понеделник, 28 октомври 2013 г.

Хадис 18: Няма молитва без обмиване, "Радост за благочестивите сърца", шейх ас-Сади

nla.gov.au

От Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, че Пратеника на Аллах (с.а.с) казал:

 „Няма да бъде приета молитвата от омърсилия се, докато не извърши обмиването (уду)“.

Ал-Бухари, Муслим, Абу Дауд и Ат-Тирмиди

Очевидния смисъл на хадиса ни показва, че ако след осквернение човека не извърши обмиване, неговата молитва няма да бъде приета. С други думи – ще е недействителна. Подразбира се и това, че молитвата на извършилия обмиване ще бъде приета, разбира се, ако изпълни и всички необходими условия, доколкото Аллах свързва много от Своите заповеди с други, което значи, че някои от повелите на Аллах не могат да бъдат изпълнени, докато не се съблюдават необходимите условия и докато не бъдат отстранени препятствията за изпълнение на повелите по задължителния начин. 
Между уляма' (учените) няма разногласия в мненията им по този въпрос в основите на шариа', доколкото установяването на шариа' е относително, което включва много неща, напр. молитвата без да е задължително да бъдат приведени еднозначно аят от Корана или хадиси. Включва в себе си това, което е казано по този въпрос и като съвкупност трябва да е извлечена от различни аят от Корана и хадиси. Този метод е един от най-важните, често се използува при фъкх - при издаване и класификация на различните фатауи във фъкх, също при обединяването на това, което се отнася към различни родове и видове в нещо, което да е разбираемо за хората. Приноса на фукаха' (учените със фъкх) в това отношение са големи, Аллах да им въздаде добрина за това, което са направили за исляма и мюсюлманите!

Т.е. трябва винаги да взимаме под внимание тази основа, същността на която се състои в това, че нито една повеля в шариа' е невъзможно да бъде изпълнена без да се съблюдават всички необходими условия и отстраняване на препятствията.

Напр. ако става въпрос за оскверняването подразбира се това, което прави обмиването недействително, в това число: естественото отделяне на човека (ест. нужди, газове), дълбокия сън[1], яденето на камилско месо, допира с жена, ако е довело до възбуда на мъжа, допира на ръката с половия орган и др. Трябва да кажем, че някои от уляма' са изказали различни мнения по гореспоменатите неща.

По такъв начин молитвата на човек, с който се е случило нещо подобно, ще бъде недействителна, ако той не направи установеното от шариа' обмиване. За него трябва да се измият с вода частите на тялото, които са споменати в сура Ал-Маида (Трапезата), придържайки се към определена последователност на действията. Може да се прави и очистването с пясък в случаите, когато не трябва да се ползува вода по уважителни причини, в случаите, когато няма вода или има опасения, че нейното използуване може да нанесе вреда.

Казаното служи за указание, че ако човек реши да направи молитва в омърсено състояние, поради незнание или разсеяност, тогава той трябва да я повтори. Нали ако човек получава награда за изпълняване на външни действия, които имат отношение към молитвата и принадлежат към религиозните задължения, тогава той трябва да  направи отново всичко, за да изпълни това, което се полага.

За човека, който е извършил обмиването, но е забравил, че на неговото тяло или дрехи, е останала нечистота, важи същото, т.к. молитвата е от тези дела, които позволяват повторението им, в случай на доспусната грешка.[1] Ханафите считат, че обмиването е недействително след съня на човек, който спи полулегнал или по гръб, а също и загубата на съзнание (Вж: Ал-Ихтийар, т.1, стр. 17).

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации