събота, 1 юни 2013 г.

Гласът на жената


Въведение
Някои мюсюлмани казват, че гласа на жената е аура и не трябва да бъде чуван от не-махрам, освен при спешни случаи. Tова есе ще разгледа техните твърдения и ще представи доказателства за едно различно заключение.

Забележка: Моя материал е в отговор на статията, наречена "Is the Female Voice Awrah?" (Аура ли е гласът на жената?). 

Разглеждане на доказателствата
Много доказателства са представени в подкрепа на идеята, че гласът на жената е аура. Първото е и в тази ая на Корана, а второто е в хадис. Всяко от тях ще бъде разгледано поотделно.
Сура ал-Ахзаб ая 32, която гласи следното: 
Ya Nisa an-Nabiyy lastunna ka ahad min an-nisa. In ittaqaytunna fa laa takhda'na bi'l-qawli fa yatma' alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawla ma'rufa

О, жени на Пророка, вие не сте като никоя друга от жените. Ако сте богобоязливи, не говорете с нежност, та да не закопнее онзи, в чието сърце има болест. И говорете, както подобава!

Авторът на горната статия, коят оспоменах ("Is the Female Voice Awrah?") е превел "takhda'na" като "не говорете с нежност" и казва, че понеже тя е жена, нейния глас по природа си е нежен; следователно, като винаги "говори с нежност" тя трябва да пази мълчание, за да се подчини на Аллах субханаху уа та’ала.

В същност думата "takhda'na" е с корен "khada'a", което означава "да (се) предам, отстъпя" (вж 'Речник на Hans-Wehr на модерния писмен арабски'; всички думи, произлизащи от корена, са синоними). Това означава, че на жените, за които се говори в аята, не е заповядано да бъдат покорни или почтителни в речта си. В същност тук не става дума за височината на гласа, а за самия начин на говорене и на произнасянето на думите. 

Това води и до друга гледна точка. За да се подчинят на изискването "...не говорете с нежност...", на жените е посочено да говорят по "подобаващ начин" - а не да НЕ говорят!! Очевидно е, че Аллах субханаху уа та’ала е дал повелята жените да говорят почтено, като уважавани дами, а не да мълчат. Наистина е чудно защо, когато Аллах субханаху уа та’ала съвсем ясно е указал жените да говорят по подобаващ начин , без нежност в гласа, някои хора се опитват да твърдят, че Той е заповядал на жените да мълчат! Скъпи сестри, Аллах субханаху уа та’ала иска от нас да говорим честно и благородно, а не мълчим. Това е и което Той е посочил в горната ая.

Горния анализ показва, че аята в дейсвителност не указва гласът на жената да е част от нейната аура. А трябва да споменем и факта, че въпросната ая е конкретно до жените на Пророка (салАллаху алейхи уа саллам), ясно упоменато "вие не сте като никоя друга от жените". Как тогава аята може да се адресира до други мюсюлманки? Това, че подобна заповед може да бъде мустахаб, а не фард за жени, които не са съпруги на Пророка (салАллаху алейхи уа саллам). Удивително е, че ясно адресираното до съпругите на Пророка се игнорира и аят се разглежда за всички мюсюлманки. Наистина всички жени трябва да се въздържат от нежната и покорна реч, но това е препоръка за обикновената Мюсюлманка.

Второто доказателство е хадис за правилото за прекъсване на Имама по време на молитва ако е необходимо той да обърне внимание върху нещо. 
Предава се от Сахл ибн Са'д (радиАллаху анху) и Абу Хурейра (радиАллаху анху). 
Сахл (радиАллаху анху) описва случай, когато Пророкът (салАллаху алейхи уа саллам) дава това указание.
Ето и превод на преданието на Сахл's (радиАллаху анху):
Сахих Бухари Книга 22, Номер 309: 
От Сахл ибн Са'д: Новината за различията между хората на Бани 'Амр бин 'Ауф в Куба, достигнаха до Пратеника на Аллах и той отиде при тях, заедно с някои от сподвижниците, за да съдейства за помирение. Пратеникът на Аллах остана по-дълго там и дойде време за молитва. Билал дойде при Абу Бакр и каза, "O Абу Бакр! Пратеникът на Аллах е задържан (там) и е време за молитва. Ще водиш ли хората за молитва?" Абу Бакр отговори, "Да, ако желаеш." Така Билал каза Икама и Абу Бакр застана отпреди  хората казаха Такбир. Междувременно Пратеникът на Аллах дойде и премина през редовете, докато зае място в първата редицаи хората започнаха да ръкопляскат. Абу Бакр, който никога не гледаше насам-натам по  време на молитва, като чу ръкоплясканията, погледна назад и видя Пратеника на Аллахe. Пророкът му махна да продължи. Абу Бакр вдигна двете си ръце, възхвали Аллах и оттстъпи назад, докато застана в първата колона, а Пратеникът на  Аллах' мина напред и поведе молитвата на хората. Когато свършиха молитвата, той се обърна към хората и каза, "O хора! Защо започнахте да пляската, когато нещо ви се случи по време на молитва? Пляскането е за жените. Когато някой се сблъска с нещо необичайно по време на молитва, нека каже, 'Субхан Аллах'." Тогава Пророкът погледна към Абу Бакр и попита, "Какво ти попречи да продължиш молитвата, когато ти махнах да продължиш?" Абу Бакр отговори, "Не подхожда на син на Ал Кухафа да води молитва в присъствието на Пратеника на Аллах."
Други иснади на преданието на Сахл (радиАллаху анху) могат да се прочетат в Сахих Бухари Книга 11 #652, Книга 22 #326, Книга 49 #855, and Книга 89 #300, както и Сахих Муслим Книга 4 #845 and Мууатта Книга 9 #9.20.64. 
Преданието на Абу Хурейра's (радиАллаху анху) може да се прочете в Сахих Бухари Книга 22 #295, Сахих Муслим Книга 4 #850, #851, и #852, и Сунан Абу Дауд Книга 3 #944 и Книга 11 #2169.

Разсъждението в "Is the Female Voice Awrah?" е, че ако беше халал за жените да казват "Субхан Аллах", щеше да им бъде позволено да го правят, но тъй като Пророкът  (салАллаху алейхи уа саллам) не го е направил, би следвало техния глас да е аура. Още повече ако една извънредна ситуация по време на молитва не е достатъчна да се позволи на жената да говори пред не махрам мъже, тогава само положение на живот и смърт би премахнало забраната на жената да говори.  

Въпреки това е интересно да се отбележи, че ситуацията, която е описана от Сахл (радиАллаху анху) е, че първо мъжете са пляскали с ръце. Пророкът (салАллаху алейхи уа саллам) тогава е направил пляскането с ръце от мъже непозволено за тях, като им е повелил да казват "Субхан Аллах", но е позволил на жените да продължа да ръкопляскат.
За да го разгледаме по друг начин, трябваше да е същото, като всички - мъжете и жените да казваха "Субхан Аллах" и Пророкът (салАллаху алейхи уа саллам) да критикува жените за това, след което да им нареди вместо това да пляскат. Това щеше да бъде ясен довод жените да не говорят на публично място. Но тук не виждаме подобен случай. Вместо това, мъжете и жените са пляскали. Знаем, че пляскането с ръце, за да се прекъсне имама, е харам за мъжете. Знаем, че пляскането с ръце, за да се прекъсне имама, е халал и мустахаб за жените. Но не знаем със сигурност, че е харам за жените да говорят. Пророкът (салАллаху алейхи уа саллам) е позволил на жените да запазят мълчание, като ръкопляскат. Но може да бъде Халал, а не макрух за жените да говорят. Помислете върху това.

Можем да видим, че Корана не повелява жените да мълчат, както и няма ясно доказателство за това от Пророка(салАллаху алейхи уа саллам). За да разберем все пак каква е позволената височина на гласа на жената, трябва да потърсим друго доказателство за реч пред немахрам мъже в различни от спешните случаи, ако Пророкът (салАллаху алейхи уа саллам) е позволил това. Ако го е позволил, значи е халал и гласър на жената не е аура - това ще обясним сега:

Доказателства в защита на женската реч

От Корана

1) Сура ал-Касас aят 23-25
Wa lamma warada maa'a Madyana wajada alayhi ummat min an-nas yasquuna wa wajada min duni him imra'atyani tadhudan. Qala maa khatbukuma? Qalata laa nasqii hatta yusdi ar-ri'a wa abuna shaykh kabir. Fa saqaa la huma thumma tawallaa ila az-zilli fa qala Rabbi inni li maa anzalta ilayya min khayrin faqir. Fa ja'at hu ihda huma tamshi ala istihya. Qalat inna abi yad'uka li yajziyaka ajra maa saqayta la na...

И когато стигна до водата на Мадян, завари там група хора да поят [добитък]. И завари освен тях две жени да възпират [добитъка си]. Рече: “Какво ви се е случило?” Рекоха: “Не ще поим, докато пастирите не приключат. А баща ни е твърде стар.” И той напои [добитъка им] вместо тях. После се оттегли на сянка и рече: “Господи, нуждая се от благо, което да ми спуснеш.” И дойде при него едната от двете, пристъпвайки със свян. Тя рече: “Баща ми те кани да те възнагради, задето напои вместо нас.”...

КОМЕНТАР: Тук бъдещата съпруга на Пророк Мойсей (Муса, алейхи салам) говори с него, въпреки че не са встъпили в брак все още. В сура ан-Ниса ая 26 казва, "Аллах иска да ви разясни и да ви насочи по пътищата (Сунната) на онези, които бяха преди вас, и да приеме покаянието ви." Освен ако не е ясно отменено с друго, Аллах субханаху уа та’ала цитира примери, които са халал.

2) Сура ал-Намл аят 29-35
Qalat ya ayyuha al-mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Inna hu min Sulayman wa inna hu "Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin". Qalat ya ayyuha al-mala'u aftuni fii amri maa kuntu qadi'at amran hatta tashhadun. Qalu nahnu ulu qawwat wa ulu ba'sin shadid; w'al-amru ilayki fanzuri maa dha ta'murin. Qalat inna al-muluk idha dakhalu qaryatan afsadu ha wa ja'alu a'izzata ahliha adhillah, wa ka dhalika yafa'lun. Wa inni mursilatun ilay him bi hadiyyatin fa naziratum bi ma yarji al-mursalun.

Рече тя: “О, знатни, спуснато ми бе достопочтено послание. То е от Сулейман и е: “В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! Не се възгордявайте и елате при мен отдадени на Аллах!” Рече тя: “О, знатни, посъветвайте ме в делото ми! Не съм решила никое дело без ваше присъствие.” Рекоха: “Ние имаме сила и огромна мощ. А повелята е твоя, ти реши какво ще повелиш!” Рече тя: “Царете, когато нахлуят в някое селище, го разрушават и унизяват най-благородните му обитатели. И те така ще постъпят. Ще им изпратя подарък и ще видя с какво ще се върнат пратениците.”

КОМЕНТАР: Кралицата на Шеба говори със съвета си. Въпреки че по това време тя е неверник, по-късно приема Исляма (вж. Сура ал-Намл ая 44) и продължава да бъде кралица на своя народ. По тази причина тя е добър пример за мюсюлманите.

3) Сура ал-Муджаддала ая 1
Qad sami'Аллахu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilaАллах. Wa Аллахu yasma'u tahawura kuma. InnaАллахa Sami'u Basir.

Чу Аллах думите на онази, която спореше с теб за своя съпруг и се оплака на Аллах. Аллах чу вашия разговор. Аллах е всечуващ, всезрящ.

КОМЕНТАР: Това е пример от времето на Пророка (салАллаху алейхи уа саллам). Жена говори с Пророка (салАллаху алейхи уа саллам), за се оплаче. Вместо да осъди говоренео с немахрам мъж (т.е. Пророкът салАллаху алейхи уа саллам, Аллах субханаху уа та’ала казва, че Е чул нейната мъка и Е отговорил. Ако нейния разговор с немахрам мъж беше харам, защо Аллах субханаху уа та’ала не я забрани?

4) Сура ал-Ахзаб ая 53
...Wa idha sa'altuhunna mata'an fa s'aluhunna min wara'i hijab; dhalikum atharu li qulubikum wa qulubihinna...

И ако помолите жените му за някоя вещ, помолете ги иззад завеса! Това е най-чисто и за вашите сърца, и за техните сърца. И нямате право да огорчавате Пратеника на Аллах, нито да се жените някога за съпругите му след него!

КОМЕНТАР: Тук става дума за съоругите на Пророка (салАллаху алейхи уа саллам), за които се говрои и в Сура ал-Ахзаб ая 32. На тях е заповядано да бъдат зад завеса, когато Пророкът (салАллаху алейхи уа саллам) има посетители мъже и са питани за нещо. Един въпрос изисква отговор. Затова жените на Пророка (салАллаху алейхи уа саллам) в аята са поставени в положение да говорят с немахрам мъже. Как тогава ще е харам говоренето с немахрам мъже?

ХАдиси
A) Сахих Бухари Книга 60 Номер 277:
От Ибн Абу Мулайк: Ибн Аббас поискал разрешение да посети А'иша пред смъртта й, когато била в агония. Тя казала: "Страхувам се, че той ме ще хвали твърде много." След това добавила: "Той е братовчед на Пратеника на Аллах и един от най-видните мюсюлмани. Позволете му да влезе." (Когато влязъл) той попитал: "Как си?" Тя отговорила: "Ако се страхувам (от Аллах), съм добре." Ибн Аббас казал: "Ин ша Аллах да си добре, защото си съпруга на Пратеника на Аллах, а той не се ожени за друга девица, освен за теб и доказателство за невинността ти бе дадено от Небесата". По-късно Ибн аз-Зубайр влязъл след него и А'иша му казала: "Ибн Аббас дойде при мен и много ме похвали, но аз мислех, че съм нещо забравено и далечно".

КОМЕНТАР: Ибн Аббас (радиАллаху анху) определено не е махрам за А'ишаУмм ал-му'минин (радиАллаху анха); нямат кръвна връзка помежду си. Ако за Ибн Аббас (радиАллаху анху) беше харам да слуша гласа на А'иша (радиАллаху анха), защото е аура. как тогава изобщо са разговаряли? Още повече, че описаната случка е по времето на смъртта на А'иша (радиАллаху анха), което е доста след смъртта на  Пророка (салАллаху алейхи уа саллам). Ако разговора с не-махрам мъже е халал след смъртта на Пророка (салАллаху алейхи уа саллам), каква е тази сила, която да постановлява, че е харам!? Забележете също, че този хадис е един от многото доказателства, че съпругите на Пророка (салАллаху алейхи уа саллам) наистина са отговаряли на въпроси на не-махрам мъже. 

B) Сахих Бухари Книга 15 Номер 88:
От Умм Атийа се предвава: Трябваше да излезем в Деня на Еид и дори да вземем и девствените моичета, както и жените в цикъл, така че те да затсната зад останалите хора и да кажат Такбир, заедно с тях и да призоват Аллах заедно с тях, и да се надяват на благодатта на този ден за пречистване на греховете. 

КОМЕНТАР: Тук имаме конкретна заповед жените да стоят в близост доа общността и да рецитират "Аллаху акбар". Как би могъл Пророкът (салАллаху алейхи уа саллам) да даде подобна заповд, ако гласът на жените беше аура? Това също поставя въпроса за изричането на "Субхан Аллах" за прекъсване на имама, като възможност.

C) Сахих Бухари Книга 54 #515:
От Са'д бин Абу Уаккас: Веднъж 'Умар дойде да види Пратеника на Аллах, когато при него имаше няколко жени от Курайш, дошли да го попитат и да помолят за финансова подкрепа, повишавайки гласовете си. Когато 'Умар поиска позволение да влезе, жените бързо огледаха как изглеждат (fa badirna al-hijab). Пратеникът на Аллах позволи на 'Умар да влезе, се усмихна. 'Умар каза: "O Пратенико на Аллах! Нека Аллах винаги те прави щастлив!". Пратеникът на Аллах каза: "Изненадах се от тези жени тук. Както чуха гласа ти, веднага се прикриха"'Умар каза: "O Пратенико на Аллахe! Ти имаш по-голямо право да се страхуват от теб". После се обърна (към жените) и каза: "O врагове на самите себе си! Страхувате се от мен, а не от Пратеника на Аллах?". Те отговориха: "Да, защото в сравнение с Пратеника на Аллах, си страшен и буен". На което Пратеникът на Аллах отовори (на 'Умар): "Кълна се в Този, в чиито ръце е моя живот, когато Шейтана вижда по кой път вървиш, поема по друг път (различен от твоя)."

КОМЕНТАР: В случая 'Умар (радиАллаху анху) разговаря с няколко не-махрам жени, в присъствието на Пророка (салАллаху алейхи уа саллам) и Пророкът  (салАллаху алейхи уа саллам) позволил това. Ако подобен разговор беше харам, защо той не го забрани? А сам той беше разговарял с жените, преди да дойде 'Умар (радиАллаху анху), а жените бяха повишили гласовете си, без Пророкът да им забрани това!

D) Сахих Бухари Книга 62 Номер 161:
От Aнaс бин Малик: Жена от Ансарите дойде при Пророка, той я дръпна встрани и каза: "Кълна се в Аллах, вие (Ансарите), сте най-обичаните хора за мен". a

КОМЕНТАР: Това е друг пример, когато Пророкът (салАллаху алейхи уа саллам) собствено разговаря с не-махрам жена. Как би се случило това, ако не беше халал?

E) Сахих Муслим Книга 4 #1926:
Джабир бин Абдуллах съобщава: Изпълнявах молитва с Пратеника на Аллах в деня Еид. Той започна с молитва след проповед без Азан и Икама. После се изправи, облегнат на Билал и (им) заповяда да бъдат страж (срещу злото заради) Аллах и (ги) посъветва на подчинение пред Аллах, като проповядваше и увещаваше хората около себе си. След това отиде при жените и проповядваш и на тях, увещаваше ги и ги окуражаваше да дават милостиня, защото много от тях ще бъдат гориво на Ада. Една жена, която имаше тъмно пето на бузата си (белег) се изправи и попита: "Защо е така, Пратенико на Аллах?". Той отговори: "Защото много често се оплаквате и сте неблагодарни към съпрузите си". Тогава те започнаха да дават милостиня от накитите си, като пръстени и обеци, които пускаха в мантията на Билал.

КОМЕНТАР: Тук виждаме жена от събраните да говори на Пророка (салАллаху алейхи уа саллам). Ако нейния глас беше аура, нямаше ли той да й заповяда да мълчи? Напротив, той отговорил на въпроса й.

F) Сахих Бухари Книга 13 Номер 60:
От Сахл бин Са'д: Имаше жена сред нас, която притежаваше ферма и сееха Силк (вид зеленчук) покрай потоците във фермата й. В петъците тя ги изкореняваше и слагаше корените в съд. После ги засипваше със смлян ечемик и го сготвяше. Корените на Силк заместваха месото. Когато свършваше Джума. ние отивахеме да я поздравим и тя ни раздаваше от храната, която ядяхме с ръце и заради храната чакахме петъците с нетърпение.

КОМЕНТАР: Щяха ли да ас-Сахаба (радиАллаху анхум) да общуват с тази не махрам жена, ако беше харам? Също така хадисът опровергава онези, които твърдят, че жените и мъжете не могат да се поздравяват.

Забележка: Това са само примери, защото има много хадиси, в които се разказв за разговарящи по работа мъже и жени.

Интересна фатуа от Имам Малик
Мууатта Книга 15, Номер 15.5.16: 
От Яхя...
Малик бил запитан дали мъж, в компания на жена, която чете Коран, изискваш суджуд, може да го направи с нея, на което отговорил: "Той не трябва да прави суджуд с нея. Суджуд е задължителен за хора, които са с Имам, който ги води. Той рецитира пасаж и те правят суджуд с него. Който слуша Коран от мъж, който не води молитва в част, изискваща суджуд, не трябва да прави суджуда."

КОМЕНТАР: Имам Малик е основател на Малики мадхаб - един от четирите най-големи школи в Исляма. Тук той се занимава със ситуация, в която мъж слуша жена да чете Коран. Как би се случило това, ако гласът на жената е аура? Ако беше правилно, защо Имам Малик не каза, че гласът на жената не трябва да се чува и не трябва да рецитира Коран, когато около нея има не-махрам мъж или да каже на мъжът да не стои около нея и да я слуша? Забележете, че има много учени, които без да твърдят, че гласът не жената е аура, не позволяват на жена да чете Коран в присъствието на мъж. Фатуата на Имам Малик ясно отрича това!

Обобщение
От представените доказателства по-горе би трябвало да стане съвсем ясно, че женският глас не е аура и тя може да говори с не-махрам мъже, независимо дали по работа или друга нужда. Наистина е удивително как нещо, което е предадено от много ас-Сахаба (радиАллаху анхум), че е халал (говоренето на жена с не0махрам), се обявява от различни хора като харам въз основа на Коранична ая и хадис, в който дори забраната не е указана!! Нека използваме здравия си разум, хора! Нека не заместваме Сунната с нашите собствени желания и мнения. Ако Пророкът (салАллаху алейхи уа саллам) позволявал на жени да говорят с не-махрам мъже, тогава то е Халал. Точка. Не замествайте даденото в сунната и онова, което Аллах субханаху уа та’ала и Неговия Пратеник са вложили там.

Вижте Is a Woman's Voice Awra? и Guidelines for Speaking to Non-Mahrams - и двете са на Шейх Мунаджжид.

Материалът е написан от Al-Muhajabah.
Превод и редакция Милена -Иршад

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации