четвъртък, 5 януари 2012 г.

ЗА ТОВА, ЧЕ ШЕЙТАНА И ДЖИНОВЕТЕ ВЛИЗАТ В ТЯЛОТО НА ЧОВЕКА?
Въпрос:
Има ли доказателства за това, че шейтана и джиновете влизат в тялото на човека?

Отговор:
Шейх Мухаммед Салих ибн Утаймин (в Маджмуа ал-Фатауа уа-р расайл – 1/293-294) казал:
„Да, има много доказателства от Корана и Сунната за това, че джиновете и сатаните влизат в тялото на човека.

ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ КОРАНА

Аллах (с.т) казва: „Които изяждат лихвата, не ще се изправят, освен както се изправя някой, когото сатаната поваля от лудост.” 
(Бакара – 275).
Учените муфассири (като Ибн Кетир) казват: „Ще станат от гробовете си така, че все едно ги е ударил сатаната и ги е повалил.

ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ СУННАТА

В хадис предаден от Бухари и Муслим се казва: „Шейтана се движи в тялото – или вените – на хората, така както се движи неговата кръв.

До тук свършват думите и фатуата на Ибн Утаймин (рах.ал)

НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ШЕЙТАНА ВЛИЗА В ЧОВЕКА И ГО ОТКЛОНЯВА ОТ ПРАВИЯ ПЪТ

В хадис, предаден от Бухари и Муслим, се казва: „Шейтана се движи в тялото – или вените – на хората, така както се движи неговата кръв.” (Всепризнат хадис)

Ако някой каже: Но шейтана не е джин!! Ще му отговорим:

Аллах (с.т) в свещения Коран казва: „И когато рекохме на ангелите: “Сведете чела пред Адам!”, те се поклониха, освен Иблис. Той бе от джиновете и не послуша повелята на своя Господ.(Коран – 18/50)

В хадис, предаден чрез няколко различни вериги, се казва: Една жена дойде при пратеника на Аллах с.а.с. и при нея имаше дете, което беше болно от сара (болест, при която човек не знае какво прави), а Пратеникът на Аллах, слагайки ръцете на гърдите му, каза: „Излез, о, враг на Аллах”, като повтори това три пъти, след което детето се оправи и оздравя.
- Хадисът е предаден от Ахмед в Муснад (19/57) и в Муснад Шамейн със слаба верига. Но хадисът е предаден с друга верига от Имам Хаким (4232), който казва, че това предание е достоверно и е предадено според условията на Бухари и Муслим. Хадисът има и други вериги, които се подсилват една с друга.
В друго предание се предава, че един от сподвижниците казал: „Оплаках се на Пророка (с.а.с), че не мога да наизустявам и забравям Корана, а той удряйки гърдите ми каза: „Ей Шейтан, излез от гърдите на Осман!”
- Хадисът е предаден от Ибн Маджа (3548) и в Муснад Рууейани (1501). В коментара на муснада имам Рууейани казва, че хадисът е достоверен. Хадисът е приет за достоверен и от Имам Албани (рах.ал) – Виж: Силсилату ас-сахиха (2918 ، 2988.)
В хадис предаден от Муслим от Абу Сайд ал-Худри се казва: „Когато някой от вас се прозява, нека да слага ръката на устата си, за да не влезне шейтана – а в друго предание се казва – защото шейтана ще влезне.” (Муслим).

КАКВО СА КАЗАЛИ УЧЕНИТЕ ОТ АХЛИ СУННА ПО ВЪПРОСА
От Абдуллах синът на Имам ибн Ханбал (рах.ал) се разказва: Казах на баща ми (т.е. Ахмад ибн Ханбал): Има хора, които казват, че джиновете не влизали в телата на хората. А той ми каза: „Сине мой, лъжат. Те влизат в телата на човека и говорят с неговия език.” (Виж: Маджмуа ал-Фатауа-24/276).
Имам Абу Хасан ал-Ашари (рах.ал) в неговата книга Ал-Ибана (345) казва: „Потвърждаваме, че дженнета и джехеннема са създания (от създанията на Аллах) и че шейтана внушава, обърква и поваля (прави болен) човека....”
Имам Ибн Тайимийа (рах.ал) в Маджмуа ал-Фатауа (24/277) казва: „Това, че джиновете съществуват, е доказано с Корана и сунната, също така, това че джиновете влизат в хората, е доказано и прието единодушно от учените на ехли сунна уал-джамаа.
Пак от него (рах.ал) се казва: „Някои хора от Мутазила – като Ал-Джубаий и Абу Бакр ар-Рази – отричат, че джиновете влизат в тялото на човека, ето за това Ал-Ашари казва в Макалят: „Учените от ахли сунна уа-л джемаа са единодушни, че джиновете влизат в тялото на човека.” Виж: Маджмуа ал-Фатауа (24/277-278)
Шейх Ибн Бааз (рах.ал - от учените на този век) казва следното: „Има единодушие – иджма – между учените от ахли сунна, че джиновете влизат в тялото на човека. И как можем да отхвърляме това, без знание и подражавайки (т.е. правяйки таклид) хората на бидаата, които са в противоречие на ахли сунна. Ля хауля уа ля кууатта илля биллях.....” (Маджмуа ал-Фатава – стр: 33).
Шейх ибн Утаймин (рах.ал) - също от учените на този век) казва следното: „Това, че джиновете влизат в тялото на човека е изведено от Корана, сунната и единодушието на ислямската умма. Само определена част от школата на ал-Муатезиле отхвърлят това. И ако приемем, че няма подобно нещо, и че джиновете си нямат общо с нас, тогава защо Аллах (с.т) ги споменава на толкова места в Корана!?.....”( Виж Фатауа фил-Акида – стр 323).
Освен това Абу Бакр ал-Джезайри казва: „Ако нямаше опасност от джиновете и шейтана, защо тогава има толкова дуи (молитви) и зикри, в които се молим на Аллах да ни пази от тях!?” (Акидутул Мумин).
Шейх Насруддин Ал-Албани (рах.ал) - от учените на този век) след като предава хадисите, които спомехме по-горе казва: „В преданията се казва: „Излез, о, враг на Аллах.” и : „Ей Шейтан, излез от гърдите на Осман!”, а това е ясно доказателства, че шейтана и джиновете могат да влезнат в тялото на човека, дори и той (т.е. човекът) да е добър вярващ. (Виж Силсилату ас-сахиха -  2918 ، 2988)

И на края:
Искам да спомена имената на определени учени и книги, където се споменава за единодушието (иджма) на ехли сунна уал-джемаа по този въпрос:
 1. 1-                  Ибн Тайимийе – Виж: Маджмуа ал-Фатауа ( том - 19/ стр: 9-32-65-24-277)
 2. 2-                  Ибн Каийм – Виж: Задул Меад (4/66-67) Бадайа ат-Тафсир (5/435-436), Игасату Ал-Лахуан (1/132), Тъббу Набауи (стр 68-69).
 3. 3-                  Ибн Катир – Виж: Тафсир-ул-Коран ал-Азим (1/334 – 2/267).
 4. 4-                  Ат-Табари – Виж: Джами-ул-Баян (3/102)
 5. 5-                  Ал-Куртуби – Виж: Джами-ул Ахкям Ал-Коран (3/230 – 235)
 6. 6-                  Ал-Аляси – Виж: Рухул Меани (2/49)
 7. 7-                  Ал-Касим - Виж: Мехасин ат-Тевил (3/701)
 8. 8-                  Мухаммед Рашид Рида - Виж: Тефсирул Менар (8/366)
 9. 9-              Ибн Хаджар Ал-Аскаляни - Виж: Фатх-ул Бари (10/342-628 коментар на хад. номер: 1156)
 10. 10-              Имам Науауи - Виж: Шарх сахих Муслим (1/331 – 2/477)
 11. 11-              Шаукани - Виж: Найл Аутар (8/203)
 12. 12-              Ибн Хазъм – Захирий – Виж: Фасл фи милел уал-ахфау уа-нихал (5/14)
 13. 13-              Ибн Катир – Ан-Нихайа (2/8)
 14. 14-              Захаби -  Иалям ан-Нубеля (2/590-591),
 15. 15-              Шейх Абдул Азиз Абдуллах ибн Бааз – Виж Маджмуа Ал-Фетеуа (1/156-157 – 299)
Това беше на кратко и все пак Аллах (с.т) знае най-добре!
Слава на Аллах, Господа на световете!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации