неделя, 23 септември 2012 г.

Търпение в неволята


автор Фахреддин Йалдъз

източник на снимката - Интернет

В Корана е казано, че Всевишният Аллах ще изпита човека с различни беди (67/2 (1); 2/155 (2); 3/142 (3) и др.) и на вярващия човек се дава указанието: (74/7) (4). Тази повеля на Корана отразява истината за човека и живота, защото земният живот е пълен с несгоди и в живота на всекиго има неминуемо трудни моменти.
С други думи, бедите са една неотменима истина в човешкия живот.
Ето защо те трябва да се посрещат като нещо естествено. Важното е да можем да посрещнем с търпение несгодите, които чукат на вратата ни в най-неочакван момент като покажем онова поведение, което подобава на един вярващ. А това става със съзнателното четене на Корана и търпеливото му спазване.
Какво е и какво не е търпението?
Думата търпение „сабр" е производна форма от корена „сбр", който означава „държа, понасям, очаквам, издържам на трудности и притеснения" (Ибн Манзур, Лисанул Apa6, III, 437-443).
Търпението е умението на човек да преодолява с вяра, твърда решимост и издръжливост трудностите и притесненията, с които се сблъсква в предприетите от него, справедливи и благочестиви дела (73/10 (5); 90/17 (6); 28/54 (7)). Освен това търпение се нарича предпазването на човек от деяния, които не съответстват на религията и здравия разум, и обуздаването на човешките страсти (Рагъб ел-Исфехани, ел-Мюфредат, с. 474).
В Корана всички слова, свързани с корена „сбр", макар и с малки разлики, като цяло се употребяват със значението „твърда решимост и непоколебимост" (М. Фуад Абдюлбаки, ел-Муджсмюл Мюфехрес ли-елфазил Куранил Керим).
Търпението е понасяне на всички притеснения с твърдост, овладяване на страстите, изпълнение на божествените заповеди, като се опълчиш на всякакъв вид трудности, за да можеш да спечелиш благоволението на Аллах; вкусване от удоволствието да бъдеш раб на Аллах, без да се заблудиш от множеството забранени неща, желания и страсти, въпреки измамността на света, многобройната тълпа, която се кланя на богатство и слава, неотклонение от правия път, преодоляване с вяра и чистосърдечност препятствията на разорението.
Търпението е силата да се победят удоволствията на страстта, да се върви по пътя на вярата с твърда решимост, да се понасят трудностите на борбата срещу порока и неправдата. Ето защо търпението е най-прекрасното от качествата, най-висшата степен на нравственост над всичко – онова действие на вярващия сам да претегли вярата си на везните на искреността. В такъв случай човек трябва да усвои навика да търпи и да се самовъзпитава търпеливо. Никога не трябва да се забравя, че търпението е главният фактор за постигането на успех. (3/120 (8), 125 (9), 142 (10), 146-148 (11) и др.)
Търпението, за което наградата е най-голяма изпъква тогава, когато пожарът на нещастието се посипе върху човека. Тази истина Пророкът (с.а.с.) е изразил с думите:
„Най-приемливо е търпението в момента на първия удар." (Куртуби, ел-Джами ли- ахкамил Куран, II, 174)
Защото "търпението, проявено в такова състояние, показва силата на вярата в сърцето и непоколебимостта на търпението. След като пожарът на нещастието угасне и шокът от събитието премине, общо взето всеки понася случилото се. Търпението, което е важно и приемливо е, без да се възразява на предопределението от страна на Аллах, да се прояви съгласие с Неговата върховна власт.
Мярка за търпението е Коранът. Когато някой поиска да навреди някому или на религията му, бездействието от страна на човека не е търпение, а нещо което не трябва да се допуска. С други думи като се каже, че търпението е половината от вярата, не е правилно винаги да се мъчи да се поддържа поведение на пасивност. Защото търпението, което се изисква и се възхвалява в Корана е търпението, което се проявява по пътя на правдата и доброто чрез вяра и благочестиви дела.
Праведността не е да обръщате лице на изток или на запад, праведността е у онзи, който вярва в Аллах и в Сетния ден, и в ангелите, и в Писанието, и в пророците, и раздава от своя имот, въпреки любовта си към него, на роднините и сираците, и на нуждаещите се, и на пътника [в неволя], и на просяците, и за освобождаване на робите, и отслужва молитвата, и дава милостинята закат; и у изпълняващите своя обет, когато са обещали, и у търпеливите в злочестие и беда, и във вихъра на битката. Те са искрените и те са богобоязливите. (2:177)
А точно обратното – да се понася всяка злина, да се скланя глава пред всяко унижение, да се приема несправедливостта не е търпение.
Едно от основните понятия обаче, което с времето се възприема погрешно и е загубило в голяма степен значението си, установено в Корана, е търпението. Това понятие се възприема от много хора като израз на примирение пред потисничеството и неправдата, на отказ от упоритото отстояване на ислямската житейска практика и прекъсване на усилията да се пренася исляма в живота. Понятието търпение в Корана обаче няма никаква връзка с такова едно разбиране.
Според Корана търпение е човек да продължава с вяра и решимост да върши праведни и благочестиви дела, да бъде способен да преодолява смело и непоколебимо трудностите и несгодите, които го сполетяват, да изчаква без да бърза присъдата за изпълнение, която Той ще му предопредели по-нататък, като продължи стремежа си да живее по пътя на религията на Аллах. (68:48 (12); 73:10 (13); 90:17 (14); 10:109 (15); 16:126 (16); 3:200 (17) и др.) При това положение всеки вярващ трябва да изпълнява днешния си дълг с пълна решимост и да очаква с търпение утрешната присъда на Своя Господ.
ПОСЛАНИЕТО, КОЕТО ОТПРАВЯ ПОНЯТИЕТО ТЪРПЕНИЕ
В нашето съвремие господства един порядък, който унищожава човешките стойности и в голяма степен погубва ислямската личност. В този строй лъжата е заела мястото на нравствеността, а потисничеството и гнетът – на правдата. Хората безучастно наблюдават как измамата, парите и демагогията унищожават човешките и ислямските ценности.Тези пороци и беди ще могат да бъдат преодолени не с отказ от ислямския живот, а тъкмо обратно – с проява на достатъчно усилия, за да може човек да живее като истински мюсюлманин, дори ако е необходимо да извърши саможертва. Днес обаче мюсюлманите изпитват върху себе си несгодите от споменатите недъзи. А тези несгоди могат да бъдат преодолени с по-големи жертви.Понятието търпение отправя към нас посланието че, въпреки всички трудности и гнет, трябва да направим навреме това, което се изисква, за да изживеем един истински ислямски живот, че трябва да работим без страх – упорито, решително и системно.
И рекоха Исраилевите синове на фараона: „Отмъщаваш ни само защото повярвахме в знаменията на нашия Господ, когато дойдоха при нас. Господи наш, изпълни ни с търпение и прибери ни отдадени на Теб!"(7:126)
1.     Той е, Който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита кой от вас е по-добър в делата. Той е Всемогъщия, Опрощаващия,
2.      И непременно ще ви изпитаме с малко страх и глад, и с отнемане от имотите, душите и плодовете. И благовествай търпеливите,
3.     Или смятахте да влезете в Рая, без Аллах да е изпитал кои от вас се борят и без да е изпитал търпеливите?4. и в името на твоя Господ бъди търпелив!
4.     И бъди търпелив към онова, което говорят! И ги пускай с достойнство!
5.     И е от онези, които вярват и взаимно се наставляват за търпение, и взаимно се наставляват за състрадание.
6.     Тези ще бъдат възнаградени два пъти, защото са търпеливи и отвръщат на злината с добрина, и от онова, което сме им дали за препитание, раздават.
7.     Ако ви постигне добрина, тя ги огорчава, а ако ви сполети злина, ликуват за нея. Но ако сте търпеливи и богобоязливи, не ще ви навреди лукавството им с нищо. Аллах обгръща техните дела.
8.     Да, ако сте търпеливи и богобоязливи, и [съдружаващите] изникнат в ярост пред вас -; тогава ще ви подкрепи вашият Господ с пет хиляди белязани ангели.
9.     Или смятахте да влезете в Рая, без Аллах да е изпитал кои от вас се борят и без да е изпитал търпеливите?
10. И с колко пророци се сражаваха огромни множества, но те не изнемощяваха от онова, което ги сполетяваше по пътя на Аллах, и не проявяваха слабост, и не се огъваха. Аллах обича търпеливите.
11. Думите им бяха само да кажат: “Господи наш, опрости греховете ни и нашата невъздържаност в делата, и укрепи нашите стъпки, и ни помогни срещу невярващите хора!” И въздаде им Аллах наградата на земния живот, и прекрасната награда на отвъдния. Аллах обича благодетелните.
12. Изтърпи до присъдата на твоя Господ и не бъди като човека в кита, който зовеше, изпълнен със скръб
13. И бъди търпелив към онова, което говорят! И ги напускай с достойнство!
14. И е от онези, които вярват и взаимно се наставляват за търпение, и взаимно се наставляват за състрадание.
15. И следвай, каквото ти се разкрива, и бъди търпелив, додето Аллах отсъди! Той е Най-добрият съдник.
16. И ако наказвате [о, вярващи], накажете със същото, с което са ви наказали! А ако търпите, това е най-доброто за търпеливите.
17. О, вярващи, бъдете търпеливи и надвивайте с търпение, и бъдете твърди, и се бойте от Аллах, за да сполучите!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации