петък, 26 юли 2013 г.

РАЗДЕЛ ЗА ЗАБРАНАТА НА НЕПОСЛУШАНИЕТО ПРЕД РОДИТЕЛИТЕ И ПРЕКЪСВАНЕТО НА РОДНИНСКИТЕ ВРЪЗКИ

раздел XXXXI, "Градина на праведниците" на Имам Науауи

theheartopener.wordpress.com

قال اللَّه تعالى:  { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، وتقطعوا أرحامكم؛ أولئك الذين لعنهم اللَّه، فأصمهم وأعمى أبصارهم } .
Аллах Всевишния е казал: „А щом се отвърнете, нима от вас се очаква друго освен да сеете развала по земята и да прекъсвате родствените си връзки? Тези са, които Аллах прокле и ги стори глухи и слепи“ (47: 22 – 23).

وقال تعالى:  { والذين ينقضون عهد اللَّه من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر اللَّه به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار } .
И е казал Той: „А които нарушават обета пред Аллах, след като са го потвърдили, и прекъсват онова, което Аллах повели да се свърже, и сеят по земята развала, за тези е проклятието и за тях е лошият завършек“ (13: 25).

وقال تعالى:  { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولاً كريماً، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة،
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً } .
И е казал Всевишния: „И повели твоят Господ да не служите другиму освен Нему, и към родителите – добрина! Ако единият от тях или и двамата достигнат старостта при теб, не им казвай: „Уф!“ и не ги навиквай, а им казвай ласкави слова! И от милосърдие спусни за тях крилото на смирението и кажи: „Господи мой, помилвай ги, както и те ме отгледаха от малък!“ (17: 23 – 24) 

335- وعن أبي  بكرةَ نُفيْع بنِ الحارثِ رضي اللَّه عنه قال : قال رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «أَلا أُنَبِّئُكمْ بِأكْبَرِ الْكَبائِرِ ؟ » ثلاثاً قُلنا : بلَى يا رسولَ اللَّه : قال : « الإِشْراكُ بِاللَّهِ، وعُقُوقُ الْوالِديْن » وكان مُتَّكِئاً فَجلَسَ ، فقال:«أَلا وقوْلُ الزُّورِ وشهادُة الزُّورِ »فَما زَال يكَرِّرُهَا حتَّى قُلنَا : ليْتهُ سكتْ .متفق عليه.
335. От Абу Бакра Нуфай ибн ал-Харис, Аллах да е доволен от него, се предава: „Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари попитал: „Да ви известя ли кои са най-големите грехове?“ (Той повтори това три пъти.) Отговорихме: „Разбира се, Пратенико на Аллах!“ Каза: „Съдружаването с Аллах, непослушанието пред родителите...“. Той се бе облегнал, но седна и продължи: „...Да, и изричането на лъжа, и лъжливото свидетелство“. Той продължи да повтаря това, докато си казахме: „Дано да замълчи!“ (всепризнат хадис)

336- وعن عبد اللَّهِ بنِ عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : «الْكبائرُ : الإِشْراكُ بِاللَّه ، وعقُوق الْوالِديْنِ ، وقَتْلُ النَّفْسِ ، والْيمِينُ الْغَموس» رواه البخاري .
336. От Абдуллах, син на Амр ибн ал-Ас, Аллах да е доволен и от двамата, се предава, че Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Големите грехове са: съдружаването с Аллах, непослушанието пред родителите, убийството на човек и умишлено дадената лъжлива клетва*“(разказан от ал-Бухари).

337- وعنه أَن رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « مِنَ الْكبائِرِ شتْمُ الرَّجلِ والِدَيْهِ ،» قالوا : يا رسولَ اللَّه وهَلْ يشْتُمُ الرَّجُلُ والِديْهِ ؟، قاـل : « نَعمْ ، يَسُبُّ أَبا الرَّجُلِ، فيسُبُّ أَباه ، ويسُبُّ أُمَّهُ ، فَيسُبُّ أُمَّهُ » متفقٌ عليه .
وفي روايـةٍ : « إِنَّ مِنْ أَكْبرِ الكبائِرِ أَنْ يلْعنَ الرَّجُلُ والِدَيْهِ ، » قيل : يا رسـول اللَّهِ كيْفَ يلْعنُ الرجُلُ والِديْهِ ؟، قال : « يسُبُّ أَبا الرَّجُل ، فَيسُبُّ أَبَاهُ ، وَيَسبُّ أُمَّه ، فيسُبُّ أُمَّهُ».
337. Пак от същия сподвижник, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Сред големите грехове е човек да наругае родителите си“. Попитали: „Но, Пратенико на Аллах, нима човек ругае родителите си?“ Отговорил: „Да, ако двам се ругаят и псуват на баща и на майка“ (всепризнат хадис).
В друг вариант се казва: „Един от най-големите грехове е човек да прокълне родителите си“. Рекли: „Пратенико на Аллах, как така човек ще прокълне родителите си?“ Отговорил: „Някой напсува бащата на друг и той напсува баща му, и напсува майка му, и другият напсува майка му“.

338- وعن أبي  محمد جُبيْرِ بنِ مُطعِمٍ رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ » قال سفيان في روايته : يعْني : قاطِع رحِم . متفقٌ عليه.
338. От Абу Мухаммeд  Джубайр ибн Мутим, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Отсичащ не ще влезе в Рая“. Суфян е добавил в своя вариант: „Т.е. отсичащ родствените връзки“ (всепризнат хадис).

339- وعن أبي عِيسى المُغِيرةِ بنِ شُعْبةَ رضي اللَّه عنه عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « إِنَّ اللَّهُ تعالى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمهَاتِ ، ومنْعاً وهات ، ووأْدَ البنَاتِ ، وكَرَهَ لكُمْ قِيل وقالَ ، وكثرة السَؤالِ ، وإِضَاعة المالِ » متفقٌ عليه .
339. От Абу Иса ал-Мугира ибн Шууба, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Аллах Всевишния ви е възбранил непослушанието пред майките, скъперничеството, алчността, заравянето на живи момиченца и е определил като нежелателни празните разговори, многото разпитване и загубата на имот“ (всепризнат хадис).* На арабски се казва „удавящата“, „гибелната“ клетва, защото удавя в греха  излъгалия. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации