петък, 26 април 2013 г.

Кое е облеклото, предписано за жената по време на молитва?


Islam Questions & Answers
www.islam-qa.com

 
изображение iloveallaah.com
Въпрос: Кое е облеклото, предписано за жената по време на молитва?

Отговор: В името на Аллах Всемилостивия Милосърдния!

Облеклото, предписано на мюсюлманката за молитва трябва да покрива цялото и тяло освен лицето и ръцете, трябва да е свободно и плътно, така че да не очертава формата на никоя част от тялото ѝ. Това се потвърждава от хадиса на Ум Салама (Аллах да е доволен от нея), която била попитана за облеклото на жената при молитва. Отговорила: „Жената трябва да се моли с кхимаар (покривало за главата) и дълга рокля (риза), покриваща краката ѝ. Абу Дауд, 639.

Хадиса е свидетелство, приписвано на Пророка с.а.с. (марфу’), а Ал Хаафиз Ибн Хаджар казва в Булуг ал-Мараам(стр. 40):  Имамите категоризират свидетелството маукуф като сахих. Ибн Таймия казва: Утвърденото  становище е, че е маукуф с инсад, който свършва при Умм Салама, но има същата тежест, както и свидетелство марфу“.  Шарх Китааб ал Салаах мин ал ‘Умдах, стр. 365.

Пророкът с.а.с. казва: „Аллах не приема молитвата на жена с менструация (тоест възрастна жена, не дете), ако главата ѝ не е покрита“.  Разказано от Абу Дауд, 641, Ал Тирмизи, 377, Ибн Маджа, 655 – категоризиран като сахих от Ал Албани в Сахих ал Джаами, 7747.

Така че е необходимо да се носи дреха, която покрива цялото тяло освен лицето. Мненията на учените се различават по въпроса за покриването на ръцете и краката. По отношение на ръцете мнозинството от учените смятат, че не е задължително да се покриват. 
Две гледища по въпроса са предадени от Имам Ахмад. В Ал Инсааф се казва: „Шейху-л-ислям Ибн Таиймия не счита покриването на ръцете (китките) за задължително. Това е правилното становище.“

По отношение на краката – повечето Малики, Шафи' и Ханбали смятат, че е задължително те да се покриват. Такова е становището на фатуата издадена от постоянния комитет за  издаване на фатауи. (6/178):

Шейх Ибн Бааз (Аллах да се смили над него) казва: „Когато жената се моли, цялата тя е ‘аура, освен лицето и. Мненията на учените се различават по въпроса за ръцете. Според някои е задължително да се покриват, според други – може да се оставят открити. Проблемът е доста обширен, но ин ша Аллах по-добре е те да се покриват, за да се избягват въпросите, по които няма единно съгласие на учените. Колкото до краката, според повечето учени, те трябва да са покрити по време на молитва“. Край на цитата. Маджму’ Фатауа Ибн Бааз, 10/410

Имам Абу Ханифа, Ал Таури и Ал Мазани поддържат становището, че на жената е позволено да се моли с открити крака. На същото мнение са и Шейху-л-ислям Ибн Таиймия и Ал Мардауи в Ал Исааф.

Шейх Ибн Утаймин (Аллах да се смили над него) казва в Аш Шарх Ал Мумти’ (2/161): „По този въпрос няма категорични доказателства. От тук, шейху-л-ислям Ибн Таймия счита, че свободната жена е ‘аура, с изключение на това, което се вижда от нея, когато е в дома си, а именно лицето, ръцете и краката. Той казва: „По времето на Пророка с.а.с. жените са носили дълги рокли в дома си и не всяkа жена е обличала две дрехи. Ако кръв от менструацията ѝ попаднела на дрехата, тя я изпирала и продължавала да се моли, облечена с нея. Ръцете и краката не са ‘аура при молитвата или при поглеждането.“ Като се има предвид всичко това, няма солидни доказателства по въпроса и аз приемам становището на Шейху-л-ислам. Така го разбираме, но не можем да сме напълно сигурни, тъй като дори ако жената носи дълга дреха покриваща краката и, когато тя е в суджуд, краката и ще се оголят.“ Край на цитата

Виж: Ал Мугни 1/349, Ал Маджму’ 3/171, Бадаа’и Ал Санаа’и 5/121, Ал Инсааф 1/452, Маджму’ Ал Фатауа ли Ибн Таиймиян 22/114

Но ако дрехата прозира и цветът на кожата може да се види, тогава жената не се счита за покрита.

Раудат Ал Талибиин от Ал-Науауи 1/284; Ал Мугри 2/286:

Това се вижда в хадис от Абу Хурайра (Алах да е доволен от него), който казва „Пророкът на Аллах с.а.с. казва: „В ада има два вида хора, които не съм виждал: хора с камшици като опашките на добитъка, с които те удрят други хора и жени, които са уж облечени, но са голи…“ Разказано от Муслим, 2128

По отношение на израза уж са облечени, но са голи“, Ал Науауи казва в Ал Маджму’ 4/3998: „Казано е, че те носят тънки дрехи, през които прозира цвета на кожата им.“ Ибн Ал Барр казва в Ал Тамхид 13/204: “Под фразата „уж са облечени, но са голи” се имат предвид тези, които носят тънки дрехи, които прозират, а не покриват, така че на думи те са облечени, но не и в действителсност.“ Край на цитата.

Доказателство че дрехата трябва да е свободна и непрозрачна намираме в хадиса на Усама Ибн Заид (Аллах да е доволен от него), който казва: „Пророкът с.а.с. ми даде дреха кубти от даровете, които беше получил от Дихя Ал Калби и аз я дадох на жена ми. Пратеникът на Аллах с.а.с. ми каза„Защо не носиш дрехата кубти?“ Аз казах: „Дадох я на жена ми.“ Той каза: Кажи ѝ да облече галала под нея, за да не прозира формата на костите ѝ.“ Разказано от Ал Байхаки в Ал Сунан Ал Кубра 2/234, категоризиран като хасан от Ал Албани в Джилбаб Ал Мар’а ал Муслима стр 131. Дрехата кубти е изработена в Египет  от тънък  бял лен. Лисаал Ал’Араб 7/373. Галала е вид долна дреха (фуста).

С оглед горните докаателства, не се разрешава на жена да носи тесни дрехи, като панталони и клинове, които подчертават нейната ‘аура. Шейх Ибн Усаймин казва: „Дори и да са широки и непрозрачни, те не покриват достатъчно, тъй като разделят краката. Още повече това оприличава жената на мъж, тъй като панталоните са мъжка дреха.“ Край на цитата.

Мажму’ Фатауа Расаа’ил Ибн Усаймин 12/286

Колко до до валидността на молитвата, дори и жената да наруши това правило и се моли с тесни дрехи,  нейната молитва остава валидна, тъй като е изпълнила изискването за покриването на ‘аурата.

Шейх Салих Ал-Фаузан казва: „Не е позволено носенето на тесни дрехи, показващи крайниците и формата на женското тяло. Тесни дрехи не са позволени и за мъже и за жени, но са особено нежелателни за жени, тъй като при тях фитната е по-голяма. Във връзка с молитвата, ако човек се моли с тесни дрехи покриващи аурата, молитвата е валидна, но той извършва грях поради факта, че се моли облечен в тесни дрехи, което е нарушение на едно от изискванията за облекло при молитва. Друг аспект е изкушението и привличането на внимание, особено при жените. Така че жените трябва да носят свободни дрехи, покриващи крайниците им и непривличащи вниманието. Така че не бива да е тънка или прозрачна дреха, а дреха, която покрива жената напълно“. Край на цитата.

Ал Мунтака мин Фатауа Ал Шейх Салих Ал Фаузан 3/454
превод Милена Борисова - Иршад

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации