четвъртък, 1 август 2013 г.

Рецитиране на Коран oт жена по време на месечния цикъл

Фатуа на Шейх Мунаджжид, оригинала можете да прочетете тук.
www.onlinereadingcorner.com


Слава на Аллах!

Темата е една от тези, мнението на които учените, Аллах да се смили над тях, се различава.
Повечето фукаха' казват, че е харам за жената да рецитира Коран по време на месечния си цикъл, докато не стане отново Тахир (чиста). Единственото изключение се прави за Зикр (споменаванията на Аллах) и изразите, които не възнамерени за Тилаауа (рецитация), като Бисмиллах-ир-Рахмаан-ир-Рахиим или Инна Лиллахи уа Инна Илейхи Раджи'ун, както и други Коранични фрази, които принципно се изричат, като дуа.
За забраната си се основават на следните няколко неща:
  1. Жената в цикъл попада под същите забрани, като онзи, който е Джунуб (състояние на нечистота след сексуален акт), защото и за двете се изисква Гусл. Това се основава на хадиса, предаден от Али ибн Аби Талиб радиАллаху анху, според който Пrатеника на Аллах салАллаху алейхи уа саллам винаги учел на Коран и никога не възпрепятствал някого от учене, освен онези, които били Джанаба .”(Абу Дауд, 1/281; Ат-Тирмидиi, 146; ал-Ниса'и, 1/144; Ибн Маджа, 1/207; Ахмад, 1/84; IИбн Худайма [??], 1/104. Ат-Тирмиди е казал: хадиса е сахих хасан. Ал Хадиз Ибн Хаджар е казал: Истината е, че това е вид Хасан хадис, който може да се използва като доказателство).
    Хадиса от Ибн 'Умар радиАллаху анхум, според който Пророкът салАллаху алейхи уа саллам е казал: "Жената в цикъл и онзи, който е Джанаба, не трябва да рецитират нищо от Корана". (Ат-Тирмиди, 131; Ибн Маджа, 595; ал-Даракутни (1/117); ал-Бейхаки 1/89. Хадиса е даиф, защото е предаден от Исмаил ибн А'иша от Хиджази, а преданията от него са слаби, тове е нещо, което добре се знае от изучавалите хадис. Шейх-ул-Ислам Ибн Тайимийа казва (21/460): Хадиса е даиф, според единодушното съгласие на учените по хадис. Виж Nasb al-Raayah, 1/195; al-Talkhees al-Habeer, 1/183).
Някои учени казват, че е позволено на жената в цикъл да рецитира Коран - това е мнението на Малик и предаденото от Ахмад, което и Ибн Таиймийа предпочита, а и аш-Шаукани вярва, че е правилното. Учените основават мнението си на следното:
  1. Принципът е, че нещата са позволени, ако няма доказателство за противното. Няма доказателство, че на жената в цикъл е непозволено да рецитира Коран. Шейх-ул-Ислам казва: "Няма ясен сахих текст, в който да се казва, че на жената в цикъл е забранено да рецитира Коран…Във времето на Пратеника на Аллах салАллаху алейхи уа саллам той не е забранявал на цените в цикъл да рецитират Коран, или да споменават Аллах (зикр), както и друга дуа".
    Аллах субханаху уа Та'ала, е наредил на Мюсюлманите да рецитират Коран. Той възхвалява този, който го прави и му (й) обещава голяма награда. Никой не е изключен, освен онзи, за който има силни доказателства (далил), а за жените с менструален цикъл няма такива.
  2. Аналогията между жена в цикъл и онзи, който е Джанаба, е направен независимо от факта, че има голяма разлика между тях. Онзи, който е Джанаба, има възможността да премахне тази "преграда", като вземе Гусл, за разлика от жената в цикъл. Периода на жената трае определено време, за разлика от Джанаба, за който се изисква извърпване на Гусл, когато дойде време за молитва. 
  3. Попречването на жена в цикъл да рецитира Коран я лишава от възможност за спечелване на награди и прави възможно забравяне на наученото наизуст.

От изброеното става ясно, че онези, които позволяват рецитирането на Коран от жена в цикъл, са с по-силни доказателства. Ако жената все пак има съображения, може да се ограничи в рецитирането на пасажи, които се страхува да не забрави. 

Важно е да се отбележи, че тук обсъждаме само рецитирането на Коран по памет - когато става дума за четене от Мус-хаф (арабския оригинал на Коран), правилата са различни.

Правилното становище на учените е, че е забранено докосването на Мус-хаф от човек в каквото и да било състояние на нечистота, защото Аллах казва (превод на значението):

 “…докосват го само пречистените.” 
[aл-Уакиа 56:79]

В писмо до 'Амр ибн Хазм, Пророкът салАллаху алейхи уа саллам казва на народа в Йемен: "Никой да не докосва Коран, освен този, който е Тахир (чист)." (Малик, 1/199; ан-Ниса'и, 8/57; Ибн Хиббан, 793; ал-Бейхаки, 1/87. Ал-Хафъз Ибн Хаджар е казал: Учените са класифицирали хадиса като сахих, защото е добре познат. Аш-Шафи'и е казал: Доказано е, че това е писмо, изпратено от Пратеника на Аллах салАллаху алейхи уа саллам."  Ибн 'Абд ал-Барр е казал: "Писмото е известно сред учените по Сира и сред останалите учени, затова не се нуждае от Иснад. Той е като Тауатур, защото хората го приемат и разпознават." Шайх Албани казва, че е сахих. Al-Talkhees al-Habeer, 4/17. Виж: Nasb al-Raayah, 1/196; Irwaa’ al-Ghaleel, 1/158).
(Haashiyat Ibn ‘Aabideen, 1/159; al-Majmoo’, 1/356; Kashshaaf al-Qinaa’, 1/147; al-Mughni, 3/461; Nayl al-Awtaar, 1/226; Majmoo’ al-Fataawaa, 21/460; al-Sharh al-Mumti’ li’l-Shaykh Ibn ‘Uthaymeen, 1/291)
А Аллах знае най-добре!
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации