четвъртък, 2 февруари 2012 г.

Кратко наставление на Шейх ал-AлбaниШейха, Аллах да бъде милостив към него, четейки книгата на Аллах:

"2. Нима хората смятат, че ще бъдат оставени да казват: “Повярвахме!”, без да бъдат изпитвани?


3. Вече изпитахме онези преди тях. Аллах знае кои говорят истината и знае лъжците. „(Ал-’Aнkaбут 29: 2-3), казва: Ако наистина искме да се върнем към лоното на нашата религия, на първо място ние трябва да разбираме правилно нашата религия и да извършваме делата си в съответствие с нея. Всемогъщият Аллах казва: “ . И кажи: “Работете! Аллах вижда вашите дела и Неговият Пратеник, и вярващите. И ще бъдете върнати при Знаещия скритото и явното, и ще ви извести какво сте вършили. „“ (Ат-Taубa 9: 105).

А сега нека видим, дали разбираме религията? Отговор: Не!
Правилни ли са нашите действия, които извършваме в съответствие с нея? Отговор: Не! Но когато става въпрос за недостатъците на мюсюлманските владетели, всички ние, със старание и кураж, казваме: „Защо не съдите по това, което Аллах дж.дж е ниэпослал?“

На хората които задават такива въпроси, отговорът е: Защо ние самите не съдим от това, което Аллах е низпослал. А нашите управници не са хора от външната страна, те идват от нас самите *. И ако е така, защо ние обвиняваме другите, и забравяме за себе си. Ако коригираме себе си, няма съмнение, че нашият Господ ще ни предостави неговата помощ. И това е Неговото обещание.

Всеки човек, независимо от това дали е учен, или обикновен мюсюлманин, или просто овек с визия, знае думите на Всемогъщия Бог: “ 7. О, вярващи, ако подкрепите [делото на] Аллах, и Той ще ви подкрепи, и ще утвърди стъпките ви.“ (Мухамед 47: 7).

Всъщност, обещанието на Аллах е истинно, и той никога няма да го наруши. Всеки знае, че в рамките на помощта на Аллах Всемогъщият не означава, армията с която да атакува врага, а означава действията на раба да са съобраэени в съответствие с шериата,с който Бог е изпратил Своя Пророк (с.а.с). А сега нека видим дали извършваме делата си в съответствие с това?

105. И кажи: “Работете! Аллах вижда вашите дела и Неговият Пратеник, и вярващите. И ще бъдете върнати при Знаещия скритото и явното, и ще ви извести какво сте вършили.“ (Ат-Taубa 9: 105).

————————————————– ——
* Проблемът в ислямския свят не е в нечестивите владетели. Всемогъщият Аллах казва: "Така възлагаме едни на други угнетителите заради онова, което са придобили “ (ал-An’am 6: 129).

Kaтaдa казва: „Бог дава власт на хората в съответствие с техните дела! Управлявани от вярващ прави вярващи и Невярващ прави невярващи! Вижте Tафсир Ибн Kетир 2 / 346.

Всемогъщият Бог казва: “Ако ви постигне добрина, тя ги огорчава, а ако ви сполети злина, ликуват за нея. Но ако сте търпеливи и богобоязливи, не ще ви навреди лукавството им с нищо. Аллах обгръща техните дела. “ (Али Имран 3: 120).

Шейх ‘Абдур-Рахман ас-Са’ди казва: “Всемогъщият Аллах е повелил на вярващите си раби за търпението и благочестието. Ако те спазват това изискване, невярващите им врагове няма да им причинят никаква вреда, защото Аллаховото знание е всеобхватно и нищо не може да остане скрито,както и делата и помислите им . Аллах с.т е обещал, че мюсюлманите, ако се страхуват от него, никой не може да им навреди, и те не трябва да имат съмнение в тези обещания. “ Вижте “Тафсир ас-Са’ди” 249.

Поради това мюсюлманите трябва да търсят истинските причини за лечение на проблемите. Източника на злото, както казва преди това,Шейх Ал-Aлбани, е в самите нас, а също и Аллах с.т казва: “Каквато и добрина да те достигне, тя е от Аллах, а каквато и злина да те сполети, тя е от самия теб. Пратеник изпратихме при хората. Достатъчен е Аллах за свидетел. (Жените 4: 79).


Имамите ас-Судди, Хасан ал-Басри, Ибн Джурайдж, Ибн Зайд казали за думите: “тя е от самия теб „ т.е. от вашите грехове. Също така Kaтадa каэва: „Наказанието е твое, сине на Адам, греха е твой!“ Вижте Тaфсир Ибн Kетир“ 1 / 517.

Шейхул-Ислам Ибн Таймия е казал: „Ако мюсюлманите са слаби, и техните врагове имат превъзходство над тях, то причината е в техните грехове.“ Вижте Джауабу-с-сахих” 6/450.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации