на лицемерите. Аллах Всевишния казва:

„ Спазвайте (стриктно задължителните пет) молитвите наред (най-вече) със средната молитва (т.е. най-добрата молитва – 'Аср (Следобедната Молитва)) и заставайте смирени пред Аллах (и не говорете с други по време на молитвата)!“
(Свещения Коран 2: 238)
„И щом се покаят (от съдружаване и безверие) и отслужват молитвата, и дават милостинята зекят, сторете им път! Аллах е опрощаващ, милосърден.“
(Свещения Коран 9: 5)

Аллах също казва:
„Сполуката е за вярващите, които в своята молитва са смирени и които от празнословието странят, и които милостинята зекят дават, и които целомъдрието си пазят, освен за техните съпруги или за владените от техните десници. Те не ще бъдат порицавани - а които се стремят към друго, освен това, тези са престъпващите, и които повереното им и обетите си съблюдават, и които своите молитви редовно отслужват, тези са наследниците, които ще наследят Градините на Фирдаус, там ще пребивават вечно.“
(Свещения Коран 23: 1-11)
„Чети онова, което ти бе разкрито от Книгата! И отслужвай молитвата! Молитвата предпазва от покварата и порицаваното. Най-великото е споменаването на Аллах. Аллах знае какво правите.“
(Свещения Коран 29: 45)
„И бе им повелено да се прекланят единствено пред Аллах, предани Нему в религията, правоверни, и да отслужват молитвата, и да дават милостинята закат. Това е правдивата религия.“
(Свещения Коран 98: 5)
Когато един раб изостави изпълнението на Молитвата заедно с неговите братя в група- Джама'а, хората няма да знаят, че той я изпълнява и ѝ обръща внимание. Аллах Всевишния казва:
„И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат, и се покланяйте с покланящите се!“
(Свещения Коран 2: 43)

Тази ая доказва, че е задължение върху всеки индивид да изпълнява Молитвата в група. Ако Аллах ни повеляваше просто да я извършваме, то следната заповед нямаше да бъде посочена в последната част на това знамение: „...и се покланяйте с покланящите се!“, защото повелята да се извършва Молитвата е вече спомената в началото на знамението.
Аллах Всевишния казва:
„И когато си сред вярващите и им водиш молитвата, нека с теб стои група и да вземат своите оръжия. И щом се поклонят в суджуд, част от тях да застанат зад вас. После нека дойде друга група, която още не се е молила, и да извърши молитвата с теб, и да бъде предпазлива, и да вземе оръжията си. Онези, които не повярваха, желаят да нехаете за своите оръжия и вещи, та да се нахвърлят срещу вас отведнъж. И не е прегрешение за вас, ако дъжд ви напакости или сте болни, да положите оръжията си, но бъдете предпазливи. Аллах приготви за неверниците унизително мъчение.“
(Свещения Коран 4: 102)

Аллах е направил задължение върху Мюсюлманите да извършват Молитвата в Джама'а по време на война и голяма паника. Ако това е случая, тогава какво остава за времена на спокойствие (мир)? Ако бе възможно да се изостави Груповата молитва, то тези, които са в битка срещу враг щяха да имат извинение да я изоставят. И така – става ясно, че извършването на Груповата молитва е едно от най-важните задължения и не е позволено тя да се изоставя.
Предава се в двата Сахих (достоверни) книги с хадиси (на Ал-Букхари и Муслим), че Абу Хурейра (Аллах да е доволен от него) е казал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: „Мислех да заповядам да се съберат дърва, да заповядам да се направи призива за Молитва и да посоча мъж да води хората в Молитва, а аз да отида до мъжете (които не са се присъединили към Груповата молитва) и да им изгоря къщите.“
Предава се в Муснад (сборника с хадиси- б.пр.) на Имам Ахмед, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: „Ако не бяха жените и децата в къщите, щях да ги подпаля (къщите на мъжете, които не са се присъединили към Груповата молитва в джамията).“
Предава се в Сахих Муслим, че 'Абдуллах ибн Мас'уд (Аллах да е доволен от него) е казал: „По времето на Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари) смятахме, че този, който не се е присъединил към Молитвата в Джама'а е или лицемер, известен със своето лицемерие, или е болен. Само че болният мъж биваше довеждан люшкайки се (заради слабостта си) между двама мъже и беше настаняван в реда. Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари) ни научи пътищата за напътствие и ни каза, че един от пътищата за напътствие е да се извършва Молитвата в Джамията, след като призива за молитва е произнесен.“ Също се предава, че той е казал: „Всеки, който иска утре да срещне Аллах като Мюсюлманин нека редовно да извършва тези молитви, когато призива за Молитва е направен, защото те са измежду пътищата за напътствие. Ако се молите във вашите домове, то тогава, вие ще сте изоставили Сунната на вашия Пророк. Ако изоставите сунната на Пророка си- ще сте се отклонили. Няма мъж, който да се изчиства и да прави това добре, после да отиде към една от тези джамии и Аллах Всевишния да не му запише за всяка стъпка една награда (добро дело) и да не го издигне чрез тях една степен по-голяма ида не му изтрие един грях (лошо дело).“
Предава се в Сахих Муслим с думите на Абу Хурейра (Аллах да е доволен от него): „Един сляп човек дойде при Пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари) и каза: „О Пратенико на Аллах, няма кой да ме води до джамията.“ И той помоли Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари) да му даде отстъпка като му позволи да се моли в къщата си. И той му позволи това, но когато той се обърна, Пророка го извика обратно и го попита: „Чуваш ли призива за молитва?“ Той каза: „Да.“ Той (Аллах да го благослови и с мир да го дари) каза: „Тогава отговори му.““ Пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари) не му дал позволение да изостави Молитвата в Джама'а. Според друг хадис, Пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари) му казал: „Не мога да намеря отстъпка за теб.“ И така той ясно казал, че няма отстъпка дори за този сляп човек, който не можел да намери другар да го води до джамията. Ако слепият човек, който нямало кой да го води до джамията, не е извинен да изостави Груповата молитва, какъв ще бъде случая тогава със силен и здрав човек? За такива хора това ще бъде сериозно (нарушение- б.пр.) и ще увеличи техните грехове.
Предава се от достоверните хадиси, че Пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: „Всеки, който чуе Азана (призива за Молитва) и не дойде за молитва, тогава няма за него молитва, освен ако има извинение.“ Когато Ибн А’ббас (Аллах да е доволен от него) бил попитан за извинението той отговорил: „страх и болест.“
Има много хадиси, които посочват, че изпълнението на Груповата молитва в джамиите, където Аллах е заповядал тя да се изпълнява и Неговото Име да се споменава, е едно от най-важните задължения. Следователно е задължение на всички Мюсюлмани да вземат под внимание този въпрос и да дават съвети на техните синове, семейства, съседи и всеки друг Мюсюлманин, да правят това. По този начин те се подчиняват на Повелята на Аллах и на Неговия Пратеник, отбягват забраната и избягват от имитация на лицемерите, които са назовани като „нечестивци“. Измежду лошите качества на лицемерите е тяхното мързеливо поведение към молитвата. Аллах Всевишния казва:
„Лицемерите се стараят да измамят Аллах, но Той мами тях. Изправят ли се за молитва, се изправят мързеливи, за показ пред хората, и малко споменават Аллах, непостоянни са - ту към тези, ту към онези. А когото Аллах оставя в заблуда, ти не ще намериш път за него.“
(Свещения Коран 4: 142-143)

Тези, които изоставят Груповата молитва ще им е лесно да изоставят изобщо молитвата без дори да имат най-малкото извинение и заради най-обикновени причини.
Известно е че изоставянето на Молитвата е действие на безверие и ненапътеност, което окачествява един Мюсюлманин като безверник. Пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: „Между един човек и ширк (съдружаване с Аллах) и безверие стои изоставянето на Молитвата.“ (Предаден от Имам Ахмед и четирите автора на сборници с хадиси с достоверна верига)
Има изобилие от аяти и хадиси, които посочват важността на извършването на Молитвата, задължението да бъде извършена както е повелил Аллах и предупреждения срещу изоставянето ѝ.
Възложено е върху всеки Мюсюлманин да я извършва в Джама'а в джамията, където Аллах е заповядал да се изпълнява и Неговото Име да се споменава, да се подчинява на Аллах и Неговия Пратеник и да избягва Гнева и наказанието на Всевишния.
Когато Истината и доказателствата са наяве става непозволено за всеки един Мюсюлманин да се отклонява от нея, заради гледната точка на този и този. Аллах казва:
О, вярващи, покорявайте се на Аллах и се покорявайте на Пратеника и на удостоените с власт сред вас! И спорите ли за нещо, отнесете го към Аллах и към Пратеника, ако вярвате в Аллах и в Сетния ден! Това е най-доброто и най-похвалното за изход.“
(Свещения Коран 4: 59)
Аллах също казва:
„И не се обръщайте към Пратеника така, както се обръщате един към друг! Аллах знае онези от вас, които скришом се измъкват. И да се боят онези, които нарушават негово нареждане, да не ги сполети изпитание или да не ги сполети болезнено мъчение!“
(Свещения Коран 24: 63)

Нещо повече, огромните ползи от извършването на Молитвата в Джама'а са също очевидни. Тя отваря врата към Мюсюлманите да се познават, обединяват в праведност и благочестие и да се съветват един друг за придържането към истината. Така могат да се насърчават хората, които пропускат Груповите молитви и да се инструктират невежите от тях. Груповата молитва може да бъде средство за присмех над лицемерите, отбягване от техния път, показване на ислямските ритуали сред неговите раби и призив към Аллах чрез думи и дела и т.н.
Много хора проспиват и пропускат Фаджр (Сутрешната молитва). Други пропускат 'Иша' (Нощната молитва). Това е изключителен грях и дело на имитация на лицемерите, за които Аллах Всевишния казва:
„Лицемерите са най-ниско на дъното на Огъня и не ще намериш за тях избавител,“
(Свещения Коран 4: 145)
„Пречи да бъдат приети от тях подаянията само това, че не вярват в Аллах и в Неговия Пратеник, и че идват на молитва само лениви и раздават само с нежелание. И да не те възхищават имотите им, нито децата им! Аллах иска да ги накаже с това в земния живот. И ще излязат душите им, както са неверници.“
(Свещения Коран 9: 54-55)

„Лицемерните мъже и жени са едни като други. Те повеляват порицаваното и възбраняват одобряваното, и стискат в ръка. Забравиха Аллах, затова Той ги забрави. Лицемерите са нечестивците. Аллах обеща на лицемерните мъже и жени, и на неверниците огъня на Ада, там ще пребивават вечно. Достатъчен им е той. Аллах ги прокле. И за тях има постоянно мъчение,“
(Свещения Коран 9: 67-68)
Всеки Мюсюлманин мъж или жена трябва да избягва имитацията на лицемерите в техните изказвания, дела и мързела им относно тяхното пропускане на Нощната и Сутрешната молитва, за да не бъдат съживени в Съдния Ден заедно с тях. Предава се от достоверните хадиси, че Пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: „Най-трудните молитви за лицемерите са Нощната и Сутрешната молитва. Ако те знаеха благодатите, които те (тези молитви – б.пр.) имат, щяха да идват към тях дори пълзейки.“ (Ал-Букхари и Муслим)
Пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари) също е казал: „Всеки, който имитира които и да е хора, той е един от тях.“ (Предаден от Имам Ахмед с думите на 'Абдуллах ибн 'Омар (Аллах да е доволен и от двамата) чрез достоверна верига)
Не е странно да кажем, че този грях – изоставянето на Молитвата в Джама'а се отразява в унищожаване на благодатите и причинява огромни злини на тялото и състоянието на човека. Известно е че греховете водят до големи беди в човешката психика, сърце, поведение и препитание. Съществуват множество доказателства, които сочат, че греховете имат лоши последствия.
Пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е казал в достоверен хадис: „Един човек е лишен от препитание заради греховете, които извършва.“ Известно е че извършването на грехове причинява безплодие и суша и предизвиква трудности. Такива неща идват като резултат от извършването на грехове. Аллах Всевишния казва:
„Каквато и добрина да те достигне, тя е от Аллах, а каквато и злина да те сполети, тя е от самия теб....“
(Свещения Коран 4: 79)

„И ако Аллах наказваше хората за онова, което са заслужили, Той не би оставил на земята дори една твар. Ала Той ги забавя за определен срок. И щом срокът им дойде, Аллах и тогава ще е всезрящ за Своите раби.“
(Свещения Коран 35: 45)
„Каквато и беда да ви сполети, тя е заради онова, което сами сте извършили. А и много Той извинява.“
(Свещения Коран 42: 30)

Затова Мюсюлманите трябва да внимават за лошите последствия, които са резултат от извършването на грехове, да се отстранят от тях и да се постараят да извършват (както трябва) задълженията си към Аллах и да бързат в извършването на добри дела. Извършването на добри дела е много по-добро за хората за в този и следващия живот. От друга страна, греха предизвиква зло в този и в следващия живот.

Нека Аллах ни дари всички нас със здраве и защита!
Нека Аллах да напъти мен и вас към това, от което Той е доволен и да ни поправи делата в земния живот и след смъртта!
Търсим защитата на Аллах от злото на нашите души, грешни дела и от това да имитираме неверниците и лицемерите, защото Той е Прещедрия и Даряващия добро!
Амиин!

Източник: Материалът е извлечен от фатауите на Шейх Ибн Баз публикувани в http://www.alifta.com/ - официалният уеб сайт за Фатауи на Саудитска Арабия.

Превод от английски: Нур Абдуллах

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации