вторник, 11 юни 2013 г.

Добродетелите на сура ал-Фалак и ан-Нас (Mу`аууидатайн)

Калиграфия на сура ал-Фалак и ан-Нас (freeislamiccalligraphy.com)
Пратеникът на Аллах с.а.с. е казал:
„Не видяхте ли айетите, които ми бяха низпослани тази нощ и подобни на които не са виждани досега? „Кажи: “Опазил ме Господарят на разсъмването…” [сура ал-Фалак] и „Кажи: “Опазил ме Господарят на хората…” (Муслим)

Имам Ахмад предава от Укба бин 'Амир, че е казал: 
"Докато водех Пратеника на Аллах по тези пътеки той ми каза: "О Укба, няма ли да пояздиш?" Страхувах се да не се вземе за неподчинение и така Пратеникът на Аллах слезе и аз пояздих малко. След това той започна да язди и каза: 
"О, Укба! Как да не те науча на две Сури, най-добрите Сури, които хората да рецитират."
Отговорих: "Разбира се, Пратенико на Аллах!"
Тогава той ме научи да рецитирам: “Опазил ме Господарят на разсъмването…” (113:1) и „Кажи: “Опазил ме Господарят на хората…” (114:1)
Тогава се повика за молитва и Пратеникът на Аллах отиде натам (за да води хората) и ги изрецитира по време на молитвата. След това ме настигна и каза:
"Какво си мислиш, о Укба, казвай тези две Сури винаги, когато лягаш да спиш и всеки път, когато ставаш".
 [Aн-Ниса'и и Абу Дауд]

Aн-Нисa'и предава, че Ибн `Aбис Aл-Джухани е казал, чe Пророкът му казал: (O Ибн `Aбис! Да ти кажа ли двете най-добри за закрила за онзи, който търси закрила? Отговорил: „Разбира се, о Пратенико на Аллах!'' Пророкът казал: Кажи: „Търся  убежище при Господа на разсъмването (ал-Фалак) и кажи: "Търся убежище при Господа на хората (ан-Нас)''. Тези две сури са най-добрата защита“.
Имам Малик предава от `А’иша, че когато Пратеникът на Аллах страдал от неразположение, той казвал Mу`аууидатайн над себе си, духвайки (бел.пр – става дума за говорене, шепнене в дланите си, при което въздуха при издаване на звуците, излиза и е като духване). Ако болката се усилела, `А’иша казала, че тя четяла Mу`аууидатайн над него... [Ал-Бухари и Абу Дауд]
От Aбу Са`ид се предава, че Пратеникът на Аллах търсел защита от лошите очи на Джиновете и хората. Но когато Mу`аууидатайн били низпослани, той използвал тях (за защита) и пренебрегвал всички останали (за защита). [Ат-Тирмиди и Ан-Ниса’и]


СУРА РАЗСЪМВАНЕТО
(АЛ-ФАЛАК)


1.  Кажи [о, Мухаммад]: “Опазил ме Господът на разсъмването
2.  от злото на онова, което е сътворил,
3.  и от злото на тъмнината, когато настъпи,
4.  и от злото на духащи по възлите [магьосници],
5.  и от злото на завистник, когато завиди!”

Ибн Aби Хатим предава, че Джабир е казал, "Ал-Фалак е сутринта.'' Aл-`Aуфи предава от Ибн `Аббас: " Ал-Фалак е сутринта.'' Същото се предава и от Муджахид, Са‘ид бин Джубейр, Абдуллах бин Мухаммад бин `Aкил, Ал-Хасан, Катада, Мухаммад бин Ка‘б ал-Курази и ибн Зейд. Малик е предал подобно твърдение от Зайд бин Аслам. Ал-Курази, Ибн Зейд и Ибн Джарир казват: „Това е като казаното от АЛлах Той разпуква зазоряването“' (6:96) Аллах казва „...от злото на онова, което е сътворил“ . Това означава – от злото на всяко сътворено нещо. Табит ал-Бунани и ал-Хасан ал-Басри – и двамата казват „Адът, Ибли и потомството му, са все създадени от Аллах.''
„И от злото на Гасик, когато Уакаб“ – Муджахид е казал „Гасик е тъмнината и kogato e Уакаб“ – отнася се разположението на слънцето.'' Ал-Бухари споменава казаното от него. Ибн Aби Наджих също предава подобен разказ от него (Муджахид).
Същото е казал by Ибн `Аббас, Мухаммад бин Ka`б ал-Карази, Aд-Даххак, Хусайф, Aл-Хссан и Катада. Те да казали:  "Наистина, това е нощта, когато напредва с тъмнината си.''
Аз-Зухри е казал: „И от злото на Гасик, когато Уакаб“ – това указва залеза на слънцето“. Абу ал-Мухаззим предава, че Абу Хурейра е казал: „И от злото на Гасик, когато Уакаб“  - това показва звездите.'' Ибн Зайд е казал, "Арабите казват: `Ал-Гасик е положение (деклинация) на небесните тела, известни като Плеяди.“ Ибн Джарир е казал: „Други определят, че това е Луната.''
В подкрепа на хората, които твърдят, че това е Луната, е преданието, че Имам Ахмад е записал от ал-ХАрис бин Аби Салама, че `А’иша е казала: " Пратеникът на Аллах ме взе със себеси и ми показа изгряващата Луна, каза: „Търси убежище при Аллах от злото на Гасик, когато то става тъмно.'' Ат-Тирмиди и Ан-Ниса’и предават този хадис в книгите си с Тафсир на техните Sunan.
Аллах е казал: "...и от злото на духащи по възлите [магьосници]"
 Mуджахид, `Икрима, Ал-Хасан, Катада и Ад-Дахакa са казали, "Посочват се вещиците.'' Муджахид е добавил: "Когато правят техните заклинания и духат във възли.''

В друг хадис се предава, че Джибрил е дошъл Пророка и казал, "Страдаш ли от някаква болест, O Мухаммад?'' Пророкът отговорил: „Да.“ Джибрил казал: "В името на Аллах ти правя рукийа от всичко, което ти вреди, от злото на всяка душа или завистливи очи; нека Аллах те излекува, в името на Аллах ти правя рукийа.''

Обсъждане на омагьосването на Пророка

В Книга за Медицината в своя Сахих, Ал-Бухари предава, че `А’иша е казала: "Пратеникът на Аллах беше омагьосан, като си мислеше, че е имал отношения с жените си, а той нямаше.'' Сафйиан казал: "Това е най-лошата форма на магия, когато достигне този етап.'' Пророкът казал: "O `А’иша! Знаеш ли, че Аллах отговори за онова, което Го питах - двама мъже дойдоха при мен, единия седна до главата ми, а другия седна до краката ми. Този, който беше до главата ми каза на другия: "Какво не е наред с този човек?" Другия отговори: "Омагьосан е". Първия попита: "Кой го е омагьосал?" Другия отговори: "`Лабид бин A`сам - човек от племето Бану Зурайк, съюзник на юдеите и лицемерите". Първият попита: "С какво го е омагьосал?" Другия отговори: "С гребен и коса от гребена". Първия попита: "Къде е (гребена)?" Другият отговори: "В сушена кора от мъжка финикова палма, в пещера, наречена Даруан" `А’иша е казала: „Тогава той отиде да премахне гребена с косата“. Тогава той каза: „Добре е, че видях. Беше така, сякаш водата беше напоена с хенна, а палмовите дървета изгеждаха като глави на демони“... Тогава аз (`А’иша) казах: „Ще кажеш ли на някого?“ Той отвърна: „Аллах ме излекува и мразя да се разпространява (новина за) безчестието на който и да е от хората“.

СУРА ХОРАТА
(АН-НАС)

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кажи [о, Мухаммад]: “Опазил ме Господът на хората,
2.  Владетелят на хората,
3.  Богът на хората,
4.  от злото на шепнещия съблазни [сатана], побягващия,
5.  който нашепва в гърдите на хората,
6.  [сатана] от джиновете и от хората!”

Това са три от атрибутите на Бог Всемогъщия и Върховния. Те са господство, суверенитет и божественост. Така Той е Бог на всяко нещо, Господар на всяко нещо и Цар на всяко нещо. Всяко нещо е сътворено от Него, притежава се от Него и е подчинено на Него. Затова и е заповядал всеки, който търси защита, да иска убежище при Онзи, който притежава качествата да защити от злото.
Той (шептящия), е дявола, изпратен на всеки човек. Защото няма и едно от Децата на Адам, при което да няма спътник да изкарва красиви порочните действия. Тоз дявол ще направи всичко по силите си, за да обърка човек - единствен невредим е онзи, когото Аллах защитава. 


Потвърдено е в Сахиха, че Пророкът е казал: "Никой от вас не е сам. Всички сте с един придружител (дявол), пратен за вас." Те (сподвижниците) го питали "Ами ти, О, Пратенико на Аллах?" и той отговорил, "Да. Но с помощта на Аллах, той прие исляма и сега ме подтиква само към добро."
В двата Сахих също се предава от, който предава история от Сафийа, когато отишла да посети Пророка, докато той правил И`тикаф, след което той  излязъл през нощта и я изпратил до дома й (тя живеела в дома на Усама Ибн Зейд). Двама мъже (от Ансарите) го срещнали (по пътя) и като го видели, ускорили крачка. Тогава Пратеникът на Аллах извикал: „Спокойно! Това е Сафийа бинт Хайа!“ Те възкликнали: „Слава на Аллах, O Пратенико на Аллах!'' Той казал: „Наистина Шейтанът се движи в сина на Адам, както кръвта се движи във вените. Уплаших се да не внесе някакво зло в сърцата ви“.


 Сa`ид бин Джубейр предава , че Ибн `Аббас е казал за думите на Аллах: „…от злото на шепнещия съблазни [сатана], побягващия, който нашепва в гърдите на хората…“ – че това е дяволът, разположил се на сърцето на сина на Адам. Така, когато стане разсеян и небрежен, той нашепва. Когато човекът си спомни Аллах, шейтанът побягва.'' Муджахид и Катада също са казали същото.
Ал-Му'тамир бин Сулейман предава, че баща му е казал: "БЕше ми споменато, че Шейтанът е ал-Уасуас. Той нашепва в сърцето на човека, когато е тъжен или щастлив, но когато си спомни Аллах, шейтанът побягва."
Aл-`Aуфи предава от Ибн `Аббас: "Той ("нашепващия"), е Шейтан. Той нашепва и когато той (човек) се подчини, (шейтанът) побягва.''
За думите на Аллах: "...който нашепва в гърдите на хората..."
Тук става дума за Децата на Адам - както конкретно, така и в общ смисъл, включително хора и джинове. 
В случая има две гледни точки. Това е така, защото те - джиновете - в повечето случаи се включват при използването на думата ан-Нас (хората).
Ибн Джарир е казал: "Фразата "риджалун мин ал-Джин" (хора от джиновете) се използва по отношение на тях, затова не е странно, че думата ан-Нас също се отнася и до тях."
Тогава Аллах пояснява "...от джиновете и хората".  
То е в подкрепа на втората гледна точка - че казаното от Аллах, че шепнещите са шейтани от джиновете и хората, е подобно и на думите на АЛлах в сура ал-Анам (6: 112): "И така сторихме враг на всеки пророк ­ сатаните от хората и от джиновете. Един другиму си нашепват с измама разкрасената реч."
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации