неделя, 12 февруари 2012 г.

18 източника на Благословия (Барака)


Ако търсим Ислямско определение за продуктивност, то това вероятно щеше да се сумира в думата "барака" или благословия. Да можеш да постигнеш много с малко ресурси, да направиш много за малко време, да генерираш големи резултати с малко усилия, е наистина благословия от Аллах с.т. Бараката стана рядко съкровище в наши дни - всеки го търси, но сякаш никой не го е намерил! Често чуваме ралични хора да се оплакват, че нямат барака във времето, в съня, в парите и пр. 
В този пост ще разгледаме тази мистерия иншаАллах, ще видим както е Бараката и къде да я търсим!

Какво е Барака?

Най-добрите призоваващи към Исляма (да'и) обясняват: "Бараката е присъствието на Божествена доброта в нещо, така че когато тя присъства в нещо малко, то се увеличава. Ако присъства в нещо, неговите ползи се увеличават. А най-големите плодове на Бараката във всяко нещо, е да се използува тази Барака с подчинение на Аллах с.т."

Източници на Барака

Аз твърдо вярвам, че Бараката не е изгубено съкровище, а е точно пред очите ни! Това съкровище обаче е на разположение и е готово за ползване само от онзи, който работи за него. По-долу ще посоча някои източници на Барака. Списъка не е изчерпателен, разбира се, но аз се надявам, че можете да допринесете за неговото продължаване и обогатяване.


1. Добри намерения
Ако искате да има Барака в нещо, трябва да имате добри намерения за него! И по-конкретно, трябва да сте сигурни, че делото е само за задоволството на Аллах с.т. Ако погледнем отново определението за Барака, ще видим, че без това намерение, без да е заради Аллах, тази Божествена доброта няма как да се прикрепи за него.

2. Скромност и вяра в Аллах
Аллах казва в Корана: "А ако жителите на селищата бяха повярвали и бяха се побояли, щяхме да разтворим пред тях дарове от небето и от земята. Ала те отричаха и ги сграбчвахме заради онова, което са придобили." (Сура ал-'Араф, 96). И Той казва в Корана: "За онзи, който се бои от Аллах, Той ще стори изход, и ще му даде препитание оттам, откъдето не е предполагал. И който се уповава на Аллах, Той му е достатъчен. Аллах осъществява Своята повеля. Аллах направи мярка за всяко нещо. (Сура ал-Талак, 2-3)

3. Уповаване на Аллах
Аллах казва в Корана: “И който се уповава на Аллах, Той му е достатъчен. Аллах осъществява Своята повеля. Аллах направи мярка за всяко нещо.  (Сура ал-Талак, 3) 
Пророкът, салаллаху алейхи уа салллам, е казал: “Ако истински се уповавате на Аллах, Той ще ви дарява препитание, както го дарява на птиците. Сутрин излизат гладни, а вечер се връщат нахранени“

4. Четене на Коран
Това е язовир от Барака! Но СубханАллах, много рядко пием вода от него! Аллах казва в Корана: И това е Книга, която Ние низпослахме ­ благословена, за да потвърди наличното допреди нея, и за да предупредиш Майката на градовете [Мека] и всички около нея. Които вярват в отвъдния живот, вярват и в нея. Те спазват своите молитви. (Сура ал-Ан'ам, 92)


5. Изричане на Бисмиллах
Когато започвате всяко нещо, което правите, с Бисмиллах, вие призовавате името на Аллах и не само това, че го активизирате, но и шейтана не може вече да участва в това, което правите! Така че винаги казвайте Бисмиллах, преди да направите нещо! СунхаАллах, толкова е лесно, но често се забравя...Понякога го казваме механично и после не помним казали ли сме го или не - опитайте да сте отговорни в това действие и да казвте Бисмиллах с разбиране.


6. Да се храниш заедно с други хора
Всеки, който е канил гости в дома си, знае това. Без значение колко малко си мислите, че е храната, която сте приготвили, тя винаги стига! (забележка: това не е извинение за егоизъм, когато се канят гости. Всъщност трябва да следваме сунната на нашия Пророк Ибрахим, мир нему, който, когато ангелите са посетили в дома му, а той не е знаел кои са, е приготвил много храна за тях). 
Става дума за благословията в храненето заедно, което се потвърждава от хадис на Пророкът, салаллаху алейхи уа салллам, който е казал: "Хранете се заедно, защото Бараката е в Джама'а (събиране заедно)…” и в друг хадис „Храната на един стига за двама, храната на двама – за четирима, храната на четирима – за осмина“.
 
7. Честност в търговията
Тук става дума за всички, които се занимават с бизнес (включително и ebay-ерите!) - не мислете, че лъжата и маменето на хората ще направи търговията ви печеливша, напротив - това ще премахне благословията от нея!
Пророкът, салаллаху алейхи уа салллам, е казал: „Продавачът и купувачът имат избор, докато не са се разделили. Ако са били искрени и откровени, сделката им е благословена, а ако са спотаили и излъгали, благословеността на сделката им се унищожава“. 
Да, трудно е да си честен, когато се опитваш да продадеш нещо, не честността е по-скъпа.

8. Дуа
Молете Аллах за Барака! Ако чуете повечето Дуа на Пророкът, салаллаху алейхи уа салллам, ще забележите как той е искал Барака. Ние винаги каззваме: "Аллах да те благослови!” Е, познайте какво? Това е източник на Барака! По същия начин, ако сме поканени в нечий дом, Пророкът ни е посъветвал да правим дуа за стопаниня: "O Аллах, благослови това, което си отредил за тях, опрости ги и бъди милостив към тях!”

9. Халал в храната, в парите
Пророкът, салаллаху алейхи уа салллам, е казал: „Аллах е добър и обича добротата във всички неща“ 
Учените свързват това с приходите, които са Халал и важността да са Халал. Учените също казват, че онзи, който яде Харам, крайниците му няма да се покоряват на Аллах, независимо дали човекът иска или не. Така онзи, който яде Халал и иска само прихода, който е Халал, крайниците му също ще правят добро и този човек ще има позволението да иска добрина.
Концепцията за крайниците, които да са "благословени" и да са с възможност да правят добро, е наистина Барака и е нещо, към което трябва да се стремим. Това ми припомня историята за втзрастен човек, който скачал толкова високо, колкото младите не могли. И когато го попитали как прави това, възрастният отговорил: "Това са краката, които предпазих от грях, когато бях млад, така и Аллах ги съхрани за старините ми".


10. Следване на Сунната на Пророка с.а.с. във всяко нещо
Казах го преди и ще го кажа отново - най-продуктивния човек в историята на човечеството, е Пророкът, салаллаху алейхи уа салллам,  затова чрез следване на неговия начин на живот и Сунната, за която често слушаме - това е велик източник на Барака!
Тази Сунна включва: ядене на Сухур, хранене с дясната ръка от края на чинията, отиване на Еид молитва, спане на дясната страна, позлване на сиуак, влизане с левия крак в тоалетната и излизане с десния, обличане и обуване първо на дясната ръка/ крак и много други. Потърсете тези Сунна действия и ги следвайте - следването на живота на нашия пример и най-продуктивния сред хората, е голям и богат източник на Барака!


11. Да правиш Истихара
Молитвата Истихара за всяко решение и отнасянето на въпросите до Аллах, приемането на Неговото решение, е велик източник на Барака! 
Пророкът, салаллаху алейхи уа салллам ни е предал красива дуа, която да ни помогне да вземем решение и да не съжаляваме за избора, с позволението на Аллах:
От Джабир, Аллах да е доволен от него, се предава: „Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, ни учеше да се молим за Божия избор във всички дела, подобно на сурите от Корана. Казваше: „Ако някой от вас се интересува от нещо, нека отслужи две коленопреклонения (ракаат) – извън задължителните и после да изрече: 
„О, Аллах, моля Те за избор чрез Твоето знание и за сила чрез Твоята мощ, и прося да ми дадеш от великата Си благодат! Ти можеш, аз не мога. Ти знаеш, аз не знам. Ти си Всезнаещия тайните. О, Аллах, ако знаеш, че това нещо е по-доброто за мен относно вярата ми, препитанието ми и крайния резултат на делото ми (скоро или подир време), отсъди го за мен и го облекчи, и ме благослови за него! А ако знаеш, че това нещо е по-лошото за мен относно вярата ми, препитането и крайния резултато на делото ми (скоро или подир време), отклони го от мен и мен отклони от него, и отсъди за мен най-доброто, където би могло да се намира, сетне ме задоволи с него!“ И тогава човек назовава желанието си“ 

12. Изобилно да благодариш на Аллах
Аллах казва в Корана: “Ако сте признателни, Аз непременно ще ви надбавя.”
Един учен ми каза, че ако се вгледам в тази ая, арабската дума, която се използува да се потвърди, че Аллах ще надбави на човека, който Му благодари, е всъщност форма на клетвеното "La azidannakum” - така че Аллах обещава на човек, който Му благодари, че ще му надбави, увеличи, а Аллах никога не нарушава обещанието Си!


13. Милостиня
В хадис-кудси Аллах казва: “О, сине на Адам, харчи (за милостиня) и Аз ще харча за теб". 
Винаги, когато се чувствате напрегнат, пропадна, или смятате, че Барака е изчезнала от вашия живот и трябва бързо да я върнете обратно, най-бързия начин да сторите това, е да дадете садака (милостиня)! Не само, защото в горния хадис се говори за това, но нека кажем, че най-вероятно браката се е махнала от вашия живот, заради извършени грехове - милостинята изчиства греховете и добавя добрини, а това е истински извор на Барака! Не мога да опиша истинското великолепие на даването на милостиня и Бараката, която следва! Така че - опитайте още сега!


14. Да пазиш роднинските връзки
Предава се от Абу Хурайра: Пророкът, салаллаху алейхи уа салллам, каза: 

Когато Аллах създаде Своето творение и го завърши, утробата застана до Аллах и Той попита: "Какво се е случило?" Отговори: "Търся убежище при Теб от тези, които ще разкъсват връзките си с близки и роднини". Тогава Аллах каза: "Ще те удовлетвори ли ако даря с Моята благодат онези, които ги пазят и въздържа благодатта си от онези, които прекъснат твоите връзки?" Отговори: "Да, Господи мой!" Тогава Аллах каза: "Това ще е за теб!" 15. Ставайте рано
Пророкът, салаллаху алейхи уа салллам, е казал: “Аллах благослови ранните часове за моята Умма.”
Този хадис е причината да започна да правя списъка на подобни и истински източници на благослов, които трябва да търсим в живота си, за да сме продуктивни. Ставането сутрин рано, е важна част от това да сме благословени и да се чувстваме благословени през целия ден.
Опитвайте се да ставате за Тахаджуд и след това работете в часовете до Фаджр. Ако не можете, тогава станете най-късно за Фаджр и останете буден до изгрева. Тези часове са благословени. 


16. Женитбата
Аллах казва в Корана: И встъпвайте в брак с несемейните от вас и с праведните от вас, мъже или жени! Ако са бедни, Аллах ще им даде от Неговата благодат. Аллах е прещедър, всезнаещ.

17. Молитвата 
Аллах казва в Корана: “Онези, които вярват и вършат праведни дела, и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, имат наградата си при своя Господ и не ще има страх за тях, и не ще скърбят.

За да илюстрирам по-добре важността на молитвата, ще ви помоля да си представите живота без нея - откъде ще дойде тогава Барака? За тези, които не са постоянни в молитвата - моля, върнете "записа" назад, това е вашата писта за този живот и отвъдния, дневната храна за вашата душа!


18. Искайте прошка от Аллах
В хадис кудси се казва: От Анас, Аллах да е доволен от него, се предават думите: „Чух Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, да казва: „Аллах Всевишния каза: „Сине на Адам, всякога, щом си  Ме призовавал и си се надявал на Мен, Аз съм ти опрощавал стореното, без да обръщам внимание. Сине на Адам, дори ако греховете ти стигнат до облаците на небето, щом после Ме помолиш за прошка, Аз те опрощавам, без да обръщам внимание. Сине на Адам, дори ако дойдеш при Мен с цяла земя провинения, а после Ме срещнеш, без да съдружаваш нищо с Мен, Аз ще дойда при теб също с толкова опрощение“

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации